Cresol-70-2013-01

santiacn

Cresol-70-2013-01

Torna la Memòria

Gràfica d’Alboraia n10

elcresol.info

El Cresol

d’Alboraia

Una publicació de

Num. 70 Gener 2013

#SoterremElDeute n2-3

+ D’UN ANY

COMPROMESOS

AMB ALBORAIA

ÀNGELS BELLOCH

“Hem fet un esforç

de transparència

i per a corregir la

situació heretada”

n5

FRANCESC PASTOR

“La promoció

econòmica és l’eix de

la nostra dedicació”

n7

Exemplar gratuït

BOUS AL CARRER

Les mocions del

PP donen prioritat

a les penyes taurines

sobre el veïnat

d’Alboraia

n4

Compromís per Alboraia demana la condonació del deute del soterrament

SERVEIS SOCIALS

El consorci de

Serveis Socials en

perill davant els

impagaments de

la Generalitat

n8

MÀBEL REDONDO

“És fonamental

que l’administració

funcione conforme a

criteris tècnics”

n9


EDITORIAL

De què parlem quan diguem #soterremeldeute?

L

’1 de desembre de

2006 es va signar un

conveni de col•laboració

entre EGUSA (empresa

pública de l’ajuntament

d’Alboraia) i GTP (empresa

pública de la Generalitat

Valenciana), que deixa als

alboraiers i alboraieres

amb l’obligació de finançar

el 50% el cost el soterrament

de la línia 3 al seu

pas per la nostra localitat.

Esta operació va generar

un deute de més de 34’5

milions d’euros, en aquell

moment, dels que encara

resten pagar poc més de 26

milions d’euros. A més, GTP

reclama 2,2 milions d’euros

d’interessos acumulats –

a raó de 750.000,- anuals

aproximadament.

Parlem d’un deute, inviable

de pagar per al nostre

El Cresol (fundat el 1987)

Núm. 70 · Gener 2013

elcresol.info

Les opinions i manifestacions ací publicades

són responsabilitat exclusivament

dels seus autors

Edició

Coalició Compromís

per Alboraia

C/ Ramón y Cajal, 22

46120-Alboraia

alboraia@compromis.ws

Imatge de portada

Obres de soterrament del metro a Alboraia.

Autor: Arxiu municipal

Col·laboracions

en aquest número

Àngels Belloch, Francesc Pastor, Màbel

Redondo

Imatges

Agustí Hernàndez, Juanjo Olaizola, Toni

Blai, Jeremías Martí, Pepita Garrigós,

Vicente Martí , Vicente Aguilar, Gloria

Luzzy, Arxiu

Maquetació

mesinternet.com

Impressió

Artes Gráficas del Mediterráneo, S.L

Tirada

4000 exemplars

2 | El Cresol | Núm. 70 | Gener 2013

Els veïns dels sectors S-1, S-2 i S3 d’Alboraia patirien càrregues urbanístiques per valor de 14.0000.000€

poble, igual a dos vegades el

pressupost anual de 2012

de la corporació municipal i

que ja va comptar amb el informe

negatiu de l’interventor

municipal en el moment

de la seua signatura indicant

que “no està suportat

amb recursos suficients en

el moment de subscriure’l”.

Es precís recordar ací el

volum del deute municipal,

Estem parlant de

més de

27

vegades el pressupost per

a 2012 de neteja i recollida

de residus de l’ajuntament

d’Alboraia

directament i a través de

EGUSA, que pot dividir-se

en quatre grans blocs (vejau

gràfic 1)

No hem iniciat la devolució

dels dos darrers i ja

té l’ajuntament problemes

per equilibrar el pressupost

anual.

El pagament del deute a

GTP és absolutament impossible

a hores d’ara, i ho

Gràfic 1. Volum del deute municipal

Arxiu

serà també durant molts

anys.

La intenció de fer front al

deute generat pel soterrament

mitjançant càrregues

urbanístiques, o sectorials

o sobre la totalitat del terreny

requalificat, significa

una càrrega inacceptable

en un moment de recessió,

a més d’una possible font

de conflictes sobre el PGOU.

Estem parlant de

més de

265

vegades el pressupost

per a 2012 de promoció de

l’ocupació de l’ajuntament

d’Alboraia

Arxiu


Per què cal que #soterremeldeute?

Cal fer-ho perquè compromet

greument la

viabilitat econòmica del nostre

ajuntament, i representa

una càrrega considerable

per als veïns d’Alboraia.

Estem parlant d’una infraestructura

viaria d’àmbit

metropolità. Tota ella és,

per tant, responsabilitat de

la Generalitat. Les adminis-

Com aconseguir que #soterremeldeute

Les dos institucions que

han d’acordar la desaparició

del deute són l’Ajuntament

d’Alboraia i la Generalitat

Valenciana.

Les fórmules per aconseguir-ho

van des de la negociació

directa entre les dos

entitats fins a la sol·licitud

formal mitjançant una moció

al ple i una proposta no

de llei a les Corts Valencianes.

Sabem que compartim

el criteri de la totalitat de

Estem parlant de

més de

70

vegades el pressupost per

a 2012 d’acció social de

l’ajuntament d’Alboraia

Estem parlant de

més de

15

vegades les quantitats

pagades en concepte de retorn

del principal del deute

al 2012 l’ajuntament

d’Alboraia

les forces polítiques representades

a l’ajuntament

d’Alboraia, de la necessitat

d’anular aquest deute, i pensem

donar conjuntament

Estem parlant de

prop de

3’5

vegades el pressupost de

personal de 2012 de l’ajuntament

d’Alboraia

Multimèdia

Facebook de Compromís Alboraia

compromisalboraia.com/facebook

soterremeldeute.com

tracions implicades s’arriscaren

amb un programa de

finançament vinculat a la

bombolla immobiliària, que

finalment ha fracassat. La

responsabilitat de la Generalitat

en la situació actual

del nostre ajuntament és

evident. No pot, no deu deixar-nos

de banda. Precisem

d’una solució.

les passes necessàries per

aconseguir-ho.

Si fos necessari,

caldrà demanar el suport

de la ciutadania mitjançant

la replegada de signatures,

en paper ó via xarxes socials.

De manera que el poble

expresse la voluntat de no

pagar un deute que amenaça

impossibilitar l’atenció de

les necessitats bàsiques i el

funcionament corrent del

nostre ajuntament.

Multimèdia

Twitter de Compromís Alboraia

#soterremeldeute

#SOTERREMELDEUTE

Estem parlant de

prop de

1’7

vegades tots els ingressos

anuals per a 2012 de l’ajuntament

d’Alboraia

Estem parlant de

més de

20

vegades les quantitats

pagades en concepte d’interessos

del deute al 2012

per l’ajuntament d’Alboraia

Multimèdia

Canal de Youtube de Compromís Alboraia

compromisalboraia.com/twitter compromisalboraia.com/youtube

Gener 2013 | Núm. 70 | El Cresol | 3


BOUS AL CARRER

Les mocions del PP donen prioritat a les

penyes taurines sobre el veïnat d’Alboraia

Diverses mocions presentades pel PP -amb suports puntuals de PSOE, UPPA i Cialbo- i

que van tindre –en els tres casos- el vot en contra de Compromís, prioritzen les penyes

taurines sobre les necessitats del veïnat d’Alboraia.

PP, UPPA i Cialbo en el moment de la votació de la moció que prioritzava les penyes taurines sobre el veïnat d’Alboraia

Cessió d’espais, dotació

de recursos i sobretot l’obligatorietat

d’ubicar sempre

al Centre Històric d’Alboraia

el seu recorregut, són les

principals implicacions de

les mocions aprovades.

A Compromís per Alboraia

hem proposat alter-

Cronologia dels fets

PLE ORDINARI

JULIOL 2011

El PP presenta per

registre d’entrada

una moció que es

vota en el ple

Realització d’un

conveni plurianual

entre la

federació de penyes

i l’ajuntament

que incloga

temes com:

la cessió d’un

local; establiment

de dates i

recorregut dels

bous que “haurà

d’estar ubicat en

el nucli antic”;

ajuda econòmica

com mínim

de l’assegurança;

compliment

de diferents as-

pectesnorma- tius; creació del

consell taurí.

A favor (8): PP En contra (13): Compromís

per Alboraia, PSOE,

UPPA i Cialbo

4 | El Cresol | Núm. 70 | Gener 2013

natives que combinen este

tipus d’iniciatives amb el

respecte als drets ciutadans.

I sobretot, entenem

que el consens, el de veritat,

parteix de de l’acord lliure

de totes les parts i no d’una

imposició.

PLE ORDINARI

NOVEMBRE 2012

El PP, UPPA i CIAL-

BO presenten una

moció conjunta,

que fa seu el text

de la moció que

havia presentat

la Federació de

penyes taurines

d’Alboraia

J.J. Pastor

A Compromís per Alboraia

entenem que el consens, parteix

de l’acord lliure de totes

les parts i no d’una imposició

Conveni trianual de

la Federació de les

penyes amb l’ajuntament

que inclou:

cessió d’un local municipal;

el recorregut

haurà d’estar ubicat

en el casc antic; compliment

de diferents

aspectes normatius;

rotació de recorreguts;

recolzament i foment

de la festa; creació

d’un consell taurí format

per representants

dels partits del ple,

president de la fede-

ració local de penyes,

un representant de

cadascuna de les associacionsorganitzadora

de festejos, dos

persones de recone- (13):

gut prestigi local en

l’àmbit de la tauromà- favor

quia popular A

En contra (3):

Compromís

per Alboraia

Abstenció (5):

PSOE

PP, UPPA i

Cialbo

PLE EXTRAORDINA-

RI 27/12/2012

El PP presenta un

escrit sol·licitant la

realització d’un ple

extraordinari per a

tractar tres punts,

un d’ells la creació

d’una comissió

informativa especial

d’assumptes taurins.

L’alcaldia està

obligat per la Llei de

Bases a convocar

el ple.

Quatre associacions

de veïns (centre

històric; Patacona;

Port Saplaya i Rei

en Jaume) demanen

que no es realitze el

ple o que els regidors/es

renuncien a

les assignacions

Creació d’una comissió

especial

d’assumptes taurins

formada per un representant

de cadascun

dels grups

polítics de l’ajuntament.

Els assumptes

a tractar per la

comissió són el conveni

entre l’Ajunta-

ment i la federació

de penyes. També

s’han de consensuar

en eixa comissió: recorreguts

que “debe

estar ubicado en el

casco antiguo”; compliment

de diferents

qüestions normati-

ves; i recolzament i

foment de la festa.

En contra (8): Compromís

per Alboraia, UPPA i Cialbo

A favor (13):

PP i PSOE


Àngels Belloch, regidora d’Esports, Cultura

i Festes

@AngelsBelloch

Quins són els criteris

que guien la vostra tasca a

l’ajuntament d’Alboraia?

A partir de la nostra experiència

en la política municipal,

la nostra dedicació

amb molt de treball, l’arrelament

en el poble i el coneixement

de la realitat que

ens envolta.

A banda de la faena de

les àrees pròpies, exerceixes

de portaveu del grup...

Sí, i com a portaveu estic

més temps a l’ajuntament

i toca fer el seguiment de

totes les àrees, a més

de coordinar els nostres

regidors perquè els arribe

la documentació que

necessiten i fer gestions

generals. En esports,

cultura i festes, l’esforç

consisteix a fer més

amb menys recursos. Cal

agrair la col·laboració

del món fester, cultural

i esportiu per a aconseguir-ho.

És molt im-

Hem fet...

Volem fer...

portant intentar aprofitar i

optimitzar els recursos que

té l’ajuntament, com ara els

espais i el personal. I també

aprofitar les iniciatives de

les associacions i entitats

d’Alboraia. Des d’ací anime

el veïnat i les associacions

del poble a què parlàrem

dels seus projectes.

A què has dedicat més

esforços durant aquest

primer any de govern?

Crec que tots hem hagut

de fer un esforç per a comprendre

què estava passant

“Hem fet un esforç

de transparència

i per a

corregir la situació

heretada”

Hem mantingut

l’EPA i Món Gran

Potenciar els

recursos i valors

esportius del poble

d’Alboraia

a l’ajuntament. L’anterior

equip de govern del PP va

practicar l’esport de no pagar

a ningú i d’agafar compromisos

que no tenien

garanties de complir.

Això ha provocat contínues

sorpreses per problemes,

reclamacions i

deutes, que han aparegut

a poc a poc.

Hem fet un esforç

de transparència tots.

Abans als consells

d’administració de les

empreses municipals

només estava el

PP. Ara mateix tots

els partits de l’ajuntament

estan representats,

de manera

que el control per part

de tots és major, i no

hi ha lloc per a sorpreses

com les que

ens hem endut per

l’opacitat anterior.

Programació de teatre (recuperació

del teatre en anglés per a escolars

i la Campanya Anem al teatre)

ENTREVISTA

Recuperació,

entre tots, de la

carrera de peu

Cristòfor Martí acaba de publicar la seua darrera

novel·la amb el títol ‘Mamífers i…’

Està disponible a les llibreries des de principis de novembre.

Cristòfor Martí

Arxiu

Que l‘Auntament servisca per canalitzar

les inquietuds i iniciatives de les

associacions i agents culturals i esportives

d’Alboraia

En la seua nova novel·la d’imminent

aparició, Cristòfor Martí

Adell ens conta amb clau d’humor

una història realista i premonitòria

del nostre poble que, tal com

diu ell, “si fóra només una miqueta

més seriosa, seria com per a

posar-se a plorar”.

La novel·la està està a la venda

des de principis de novembre.

Gener 2013 | Núm. 70 | El Cresol | 5


OPINIÓ

El que ara més ens ocupa

i preocupa es afrontar

un nou repte com és el

nou any i nou pressupost.

Durant aquest any hem

fet diverses activitats i

hem pres altres decisions,

també se’ns han quedat

d’algunes al calaix, però

donada la situació és el

que hem pogut fer. Cal dir

que no estem satisfets al

cent per cent de la nostra

gestió, considerem que

es pot millorar i és el que

pretenem per a aquest nou

pressupost.

6 | El Cresol | Núm. 70 | Gener 2013

Com l’afrontem?

En línies generals,

amb un

embargament

del 50%

de les

aportacions

del

govern

central,

amb una normativa que

ens obliga a dèficit 0 en

un sol any, i a pagar en primer

lloc el deute amb els

bancs, el que ens obliga a

Dones amb + Compromís

destinar

prop d’uns 4 milions d’euros

a aquesta finalitat d’un

pressupost ja prou curt

d’ingressos (més o menys

15 milions).

Les nostres línies d’acció

per a aquest any són, en

primer lloc, intentar resoldre

els problemes amb el

deute que té este ajuntament,

concretament EGU-

SA, que ja ha eixit d’una

situació de preconcurs,

però que ara ha de definir

el pressupost de nou i no

ho podrà fer si no #soterremeldeute

de milions i

milions

que ens

va costar

l’obra

competència

exclusivament de

la generalitat. I en

segon lloc aconseguir

un pressupost que ens

permeta oferir els serveis

dignament al nostre poble,

dinamitzar la economia i la

cultura de manera que es

puga afrontar esta situació

de crisi profunda, respectant

al màxim els llocs

de treball necessaris per a

poder fer-ho, i reconeixent

les dificultats que això

suposa i, amb seguretat,

prescindir de certes coses.

Si no #soterremeldeute,

la impossibilitat material

de pagar eixe grapat de

milions per part de l’ajuntament,

convertirà en inviable

la tasca de traure

endavant econòmicament

al nostre poble.

Dones en Bloc acompleix més d’un any de compromís amb la igualtat de gènere

Ja fa més d’un any va

néixer a Alboraia Dones en

Bloc, amb l’esperit d’unir

sensibilitats i conscienciar

sobre problemes com la

igualtat d’oportunitats, el

maltractament, l’exclusió

social,... fixant-se en l’entorn

que ens envolta, per tal

de poder aconseguir en la

Un nou repte per a Alboraia

nMàbel Redondo

Regidora de Compromís per

Alboraia

Obres del soterrament de les vies del metro al seu pas per Alboraia

Arxiu

mesura de les nostres possibilitats

com a ciutadania,

millorar la situació de les

persones que es troben en

eixes circumstàncies.

Hem fet diverses concentracions

en silenci per

manifestar-nos en contra

de les morts de dones i demanant

major implicació de

les diferents administracions

públiques per eradicar

aquesta lacra social. També

xerrades sobre temes actuals

que ens preocupen, com

la darrera del dia 25 de novembre,

en que

col·laborarem

amb l’ajuntament

en el Dia

contra la Violència

de Gènere,

amb una

xerrada-colloqui

que ens

mostrava com

afecta la crisi

a les dones

que exerceixen la prostitució,

amb la visió d’aquesta

situació com un altra forma

de violència cap a les dones,

a qui la crisi espenta al carrer.

Mari Llum Bauset de Càritas, la ponent de la xerrada Arxiu


Francesc Pastor, regidor de Desenvolupament

Local, Indústria i Comerç

Quines característiques

destaquen en la vostra activitat

municipal?

Nosaltres entràrem

al govern municipal per

la nostra voluntat de ser

constructius, d’aprofitar

el que tenim per anar

més enllà, i crear siner-

gies amb altres persones

i entitats. Fugim dels

dogmatismes a l’hora

de fer faena, i per a això

apliquem l’actuació per

objectius i l’adaptació al

canvi. També visió de conjunt

i en perspectiva de les

situacions. El respecte per

les opinions i la capacitat

d’escoltar, que em permet

acceptar aportacions, valorar-les

i fer-les meues.

Explica’ns breument les

teues tasques a l’ajuntament...

La meua activitat regular

gira al voltant de l’agència

de desenvolupament local

i el seu equip. Geogràficament

al polígon industrial,

el mercat i les diferents

zones comercials, especi-

Hem fet...

Conveni per a facilitar el crèdit

a emprenedors locals

Campanya de foment de l’associacionisme

comercial

Volem fer...

Refer el teixit associatiu comercial

per a que tinguen capacitat

de fer activitats i promoció,

puguen accedir a ajudes i formació

com a forma de reactivar la

economia local

alment del centre històric,

són les que centren la meua

atenció.

“La promoció

econòmica és

l’eix de la nostra

dedicació”

A què has dedicat més

esforços durant aquest

primer any de govern?

L’àrea de promoció econòmica

no existia com a tal

a l’organigrama de l’ajuntament.

Ja en el pacte de

govern apostàrem fort per

posar en valor esta competència,

com a eix de la

nostra aportació al poble

d’Alboraia. Més enllà de la

cultura que tradicionalment

havíem assumit. Compartim

objectius i col•laborem

especialment amb les regidories

d’agricultura, turis-

me i urbanisme, dirigides

per persones dels altres

partits de la coalició. Alboraia

disposava

d’un pla estratègic,

però el

tenien abandonat

a l’arxiu

fins que

preguntàrem

per ell.

L’anterior

govern tenia

el turisme

i l’ocupació

com a eixos teòrics de

la promoció econòmica,

però en la pràctica foren

aprofitats com a excusa per

a buscar objectius no legítims

com el desenvolupament

urbanístic.

Setmana gastronòmica en

col•laboració amb els restaurants

locals

Fira agroalimentària

@Francesc_Pastor

Convertir el polígon en un

parc industrial modern obert a

noves activitats i amb tots els

serveis per a que resulte atractiu

per a que noves industries vinguen

a Alboraia

Millorar l’accés als llocs de

treball que es generen al nostre

entorn amb una gestió de totes

les dades tant de les ofertes com

dels demandants

ENTREVISTA

Reactivació de l’antena d’innovació

local de la UPV

Campanya de nadal de promoció

del comerç local

Incentivar especialment el

comerç i els productes tradicionals,

el mercat i els comerços

del centre històric, millorant la

imatge i l’accessibilitat

Gener 2013 | Núm. 70 | El Cresol | 7


ACTUALITAT

El consorci de Serveis Socials en perill davant

els impagaments de la Generalitat

Una delegació de la Coalició Compromís visita el tancament per oferir tota la seua cooperació

en la solució del problema

Compromís per Alboraia arreplega signatures exigint el pagament

8 | El Cresol | Núm. 70 | Gener 2013

Les quantitats pendents

de pagament de la Generalitat

fan perillar la continuïtat

dels serveis socials a

la nostra comarca i al

nostre poble amb Centres

com el Pas a Pas i

el Centre d’Atenció Primerenca.

Des de Compromís

per Alboraia, a més

d’aprovar diverses mocions

al ple de la corporació

municipal i visitar

els tancats, vam realit-

zar una exitosa recollida de

signatures al març per exigir

el pagament d’este deute

a la Generalitat.

L’estudianta de Belles Arts, Gloria Luzzy, il·lustra el

calendari de Compromís Alboraia per al 2013

El calendari fa referència als 775 anys de la primera referència escrita d’Alboraia

Gloria Luzzy Galan, estudianta

de segon de Belles

Arts a la Universitat

Politècnica de València, ha

il·lustrat el calendari de

butxaca de Compromís Al-

Arxiu

boraia per a l’any 2013. Es

tracta d’una làmina que

relaciona els veïns i veïnes

d’Alboraia amb la celebració,

el pròxim any 2013, dels

775 anys de la primera referència

escrit a Alboraia,

l’any 1238, en el Llibre del

Repartiment de Jaume I.

“La història no es troba únicament

en monuments o en

aspectes materials, ni tan

sols en els llibres, sinó que

els propis veïns són la història

d’Alboraia al llargde 775

anys”, ha destacat aquesta

veïna d’Alboraia de 19 anys.

La portaveu de Compromís

en l’Ajuntament d’Alboraia,

regidora de Cultura i

Festes i segona tinent d’alcalde,

Àngels Belloch, ha

destacat que amb aquesta

actuació es pretén difondre

el treball dels joves artistes

d’Alboraia. L’any 2013

serà el sisé any en què el

Bloc d’Alboraia primer, i ara

Compromís, fa el seu calendari

de butxaca. Els anteriors

dissenys han sigut de

Pepa Ferrer, Jordi Bayarri,

Gyöngyvér Székács, Albert

Gómez i Andrés Tamarit.

Compromís reunit amb els tancats

La II Marxa per la discapacitat arriba a Alboraia

La mobilització denominada “II Discapacitat en marxa pel respecte i la dignitat”, que va

eixir des d’Alacant, va arribar el dia 24 a València.

Alboraia va poder mostrar

el darrer 22 de desembre

el seu suport al sector

de la dependència que veu

perillar el seu futur davant

les quantitats pendents de

pagament per part de la Generalitat.

Els membres de la marxa

van visitar l’ajuntament on,

acompanyats dels nostres

Glòrai Luzzy Arxiu

J.J. Pastor

regidors van poder llegir un

manifest i signar al llibre de

visites del nostres ajuntament.

La nostra regidora Àngels

Belloch, va recordar que

“Queda molt per lluitar en el

món de la dependència. I és

feina de tots i totes; usuaris,

treballadors i treballadores,

famílies, i societat general” La II marxa per la discapacitat, signa al llibre de visites de l’Ajuntament Arxiu

calencadi 2013 G. Luzzy


Màbel Redondo, regidora d’Administració

General, Modernització i Noves Tecnologies

Al teu parer, quins valors

aporteu al funcionament

de l’Ajuntament?

Comencem per una enorme

dedicació personal, i

amb la capacitat de treball,

també diàleg i treball en

equip. Aportem honestedat,

i potser no caldria ni dir-ho,

però a qualsevol li vé-

nen al cap mals exemples

públics... A més

tenim coneixement de

l’administració i de les

necessitats dels que

hi treballen, i ens guia

la igualtat d’oportunitats,

i aconseguir una

administració propera

a la ciutadania, útil i

orientada a servir les

persones.

Què destaques de

la vostra faena de gestió?

La transparència i l’acostament

al ciutadà, com

mostra la web municipal

que en breu serà interactiva,

i la web de l’arxiu i l’espai

físic adaptat per a un accés

més fàcil per als nostres

usuaris, la digitalització de

diversos fons municipals,

Hem fet...

la possibilitat de seguir els

plenaris via web i els arxius

sonors, la reobertura

de l’oficina de Palmaret. Per

a mi també és un objectiu

important la racionalització

de la despesa i l’ús de les

noves tecnologies.

“És fonamental

que l’administració

funcione conforme

a criteris

tècnics”

Per exemple hem realitzat

canvis en el sistema

informàtic i telefònic, en

les comunicacions municipals,

en la impressió i en

la reducció del consum de

paper. Hem mantingut el taller

d’integració Món Gran i

hem reobert l’oficina Amic

Palmaret, amb una gestió

Sensibilització a

joves i xiquets en seguretat

informàtica

Racionalització de la despesa

i dels sistemes informàtics

municipals

Volem fer...

Acostar la política al ciutadà,

plenaris accesibles al instant

Obrir espais de govern obert amb tres

principis bàsics: transparència, col·laboració

i Participació

Continuar amb la tasca de

conscienciació sobre noves tecnologies

i seguretat a internet,

sobre tot xarxes socials

de personal més

coherent als nostres projectes.

A què has dedicat més

esforços durant aquest període

de govern?

Principalment a conèixer

i resoldre necessitats de la

gent d’Alboraia. D’una altra

banda l’em-

patia amb els

treballadors

i treballadores

de

l’ajuntament,

per

tal de saber

bé com funciona

tot

i com podemmillorar-ho.

És

fonamental

que l’administració

funcione

conforme a criteris

tècnics de compliment

de les normatives,

iguals per a

tots, mentre que els

criteris polítics sols

afecten les decisions

polítiques.

Transparència de

la gestió municipal

Acostar l’administració al ciutadà.

Administració electrònica

VALENCIÀ

@Mabel_RegAlb

ENTREVISTA

El TSJ deixa sense efecte

la supressió de l’Oficina

de Promocío Lingística

El Tribunal Superior de

Justícia considera que

l’ajuntament d’Alboraia no

realitza per altres mitjans

la promoció lingüística, pel

que deixa sense efecte la

part dels acords plenaris

que afecten a la plaça en

qüestió.

A més la sentència obliga

a desamortitzar la plaça i

recuperar l’oficina de promoció

de l’ús del valencià.

Gener 2013 | Núm. 70 | El Cresol | 9


AHIR I HUI

El segon volum del llibre de fotos ‘Alboraia.

Memòria Gràfica’, en marxa

Es pot participar posant-se en contacte amb els autors, bé personalment o a través de

l’adreça alboraia.memoria@gmail.com

Estació de tren d’Alboraia, 1983

El tren passant sobre el Carraixet, 1983 Juanjo Olaizola El tren passant sobre el Carraixet, 2012 Agustí Hernàndez

Falleres i fallers del carrer Molí, any 1950 Jeremías Martí Futbolistes al camp de futbol d’Alboraia, 1971 Pepita Garrigós

Grup de saions, i samaritana, anys 50 Vicente Martí

10 | El Cresol | Núm. 70 | Gener 2013

Juanjo Olaizola

Foto escolar, any 1948 Vicente Aguilar

Antiga Ronda de los Caídos, Paco Greses Actual Carrer Botànic Cavanilles Agustí Hernàndez


Ha passat a Alboraia...

La regidora Mabel Redondo lliura els

materials originals a un dels membres de

la família Vilar durant la inauguració de

l’exposició l’Hort dels Vilar

Els veïns i les veïnes assistiren a les

diferents exhibicions que se celebraren

durant la Fira Agroalimentària

L’AMPA del C.P. Cervantes i pares i mares

d’infantil organitzen un rastrell solidari

i venen loteria per a comprar ventiladors

per a l’escola

Festival de nadales celebrat en la parròquia

d’Alboraia. En la fotografia actuació

del cor polifònic de la Societat

Musical d’Alboraia

Arxiu La Societat Musical d’Alboraia va presentar

la seua musa per a 2012-2013

Irene López Pardo durant les festes de

Santa Cecilia

Arxiu Rodamons, entre altres grups, va actuar

durant els actes per a celebrar el 50 aniversari

del barri Rei en Jaume

Arxiu La societat musical d’Alboraia va celebrar

el seu ja tradicional concert de nadal

en l’Auditori d’Alboraia

Arxiu La campanya Nadal de promoció del

comerç local va ser un èxit amb més

de 70 comerços participants

Arxiu

L’Ajuntament d’Alboraia va lliurar els

premis del 9 d’octubre a veïns i veïnes

que han destacat en diferents camps

Arxiu La ONG d’Alboraia Menuts del Món ha

organitzat durant el nadal un festival benèfic

i un rastrell solidari

Arxiu Espai de Circ va realitzar durant el

nadal la funció Cabaret de Circ i animació

de carrer

Arxiu Nadal en l’Agrícola: teatre infantil i

monòlegs. En la fotografia Rodamons

durant la representació de la seua

obra “Joguines màgiques”

ALBORAIA

Arxiu

Arxiu

Arxiu

Arxiu

Gener 2013 | Núm. 70 | El Cresol | 11


Reunió informativa amb els veïns i veïnes

Pregunta directament als regidors

Intervindran:

Àngels Belloch

Francesc Pastor

Màbel Redondo

Regidors de

22 de Gener

19:30 Centre Cívic PATACONA

(Edifici Singular)

23 de Gener

19:30 Saló de Plens AJUNTAMENT

29 de Gener

19:30 Centre Cívic PORT SAPLAYA

Similar magazines