Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

helda.helsinki.fi

Kaisa-talo - Helda - Helsinki.fi

Nya designade

bibliotekstjänster

I det nya bibliotekshuset introduceras också

nya, designade bibliotekstjänster. Tanken är att

biblioteket ska vara en lärandemiljö som utöver

information också ger användarna möjligheter

att medverka och få aha-upplevelser. Många av

de idéer som ligger till grund för de nya tjänster

som tas i bruk i Kajsahuset och i alla campusbibliotek

har utvecklats tillsammans med bibliotekets

användare.

Universitetets bibliotek har satsat mycket på

att utveckla tjänsterna i samband med flytten

till Kajsahuset. Det är en utmaning att förbättra

tjänsterna för alla användarkategorier och bibliotekets

sammanlagt cirka 100 000 användare.

Cirka 5 000 kunder väntas dagligen besöka universitetets

huvudbibliotek i Kajsahuset, vilket

betyder över en miljon besökare årligen.

Fokus i utvecklingsarbetet har legat på basservicen

vid alla bibliotekets verksamhetsställen

och målgruppen framför andra är studenterna,

bibliotekets största användargrupp.

Tjänstedesign för

nyade kulturen

För att utveckla tjänsterna initierade biblioteket

projektet Smart design, som är ett av Helsingfors

universitets projekt under temaåret World

Design Capital 2012. Projektets mål var att med

tjänstedesign som medel förnya tjänsterna och

förankra arbetssätt som engagerar användarna.

Tjänstedesign betyder att man utnyttjar designtänkande

när man skapar och planerar nya

tjänster. Det gäller framför allt att designa en användarupplevelse

som motsvarar användarens

behov och tjänsteproducentens intentioner.

Bibliotekets användare och personal har

deltagit i projektet på många olika sätt. Ett nytt

verktyg introducerades: IDIS, ett webbaserat

utvecklingsnätverk som är öppet för alla. Över

hundra aktiva användare har deltagit med idéer

och inlägg. I användarnas visioner är biblioteket

i allt högre grad en social träffpunkt och ett institutionsöverskridande

informationscentrum.

I en omfattande kartläggning kunde man

urskilja fyra kategorier av biblioteksanvändare.

De olika kategoriernas behov och de krav som

69 Kaisa-talo | Kajsahuset | Kaisa House

användarupplevelsen ställde identifierades och

man utsåg objekten för fortsatt utveckling.

Under projektets gång framträdde också

bibliotekets tjänstekedja och de faktorer som

kan hindra eller försämra användarupplevelsen.

När de hade identifierats var det enklare att

tänka ut lösningar på problemen.

I olika workshoppar producerades över 200

idéer till tjänster, och bland dem valdes 20 för

vidare utveckling. Slutligen utsågs tio koncept

som ska genomföras. Största delen av de nya

tjänstekoncepten blir färdiga hösten 2012 och

tas genast i bruk i Kajsahuset. De nya tjänsterna

kommer att introduceras senare i samtliga campusbibliotek.

Redesigning

library services

The new library building will also feature

redesigned library services, the goal being

to create a learning environment that offers

library users not only information but also a

great setting for insights and experiences. Joint

brainstorming with users gave rise to several

ideas for new services to be launched in the

Kaisa House and all the campus libraries.

The Helsinki University Library has put

much effort into service development in

preparation for the move to Kaisa. One of the

challenges is to offer better services to all the

user groups and the 100,000 or so users. The

main library – the Kaisa House – is expected to

serve around 5,000 users a day, which translates

to over one million visitors a year.

Service development focused on improving

basic service at all the different library sites. The

main target group consists of students, who also

form the biggest user group.

Culture reformed by

service design

To develop its services the library launched a

project called Smart design, which was one of

the University of Helsinki’s contributions to

the World Design Capital 2012 event. The goal

was to adopt service design methods to renew

services and make the involvement of users an

established part of the library’s routines. Service

design refers to the use of design strategies to

innovate and plan services. One of the key

objectives is to plan the user experience so the

service satisfies both the users’ needs and the

targets of the service provider.

The library’s staff and users participated in

the project in various ways. IDIS, a web-based

developer community open to all, was set up

as a new tool. It was used by over one hundred

active participants to create and discuss new

ideas. Users have expressed the wish that the

library would function increasingly as a social

forum and an information centre straddling

institutes and departments.

Extensive surveys helped to identify four

distinct library user groups. The needs of each

group as well as the challenges related to their

service experience were then determined, and

development areas were proposed for further

consideration.

The project sketched out the library’s entire

service path as well as the factors hindering

progress or undermining the user experience.

Once these had been identified, solutions to

problems were found more easily.

Various workshops resulted in over 200

service ideas, 20 of which were chosen for further

development. Ten of these were ultimately

deemed suitable for actual implementation.

Most of the new service concepts will be

completed in autumn 2012. They will be

introduced immediately in the Kaisa House and

later on in all other campus libraries.

More magazines by this user
Similar magazines