Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen ... - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen ... - Helda - Helsinki.fi


shall employ only such initial statements and predictions as lead to definite

handling operations (operationalism), or only terms such as are derivable by

rigid definitions from a set of everyday terms concerning physical happenings

(physicalism) (Bloomfield 1939: 13).

Tieteellinen ote vaatii Bloomfieldin mukaan fysikalistista vakaumusta.

Kaikki tieteellisesti tärkeät asiat on voitava kääntää fysikaalisiksi lauseiksi tai lau-

seiksi kielestä, muuten ne ovat mielettömiä. Fysikalismi rajaa erityisesti termien

käyttöä siten, että niiden tulisi ilmaista yksinkertaisia, havaittavissa olevia asioita.

Näin ollen Bloomfieldin mielestä myös merkityksen tuli olla käännettävissä fysi-

kaaliseksi lauseeksi, jotta se on tieteellisesti merkityksellinen. Jo kuuluisaksi tul-

leessa esimerkissään Bloomfield selventää näkemystään kääntämällä nälän tunte-

muksen fysikaalisiksi lauseiksi: Jill oli nälkäinen, eli hänen lihaksensa supistelivat

ja hänen kehonsa, erityisesti hänen mahansa, eritti nesteitä (1933: 23).

Huolimatta siitä, että Bloomfield ei pyrkinyt semantiikan tutkimuksen ja

merkityksen vähättelyyn, postbloomfieldiläisellä kaudella näin kuitenkin kävi.

Tämä lienee aiheuttanut suuren osan väärinkäsityksistä, sillä sanoivathan tuon

ajan kielitieteilijät seuraavansa nimenomaan Bloomfieldin jalanjälkiä. Erityisesti

Hockett on myöhemmin selvitellyt oman koulukuntansa eroa Bloomfieldiin ja to-

dennut oman lähestymistapansa ongelmakohdat.

3.3 Ravilan suhde Bloomfieldiin

Olen yrittänyt selvittää, milloin Ravila on ensimmäisen kerran Bloomfieldin tuo-

tantoon tutustunut. Turun yliopistoon Bloomfieldin pääteos Language on hankittu

vasta vuonna 1955, joten Turun-aikanaan Ravila ei ole ehtinyt kirjaan tutustua.

Varmaa on, että hän luki Bloomfieldin kirjoituksia viimeistään vuonna 1951 vie-

raillessaan Bloomingtonin yliopistossa Indianassa. Ensimmäinen löytämäni viit-

taus Bloomfieldiin on Totuus ja metodi kielitieteessä -nimisessä artikkelissa Vi-

rittäjästä:

Keskustelu tieteemme perusteista näyttää sisältävän, niin kuin on sanottu,

puoleksi ilmeisiä truismeja, puoleksi metafysiikkaa. Tätä voi tuskin koskaan

toiseksi muuttaa, mutta saattaa silti olla hyödyllistä, että tieteenharjoittaja

toisinaan pysähtyy tarkastelemaan työtään vähän etäämpääkin. (Ravila 1967

[1951]: 38.)

41

More magazines by this user
Similar magazines