Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

Ett innovativt

bygge

Att man bygger ett nytt stort universitetsbibliotek

är sällsynt i Europa. Också som byggprojekt

har Kajsahuset på många sätt varit betydande

och nyskapande. Platsen i centrum av Helsingfors

innebar att projektet var både komplext och

krävande.

Helsingfors universitet har under de senaste

åren aktivt renoverat och byggt till i kvarteret

Älgen på Centrumcampus. Detta har skett i gott

samarbete med stadsplanerare och beslutsfattare.

Samarbetet med staden var tätt också när

Kajsahuset planerades och byggdes. Staden såg

projektet som ett viktigt centrumprojekt.

Projektplaneringen avvek ställvis från det

normala. Arkitekttävlingen genomfördes med

hjälp av en ny metod som utvecklats i samarbete

med Finlands Arkitektförbund. En representant

för stadsplaneringen var medlem i juryn.

Enligt fastighetschef Teppo Salmikivi har

universitetet satsat på ett så gott samarbete som

möjligt mellan användare, arkitekter och byggare.

Sju projektgrupper planerade lokaler och

tjänster ur användarnas synvinkel. Tillgänglighet

i lokalerna prioriterades högt vid planeringen.

Arkitektbyrån deltog aktivt i planeringen av

lokalanvändningen, som genomgick många förändringar

under projektets gång.

Arbetet med att riva köpcentret Kaisa i Kajsaniemi

inleddes i mars 2010 och byggnadsarbetet

inleddes sommaren 2010. Huset består nu av sju

våningar ovan jord och fyra under jord. Platsen är

också känd som modevaruhuset Pukevas hus. I

byggnadsarbetet användes 4D- och 3D-modellering

och vid planeringen användes eurokoder. De

hustekniska lösningarna avvek från det normala

och fasadens valvbågar var tekniskt krävande.

Huset färdigställdes planenligt i slutet av april

2012. Den totala kostnaden för projektet var ca

53 miljoner euro, vilket beräknat per kvadratmeter

fastighetsyta är ca 2 000 euro.

59 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

An innovative

construction project

The construction of an entirely new university

library building was not only a rarity in all of

Europe, but the Kaisa House also features in

many ways as a pioneering construction project.

A construction site in the centre of the city

presented a great variety of challenges.

In recent years, the University of Helsinki has

actively renovated and expanded the buildings

in the Hirvi (Elk) city block of the City Centre

Campus in good understanding and cooperation

with the planning authorities and decisionmakers

of the City of Helsinki. The smooth

cooperation with City officials continued during

the design and construction of the Kaisa House.

For the City of Helsinki, the Kaisa House is an

important element in the development of the

city centre.

The project planning partly progressed in

unusual ways. The architectural competition

was implemented according to a new format

developed together with SAFA, the Finnish

Association of Architects. A representative of

the city planning authorities participated in the

competition jury.

According to the University’s Director of

Properties Teppo Salmikivi, the University strove

to cooperate with the building’s users, designers

and builders as smoothly as possible. A total of

seven project groups participated in the planning

of the facilities and services from the users’ point

of view. Accessibility played an important part in

the planning. The architects were closely involved

in planning the use of faculties, which evolved

greatly during the project.

The demolition works of the Kaisa

shopping centre (which previously housed

the fashion department store Pukeva) in the

district of Kaisaniemi began in March 2010 and

construction work could be launched in the

summer. All in all, the completed building has

seven storeys above ground and four storeys

below ground. The construction made

extensive use of 3D modelling and European

design codes (Eurocodes). The technological

solutions applied were unusual and the arched

structures of the façade proved technically

challenging.

The building was completed on schedule

in late April 2012. The project costs amounted

to about EUR 53 million, or about EUR 2,000

per one square metre of floor space.

More magazines by this user
Similar magazines