MALMINETSIJAN KIVIOPAS - arkisto.gsf.fi - Geologian tutkimuskeskus

arkisto.gtk.fi

MALMINETSIJAN KIVIOPAS - arkisto.gsf.fi - Geologian tutkimuskeskus

45

Kaikkia geofysikaalisia mittausmenetelmiä gravimetrisiä menetelmiä

lukuunottamatta voidaan suorittaa lentomittauksina. Sen takia jokaisella

isohkolla malminetsintäyhtiöllä on käytössään lentokone, johon

asennettu laitteisto mahdollistaa lentomittausten tekemisen. Yksityiskohtaisemmat

mittaukset on tehtävä maanpinnalla.

Geokemialliset menetelmät

On olemassa erityyppistä geokemiallista malminetsintää. Joissakin

tapauksissa tutkitaan alkuaineiden jakaumaa kallioperän määrätyssä

osassa, jolloin voidaan tehdä päätelmiä siitä, missä suunnassa on

mahdollisesti löydettävissä malmirikastumia. Malmiesiintymän poikki

kulkevaan vesistöön on voinut liueta määrättyjä alkuaineita, jotka

sitten ovat saostuneet sedimentteihin. Seuraamalla vesistöä ja analysoimalla

määrättyjä metalleja sedimenttinäytteistä voidaan suotuisissa

tapauksissa löytää malmi. Muut menetelmät perustuvat kasvien,

veden ja eri maalajien, kuten moreenin analysointiin. Näytteenotto

voi tapahtua lapiolla, kevyellä iskuporalla tai paineilmaporalla.

Yleensä täytyy ottaa hyvin suuri määrä näytteitä ja käytössä on oitava

nykyaikainen laboratorio nopeine ja edullisine analyysimenetelmineen.

Ei siis riitä, että vain otetaan yksittäinen sedimentti- tai maaperänäyte,

vaan on kerättävä monta sataa näytettä, jotka peittävät

laajemman alueen, ja joita sitten vertaillaan keskenään.

Kairaus

Malminetsinnässä tullaan lopulta vaiheeseen, jolloin ei päästä pitemmäHe

geologisin, geofysikaalisin tai geokemiallisin menetelmin. Jos

tällöin on olemassa vahvoja viitteitä malmin olemassaolosta, tehdään

päätös kairauksesta. On tod ettava , että kairaus on kallein malminets

intämenetelmä.

Syväkairauksessa moottorikäyttöinen timanteilla varustettu porakruunu

leikkaa pitkän, lieriönmuotoisen näytteen irti kalliosta. Sydännäyte

jää kruunun takana olevaan putkeen. Sydännäytteet nostetaan ylös

enintään kuuden metrin pituisina pätkinä, ja näytteet säilytetään laatikoissa

samassa järjestyksessä kuin ne on kairattu. Kun kairaus on

lopetettu, voidaan sydännäytteen avulla tutkia kairattua kallioperää ja

analysoida sen malmipitoisia osia.

More magazines by this user
Similar magazines