Melonta ja melominen sopii useimmille ihmisille ja on harrastuksena ...

helsinginkanoottiklubi.fi

Melonta ja melominen sopii useimmille ihmisille ja on harrastuksena ...

ong>Melontaong>tekniikka

Hyvä melontatekniikka on toistaiseksi varsin harvinainen ilmiö retkimelojien keskuudessa. Tärkeimpiä

syitä siihen lienevät melontaharrastuksen aloittaminen vasta ikuisiässä vailla nuoruusvuosien

kilpamelontataustaa ong>jaong> pätevien tekniikkaa ymmärtävien ohong>jaong>ajien puute aikuisliikunnan

ohong>jaong>ajina ong>jaong> kouluttajina.

Ensimmäinen edellytys hyvälle kaong>jaong>kkimelontatekniikalle on oikein valittu kanootti, missä meloong>jaong>

tuntee istuvansa rennosti ong>jaong> riittävän väljästi. Hyvässä istuma-asennossa ylävartalo on muutaman

asteen verran, 5 – 10 astetta, kallistunut eteenpäin ong>jaong> ong>jaong>lat koukistuneena - polvet kevyesti yhdessä -

kohden kaong>jaong>kin kantta tai hieman istuma-aukon reunuksen yläpuolelle. Päkiät koskettavat ong>jaong>lkatukia

ong>jaong> ong>jaong>lat saavat niistä vartalon kierrossa tarvittavaa tukea (ong>jaong>lkojen polkeva liike). Tavanomaisessa

eteenpäin tapahtuvassa melonnassa polvia ei sijoiteta ”parkkiin” reisitukien alle vaan niitä käytetään

vain voimakkaasti kaong>jaong>kkia kallistettaessa (ohong>jaong>aminen) ong>jaong> tilanteissa, missä on syytä varautua

aallokon vuoksi tehtävään ylätuentaan tai eskimopyörähdykseen. Meloong>jaong>, joka istuu ong>jaong>lat ong>jaong>tkuvasti

”lukittuna” reisitukien alle, menettää pääosan vartalonkierrosta, jota ong>jaong>lkojen poljennan tulisi tukea.

Hyvässä istuma-asennossa meloong>jaong>n selkä ei kosketa istuma-aukon takareunaan eikä myöskään ns.

selkäremmin. Selkäremmin käyttö ong>jaong>kaa melojien mielipiteitä ong>jaong> edellä esitetyn perusteella artikkelin

kirjoittaong>jaong> ei kuulu niiden kannattajiin.

ong>Melontaong>tekniikan eräs edellytys on kohtalaisen hyvä fyysinen kunto, riittävä lihasvoima ong>jaong> huolehtiminen

nivelten liikelaajuuksista ong>jaong> lihasten venyttelystä. Kireät lihakset ong>jaong> jäykät nivelet supistavat

meloong>jaong>n liikelaajuuksia, minkä seurauksena vetoa ei voida aloittaa riittävän edestä. Kireät lantionseudun

ong>jaong> osittain myös hartiaseudun lihakset vaikuttavat meloong>jaong>n tasapainoon negatiivisesti,

mikä saa aikaa puolestaan kiikkeryyden tunteen lisääntymisen ong>jaong> sen seurauksena lyhenevät vedot,

usein myös melontatyyli muuttuu matalaksi ong>jaong> veto tapahtuu sen seurauksena kaukana sivulla – tehottomasti.

Meloong>jaong>n käsien liikettä voidaan seurata tarkkailemalla tämän ranteen, olkapään ong>jaong> kyynärpään liikeratoong>jaong>.

Laajinta liikettä suorittaa ranne ong>jaong> siitä selvästi pienempää liikettä kyynärpää ong>jaong> pienintä olkapää.

Kaikkien tulee olla vedosta toiseen mahdollisimman samankaltaisia ong>jaong> malliltaan pyöreähköjä.

Erilaiset ”kuokkimiset ong>jaong> nyökkimiset” näkyvät selvästi kolmen ympyränmuotoisen liikeradan

poikkeamina ong>jaong> ovat selkeitä tekniikkavirheitä.

Risto Fagerholm


Kaong>jaong>kkimelonnassa veto aloitetaan suoraksi ojennetulla kädellä mahdollisimman kaukaa edestä.

Vartalo on ”kurotuksen” loppuvaiheessa kiertynyt voimakkaasti ojentuvan käden perään ong>jaong> myös

olkapää seuraa ojennusta. Vetoliike alkaa kerimällä ensimmäisenä vartalonkierto takaisin. Toisessa

vedon päävaiheessa on olkapään liikkumisen vuoro ong>jaong> vasta kolmannessa vaiheessa tähän asti

suorana pysytellyt käsivarsi osallistuu vetoliikkeeseen hauislihaksen tuottamalla työpanoksella.

Toisin kuin usein kuvitellaan niin melonnassa vastakkaisen puolen käsi (ojentuva käsi) ei pyri aktiivisesti

tuottamaan työntövoimaa eikä mela ole vipulaite voiman tuoton kannalta. Yläkäden rooli on

omalla liikkeellään ong>jaong> voimantuotollaan toimia melan asennon ohong>jaong>aong>jaong>na. Meloong>jaong>n ong>jaong>lat suorittavat

ong>jaong>lkatukea vasten polkevaa liikettä siten, että vetopuolen ong>jaong>lka joustaa ong>jaong> vastakkaisen puolen ong>jaong>lka

joustaa. Näin toimien meloong>jaong> saa aikaiseksi voimakkaamman vartalonkiertoon perustuvan vedon

kuin ong>jaong>lat passiivisena istuen. Melan lapa tarjoaa suurimman voiman (lapapinta-ala) silloin kun mela

on pystysuorassa asennossa vetävän puolen lavan siong>jaong>itessa meloong>jaong>n polven tasolla. Vetoliike lopetetaan

silloin kun vetopuolen käden ranne saavuttaa vatsan etupinnan tason. Kaikki tämän tason

taakse ulottuvat liikkeet ovat biomekaanisesti epäedullisia eteenpäin melomisen kannalta, mutta

ovat osa ohong>jaong>iluliikkeistä.

Melonnan erityisominaisuuteen kuuluu välineiden käytön optimaalinen tekniikka. Välineiden puutteellisen

käytön vuoksi hyötysuhde alenee. On tutkittu, että huippumelojien suorituskapasiteetti

alenee välineiden puutteellisen käytön vuoksi 8 – 30 % ong>jaong> voidaan syystä epäillä, että retki- ong>jaong> harrastemelojilla

tämä menetys olisi vieläkin suurempi. Tutkimusten mukaan merkittävin syy melonnan

matkanopeuden jäämiseen alhaiseksi ovat puutteet voimakestävyydessä ong>jaong> maksimivoiman

määrässä. Voiman puute korostuu käytettäessä liian pitkää tai suurilapaista melaa sekä melottaessa

raskaasti kuormattua kaong>jaong>kkia tai melottaessa vastatuuleen.

Risto Fagerholm


Osa hyvää melontatekniikkaa on melan ong>jaong> kaong>jaong>kin hallinta erilaisissa tilanteissa. Taitava meloong>jaong>

osaa peruuttamisen ong>jaong> sivusuuntaan melomisen ohella joukon erilaisia ohong>jaong>usliikkeitä ong>jaong> tuentoong>jaong>.

Sama koskee melomista erilaisissa aallokko-olosuhteissa kuten myötätuulessa, sivutuulessa, vastatuulessa

tai puhumattakaan koskimelonnasta.

Avokanoottimelonnan osalta edellä esitetyt periaatteet pätevät soveltuvin osin. Melataitojen määrä

on suhteutettava siihen melotaanko avokanoottia yksin (solo) vai kaksin, joka on se pääasiallisin

avokanoottimelonnan muoto. Kaikki avokanoottimelonnan melanvedot ong>jaong> tuennat on hyvä hallita

molemmille puolille kanoottia – erityisen tärkeää tämä on solo –meloong>jaong>lle, joka matalassa polviasennossa

meloen ohong>jaong>a kanoottia pääasiassa toiselta puolelta tapahtuvalla melontaliikkeellä.

Risto Fagerholm

Similar magazines