Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen ... - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen ... - Helda - Helsinki.fi


kaikki ontologisia, eli olemista koskevia, suuntauksia. Empirismi ja positivismi

taas liittyvät epistemologiaan eli tietoteoriaan, joka käsittelee muun muassa tiedon

mahdollisuutta ja sen lajeja.

Empiristisen näkemyksen mukaan kaikki tieto perustuu aistihavaintoihin,

toisin kuin rationalistisessa näkemyksessä, jonka mukaan tieto perustuu järjen

avulla tehtäviin päätelmiin. Positivismi on empiristinen suuntaus, jonka mukaan

vain empiiristen tieteiden tuottama tieto on todellista tietoa. Näin ollen positivismi

korostaa luonnontieteitä ja pitää muulla tavoin hankittua tietoa tieteen kannalta

tarpeettomana. Bloomfieldin tuotannossa positivistinen asennoituminen korostuu

siinä, kuinka hän pitää kielitiedettä luonnontieteenä. Empirismiin ja positivismiin

palataan tarkemmin luvuissa 4.1 ja 4.2.

Mekanistisen käsityksen mukaan kaikki luonnolliset ilmiöt voidaan selittää

fysikaalisten syiden kautta. Tämän näkemyksen mukaan ei ole olemassa mitään

erityistä ”elämänvoimaa”, joka olisi vain elämälle ominainen. Mekanismi vaikutti

Bloomfieldin tuotantoon erityisesti vuoden 1921 jälkeen A. P. Weissin ajatusten

kautta, joskin Fries (1999 [1961]: 98) huomauttaa, ettei vaikutussuhde ollut näin

yksiselitteinen. Bloomfield kirjoitti Languagen esipuheessa (1933: xv) välttävänsä

psykologian käyttöä kielitieteessä, mutta toisaalta Esper (Bloomfield 1970: 539)

on toistuvasti argumentoinut, että Weissilla oli tuntuva vaikutus Bloomfieldiin.

Ilmeisesti Weissin kautta Bloomfield muodosti käsityksensä tieteestä, mutta konk-

reettista vaikutusta Bloomfieldin lingvistiikkaan tällä ei ollut (Hymes – Fought

1981: 105). Kielitieteeseen sovellettuna mekanistinen näkemys kieltää ajatuksen

ihmisen sisäisestä tekijästä, joka vaikuttaisi kielenkäyttöön. Mekanismin mukaan

kielenkäyttö pohjautuu fysikaaliseen kehoon ja siinä tapahtuviin muutoksiin

(Bloomfield 1933: 33).

Bloomfield tuntuu käyttävän termejä materialismi ja mekanismi melko sy-

nonyymisesti, ja vaikka suuntaukset eivät ole täysin samanlaisia, Bloomfieldin

tuotannosta puhuttaessa erolla ei ole oleellista merkitystä. Materialismin mukaan

todellisuus on pohjimmiltaan aineellinen eikä aineesta riippumatonta henkeä ole

olemassa. Näin ollen materialismi on monistinen käsitys ja eroaa dualistisista mal-

leista, joiden mukaan todellisuus on kaksijakoinen. Fysikalistisen materialismin

mukaan kaikki olemassa oleva on fysikaalista. Fysikalismi on alun perin lähtöisin

38

More magazines by this user
Similar magazines