s I m i - Helda

helda.helsinki.fi

s I m i - Helda

14 Pentti Szi/io/ien, Suomalaiset kasviiminiet.

GENETZ, ARVID {Gen. 1881): Tutkimus Venäjän Karjalan Kielestä. Suomi, II,

l'i osa (1881), s. 69—162.

—»— (Gen. 1885): Tutkimus Aunuksen kielestä. Suomi, II, 17 osa (1885),

s. 35—118.

HAARTMAN, J. J. (Haart. 1759): Tydelig Underrättelse om de mäst gångbara

Sjukdomars Kännande och Motande, genom lätta och enfaldiga Hus-

Medel; samt et litet Res- ocli Hus-Apothek. Stockholm och Åbo 1759.

HEINRICIUS, JOHAN (Ileinr. 1766): Beskrifning öfver Stor Lojo Sockn i Nyland

1766. Geogr. Fören. Tidskrift, VII (1895), s. 181 — 186.

HELENIUS, CARL (Hel. 1838): Suomalainen ja Ruozalainen Sana-Kirja. Åbo

1838.

HELLENIUS, C. N. (Hell. 1773): Förteckning på Finska Medicinal växter.

Diss. acad. Respondens Gust. Levin. Åbo 1773.

—»— (Hell. 1789): Anmärkningar rörande Ogräsen i Orihvesi Socken af

Tavastland. Diss. acad. Respondens And. Salovius. Åbo 1789.

HIITONEN, ILMARI (Hiit. K.): Suomen Kasvio. Vanamon kirjoja, 32. Helsingissä

1933.

HINTIKKA, T. J. (Hint. 1912): Joroisten pitäjässä tavattavista kansanomaisista

puutarha- ja koristekasveista. Savol. osakunnan kotiseutujulkaisuja, I,

s. 211—223. Helsinki 1912.

—»— (Hint. 1928): Muutamien vanhojen koriste- ja lääkekasviamme levinneisyydestä

ja kulttuurihistoriasta. Luonnon Ystävä, 1928, s. 121—132.

—»>— Suomalaisista kasviennimistä Elias Tillandzin Catalogus plantarum'issa.

Aika, 1920, s. 181—188.

HJELT, OTTO FI. A. (Hjelt 1869): Försök att bestämma de af Elias Tillandz

i hans »Catalogus plantarum» upptagna vexter. Not. Sällsk. F. Fl. Fenn.

Förliandl., 10 (1869), s. 207—244.

HOOKER, J. D. (Hook.-Mela 1879): Botaniki (Kasvioppi). Englannin kielestä

mukailemalla suom. A. J. MELA. Helsinki 1879. (Luonnontiet. Alkeiskirj.,

V.)

IGNATIUS, K. E. F. (Ign. 1890): Suomen maantiede kansalaisille. Helsingissä

1880—90. (S. 334—356).

JULIN, JOHAN (Jul. 1791): Bref tili Herr Intendenten Fischerström, om de uti

Österbotten, särdeles omkring Uleåborg, samlade Naturalier. Ny

Journal uti Hushållningen för Nov. och Dec. år 1791.

—»— (Jul. 1792): Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg

samlade Naturalier. Ny Journal uti Hushållningen för Jan. och Febr.

år 1792.

JUSLENIUS, DANIEL (Jusl. 1745): Suomalaisen Sana-Lugun Coetus. Stockholm

1745.

KALM, PEHR (Kalm 1754): Historisk och oeconomisk Beskrifning öfver Cala"

joki Sockn uti österbottn. Diss. acad. Res{)ondens Chr. Salmenius.

Åbo 1754.

—»— (Kalm 1774): Historisk och oeconomisk Beskrifning öfver Somero

Socken. Diss. acad. Respondens Carl Fretter Borenius. Åbo 1774.

More magazines by this user
Similar magazines