COVER PAGE - ECHA - Europa

echa.europa.eu

COVER PAGE - ECHA - Europa

JOHDANTO

SOSIOEKONOMINEN ANALYYSI – LUPA

Tässä asiakirjassa tarkastellaan REACH-asetuksen mukaiseen lupahakemusmenettelyyn sisältyvää

sosioekonomista analyysia. Asiakirja kuuluu ohjeasiakirjojen sarjaan, jonka tarkoituksena on auttaa

kaikkia asianosaisia valmistautumaan REACH-asetuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen.

REACH-ohjeasiakirjoissa annetaan tarkkoja ohjeita keskeisiä REACH-prosesseja sekä sellaisia

tieteellisiä ja/tai teknisiä menetelmiä varten, joita teollisuuden tai viranomaisten on REACHasetuksen

mukaan käytettävä.

Ohjeasiakirjat on laadittu ja käsitelty Euroopan komission yksiköiden johtamissa REACHasetuksen

täytäntöönpanohankkeissa (RIP). Niihin ovat osallistuneet asianosaiset jäsenvaltioista,

teollisuudesta ja kansalaisjärjestöistä. Ohjeasiakirjat ovat saatavilla Euroopan kemikaaliviraston

verkkosivustolta (http://echa.europa.eu/reach_fi.asp). Sivustolla julkaistaan lisää ohjeasiakirjoja sitä

mukaa kuin niitä saadaan valmiiksi tai päivitetään.

Tämä asiakirja liittyy 18. joulukuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston

REACH asetukseen (EY) n:o 1907/2006. 1

1 Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston

perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 ja komission

asetuksen (EY) N:o 1488/94 sekä neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY,

93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston

asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL L 396, 30.12.2006, korjattu versio EUVL L 136, 29.5.2007, s.3).

iii

More magazines by this user
Similar magazines