Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen ... - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen ... - Helda - Helsinki.fi


mäkerran, oli sen painopiste sitten tieteellisessä urassa tai yleismaailmallisem-

missa aiheissa. Yksityiskohtaisemmin Ravilan elämästä olisi mielenkiintoista tut-

kia hänen yhteyksiään muihin tieteentekijöihin: ainakin suhteet Eino Kailaan ja

Paavo Siroon tarjoavat kotimaisista tiedemiehistä pohdinnan arvoisia teemoja,

kun taas ulkomaalaisista kielitieteilijöistä Ravilan suhteet Roman Jakobsoniin ja

Thomas Sebeokiin saattaisivat yksityiskohtaisemman tarkastelun kautta tuoda

esiin uusia mielenkiintoisia tietoja.

Laajemmista teemoista näkisin tutkimuksen arvoisena 1960-luvun murrok-

sen tarkemman pohdinnan. Vaikka oppihistoriaa on kirjoitettu myös murroksen

jälkeen ja toisaalta siitä poiketen, murroksesta itsestään ei ole vielä kirjoitettu tar-

kemmin. Olisikin syytä tarkastella niitä vaikuttimia, jotka generativismin hyöky-

aaltoon liittyvät Suomen tasolla. Samalla näkisin tarpeelliseksi tutkia niitä vaiku-

tuksia, joita tällä välillä kiivaaksikin yltyneellä vallanvaihdoksella oli tieteen-

tekoon, sillä en usko, että kaikki tuon ajan tieteilijät edes halusivat ”valita puolta”

traditionalistien kannattajien ja vastustajien välillä.

76

More magazines by this user
Similar magazines