Sarvijoen kylän kehittämissuunnitelma, Riitta Mikkola (pdf) - Puuinfo

puuinfo.fi

Sarvijoen kylän kehittämissuunnitelma, Riitta Mikkola (pdf) - Puuinfo

Sarvijoen kylä

Asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan

Puustudio, Puu-Info / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato

Jurva 29.6.2011 Riitta Mikkola


Peltoaukeat levittäytyvät jokilaaksoon. Kylän alavimmat alueet ovat

peltoa.

Maisemarakenne ja rakennusten

sijoittuminen maisemaan

“Pellot ovat eteläpohjalaisen kulttuurimaiseman oleellisin tekijä.

Valtaosa Etelä-Pohjanmaan pelloista on mukana Etelä-Pohjanmaan

seutukaavassa kulttuurimaisema-alue -merkinnällä.”

(Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, selostus s.27)

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Näkymät kylän pääteiltä

Kyläkuva ja kylän avautuminen

ohikulkijalle

Tieltä aukeavassa näkymässä vuorottelevat kulttuurimaiseman

peltoaukeat ja tiiviit pihapiirit.

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


1. Selkäranka: Kyläkuvaa tukeva tienvarsirakentaminen

2. Metsänreunat

Kylän rakentuminen

1. Tien varsia reunustavat pääosin punaiseksi

maalatut rakennusryhmät.

2. Metsän reunoja myötäilee rinnakkaisteitä, joiden

varrelle on talorykelmät sijoittuvat.

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


vanha kaupa ja kappeli

kylän keskusta

Vahvuuksia ja kehitettävää

Kylällä on kolme edelleen kehitettävää toiminnalista pistettä,

jotka palvelevat kyläläisiä:

1. Koulu pihoineen

2. Virkistysalue: sauna, uima-allas, pelikentät

3. Pankki ja kappeli

Liikenteelliset solmukohdat sijoittuvat Opintien ja Sarvijoentien

sekä Opintien ja Poolantien risteyksiin. Nämä risteykset ovat

käyntikortteja kylän ulkopuolisille, mutta kylä ei hahmotu

risteysten kohdalla. Myöskään Opintien varsi ei näytä kylän

keskustalta.

Sarvijoentien varteen sijoittuva Riskun talo pihapiireineen

on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti

arvokas kohde. Riskun lisäksi kylänraitin varrella on useita

etelä-pohjalaisen rakennuskulttuurin mukaisia pihamiljöitä.

Näiden pihamiljöiden säilymistä tulisi tukea, sillä juuri

vanha rakennuskanta tekee Sarvijoen kylästä omaleimaisen.

Pohjalaistalojen ja pihapiirien talousrakennusten säilymiseksi

tulisi niille löytää uusia käyttötarkoituksia.

Kyläkuvan kannalta enemmistö pääraittien varrella olevista

rakennusryhmistä on kyläkuvaan ja kulttuurimaisemaan sopivaa

rakentamista. Vaarana on vanhan rakennuskannan ränsistyminen.

Kehittämistä vaativat Opintien ja Poolantien risteyksen ympäristö,

samoin kuin Opintien ja Sarvijoentien risteykset, entinen kauppa

pihoineen ja nuorisoseurantalon ympäristö. Myös koulun pihaa ja

virkistysaluetta voidaan kehittää edelleen.

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


koulun piha

virkistysalue

Vahvuuksia ja kehitettävää

Kylällä on kolme edelleen kehitettävää toiminnalista

pistettä, jotka palvelevat kyläläisiä:

1. Koulu pihoineen

2. Virkistysalue: sauna, uima-allas, pelikentät

3. Vanha kauppa, pankki ja rukoushuone

vanha kaupa, pankki ja rukoushuone

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Kylän keskusta

Vahvuuksia ja kehitettävää

Sarvijoen tien ja Opintien risteys, taustalla koulu Sarvijoen tien ja Opintien risteys

Liikenteelliset solmukohdat sijoittuvat Opintien ja Sarvijoentien

sekä Opintien ja Poolantien risteyksiin. Nämä risteykset ovat

käyntikortteja kylän ulkopuolisille. Kylärakenteessa on aukko

keskustan kohdalla.

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Vahvuuksia ja kehitettävää

Sarvijoentien varteen sijoittuva Riskun talo pihapiireineen

on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti

arvokas kohde. Riskun lisäksi kylänraitin varrella on useita

eteläpohjalaisen rakennuskulttuurin mukaisia pihamiljöitä.

Vaarana on vanhan rakennuskannan ränsistyminen. Myös

talousrakennusten säilyminen on tärkeää kyläkuvan säilymisen

kannalta. Näiden pihamiljöiden säilymistä tulisi tukea, sillä juuri

vanha rakennuskanta tekee Sarvijoen kylästä omaleimaisen.

Pohjalaistalojen ja pihapiirien talousrakennusten säilymiseksi

tulisi niille löytää uusia käyttötarkoituksia.

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


5.

5.

2.

1.

4.

7.

8.

6.

6.

8.

3.

Rakentamisen sijoittuminen

Punainen: Mahdollinen uusi yhtenäinen alue

1. Opintien alue

2. Nuorisoseurantalon mäki

3. Tervasmäki etelä

Ruskea: 4. Vuokra-asumisen kortteli

Oranssi: 5. Olemassa olevaan tieverkostoon tukeutuva

mahdollinen uusi rakentaminen. Kokonaan

uutena alueena vaati runsaasti rakentamista.

Sininen: 6. Olemassa olevien keskeneräisten alueiden

täydentyminen

Vihreä: 7. Virkistys / liikunta, kylän toiminnallinen keskus

8. Pienemmät toiminnalliset keskittymät

Uuden rakentamisen tulee olla Sarvijoen kauniiseen

kulttuurimaisemaan sopivaa ja kylän kulttuurihistorialliset

arvot säilyttävää. Sen tulee myös tukea olemassa

olevaa kylärakennetta ja mahdollistaa kylän palvelujen

kehittyminen.

Peltoaukeiden umpeen rakentamista tulee välttää.

Rakentamisessa olisi hyvä jatkaa kyllällä vallitsevaa tapaa

mäkien asuttamisesta.

Ensisijaisesti tulee kehittää kylän keskustaa ja Opintien

aluetta.

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


virkistys

palvelut

vuokra

1. asuminen

2. asuminen

3. asuminen

säilytettävä

peltoaukea

valtakunnallisesti

arvokas

pihapiiri

kehitettävää

uusi reitti

Tonteilla rakentamisen tulee sijoittua

vaalealla merkitylle alueelle. Muu

alue tulee jättää rakentamatta.

Rakentamisen ei tule laajentua sinisellä

merkityille peltoaukeille. Pellot tulee

mahdollisuuksien mukaan säilyttää

viljelyksessä.

Vuokra-asumisen tontti 4280m²

4 täydentävää tonttia 1730-2960m²

- rakentamisen tulee sijoittua tien varteen

6 tonttia Opintien ja Sarvijoen

välissä 2000-3500m²

- tonttien Sarvijoen puoli säilytettävä niitty-

tai peltomaisena

- rakentamisen ja puuston tulee sijoittua

Opintien varteen

10 tonttia Nuorisoseurantalon

mäellä 2200-3600m²

- rakentamisen tulee sijoittua metsän rajaan

- puustoa tulee tonteilla säilyttää

mahdollisimman paljon

TAI

8 tonttia Tervasmäki etelä 2800-

5200m²

- rakentamisen tulee sijoittua metsän rajaan

- puustoa tulee tonteilla säilyttää

mahdollisimman paljon

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


virkistys

palvelut

vuokra

1. asuminen

2. asuminen

3. asuminen

säilytettävä

peltoaukea

valtakunnallisesti

arvokas

pihapiiri

kehitettävää

uusi reitti

VAIHEISTUS

1. lähitulevaisuus

Olemassa olevien Sarvijoelle

tyypillisten eteläpohjalaistalojen ja

pihapiirien säilymistä edesautetaan ja

rakennuksille pyritään löytämään uusia

käyttötarkoituksia.

Koulun tilat säilytetään siten, että koulun

on mahdollista palata Sarvijoelle. Koulun

ympäristössä olevaa virkistysaluetta

kunnostetaan. Alueelle rakennetaan

kuntopuisto ja koulun / päiväkodin piha

suunnitellaan yhdessä alueen lasten

kanssa.

Opintien ja Sarvijoentien risteykseen

toteutetaan ympäristötaideteos, joka

merkitsee risteyksen palvelupisteen

rakentumiseen asti.

Palvelupiste aloittaa toimintansa kaupan

tiloissa. Kaupan pihaa kunnostetaan.

Opintien alueen rakentuminen alkaa.

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


virkistys

palvelut

vuokra

1. asuminen

2. asuminen

3. asuminen

säilytettävä

peltoaukea

valtakunnallisesti

arvokas

pihapiiri

kehitettävää

uusi reitti

VAIHEISTUS

2. 10 vuoden sisällä

Koulun ympäristö on rakentunut. Opintien

varrella on palvelupiste, jossa on kauppa/

kioski ja kahvila. Tiloissa toimii tarpeen

mukaan myös esim. postiasiamies tai

terveyden hoitaja. Palvelupisteen edessä

on palvelulinjan pysäkki.

Opintien alue sekä vuokrakortteli ovat

valmiit. Nuorisoseuranmäen alueen

rakentuminen on alkanut

3. 20 vuoden kuluttua

Nuorisoseuranmäki ja Tervasmäki etelä

ovat rakentuneet.

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Sarvijoentie

Majanrakennusmaasto

Pulkkamäki

Nuorisoseuranmäki

- 10 tonttia

- 2200m ² - 3600m ²

Poolantie

Opintie

- 6 tonttia

- 2000m ² - 3500m ²

Opintie

Palvelu

- 3700m ²

Vuokra-asuminen

- 4200m ²

Sarvijoki

Palvelu /

Virkistys

Virkistys

risku

pankki

kappeli

uusi kevyen

liikenteen yhteys

Tervasmäki etelä

- 8 tonttia

- 2800m ² - 5200m ²

Majanrakennusmaasto

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola

lenkkipolku


akeisuus ennen rakeisuus jälkeen

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


1. pääsy autolla 2. autolla ei pääsyä pihalle

Haka

Tarha

1.autolla ei pääsyä pihaan 2. sisään pihalle autotallin alitse

3. autotalli jakaa pihan kahteen osaan

Peli

Niitty

Koivukuja Koivukuja

Viljely

Viljely

Haka

Niitty

Koivukuja Koivukuja

Niitty

Niitty

Viljely

1.umpipiha 2. yhdeltä sivulta avoin

Viljely

Viljely

Viljely

Neliöpihan muodostusmahdollisuuksia

Yhden tontin umpiha

Kahden tontin umpipiha

Kolmen tontin umpipiha

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


marjapiha

2 tontin

yhteispiha

lammashaka

metsäpiha

sarvijoentie

sarvijoentie

sarvijoki sarvijoki

säilytettävä

pihapiiri

pelikenttä

2 tontin

yhteispiha

viljely

niitty

viljely

poolantie poolantie

3 tontin

yhteispiha

niitty

säilytettävä

peltoaukea

haka

kukkapiha

vuokra-asuminen

hevoshaka

opintie opintie

3 tontin

yhteispiha

viljely

15 ap

palvelupiste

kioski

kahvila

ener gia

ekopiste

virkistysalueen

laajennusvaraus

koulu

lasten

suunnittelualue

suunnittelualue

lasten

palvelulinjan

palvelulinjan

pysäkki

koivukuja

18ap

(+32ap)

huolto

8ap

perhosniitty

koivukuja

kunto

puisto

niitty

leikki

pelikenttä

tennis

sauna

uima-allas

lento

pallo

Asuminen

Rakentamisen määrää ei ole rajattu, mutta rakennusten tulee

sijoittua tontilla niille varatulle alueelle ja muosostaa neliöpihaa.

Mitä enemmän rakennetaan, sitä helpompaa susipihan

muodostaminen on.

Vuokra-asuminen

- 8 asuntoa, autotalli, saunatupa, jätekatos, palstaviljelyä

4 täydentävää tonttia

- asuinrakennus, autotalli, sekä tarpeen mukaan muita rakennuksia

- koivukuja ja niityt virkistysalueen läheisyydessä olevilla tonteilla

6 tonttia Opintien ja Sarvijoen välissä

- kolmen tontin yhteispihat, päärakennukset rajaavat katutilaa

- autotalli ja liike-/apurakennukset rajaavat yhteispihaa

- muut rakennukset sulkevat tonttien omia pihoja

- tontin Sarvjoen puoli niittyä, viljelystä tai laidunmaata

10 tonttia Nuorisoseurantalon mäellä

- kahden tontin yhteispihat

- rakentamisen tulee sijoittua tien varteen tai pellon reunaan

kylämäisen miljöön saavuttamiseksi

- mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen, jolloin molemmat tontit ja

kaikki piharakennukset yhteiskäytössä

8 tonttia Tervasmäki etelä

- kahden tontin yhteispihat

- rakentamisen tulee sijoittua tien varteen tai pellon reunaan

kylämäisen miljöön saavuttamiseksi

- mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen, jolloin molemmat tontit ja

kaikki piharakennukset yhteiskäytössä

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


in

spiha

hevoshaka

opintie opintie

3 tontin

yhteispiha

15 ap

palvelupiste

kioski

kahvila

ener gia

ekopiste

virkistysalueen

laajennusvaraus

koulu

huolto

lasten

suunnittelualue

suunnittelualue

lasten

palvelulinjan

palvelulinjan

pysäkki pysäkki

koivukuja

18ap

(+32ap)

8ap

perhosniitty

koivukuja

kunto

puisto

leikki

pelikenttä

tennis

sauna

uima-allas

lento

pallo

Keskusta

Vanhan koulun ja koulun viereisten virkistysalueiden kuntoa

kohennetaan ja aluetta laajennetaan niin että se rajautuu

Sarvijoentiehen. Alueen yhteisöllisiä toimintoja lisätään ja ne

palvelevat sekä uusia asuinalueita että koko kylää.

Julkiset palvelut

- Päiväkoti, jonka toiminta tulee turvata vaikka koulu palaisi

Sarvijoelle. Päiväkodille tilavaraus virkistysalueen

laajentumisaluleella.

- Palvelulinja, joka on yhdistelmä kauppa- ja kirjastoautoa sekä

bussilinjaa. Toimittaa lisäksi nettiostokset tilauksesta

postipisteeseen.

Yksityiset palvelut

- Opintien varrella palveluille varattu tontti. Myös Opintien varren

asuinkortteleissa liiketilamahdollisuus.

- Palvelukorttelissa kauppa, kahvila, posti, terveyspiste,

palvelulinjan pysähdyspiste.

- Pihapiirissä / virkistysalueella voisi olla lisäksi näytekappaleet

Sarvijoen moninaisesta eläinkannasta kotieläinpuiston tapaan.

Energia

- Mikäli päädytään yhteiseen energialaitokseen, sen optimaalinen

sijainti on tällä alueella, jolloin välimatkat pysyvät kohtuullisina

sekä Opintielle että Nuorisoseuranmäelle. Myös lähistön muut

kiinteistöt voidaan liittää energiaverkkoon.

Liikunta

- Olemassa olevat toiminnot säilytetään

- Lisäksi kuntopuisto

- Koulun piha suunnitellaan yhdessä lastenkanssa

- Tilavaraus liikunta- / virkistyskäytön laajentumiselle

esim. skeittipuisto tai agilityrata

niitty

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Luhti

Luhti eli lutti

- tärkeässä asemassa eteläpohjalaisessa pihapiirissä

- alakerrassa kaksi aittaa läpiajettavan solan molemmin puolin

- yläkerrassa kesäisin makuutiloina käytetyt vaateaitat

- etusivun ulkoneva osa, sola, yläkerran aittojen edessä

- pihapiiriin kuljettiin usein lutin läpi

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Luhdin mahdollisuuksia

Ylä- ja ala kerta puolilämmin

Yläkerta lämmin

Molemmat kerrokset kylmiä,

alakerta puuttuu

A-akerta lämmin

Lasitettu

Avoin

Luukut

Mahdollistaa parvekkeiden ja katettujen

terassien rakentamisen ilman pohjalaiseen

taloon kuulumattomia massasta ulkonevia

osia.

Puolilämmin luhti eteläseinustalla suojaa

auringon liikalämmöltä kesällä ja toimii

lämpövyöhykkeenä talvella. Luukuilla tai

liukuovilla suljettava luhti mahdollistaa

avoimuuden säätelyn asukkaan toimesta.

Rakennuksen runkosyvyys pidettävä

myös luhdin kanssa alle 8,5 metrin, jotta

pohjalaistalolle ominainen siro kapeus ei

häviä.

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Energian tuotanto

Alueen koosta ja sijainnista riippuen voidaan harkita eri

energiamuotoja. Puu, aurinko, tuuli ja maalämpö ovat

vaihtoehtoja lämmitykselle ja energian tuotannolle.

Takka

- Jokaisessa talossa tulee olemaan vesikiertoinentakka, jolla

saa lämmitettyä asunnon lisäksi myös käyttövettä.

-Vesikiertoinen takka estää passiivi- ja

nollataloissa asunnon liikalämpenemistä takkaa lämmitettäessä.

Maalämpö

- Yhteinen porakaivo pihoittain

- Mahdollistaa myös jäähdytyksen

Puukaasuvoimala

- Tuottaa lämmön lisäksi sähköä.

- Jotta kannattaisi, mahdollisimman paljon liittyjiä.

Aurinko

- Voidaan tuottaa sekä sähköä, että lämmintä käyttövettä.

Aurinkopaneleita ja keräimiä voidaan sijoittaa rakennusten

kattojen etelälappeille. Luhdin kohdalla voidaan käyttää

läpikuultavaa panelityyppiä, joka suodattaa auringon

valoa luhdin katon läpi. Myös luhdin lasituksessa tai

ikkunaluukkuina voidaan käyttää osittain läpikuultavia

paneleita ja aurinkopaneliluukkuja.

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Asuinrakennukset

- 2 kerrosta

- pihan puoleisella sivulla luhti

- muissa ikkunoissa tarpeen mukaan

ikkunaluukkuja

- rakennusten keskeltä läpikulku

- 2. kerroksen asuntoihin kulku luhdissa

olevia portaita pitkin

- 1. kerroksen asunnot esteettömiä

Autotalli

- jokaiselle asunnolle 1 autopaikka tallissa

Piharakennukset

- 1-kerroksisia

- asunnoissa ei saunaa

yhteiskäytössä oleva saunatupa erillisenä

rakennuksena

VUOKRA-ASUMISEN KORTTELI 8 ASUNTOA

AS

2kpl

AS

2kpl

AS

2kpl

Grilli

Leikki

tomu

tek. jäte

tus

AS

2kpl

Auto- Auto-

talli

Sauna

Halot

Vaja

Viljely

Marjapensaat

Marjapensaat

2 x 65m² 3h+k+khh+kh

4 x 78m² 3h+k+khh+kh

2 x 97m² 4h+k+khh+kh

Hedelmäpuut

Viljely

Perunamaa

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


2. kerros

2. kerros

VUOKRA-ASUMISEN KORTTELI ESIMERKKIPOHJAT

2x 78m² 3h+k+khh+kh

2 x 97m² 4h+k+khh+kh

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


VUOKRA-ASUMISEN KORTTELI 8 ASUNTOA

Julkisivut

- rimalaudoitusta, punamullattua tai harmaata

- käytetään keittomaaleja tai öljypohjaisia

kuultokäsittelyjä

- ovissa ja ikkunaluukuissa värinä pääosin

tumma harmaa tai musta, voi olla tervaus,

yllätyksenä keltaista muutamassa ovessa

Asuntojakauma vaikuttaa rakennusten

kokoon ja pihan sulkeutuneisuuteen

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Rakentamisen tulee sijoittua

Opintien varteen. Tontin

Sarvijoen puoleinen puolikas

jätettävä rakentamatta.

Korkeat puut tulee istuttaa

tonti Opintien puolelle.

kukkapiha

perhosniitty

Trampoliini

AS

138 138m²

viljely

hevoshaka

Halot

kasvihuone

kasvi

huone

Vaja

Sauna

Halot

AS

163 163m²

työ

viljely

työ

Talli

Halot

Vaja

Auto- Auto-

talli

työ

Sauna

tek.

jäte

KOLMEN TONTIN PIHAPIIRI

AS

138 138m²

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Suositaan pienyrittäjyyttä

Puoliyksityinen yhteispiha

- pihan rajaavat autotallin ja teknisentilan lisäksi

yritystoiminnan vaatimat tilat, jotka aukeavat yhteispihalle

- yhteinen maalämpökeskus

Asuinrakennukset

- 1 ½ tai 2 kerrosta

- pihan puoleisella etelä- tai länsisivulla luhti

- muiden julkisivujen ikkunoissa tarpeen mukaan

ikkunaluukkuja

Neliöpihan ympärille rakennetaan tarpeen mukaan

muita rakennuksia

- piharakennukset 1-kerroksisia

- sauna suositellaan rakennettavaksi erillisenä rakennuksena

Julkisivut

- rimalaudoitusta, punamullattua tai harmaata

- käytetään keittomaaleja tai öljypohjaisia kuultokäsittelyjä

- ovissa ja ikkunaluukuissa värinä pääosin tumma harmaa

tai musta, voi olla tervaus, yllätyksenä keltaista muutamassa

ovessa

- luhdin katossa ja lasituksessa mahdollista käyttää osittain

aurinkopaneeleja tai -keräimiä

Rakentamisen määrä vaikuttaa pihan

sulkeutuneisuuteen

- pihan joka sivulla tulisi olla vähintään yksi rakennus

KOLMEN TONTIN PIHAPIIRI

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


marjapiha

marjapiha

viljely

viljely

työ

Paja

kasvi Halot

huone

Sauna

kasvi

huone

AS

152 152m²

Autotalli

Halot

Sauna

jäte

AS

166 166m²

KAHDEN TONTIN PIHAPIIRI

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


KAHDEN TONTIN PIHAT

Autotalli

- tonttien rajalla

- rajaa molemmille tonteille omat pihat

-- yhteinen maalämpökeskus

Asuinrakennukset

- 1 ½ tai 2 kerrosta

- pihan puoleisella etelä- tai länsisivulla luhti

- muiden julkisivujen ikkunoissa tarpeen

mukaan ikkunaluukkuja

Neliöpihan ympärille rakennetaan

tarpeen mukaan muita rakennuksia

- piharakennukset 1-kerroksisia

- sauna suositellaan rakennettavaksi erillisenä

rakennuksena

Julkisivut

- rimalaudoitusta, punamullattua tai harmaata

- käytetään keittomaaleja tai öljypohjaisia

kuultokäsittelyjä

- ovissa ja ikkunaluukuissa värinä pääosin

tumma harmaa tai musta, voi olla tervaus,

yllätyksenä keltaista muutamassa ovessa

- luhdin katossa ja lasituksessa mahdollista

käyttää aurinkopaneeleja tai -keräimiä

Rakentamisen määrä vaikuttaa pihan

sulkeutuneisuuteen

- pihan joka sivulla tulisi olla vähintään yksi

rakennus

Rakentamisen tulee sijoittua tien varteen. Tontin metsän

puoleinen puolikas jätettävä rakentamatta. Tontilla säilytettävä

mahdollisimman paljon puita etenkin tontin rajojen

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


KAHDEN TONTIN YHTEISPIHA

jäte

A-A

tomutus

autotalli

tekninen

autotalli

vaja

asunto 1

138 m²

paja

kukkia

kesäkeittiö

talli

sauna

halot

asunto 2

152 m²

kasvihuone

A-A

peruna

mansikka

viljely

porkkana

hevoshaka

ESIMERKKIPIHA

POHJAT 1:200

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola

kasvimaa

kasvimaa


3.

1.

1.

3

2.

2.

3. 3.

1.

KAHDEN TONTIN YHTEISPIHA

VAIHEISTUS

1. vaihe

- asuinrakennukset, autotalli

2. vaihe

- esim. sauna, paja, talli

3. vaihe

- esim. halkovaja, jätekatos,

kasvihuone, varasto

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


ASUNTOJEN ESIMERKKIPOHJAT

Asunto 1

4-5 h, keittiö, 2xwc, khh, ph, sauna

138 m2

Asunto 2

4-5 h, keittiö, 2kh, 2xkhh

152 m2

PIHASAUNAN ESIMERKKIPOHJA

Piharakennuksista pyritään tekemään

päärakennusten tapaan kapearunkoisia.

Pihasauna kootaan valituista tiloista, joiden

kokoa voidaan kasvattaa venyttämällä niitä

pituussuunnassa. Saunan etupuolella on “luhti”,

johon voidaan sijoittaa esim. kesäkeittiö.

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Julkisivu länteen

Julkisivu pohjoiseen

JULKISIVUMATERIAALIT

1. katto: konesaumapelti, maalattu

hiilenharmaa

2. seinäverhous: pystyverhous peiterimoin,

pihapiireittäin vaihteleva rimoitus, maalattu

pihapiireittäin samalla keittomaalilla tai

öljypohjaisella kuultokäsittelyllä, väreinä

punaisen ja harmaan eri sävyt

Leikkaus A-A

+5,000

3. ikkunat ja ovet: puurakenteisa, hiilen

harmaa. Vaihtelevaa puunkäyttöä erilaisten

struktuurien aikaan saamiseksi, myös

keltaista keittomaalia ja tervaa käytetään

pintakäsittelyinä.

4. sokkeli: betoni, harmaa

5. ikkunaluukut: puurakenteiset, hiilenharmaa

6. luhdin lasitus: lasi tai osittain läpikuultava

aurinkopaneeli

+8,500

+6,000

Julkisivu etelään

Julkisivu itään

Rimalaudoitus, pääasiallinen julkisivumateriaali, punamulta

Erilaisia puunpintatyöstöjä voidaan käyttää yksityiskohdissa

Luhdin aurinkopaneeli

Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola


Sarvijoki - asumista eteläpohjalaiseen kulttuurimaisemaan / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasato / Puustudio, Puuinfo / Jurva / 29.6.2011 / Riitta Mikkola

More magazines by this user
Similar magazines