Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen ... - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Paavo Ravila ja Leonard Bloomfield kielitieteen ... - Helda - Helsinki.fi


sallisarkistossa sijaitsevaa arkistomateriaaliaan, mutta valitettavasti Ravilan osalta

tämäkin arkisto osoittautui pettymykseksi.

Arkistojen tiedot osoittautuivat kaiken kaikkiaan yllättävän vajavaisiksi, ei-

kä tietoja tahtonut löytyä odotuksenmukaisistakaan paikoista. Etenkin Ravilan kir-

jeenvaihtoa on ollut vaikea paikantaa, ja monin paikoin käytettävissä onkin ollut

hyvin hajanainen joukko kirjeitä, jotka nekin löytyivät pitkällisen etsinnän jälkeen

muiden kielitieteilijöiden arkistoista. Osittain ongelmalliseksi muodostui vuosien

aikana tehdyt laitosten ja arkistojen uudelleenorganisoinnit, joiden vuoksi sijainti-

tiedot ovat sekavia. Hedelmällisimmiksi arkistolähteiksi osoittautuivat yhdysval-

talaisten yliopistojen arkistot, joista voisi uskoakseni lisätutkimuksen avulla löy-

tyä enemmänkin materiaalia. Erityisen kiitollinen olen käyttämieni arkistojen

työntekijöille, jotka ovat pyyteettömästi auttaneet minua vaikeidenkin tietojen

paikantamisessa.

Bloomfieldistä sitä vastoin on kirjoitettu paljonkin, ja hänen kohdallaan on-

gelmana olivatkin lähinnä kirjoitusten suuret mielipide-erot sekä niiden arviointi

ja tulkitseminen. Erityisen valaiseva on ollut Fought (1999), johon on koottu ja

järjestetty tärkeimmät Bloomfieldiä koskevat kirjoitukset. Myös Hallin vuosina

1987 ja 1990 ilmestyneet katsaukset Bloomfieldin elämään ovat olleet hyödylli-

siä. Hockettin toimittama, vuonna 1970 ilmestynyt kokoomateos puolestaan sisäl-

tää Bloomfieldin omia, vaikeammin paikannettavia kirjoituksia sekä muutamia

kirjoituksia Bloomfieldistä.

Koska useat lähteinä käyttämäni artikkelit on myöhemmin koottu ja uudel-

leenjulkaistu ja ne ovat usein helpommin paikannettavissa edellä mainituista ko-

koomateoksista kuin alkuperäisjulkaisuista, lähdeviitteet ovat suurelta osin kak-

siosaisia. Olen merkinnyt kaarisulkeisiin kokoomateoksen ilmestymisvuoden ja

sivut joihin viittaan ja hakasulkeisiin artikkelin varsinaisen ilmestymisvuoden.

Olen päätynyt tähän ratkaisuun lukijan helpottamiseksi, sillä useissa tapauksissa

alkuperäinen artikkeli on ilmestynyt heikosti saatavilla olevassa julkaisussa. Kos-

ka olen kuitenkin halunnut tuoda esille artikkelin alkuperäisen ilmestymisvuoden,

olen lisännyt sen tekstiviitteeseen hakasulkeisiin. Sivunumerot viittaavat siis aina

kokoomateokseen. Lähdeluettelossa olen niin ikään päätynyt sovellettuun ratkai-

5

More magazines by this user
Similar magazines