Testaajahaku-ohje 310807 - Evira

evira.fi

Testaajahaku-ohje 310807 - Evira

Elintarvikehygieniayksikkö

Hygieniaosaamistestaajaksi hakeminen ja hygieniaosaamistestaajan hyväksyminen

Hygieniaosaamistestaajaksi hakeminen ja

hygieniaosaamistestaajan hyväksyminen

1 Hakeminen hygieniaosaamistestaajaksi

Sivu/sivut 1 / 2

Toimintaohje 5893/925/2007

Käyttöönotto 31.8.2007

Hygieniaosaamistestaajaksi haetaan täyttämällä Elintarviketurvallisuusvirasto

Eviran hygieniaosaamisen internetsivuilta löytyvä sähköinen hakukaavake

(”hakemus osaamistestaajaksi”), tulostamalla ja allekirjoittamalla

asianmukaisesti täytetty kaavake ja lähettämällä se vaadittuine liitteineen

kirjekuoressa Eviran kirjaamoon, osoite: EVIRA / KIRJAAMO, Mustialankatu

3, 00790 Helsinki). Kuoreen merkintä ”Hakemus hygieniaosaamistestaajaksi”.

Hakemuksen perusteella tehtävästä hyväksymispäätöksestä peritään maa- ja

metsätalousministeriön Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista

antaman asetuksen (296/2006 muutoksineen) mukainen maksu.

2 Hygieniaosaamistestaajan hyväksyminen

Evira hyväksyy kirjallisella päätöksellä hakijan hygieniaosaamistestaajaksi,

mikäli hakija täyttää elintarvikelain (23/2006) 28 §:ssä mainitut edellytykset.

Ellei hakijalla ole Elintarvikelain 28 §:n 1 momentin kohdan 1 tai 2

tarkoittamaa tutkintoa/pätevyyttä, voi hakija antaa kyseisen pykälän 1

momentin kohdan 3 mukaisen muun selvityksen siitä, millä perusteilla hakija

on kykenevä hoitamaan hygieniaosaamistestaajan velvollisuuksia.

Elintarvikelain 28 §:n 1 momentin kohtien 1-3 tulee olla siten rinnastettavia,

että osaamistestaajaksi hakevilta edellytetään joko koulutuksen tai riittävän

työkokemuksen mukanaan tuomaa kokemusta ja näkemystä elintarvikealasta

sekä kykyä ja vastuullisuutta toimia itsenäisenä riippumattomana

osaamistestaajana. Edellä mainittuun perustuen elintarvikelain 28 §:n 1

momentin kohdan 3 tarkoittaman muun selvityksen tulee sisältää tiedot

hakijan koulutuksesta ja riittävästä työkokemuksesta. Riittäväksi

työkokemukseksi katsotaan vähintään viiden vuoden elintarvikealalla hankittu

esimieskokemus, jossa työnkuvaan on liittynyt omavalvonnan suunnitteluun ja

valvontaan liittyviä vastuutehtäviä sekä kokemusta koulutuksen ja

koetilaisuuksien järjestämisestä.

Hakijan on liitettävä hakemukseen oikeaksi todistetut kopiot niistä tutkinnoista

ja työtodistuksista, joiden perusteella hygieniaosaamistestaajan oikeuksia

haetaan. Työtodistuksesta on käytävä ilmi keskeiset tehtävät ja vastuualueet.


Elintarvikehygieniayksikkö

Hygieniaosaamistestaajaksi hakeminen ja hygieniaosaamistestaajan hyväksyminen

3 Hakumenettelyn avaaminen ja sulkeminen

4 Voimaantulo

Sivu/sivut 2 / 2

Toimintaohje 5893/925/2007

Käyttöönotto 31.8.2007

Evira hyväksyy osaamistestaajia sosiaali- ja terveysministeriön

hygieniaosaamisasetuksessa (1115/2001, muutettu 1227/2002, 6§ 4 mom.)

määrittämässä laajuudessa. Tätä varten hakumenettely voi olla auki tietyn

määräajan tai se voidaan avata ja sulkea toistaiseksi tarpeen mukaan.

Tämä ohje on voimassa 31.8.2007 lukien toistaiseksi.

More magazines by this user
Similar magazines