Kaupungin tiedotuslehti 1/2007 - Vaasa

www1.vaasa.fi

Kaupungin tiedotuslehti 1/2007 - Vaasa

KÄVELYKESKUSTA


PROMENADCENTRUM

KATSAUS

JUHLAVUODEN

PÄÄTAPAHTUMIIN


TILLBAKABLICK PÅ

JUBILEUMSÅRETS

HUVUDEVENEMANG

VUODEN 2007

TALOUSARVIO


BUDGETEN 2007

EDUSKUNTAVAALIT


RIKSDAGSVALET

ASUNTOMESSUT


BOSTADSMÄSSAN

2007

2007

EDUSKUNTAVAALIT

RIK S D A G S VA L

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI • 1/2007 • VASA STADS INFORMATIONSTIDNING


Vaasan kaupungin

tiedotuslehti

1/2007

Vasa stads

informationstidning

Sisällysluettelo, Innehållsförteckning

Pääkirjoitus / Ledare 2

Vaasan kävelykeskusta 3

Vasas promenadcentrum

Katsaus 400-juhlavuoden

3

päätapahtumiin 4-5

Tillbakablick på 400-årsjubileumsårets

huvudevenemang

4-5

Ympäristölaboratorio 7

Miljölaboratoriet 7

Vaasan talousarvio 2007 8-9

Vasas budget 2007 8-9

Kaupunginkirjasto / Stadsbiblioteket 13

Mustasaari kiinnostaa vaasalaisia eniten 13

Korsholm intresserar Vasaborna mest 13

VAKK:n projektitoimiala 15

Vuxenutbildningscentrets

projektverksamhet

15

Eduskuntavaalit 2007 16-17

Riksdagsvalet 2007 16-17

Vaasan ammattiopiston työnäytöt 19-21

Vasa yrkesinstituts yrkesprov 19-21

Työpaikkaryhmien verenluovutus 23

Arbetsplatsgruppernas blodgivning 23

Asuntomessut 2008 24-25

Bostadsmässan 2008 24-25

Vaasan oppisopimustoimisto 27

Vasa läroavtalsbyrå 27

Vaasan kaupunginteatteri 28-29

Vaasa XV kuorofestivaali 30

Vasa XV körfestival 30

Tikanojan taidekoti 31

Tikanojas konsthem 31

Tapahtumat / Evenemang 32

Toimitus/Redaktion

Päätoimittaja/Huvudredaktör: Veli-Matti Laitinen

Toimituskunta, Redaktörskår: Hannele Saloranta,

Markus Malila

Kielenkäännökset, Översättningar: Vaasan kaupungin

kielenkääntämö, Vasa stads översättningsbyrå

Julkaisija ja kustantaja

Utgivare och förläggare

Vaasan kaupunki, Vasa stad

PL/PB 3, 65101 Vaasa, Vasa

Puh./Tfn (06) 325 1045

http://www.vaasa.fi

ISSN (Painettu, Tryckt) 1459-6016

ISSN (Verkkolehti, Nättidningen) 1459-6032

Taitto, Ombrytning:

Mainostoimisto Grappa Oy, Vaasa

Paino, Tryck: UPC-Print Vaasa

Painos, Upplaga: 49 700 kpl/st.

Seuraavat tiedotuslehdet ilmestyvät:

1.6.2007 ja 31.8. 2007

Följande informationstidningar:

1.6.2007 och 31.8. 2007

Pääkirjoitus – Ledare

Kunta- ja palvelurakenneuudistus,

mitä se merkitsee?

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja puitelaki ovat

käsitteitä, joihin ei nykyisin voi olla törmäämättä. Nämä

käsitteet tulevat vastaan mediassa alituiseen, halusipa

sitä tai ei. On aivan paikallaan esittää kysymys: miksi?

Mikä on kunta-ja palvelurakenneuudistus?

Suomessa sovelletaan pohjoismaista hyvinvointimallia.

Se tarkoittaa, että julkiset hyvinvointipalvelut kuten

koulutus, kulttuuri-, liikunta-, sosiaali- ja terveys sekä

tekniset palvelut tuotetaan niin lähellä asukkaita kuin

mahdollista. Suomessa kuntien rooli näiden palvelujen

tuottajana on erityisen keskeinen.

Viime vuosikymmenien aikana yhteiskunta on muuttunut

monessa mielessä ja nämä muutokset myös

jatkuvat. Suomen kuntien kannalta merkittävimpiä

tulevaisuuden kehityspiirteitä ovat kansainvälisen

ja kansallisen kilpailun koveneminen ja siitä seuraava verokilpailu, suuret ikärakenteen muutokset,

lisääntyvät tasapuolisten peruspavelujen tarjonnan vaikeudet ja kasvava tarve turvata kasvun ja

kehityksen mahdollisuudet eri alueilla ja kunnissa.

Kaiken kaikkiaan näiden muutosten aiheuttamat haasteet merkitsevät sitä, että tarvitsemme

kaikkia toimintojamme varten suuremman väestöpohjan. ”Leveämmät hartiat” ovat välttämättömät

voidaksemme turvata tärkeiden yhteiskunnallisten palvelujen saatavuuden ja laadun. Ne ovat

välttämättömän myös voidaksemme edelleen kehittää Vaasan seudun menestystekijöitä, joita

ovat menestyvä elinkeinoelämä, monipuolinen koulutustarjonta ja hyvät peruspalvelut.

Vaasan kaupunki on pitänyt tärkeänä, että aluettamme vahvistetaan keräämällä korkea-asteinen

koulutus ja kulttuurilaitokset maakuntatasolle. Suurentamalla kuntia kasvavista palveluvaatimuksista

ja alueiden välisestä kilpailusta selvitään parhaiten. Samanaikaisesti kaupunki on painokkaasti

esittänyt, että lähipalvelujen ja kielellisten näkökohtien turvaaminen on tässä yhteydessä erityisen

tärkeää.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa on yksinkertaisesti kyse siitä, että pyrimme turvaamaan

tämän alueen nykyisten ja tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet ja tulevaisuuden.

Apulaiskaupunginjohtaja

Bengt Strandin

Vad betyder kommun- och servicestrukturreformen?

Idag kan man knappast öppna sin tidning, radio eller TV utan att stöta på begreppen kommunoch

servicestruktur och ramlag. Det är på sin plats att ställa frågan: Varför? Vad är kommun- och

servicestrukturreformen?

Finland arbetar enligt den nordiska välfärdsmodellen, vilket innebär att välfärdstjänsterna såsom

utbildning, kultur, idrott, social- och hälsovård samt den tekniska servicen produceras så nära

invånarna som möjligt. Kommunernas roll som serviceproducent är mycket central i Finland.

Under de senaste årtiondena har samhället genomgått stora förändringar och förändringarna

kommer också att fortsätta. Till de viktigaste utvecklingsdragen ur de finländska kommunernas

synvinkel i framtiden hör en hårdare internationell och nationell konkurrens med åtföljande

skattekonkurrens, stora förändringar i åldersstrukturen, svårigheter att trygga ett jämlikt utbud

av basservice och ett ökat behov av att trygga tillväxt och utveckling inom olika regioner och

kommuner.

Sammantaget betyder dessa utmaningar att vi för samtliga verksamheter behöver ett större

befolkningsunderlag. ”Bredare axlar” är nödvändiga för att kunna trygga tillgång till och kvalitet

för viktig samhällsservice. De är nödvändiga också för att vi skall kunna bygga vidare på

Vasaregionens framgångsfaktorer, som är ett framgångsrikt näringsliv, ett mångsidigt

utbildningsutbud och en god basservice.

Vasa stad har ansett det viktigt att regionen stärks genom att högre utbildning och kulturinstitutioner

samlas på landskapsnivå. Genom att förstora kommunerna klarar man bäst av de ökade servicekraven

och konkurrensen mellan regionerna. Samtidigt har staden framhållit vikten av att

närservicen och de språkliga aspekterna tryggas i det här sammanhanget.

I kommun- och servicestrukturreformen är det helt enkelt frågan om att vi strävar efter att trygga

levnadsmöjligheten och framtiden för nuvarande och kommande generationer i denna region.

Biträdande stadsdirektör

Bengt Strandin


Kävelykeskustan

uudistamisen ensimmäinen erävoitto

Vuonna 1994 alkanut Vaasan keskustan

kehitystyön ensimmäinen vaihe valmistui

Vaasan 400-juhlavuoden aikana kun kävelykeskusta

vihittiin syyskuussa virallisesti käyttöön.

Uusittu ilme sai tunnustusta pitkin

viime vuotta.

Juhlauoden aikana uusi kävelykeskusta sai

paljon positiivista palautetta. Maaliskuussa se

valittiin vuoden 2006 Eläväksi kaupunkikeskustaksi,

kesäkuussa sille annettiin vuoden kuntatekniikan

erityismaininta ja lokakuussa se sai

kunniamaininnan Vuoden ympäristörakenne

2006-kilpailussa.

- Kilpailumenestyksen lisäksi Vaasan kävelykeskusta

on saanut paljon näkyvyyttä eri ammattialojen

julkaisuissa, kertoo kaupungininsinööri

Timo Martonen tyytyväisenä.

Yhteistyöllä onnistuneita oivalluksia

Asiantuntijoiden piirissä keskustaa on kiitelty

erityisesti innovatiivisista ja loppuun asti suunnitelluista

yksityiskohdista sekä kauniista ja

viihtyisästä kokonaisuudesta. Talvella keskusta

on lumensulatusjärjestelmänsä ansiosta myös

turvallinen. Kävelykeskustaa on kehuttu keskikokoisen

kaupungin ilahduttavaksi panostukseksi

keskustan viihtyisyyteen.

Första skedet i arbetet med att utveckla

centrum inleddes år 1994 och blev klart

under Vasas 400-årsjubileumsår, då Vasas

promenadcentrum officiellt invigdes i september.

Förnyelsen fick flera erkännanden

under året.

Under jubileumsåret fick Vasas nya promenadcentrum

mycket positiv feedback. I mars valdes

det till 2006 års levande stadskärna, i juni erhölls

årets specialomnämnande för kommuntekniken

och i oktober fick det dessutom hedersomnämnande

i tävlingen om årets strukturering

av miljön.

- Förutom tävlingsframgången har Vasas promenadcentrum

synts mycket i olika yrkesbranschers

publikationer, berättar en nöjd stadsingenjör

Timo Martonen.

Lyckade idéer genom samarbete

Experter har lovordat centrum speciellt för dess

innovativa och finslipade detaljer samt för den

vackra och trivsamma helheten. På vintern är

centrum tack vare snösmältningssystemet

säkert. Promenadcentrum har fått beröm som

en frisk satsning på trivsel i stadskärnan av en

medelstor stad.

3

- Erityisesti kollegat ovat ihmetelleet, että kuinka

Vaasassa on uskallettu lähteä näin mittavaan

panostukseen keskustan viihtyisyyden ja toiminnallisuuden

parantamiseksi. Asia on myös niin,

että ilman yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden

apua tätä ei varmasti olisi pystytty

tässä laajuudessa toteuttamaan, valottaa kaupungin

rakennuttajapäällikö Markku Litmanen.

Hanskat eivät jää naulaan

Positiivisesta palautteesta huolimatta kävelykeskusta

ja tori eivät ole vielä täysin valmiita.

Alkuperäisissä suunnitelmissa Vaasan kävelykeskusta

oli huomattavasti laajempi kuin nykyinen

valmistunut alue, joten myös tulevaisuudessa

riittää haasteita. Juhlavuoden aikana keskustassa

välteltiin ylimääräisiä rakennustöitä, mutta

vuoden 2007 aikana torin ympäristöä parannetaan

ainakin toisella torin poikki rakennettavalla

sulatettavalla kävelykäytävällä.

- Erityisesti torin ja kävelykeskustan puhtaanapito

on yksi ylläpidon nykyisistä haasteista.

Vaikka siivousta järjestetään kaupungin taholta,

tarvitaan puhtaanapidon yhteistyöhön mukaan

myös yrityksiä, valottavat Martonen ja Litmanen

tulevaisuuden suunnitelmia.

Delseger för

förnyelsen av Vasas promenadcentrum

- Speciellt kolleger har förundrat sig över hur

Vasa har haft modet att påbörja en så enorm

satsning på att förbättra stadskärnans trivsel

och funktion. Faktum är att utan företagens

och andra samarbetsparters hjälp skulle detta

inte ha varit möjligt att genomföra i den här

omfattningen, upplyser stadens projekteringschef

Markku Litmanen.

Handskarna läggs inte på hyllan

Trots den positiva responsen är promenadcentrum

och torget ännu inte helt färdiga. I de

ursprungliga planerna var promenadcentrum

betydligt större än det område som nu färdigställts,

så utmaningar räcker också för framtiden.

Under jubileumsåret undveks onödiga byggnadsarbeten

i centrum, men under 2007 kommer

torgmiljön att förbättras åtminstone med ytterligare

ett uppvärmt gångstråk över torget.

- Speciellt renhållningen av torget och promenadcentrum

är en av dagens utmaningar för

underhållsavdelningen. Trots att staden deltar

i städningen behövs även företagen med

i renhållningssamarbetet, upplyser Martonen

och Litmanen om planerna för framtiden.

Teksti / Text: Markus Malila

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


Kiitokset kaikille Vaasa 400-juhlavuoden

tapahtumissa mukana olleille.

Juhlavuoden päätapahtumissa

riitti juhlavieraita pääsääntöisesti

hyvin ja Vaasa sai paljon positiivista

julkisuutta koko valtakunnan

tasolla asti. Juhlavuoden päätapahtumia

tallensi valokuviksi Jaakko

J. Salo.

Juhlavuoden kesän ensimäinen kaikelle

yleisölle suunnattu päätapahtuma

oli 9.8 alkanut tapahtumaputki,

jolloin vietettiin Historiallista päivää

ja Vaasan Merellistä päivää. Elokuun

9. ja 12. päivinä järjestetyt teemapäivät

keräsivät tuhatpäisen yleisön.

Historiallisen päivän ohjelma veti

Vanhaan Vaasaan noin 4000 ihmisen

joukon ja Merellisen päivän ohjelmasta

ja hyvästä säästä nautiskeli

noin tuhat vierailijaa.

Elokuun 10. päivän suosittu Vaasan

Taiteiden yö ja sen yhteydessä järjestetty

Vaasa 400-kansanjuhla olivat

myös menestyksiä. Kaiken kaikkiaan

noin 25-35 000 ihmisen joukko nautti

hämärtyvästä kesäillasta ja poikkitaiteellisista

esityksistä ympäri kaupunkia.

Vaasa 400-kansanjuhlan Muumishow

kiinnosti perheen pienimpiä

niin paljon, että myöhemmin järjestettiin

jopa lisänäytöksiä.

Kansanjuhlassa avattiin myös Vaasan

300-vuotisjuhlissa suljettu kuparilaatikko,

josta paljastui aikansa merkittävien

vaasalaisten tervehdyksiä ja

rahanäytteitä.

Ruotsin kuningasparin, Kaarle XVI

Kustaan ja kuningatar Silvian vierailu

ei luultavasti jäänyt huomaamatta

yhdeltäkään vaasalaiselta.

Syyskuun 13.-14. päivän vierailu nosti

Vaasan suomalaisen median keskipisteeksi

sekä lehdissä että televisiossa.

Kaiken kaikkiaan kuningasparin

näki noin 8000 uteliasta. Useiden

kymmenien paikan päällä vierailleiden

toimittajien ansiosta sanomalehdissä

julkaistiin ympäri Suomen yhteensä

yli 200 artikkelia tuosta historiallisesta

vierailusta.

Lokakuun alussa juhlittiin Vaasan

syntymäpäiviä vielä kerran. Vaikka

sää ei lokakuisena iltana Vaasan päivien

yhteydessä järjestettyä tapahtumaa

suosinut, oli Vaasan keskustan

uuden julkisivuvalaistuksen sytyttämistä

ja Ekku Peltomäen valoteosta

saapunut paikan päälle katsomaan

noin 3000 hengen kiinnostuneiden

joukko.

Kaikean kaikkiaan juhlavuoden päätapahtumien

myötä Vaasan 400-juhlista

kehkeytyi muistettavat ja onnistuneet

juhlat. 500-vuotisjuhlista tulee

varmasti vielä komeammat, sillä nyt

Vaasa katsoo jo tulevaisuuteen.

VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007

Katsaus

onnistuneen

juhlavuoden

päätapahtumiin

4


Tillbakablick

på det gångna

jubileumsårets

huvudevenemang

5

Tack alla som deltagit i evenemangen

som ordnats under Vasas

400-årsjubileumsår. De flesta av

jubileumsårets huvudevenemang

hade gott om gäster och Vasa fick

mycket positiv publicitet ända upp

på riksplanet. Jubileumsårets huvudevenemang

fotograferades av

Jaakko J. Salo.

Jubileumssommarens första huvudevenemang

för allmänheten inleddes

då raden av evenemang startade 9.8

med firandet av den Historiska dagen

och den Havsnära dagen.

Temadagarna som ordnades den 9

och 12 augusti lockade ett tusental

besökare. Programmet under den

Historiska dagen lockade ungefär

4000 personer till Gamla Vasa, och

av programmet under den Havsnära

dagen och det vackra vädret njöt

ungefär tusen besökare.

Det populära evenemanget Konstens

natt och Vasa 400 år-folkfesten,

som båda ägde rum den 10 augusti,

var också de publikframgångar.

Sammanlagt njöt cirka 25-35 000 personer

av den skymmande sommarkvällen

och de tvärkonstnärliga förställningarna

som framfördes i olika

delar av staden. Muminshowen under

Vasa 400 år-folkfesten intresserade

familjens yngsta i den grad att man

senare ordnade extraföreställningar.

Under folkfesten öppnades också

den kopparlåda som hade förseglats

vid jubileumsfesten som hölls då

Vasa fyllde 300 år. Lådan visade sig

innehålla hälsningar av den tidens

mest framstående Vasabor samt en

samling dåtida pengar.

Det svenska kungaparets, kung Carl

XVI Gustavs och drottning Silvias

besök gick knappast obemärkt förbi

hos en enda Vasabo. Under besöket

den 13 och 14 september blev Vasa

medelpunkten för finsk media, tidningspress

och television.

Sammanlagt sågs kungaparet av cirka

8000 nyfikna. Tack vare de tiotals

journalister som var på plats publicerade

dagstidningarna totalt över

200 artiklar om det historiska besöket.

I början av oktober firades Vasas

födelsedag ännu en gång. Trots att

vädret inte gynnade evenemanget

som ordnades en oktoberkväll i samband

med Vasadagarna, hade en skara

på cirka 3000 intresserade kommit

för att se när fasadbelysningen i centrum

tändes och Ekku Peltomäkis

ljuskonstverk framfördes.

Sammanfattningsvis kan sägas att

tack vare jubileumsårets olika huvudevenemang

blev Vasas 400-årsjubileumsfester

minnesvärda och lyckade.

Och 500-årsjubileet blir säkert ännu

praktfullare, ty redan nu blickar Vasa

framåt.

Teksti/Text : Markus Malila

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


Oletko keski-ikäinen?

Jäikö ammattikoulu käymättä tai kesken?

Tuntuuko uuden teknologian käyttöönotto

vaikealta?

Jos vastasit näihin kysymyksiin myöntävästi,

tarjoamme sinulle maksutonta

Tietokoneen ajokortti -koulutusta

Tavoitteena on tietokoneen A-kortti tai kansalaisen @-kortti.

Kansalaisen @-kortti:

- Internetin ja sähköpostin käyttö

- Tietokoneen käyttö

- Tekstinkäsittely

- Piirtäminen ja kuvien käsittely

Tietokoneen ajokortti:

@-kortin lisäksi:

- Tietotekniikan perusteet

- Taulukkolaskenta

- Tietokannat

Lähiopetusta on 8 tuntia viikossa klo 12.00-16.00 tai 17.00-21.00,

valintasi mukaan

Koulutus on maksuton, jos olet 30-59 -vuotias eikä sinulla ole

ammattikoulutodistusta.

Lisätietoja: Matti Kunnari, p. (06) 213 5291 tai 0400-862 773

Muita Noste-koulutuksia

- talotekniikka, sähkö LVI

- metalli

- turvallisuus

- myynti

- sosiaali- ja terveysala

Lisätietoja: Ville Tuomi, p. 040-591 1623

- yrittäjyys

- taloushallinto

- puhdistuspalvelut

- matkailu- ja ravitsemusala

VAASAN AMMATILLINEN

AIKUISKOULUTUSKESKUS

Runsorintie 1, 65380 VAASA.

Puh. (06) 213 5111 Fax (06) 213 5213

http://www.vakk.fi

Investera i din framtid

VÄLJ HANKEN

Hanken i Vasa erbjuder dig

• en högklassig universitetsutbildning i en

internationell studiemiljö

• studier för ekonomie kandidat-, magisteroch

doktorsexamen

• undervisning på svenska och engelska

• tvååriga magisterprogram

• nära kontakter till näringslivet

En ekonom från Hanken har ett brett

kunnande och goda färdigheter för

krävande jobb både i Finland och

utomlands.

VASA studieinfo@hanken.fi

STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 6

www.hanken.fi

Menevätkö kirjaimet tai numerot

sekaisin keskenään?

Entä oikea ja vasen?

Kirjoitusvirheet harmittavat?

Onko lomakkeita kurja täyttää?

Lukeminen on hidasta?

Ehkäpä sinäkin olet erilainen oppija?

Jos olet kiinnostunut tietämään lisää asiasta niin

kannattaa ottaa yhteyttä alueesi Lukineuvolaan.

Vaasan seudun LUKINEUVOLA

(Pitkäkatu 28-30, Tammipiha 2. krs)

Yhden luukun palvelupiste erilaisille oppijoille

ja heidän kanssaan työskenteleville

Lukineuvola tarjoaa:

- tietoa erilaisesta oppimisesta ja oppijasta

- alkukartoitusta ja testausta

- kuntoutusta

- ohjausta ja tukea

- eri ammattiryhmien koulutusta

- tukiverkostoa

Lisätietoja:

Gunilla Toivonen, lukiasiamies, puh. 040-7765 440

Jaana Väre-Hautala, erityisopettaja, puh. 0400-788 587

Vaasan seudun Lukineuvola, puh. (06) 3126 116

Pitkäkatu 28-30, Tammipiha 2. krs, 65100 Vaasa

vaasa.lukineuvola@vaasa.fi

VAASAN AMMATILLINEN

AIKUISKOULUTUSKESKUS

Runsorintie 1, 65380 VAASA.

Puh. (06) 213 5111 Fax (06) 213 5213

http://www.vakk.fi


Ympäristölaboratoriosta ohjausta

elintarvikeyritysten omavalvontaan

Ympäristön puhtaus ja elintarvikkeiden

turvallisuus ovat koko yhteiskunnalle yhä

tärkeämpiä. Vaasan ympäristölaboratorio

on palvellut yrityksiä, kuluttajia ja yhteisöjä

yli sadan vuoden ajan. Sen toiminta on turvallisten

ympäristöratkaisujen ja paremman

elintarvikehygienian kannalta korvaamatonta.

Alunperin terveysvalvontaa tukemaan perustettu

laboratorio seisoo nykyään puhtaasti omilla

jaloillaan. Sen 13 työntekijää työskentelevät

Vaasan ja ympäryskuntien asukkaiden turvallisuuden

hyväksi yhteensä kolmella eri osastolla.

Näitä osastoja ovat elintarvikehygienian, ympäristötutkimusten

sekä terveydensuojelun ja

elintarvikekemian osastot.

Turvalliset ja hygieeniset tuotteet ovat elintarvikkeiden

laadun tärkein tekijä, joten Vaasan

ympöristölaboratorio tarjoaa näytteenoton ja

analysoinnin lisäksi myös elintarvike- ja ympäristöalan

yrityksille suunnattuja konsultointipalveluja.

Yksi tällainen palvelu on elintarvikehygienian

omavalvonnan ohjaus.

Konsultin

kautta säästöjä ja hyvää mainetta

Elintarvikelaki velvoittaa elintarvikealan yritykset

omavalvontaan, jolla varmistetaan käsiteltyjen

En ren miljö och säkra livsmedel blir allt

viktigare för samhället. Miljölaboratoriet i

Vasa har betjänat företag, konsumenter och

sammanslutningar i över hundra år.

Verksamheten är oersättlig när det gäller

säkra miljölösningar och bättre livsmedelshygien.

Laboratoriet som ursprungligen inrättades för

att stöda hälsoövervakningen står i dag helt på

egna ben. Laboratoriets 13 anställda arbetar

för medborgarnas säkerhet i Vasa och grannkommunerna

på tre olika avdelningar. Dessa

är avdelningen för livsmedelshygien, avdelningen

för miljöundersökningar och avdelningen

för hälsoskydd och livsmedelskemi.

Det viktigaste när det gäller livsmedelskvaliteten

är säkra och hygieniska produkter, och därför

erbjuder miljölaboratoriet utöver provtagning

och analys även konsulttjänster åt livsmedelsföretag

och företag inom miljöbranschen. En

sådan tjänst är handledning då det gäller egenkontrollen

för livsmedelshygien.

Konsulttjänster

ger inbesparingar och gott rykte

Livsmedelslagen förpliktar företagare inom

livsmedelsbranschen till egenkontroll, som

7

elintarvikkeiden moitteettomuus ja turvallisuus.

Tätä tarkoitusta varten yrityksen tulee tehdä ja

toteuttaa omavalvontasuunnitelma, jossa

mahdolliset riskialueet tunnistetaan ja niiden

valvonta suunnitellaan.

Vaasan ympäristölaboratorion omavalvontapalvelujen

piiriin kuuluu tällä hetkellä noin 15

yritystä ympäri maakuntaa. Aiemmin hygieniavalvonta

on nähty lähinnä yrityksen ydintoimintaa

häiritsevänä välttämättömänä pahana, mutta

erityisesti suuret yritykset ymmärtävät tänä

päivänä sen tärkeyden.

- Omavalvonnan konsultoinnin avulla tehostetaan

elintarvikevalvontaa. Samalla vähentyy

yrityksen oman työvoiman käyttämä aika ja

vaiva valvonnan suhteen. Etuna on toki myös

hyvä maine hygieenisenä ja turvallisena yrityksenä,

tarkentaa ympäristölaboratorion elintarvikehygienisten

tutkimusten vastaava

eläinlääkäri Minna Lemettinen.

Elintarvikevalvonnassa keskeinen periaate on

elintarvikkeisiin liittyvien riskien vähentäminen

ja vaarojen ehkäiseminen mahdollisimman

varhaisessa vaiheessa. Omavalvonta edellyttää

usein myös näytteenottoa ja laboratorioanalyysejä,

joten ammattilaisten apu voi monesti olla

tarpeen.

Miljölaboratoriet

ger handledning för livsmedelsföretagens egenkontroll

skall garantera att de hanterade livsmedlen är

oklanderliga och säkra. För detta ändamål bör

företaget uppgöra och genomföra en plan för

egenkontroll, i vilken eventuella riskområden

identifieras och tillsynen av dem planeras.

Miljölaboratoriets tjänster för egenkontroll

utnyttjas för närvarande av ungefär 15 företag

i olika delar av landskapet. Tidigare ansågs

hygienövervakningen främst vara ett nödvändigt

ont som störde företagens kärnverksamhet,

men i synnerhet stora företag förstår i dag

övervakningens betydelse.

- Med hjälp av konsulttjänster för egenkontroll,

som kan beställas hos oss, effektiveras livsmedelstillsynen.

Samtidigt minskar den tid och

det besvär företagets egen personal sätter ner

på detta. En ytterligare fördel är naturligtvis ett

gott rykte som ett hygieniskt och säkert företag,

preciserar ansvariga veterinären för miljölaboratoriets

livsmedelshygien Minna Lemettinen.

Det centrala målet för livsmedelstillsynen är

att minska livsmedelsriskerna och förebygga

faror i ett så tidigt skede som möjligt. Vid egenkontroll

förutsätts ofta även provtagning och

laboratorieanalyser, varför en fackmans hjälp

många gånger kan behövas.

Teksti / Text: Markus Malila

Kuva/Bild: Minna Lemettinen

Laborantti Anita Murtonen näytteenotossa

kalajalostamo Morney & Co:lla

Sundomissa.

Laborant Anita Murtonen tar prover

vid fiskförädlingsanläggningen

Morney & Co i Sundom

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


Suomen kuntien menot ovat lisääntyneet

viimeisten vuosien aikana

keskimäärin yli 5 % vuodessa. Tämä

kehitys yhdessä alhaisen talouskasvun

kanssa on synnyttänyt kuntatalouteen

alijäämän. Vuonna 2006 kuntien

verotulot kasvoivat kuitenkin voimistuneen

talouskasvun ansiosta ennakoitua

nopeammin ja kuntien rahoitustasapaino

on näin ollen paranemaan

päin.

Paranevasta tilanteesta huolimatta

kuntatalous pysyy alijäämäisenä,

koska kunnissa menojen kasvu jatkuu

edelleen voimakkaana (n 4,5 %).

Mikäli kuntien menot kasvaisivat

jatkossakin yli viiden prosentin vauhdilla

vuodessa, alkaisi kuntien talous

jälleen voimakkaasti heikentyä.

Vaasan kaupungin vuoden 2007

talousarviossa palvelutuotannon

nettomenot kasvavat 4,9 %. Kaupungin

talouden tasapainoinen kehitys

edellyttäisi hillitympää menojen

kasvua, mutta 2007 talousarviossa

puretaan samalla menneiden vuosien

aikana syntyneitä kehitys- ja

investointipaineita. Menoja kasvattaa

lisäksi panostaminen sosiaali- ja

terveystoimeen ja päivähoitoon.

Tulevien vuosien nettomenojen

kasvu on tämän takia rajoitettava

noin neljään prosenttiin.

Vuoden 2007 talousarviossa kurotaan kiin

I budgeten 2007 eftersträva

Työpaikkojen ja

verotulojen kasvu nopeutunut Vaasassa

Vaasan työpaikkakehitys on selvästi voimistunut

vuosina 2005 ja 2006. Vuoden 2006 aikana

Vaasan työttömyysprosentti laski yhdeksästä

ja puolesta prosentista kahdeksaan prosenttiin.

Työpaikkojen kasvu näkyy voimistuneena väestön

kasvuna Vaasassa. Marraskuun lopussa

2006 Vaasan väestö oli 57649 asukasta, jolloin

kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan oli 482

asukasta.

Muutosta on tapahtunut myös kunnallis- verotettavien

tulojen kehityksessä. Vaasassa vuoden

2005 verotettujen tulojen kasvu oli 0,7 %:a yli

maan keskiarvon. Kaiken kaikkiaan Vaasan

verotuloista n. 86 % on kunnallisveroa, joten

on tärkeää saada Vaasaan muuttava väestö

asettumaan kaupunkiin asumaan.

Yhteisöveron osuus Vaasassa on 8 % koko verotulosta

ja sen määrä on pudonnut kolmannekseen

vuosikymmenen vaihteen tasosta. Kunnallisvero-

ja kiinteistöveroprosentit säilyvät vuonna

2007 entisinä: kunnallisvero 19 %, kiinteistövero

vakituinen asuminen 0,25 % ja yleinen 1 %.

Resursseja sosiaalija

terveystoimeen sekä kaavoitukseen

Vuoden 2007 talousarvion painopistealueita

ovat sosiaali- ja terveystoimi, varhaiskasvatusja

perusopetus sekä erilaiset toimenpiteet verotulopohjan

vahvistamiseksi. Lisäksi tuetaan

erityisesti asuntomessuja, kaavoitusta ja tonttituotantoa.

Sosiaali- ja terveystoimessa perusterveydenhuollon

lääkäritilanne on helpottumassa.

Työterveyshuollon ja opiskelijaterveyshuollon

henkilöstöresursseja lisätään yhdellä lääkärillä

ja kahdella hoitajalla. Lisäksi kotipalveluun,

laitoshoitoon ja palveluasumiseen lisätään

seitsemän hoitajaa. Tämän tavoitteena on mm.

avohoidon tukeminen ja erikoissairaanhoidon

kustannusten kasvun hillitseminen. Kuntalaisia

palvelevaa henkilöstöä lisätään myös sosiaalityöhön

ja vammaishuollon päivä- ja työtoimintaan.

Päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä Vaasassa

kasvaa, joten varhaiskasvatukseen tarvitaan

uusia hoitajia. Talousarvioon sisältyy lisäksi

uutena toimenpiteenä kotihoidontuen täsmälisän

(150 euroa/kk) käyttöönotto. Metsäkallion

päiväkoti valmistuu 1.12.2007.

Kaavoitukseen ja tonttituotantoon on lisätty

rahaa 0,7 miljoonaa euroa. Tällä rahalla kaupungin

tavoitteena on saada hakijoille jaettavaksi

noin 200 omakotitonttia.

Kuntsin modernin taiteen museon käyttöönotto

vuonna 2007 on puolestaan merkittävä lisäpanostus

kulttuuriin. Kaupunginteatterin budjettia

VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 8

Vaasan kunnallisvero 1997 - 2008 milj. €

Vasas redovisade kommunalskatt 1997 - 2008 milj. €

180,0

165,6

160,0

152,5

158,6

140,0

128,5

142,0

139,5 140,7 142,0

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

107,3

114,9 117,5

111,2

0,0

1997’ 1998’ 1999’ 2000’ 2001’ 2002’ 2003’ 2004’ 2005’ 2006’ 2007’ 2008’

Toimintojen osuudet (%) käyttötalouden nettomenoista talousarvio 2007

Museot ja teatteri:

5,0 milj. €; 1,8 %

Kulttuuri ja vapaa-aika:

6,4 milj. €; 2,3 %

Ammattikorkea:

16,7 milj. €; 6,0 %

Työllistäminen,

varausrahat,

avustukset,

keskushallinto ym.:

25,2 milj. €; 9,1 %

Toisen asteen koulutusltk

ja oppisopimus:

25,6 milj. €; 9,2 %

Varhaiskasvatus ja perusopetus:

60,0 milj. €; 21,6 %

Työväenopisto ja kirjasto:

4,6 milj. €; 1,7 % Tekn. + rak.ltk:

2,8 milj. €; 1,0 %

Sosiaali- ja

terveys.ltk:

131,8 milj. €;

47,4 %

on lisäksi oikaistu nykyisen toiminnan turvaamiseksi.

Muuten kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa

säilytetään pääosin nykyinen taso.

Investoinnit 2007

Kaupunki investoi tänä vuonna yhteensä 28,8

miljoonaa euroa. Talonrakennuksen investoinnit

ovat 8,5 miljoonaa euroa suurimpien kohteiden

ollessa sosiaaliviraston (Vöyrinkatu 46) peruskorjaus,

Sundom lärcenter/Sundomin opetuskeskuksen

peruskorjaus ja laajennus sekä

Metsäkallion päiväkoti. Lisäksi eri rakennusten

peruskorjaukseen käytetään noin 3 miljoonaa

euroa. Kunnallistekniikkaa eli muun muassa

katuja ja teitä rakennetaan noin 9 miljoonalla

eurolla. Suurin yksittäinen kohde on asuntomessujen

ja muiden uusien asuntoalueiden

kunnallistekniikka. Koneita, laitteita, kalusteita

ja tietojärjestelmiä uusitaan yhteensä 3,8

miljoonalla eurolla.

Teksti: Raili Tiitola


ni menneiden vuosien menoja

s en utjämning av utgifter från tidigare år

Yhteisövero milj. € 1993 - 2010

Vasas samfundskatt milj. € 1993 - 2010

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arbetsplats- och skatteinkomstökningen

i Vasa har försnabbats

Arbetsplatsutvecklingen har tydligt stärkts under

2005 och 2006. Under år 2006 sjönk arbetslöshetsprocenten

i Vasa från nio och en halv procent

till åtta procent. Arbetsplatstillväxten syns

som en snabbare ökning i Vasas folkmängd.

I slutet av november 2006 hade staden 57649

invånare, vilket betyder en ökning med 482

invånare jämfört med motsvarande tidpunkt

föregående år.

Förändringar har också skett i utvecklingen av

den kommunalbeskattade inkomsten. År 2005

var ökningen i de beskattningsbara inkomsterna

0,7 % över landets genomsnitt. Av Vasas skatteinkomster

består ca 86 % av kommunalskatt,

varför det är viktigt att få människor som flyttar

till Vasa att varaktigt bosätta sig här.

Samfundsskattens andel av hela skatteinkomsten

i Vasa är 8 %, och beloppet har sjunkit till en

tredjedel från nivån vid decennieskiftet.

Kommunal- och fastighetsskattesatserna förblir

desamma år 2007: kommunalskatt 19 %, fastighetsskatt

för stadigvarande boende 0,25 % och

allmän fastighetsskatt 1 %.

Resurser anvisas social- och

hälsovårdssektorn samt planläggningen

Fokusområden i budgeten 2007 är social- och

hälsovårdssektorn, småbarnsfostran och grundläggande

utbildning samt åtgärder för stärkande

av skatteinkomstunderlaget. Vidare görs satsningar

speciellt på bostadsmässan, planläggning

och tomtproduktion.

Inom bashälsovården har läkarsituationen lättat.

Personalresurserna inom företagshälsovården

och studenthälsovården utökas (1 läkare och

2 vårdare). Vidare får hemservicen, anstaltsvården

och serviceboendet ytterligare sju vårdare.

Avsikten är att bl.a. stöda den öppna vården

och stävja kostnaderna inom specialsjukvården.

För att betjäna kommuninvånarna utökas

9

personalresurserna även inom socialarbetet

och inom dag- och arbetsverksamheten inom

handikappomsorgen.

Antalet barn som behöver dagvård i Vasa ökar

och därför behöver småbarnsfostran fler nya

vårdare. I budgeten ingår dessutom som en

ny åtgärd ibruktagande av ett selektivt tillägg

till stödet för vård av barn i hemmet (150 euro

/mån.). Skogsbergets daghem blir klart 1.12.2007.

För planläggning och tomtproduktion har resurserna

ökats med 0,7 miljoner euro. Avsikten

är att staden med denna summa skall kunna

dela ut ungefär 200 egnahemstomter.

Ibruktagandet av Kuntsis museum för modern

konst år 2007 är å sin sida en viktig tilläggssatsning

på kulturen. Vaasan kaupunginteatteris

budget har dessutom korrigerats för tryggande

av den nuvarande verksamheten. I övrigt bibehålls

i huvudsak den nuvarande nivån inom

kultur- och fritidsväsendet.

Funktionernas andelar (%) av nettoutgiften inom driftsekonomin BG 2007

Museer och teater:

5,0 milj. €; 1,8 %

Kultur- och fritid:

6,4 milj. €; 2,3 %

Yrkesinstitut:

16,7 milj. €; 6,0 %

Sysselsättn. reserverare

anslag, understöd,

centralförvaltning mm.:

25,2 milj. €; 9,1 %

Utbild. nämnden

för andra

stadiet och

läroavtalsutb.:

25,6 milj. €; 9,2 %

Småbarnfostran och

grundlägg. utbildning:

60,0 milj. €; 21,6 %

Työväenopisto,

Arbis och bibliotek:

4,6 milj. €; 1,7 %

Tekniska sektorn +

byggnads-och

miljönämnden:

2,8 milj. €; 1,0 %

Soc. och

hälsovårdsnämnden:

131,8 milj. €; 47,4 %

Investeringar 2007

Staden investerar i år sammanlagt 28,8 miljoner

euro. Husbyggnadsinvesteringarna uppgår till

8,5 miljoner euro, och de största objekten är

renoveringen av social- och hälsovårdsverket

(Vörågatan 46), renoveringen och utbyggnaden

av Sundom lärcenter samt Skogsbergets daghem.

Därtill används för renoveringar av byggnader

ca 3 miljoner euro. Kommunalteknik,

dvs. bland annat gator och vägar, byggs för

ungefär 9 miljoner euro. Det största enskilda

objektet är kommunaltekniken på bostadsmässområdet

och på andra nya bostadsområden.

Maskiner, apparater, inventarier och datasystem

förnyas för sammanlagt 3,8 miljoner euro.

Text: Raili Tiitola

Kommunernas utgifter har ökat under

de senaste åren i genomsnitt

över 5 % per år. Denna utveckling

tillsammans med den svaga ekonomiska

tillväxten har framkallat ett

underskott i den kommunala ekonomin.

År 2006 ökade kommunernas

skatteinkomster dock snabbare än

förväntat tack vare den förbättrade

ekonomiska tillväxten, och kommunernas

finansieringsbalans är således

på bättringsväg.

Trots den förbättrade situationen

kommer den kommunala ekonomin

att uppvisa underskott eftersom den

kraftiga utgiftsökningen kommer att

fortsätta (ca 4,5 %). Om kommunernas

utgifter även i fortsättningen

växer med över fem procent per år

börjar den kommunala ekonomin

åter att kraftigt försämras.

I Vasa stads budget 2007 ökar nettoutgifterna

för serviceproduktionen

4,9 %. En stabil utveckling av stadens

ekonomi skulle förutsätta en måttligare

ökning av utgifterna, men i

budgeten 2007 utjämnas samtidigt

de utvecklings- och investeringstryck

som skapats under gångna år.

Satsningen på social- och hälsovårdssektorn

och dagvården ökar dessutom

utgifterna. Ökningen av nettoutgifterna

under kommande år måste

därför begränsas till ungefär fyra

procent.

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


e wanted!

Vamkista valmistut työelämän halutuksi osaajaksi. Monialaiset ja monikieliset

korkeakoulututkintomme valmentavat sinut menestykselliselle uralle.

Liiketalous > Hotelli- ja ravintola-ala > Tietojenkäsittely > Sosiaaliala > Hoitotyö, terveydenhoitotyö

> Hoitotyö, hoitotyö > Kone- ja tuotantotekniikka > Sähkötekniikka > Rakennustekniikka

> Ympäristöteknologia > Tietotekniikka

Företagsekonomi > Informationsbehandling > Hotell- och restaurangbranschen

Information Technology > International Business > Hotel and Restaurant Business

Haku englanninkielisiin koulutusohjelmiin 15.1. – 9.2.2007, www.admissions.fi

Esitetilaus tekstarilla > Lähetä sana esite + yhteystietosi numeroon +358 40 733 7645 (esite etunimi

sukunimi osoite). Viesti maksaa normaalin tekstiviestin verran.

Yhteishaku 26.3. – 13.4.2007

www.amkhaku.fi > hakutoimisto@puv.fi > puh 06 – 326 3111 (vaihde)

www.puv.fi /wanted

VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 10


Veri vetää

Juuri valmistunut matkailu- ja ravitsemisalan restonomi

Markku Kuukasjärvi opiskeli Vaasan ammattikorkeakoulussa

englannin kielellä. Opinnot ovat vieneet miestä

Maltalle työharjoitteluun, Irlantiin kesätöihin sekä

opiskelija vaihtoon Thaimaahan.

Rovaniemeläisellä Markku Kuukasjärvel

lä oli matkailu mielessä, kun hän

aikoi naan etsi opiskelupaikkaa. Parasta

hänen mukaansa Vaasan ammattikorkeakoulun

eli Vamkin Hotel and Restaurant

Business -koulutusohjelmassa onkin

ollut mahdollisuus päästä reissaamaan

helposti.

– Vamkin valitsin, koska matkailu ja

englannin kielellä opiskelu kiinnostivat,

ja oli halu päästä omille jaloille, Markku

muistelee.

Vaasasta hänelle on jäänyt myönteinen

mielikuva opiskelupaikkakuntana,

sillä nuoria on paljon ja ihmiset ovat

suvaitsevaisia. Koulun käytävillä on ollut

kansainvälinen tunnelma.

Opintoihin kuuluvan neljän kuukauden

työharjoittelun Markku teki Maltalla,

jossa hän työskenteli lipunmyyjänä

risteily-yrityksessä ja vastaanottovirkailijana

hotellissa. Vuonna 2006 hän ehti

käydä Thaimaassa opiskelijavaihdossa ja

kesätöissä Irlannissa. Hän kehuu kolmen

kuukauden Thaimaan vaihtoa etenkin

hyvien avustusten vuoksi; opiskelijan

vähistä varoista ei kulunut matkarahoja

senttiäkään.

Tutkimuskohteena

turistit Auschwitzissa

Myös opinnäytetyö vei ulkomaille, kun

hän kävi lokakuussa 2006 keräämässä

tutkimusaineistoa Puolassa toisen maailmansodan

aikaisella keskitysleirillä

Auschwitzissa. Markku käsitteli ilmiötä

nimeltä dark tourism, eli ihmisten matkustamista

paikkoihin, jotka liittyvät

läheisesti kuolemaan tai kärsimykseen.

Hän kertoo tavoittaneensa paikan pääl-

> Markku Kuukasjärvi on ehtinyt

opintojensa aikana nähdä maailmaa ja

työskennellä Irlannissa ja Maltalla.

maailmalle

lä 103 matkailijaa 16 eri maasta. Nämä

ihmiset ilmoittivat matkansa syyksi

itsensä sivistämisen, tapahtuman muiston

kunnioittamisen, uteliaisuuden sekä

uusien kokemusten saamisen.

Kouluenglannilla opinnot aloittaneen

Markun englannin voi sanoa 3,5 opintovuoden

jälkeen hipovan jo täydellisyyttä.

Onko sitten jokin kurssi erityisesti jäänyt

mieleen?

– Osman Nalbantoglun pitämä Philosophy

of Entrepeneurship oli mieleen,

koska tykkään fi losofoida ja laajentaa

perspektiiviä.

Tulevaisuutta Markku ei ole tarkkaan

suunnitellut; sitä täytyy katsoa myös

liettualaisen tyttöystävän näkökulmasta.

Töitä hän sanoo tekevänsä missä päin

maailmaa tahansa esimerkiksi matkailun

kehittämisen parissa mutta myös

opiskelu voisi vielä hyvinkin jossain vai -

heessa maittaa.

11

Kolme tutkintoa englanniksi

Vaasan ammattikorkeakoulun syksyllä

2007 alkavan kolmen englanninkieli sen

koulutusohjelman hakuaika on 15.1. –

9.2.2007. Englanniksi voi opiskella tietotekniikkaa

(Information Technology),

kansainvälistä kauppaa (International

Business) tai matkailu- ja ravintolaalaa

(Hotel and Restaurant Business).

Thaimaan vaihto Bangkokin lähistölle

Rangsit Universityyn on sisällytetty aikatauluun

sitä haluaville matkailun ja

liiketalouden englanninkielisissä tutkinnoissa.

Kansainvälisyys on keskeinen osa

Vamkin toimintaa. Yli 50 maasta saa puvat

ulkomaalaiset opiskelijat ja vie rai li jaluennoitsijat

edesauttavat monikie lisen

ja monikulttuurisen toiminta ym pä ris tön

tön syntymistä. Kolmessa englanninkielisessä

tutkintoon johta vas sa koulutusohjelmassa

opiskelee vuosittain noin

200 ulkomaalaista opiskelijaa. Kansainvälisiä

vaihto-opiskelijoita vastaanotetaan

noin 80 ja omista opiskelijoista

noin 150 lähtee ulkomaan vaihtoon

vuosittain.

Teksti: Pia Liedes

Kuva: Markku Kuukasjärvi

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 12


Kätevä tapa kokea uutta, ilmaiseksi!

Ett bekvämt sätt att prova något nytt - gratis!

Pääkirjaston toisesta kerroksesta löydät Musiikin

ja taiteen-osaston, joka tarjoaa perinteisten

kirjojen, nuottien ja lehtien lisäksi mahtavan

kirjon musiikkia CD- ja DVD-levyinä. Hyllyistä

voit keksiä sellaista, jota et enää muualta löydä.

Oman tarjonnan lisäksi kaukopalvelun kautta

myös muiden Suomen kirjastojen kokoelmat

ovat asiakkaiden ulottuvilla. Osastolla on myös

rauhallinen lehtihuone, joka on kiva paikka

lueskella aihepiirin lehtiä.

-Tänä vuonna olemme laajentaneet ja uusineet

lehtivalikoimaamme, joka yltää jo yli 80:een

vuosikertaan, toteaa kirjastovirkailija Essi Viitala.

Taidetarjontaa elävöittää vaihtuvin näyttelyin

Taidekäytävä Teema, jonka kautta osastolle

kuljetaan. Osaston yhteydessä sijaitsevasta

Taidelainaamosta saa vuokrata kotiin kuukausimaksua

vastaan ammattitaiteilijoiden eri tekniikoin

tehtyjä teoksia.

13

På stadsbibliotekets andra våning hittar du

Musik- och konstavdelningen. Här finns den

traditionella samlingen bestående av böcker,

noter och tidningar, men också ett imponerande

stort utbud av musik på cd och dvd. I hyllorna

kan du hitta sådant som inte längre finns någon

annanstans. Utöver bibliotekets eget utbud,

kan du genom fjärrlånetjänsten få tillgång till

samlingar i de övriga biblioteken i Finland. På

avdelningen finns också ett lugnt och trevligt

tidningsrum, där man kan bekanta sig med

ämnesområdets tidskrifter.

- I år har vi förnyat och breddat vårt tidningsurval,

som redan är uppe i 80 årgångar, konstaterar

biblioteksfunktionär Essi Viitala.

Konstutbudet får liv genom de växlande utställningarna

i Konstgalleri Tema, som du sannolikt

passerar på vägen till avdelningen. Från Artoteket,

som finns vägg i vägg med avdelningen, får

du mot en månadsavgift hyra hem verk som

är gjorda i olika tekniker av professionella

konstnärer.

Mustasaari kiinnostaa vaasalaisia eniten

Korsholm intresserar Vasaborna mest

Åbo akademin Institutet för finlandssvensk samhällsforsking toteutti vuosien 2005-

2006 aikana ”Vaasa kaksikielisenä ja monikulttuurisenä kaupunkina” -kansalaiskyselyn.

Sen avulla selvitettiin Vaasaa koskevien kieli- ja kulttuurikysymysten lisäksi mielipiteitä

ajankohtaisesta kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan

lähes 2400 15-80-vuotiasta vaasalaista.

Tutkimuksen tulokset ovat melko selviä. Useimmat vastanneista vaasalaisista pitivät

Vaasaa ympäröivää Mustasaarta Vaasalle luonnollisimpana liitoskuntana. Suomen ja

ruotsinkielisten kieliryhmien mukaan jaotelluissa tutkimustuloksissa ilmeni, että 55%

suomenkielisistä ja 67% ruotsinkielisistä asettaisi Mustasaaren ensimmäiselle sijalle

kuntaliitoksia suunniteltaessa. Vain joka kahdeksas vastaajista ehdotti kuntaliitoksia

ilman Mustasaarta.

Molemmissa kieliryhmissä oli myös epävarmuutta kuntaliitosten tarpeellisuudesta.

Jopa yli 50% molemmista kieliryhmistä ei osannut vastata varmuuuella kuntaliitosten

tarpeellisuutta koskevaan kysymykseen. Kunta- ja palvelurakennuudistuksen läpivienti

kaipaa siis enemmän selkokielisiä kansalaisille suunnattuja puheenvuoroja.

Åbo Akademis Institut för finlandssvensk samhällsforskning genomförde under åren 2005-2006

en medborgarenkät ”Vasa som tvåspråkig och mångkulturell stad”. Med hjälp av undersökningen

utreddes utöver de språk- och kulturfrågor som gällde Vasa även Vasabornas åsikter om den aktuella

kommun- och servicestrukturreformen och om kommunsammanslagningar. På enkäten svarade

allt som allt närmare 2400 Vasabor i åldern 15-80 år.

Undersökningsresultaten är klara. Största delen av de Vasabor som svarat ansåg att Korsholm, som

omger Vasa, är den naturligaste kommunen att slå sig samman med. Enligt en indelning i finskspråkiga

och svenskspråkiga svarande framkom det i undersökningsresultaten att 55 % av de finskspråkiga

och 67 % av de svenskspråkiga skulle sätta Korsholm på första plats vid planeringen av kommunsammanslagningar.

Allt som allt var det bara ungefär var åttonde av svarandena som föreslog kommunsammanslagningar

utan Korsholm.

I båda språkgrupperna fanns också en tydlig osäkerhet om behovet av kommunsammanslagningar.

Det var över 50 % från båda språkgrupperna som inte kunde svara med säkerhet på frågan som

gällde behovet av kommunsammanslagningar. För att genomföra kommun- och servicestrukturreformen

behövs alltså mera lättförståelig information som är riktad till medborgarna.

Teksti/ Text: Markus Malila

Kuva/Bild: Markus Malila

Teksti / Text: Anna Härmä

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 14


Aikuiskoulutuksen projektitoiminta

mukana elinkeinoelämän kehityksessä

Vaasan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen

projektitoimiala on 11 hengen joukolla toimiva

elinkeinoelämää ja työntekijöitä palveleva

yksikkö, jonka tavoitteena on tukea

ja kehittää aikuiskoulutusta, yrittäjyyttä ja

työelämää alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Teitä työhön ja koulutukseen

Palvelemme mm. aikuisia tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan

ja asiantuntijoita ymmärtämään

näitä vaikeuksia. Koulutamme työpaikkaohjaajia

niille työnantajille, jotka ottavat oppilaita työssäoppimisjaksoille.

Luomme sidosryhmien kanssa

keinoja, joilla pitkäaikaistyötön saadaan ohjattua

takaisin työelämään ja jolla maahanmuuttajien

työelämään siirtymistä nopeutetaan. Myös ne

yli 35-vuotiaat aikuiset, jotka ovat työelämässä,

mutta vailla ammattitutkintoa, saavat halutessaan

koulutuksensa meidän kauttamme.

Tukea myös yrittäjille

Asiakkaistamme suurin osa on yrittäjiä ja

pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstöä.

Viimeisen kolmen vuoden aikana runsaat 250

Projektenheten vid Vasa yrkeskurscenter

för vuxna är ett team på 11 personer som

betjänar näringslivet och arbetstagarna.

Målet är att stöda och utveckla vuxenutbildningen,

företagsamheten och arbetslivet

regionalt och riksomfattande.

Vägar till arbete och utbildning

Vi hjälper bl.a. vuxna att känna igen sina inlärningssvårigheter

och sakkunniga att förstå

dessa svårigheter. Vi utbildar arbetsplatshandledare

för de arbetsgivare som tar elever till

perioder för inlärning i arbetet. Vi skapar med

intressentgrupperna metoder, med vilka det

är möjligt att styra en långtidsarbetslös tillbaka

till arbetslivet och varmed invandrarnas övergång

till arbetslivet påskyndas. Också vuxna över 35

år, som är i arbetslivet, men som saknar yrkesexamen,

får om de önskar sin utbildning via oss.

Stöd också till företagarna

Av våra kunder är största delen företagare och

personal inom små och medelstora företag.

Under de senaste tre åren har drygt 250 små

och medelstora företag via vår projektfinansie-

15

pk-yritystä on ollut projektirahoituksemme kautta

erilaisissa kehitystoimenpiteissä tai henkilöstökoulutuksessa.

Vuodesta 2004 asti olemme

olleet Suomen 42:n muun aikuiskoulutuskeskuksen

kanssa luomassa pk-yrityksille suunnattua

kehittämis- ja palvelumallia. Tätä työtä

on tehty tiiviissä yhteistyössä Suomen yrittäjien

kanssa niin valtakunnan tasolla kuin paikallisestikin.

Rahoitus toimintaamme tulee pääosin ESRhankkeista.

Alueellisissa projekteissa toimimme

laajassa yhteistyöverkostossa. Verkostoon kuuluu

sekä oppilaitoksia, että yrittäjyyttä ja työelämää

palvelevia organisaatioita. Tällä hetkellä

neljän projektimme toiminta on valtakunnallista.

Kahdella hankkeella on myös kansainvälisiä

partnereita, joiden ansiosta saamme myös

Eurooppalaista näkökulmaa projekteihimme.

Vuxenutbildningens projektverksamhet

är med i utvecklingen av näringslivet

ring varit med i olika utvecklingsåtgärder eller

personalutbildning. Fr.o.m. år 2004 har vi tillsammans

med 42 andra vuxenutbildningscenter

i Finland varit med och skapat en till små och

medelstora företag riktad utvecklings- och

servicemodell. Detta arbete har gjorts i intimt

samarbete med företagarna i Finland både på

riksplanet och lokalt.

Finansieringen för verksamheten kommer till

största delen från ESF-projekt. I regionala projekt

verkar vi inom ett omfattande samarbetsnät.

Till nätet hör både läroinrättningar och organisationer

som betjänar företagsamheten och

arbetslivet. För närvarande är våra fyra projekts

verksamhet riksomfattande. Två projekt har

också internationella partner, tack vare vilka vi

också får ett europeiskt perspektiv i våra projekt.

Teksti / Text: Liisa Wahlström

Lisätietoja toiminnasta antaa projektijohtaja

Liisa Wahlström,

040-5935 303 tai

liisa.wahlstrom@vaasa.fi

Ytterligare uppgifter om verksamheten

ger projektchef Liisa Wahlström,

040-5935 303 eller

liisa.wahlstrom@vaasa.fi

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


Ennakkoäänestys 7.3. – 13.3.2007

Kaupungin omia ennakkoäänestyspaikkoja eduskuntavaaleissa

2007 ovat:

Kansalaisinfo pääkirjastossa, Kirjastonkatu 13

Nuorisotalo, Kirkkopuistikko 34

Palosaaren kirjasto, Pikitehtaankatu 19-23

Variskan kirjasto, Vanhan Vaasankatu 20

Avoinna

7.3.-9.3. ja 12.-13.3.2007 klo 10:00-20:00

10.-11.3.2007 klo 10:00-15:00

Vaasan yliopisto, Tritonia, Wolffintie 34

Avoinna

7.-8.3. ja 12.-13.3.2007 klo 10:00-18:00

9.3.2007 klo 10:00-17:00

Lisäksi seuraavassa postikonttorissa

Posti 65230 VAASA/Vetokannas, Gerbyntie 14

Avoinna

7.3.-9.3.2007 klo 9:00-18:00

10.3.-11.3.2007 klo 10:00-16:00

12.3.-13.3.2007 klo 9:00-20:00

Förhandsröstning 7.3 – 13.3.2007

Stadens egna förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet 2007 är:

Medborgarinfon, Biblioteksgatan 13

Ungdomsgården, Kyrkoesplanaden 34

Brändö bibliotek, Beckbruksgatan 19-23

Variskas bibliotek, Gamla Vasagatan 20

Öppettider

7.3-9.3 och 12-13.3.2007 kl. 10:00-20:00

10.-11.3.2007 kl. 10:00-15:00

Vasa universitet, Tritonia, Wolffskavägen 34

Öppettider

7-8.3 och 12-13.3.2007 kl. 10:00-18:00

9.3.2007 kl. 10:00-17:00

Vid följande postkontor

Post 65230 VASA/Dragnäsbäck, Gerbyvägen 14

Öppettider

7.3-9.3.2007 kl. 9:00-18:00

10.3-11.3.2007 kl. 10:00-16:00

12.3-13.3.2007 kl. 9:00-20:00

VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 16

VAASAN VOIMAT ED

VASAKRAFTERNA TILL

Eduskuntavaalit toimitetaan 18.3.2007.

Vaasan kaupunki tarjoaa monipuoliset

äänestysmahdollisuudet eduskuntavaaleissa 2007.

Riksdagsval förrättas 18.3.2007.

Vasa stad erbjuder mångsidiga möjligheter att rösta

vid riksdagsvalet 2007.

Kansalaisinfo / Medborgarinfon

Nuorisotalo / Ungdomsgården

Palosaaren kirjasto

Brändö bibliotek

Variskan kirjasto

Variskas bibliotek

Vaasan yliopisto, Tritonia

Vasa universitet, Tritonia

Posti 65230 VAASA/ Vetokannas

Post 65230 VASA/Dragnäsbäck


USKUNTAAN

RIKSDAGEN

2007

2007

EDUSKUNTAVAALIT

RIK S D A G S VA L

Vaalipäivän

18.3.2007

äänestys

Röstningen på

valdagen

18.3.2007

Ilmoituskorttiin on merkitty sen

äänestyspaikan nimi ja katuosoite,

missä äänestyspäivänä voi

äänestää

På meddelandekortet har

antecknats namnet och adressen

på den vallokal, där du kan rösta

på valdagen.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Anna Liisa Suoranta, puh: 325

1432, gsm 040-7761432 tai e-mail:

anna-liisa.suoranta@vaasa.fi

Centralvalnämndens sekreterare

Anna Liisa Suoranta tfn 325 1432,

mobiltfn 040-7761432 eller e-mail:

anna-liisa.suoranta@vaasa.fi

S-Market, Gerby

Citymarket Kivihaka

Citymarket Stenhaga

K-Supermarket Huutoniemi

K-Supermarket Roparnäs

17

Sten’s K-extra

Suvilahden ostoskeskus

Sunnanvik köpcentrum

Minimani

Prisma

ABC Vaasa/ ABC Vasa

ÄÄNIHARAVA

WALTTERI

KIERTÄÄ JÄLLEEN

RÖSTMAGNETEN

WALTTERI

KÖR IGEN

Waltterin aikataulu ja reitti –

Waltteris tidtabell och rutt

7.3. klo/kl. 9:00-13:00

Sten´s K-extra,

Sundomintie/Sundomvägen 128

7.3. klo/kl. 15:00-20:00

Suvilahden ostoskeskus/

Sunnanvik köpcentrum,

Teirinkatu/Teirgatan 6

8.3. klo/kl. 9:00-13:00

S-Market, Gerby,

Västervikintie/Västerviksvägen 2

8.3. klo/kl. 15:00-20:00

Minimani,

Laivakatu/Skeppsgatan 13

9.3. klo/kl. 9:00-13:00

Citymarket Kivihaka/Stenhaga,

Kokkokalliontie/Kokkobergsvägen 2-6

9.3. klo/kl. 15:00-20:00

Prisma,

Toukolantie/Toukolavägen 3

10.3. klo/kl. 10:00-16:00

K Supermarket Huutoniemi/Roparnäs,

Kuninkaantie/Kungsvägen 65-69

11.3. klo/kl. 10:00-16:00

ABC Vaasa/ABC Vasa,

Kiitokaari/Expresskurvan 2

12.3. klo/kl. 9:00-13:00

Suvilahden ostoskeskus/

Sunnanvik köpcentrum,

Teirinkatu/Teirgatan 6

12.3. klo/kl. 15:00-20:00

Citymarket Kivihaka/Stenhaga,

Kokkokalliontie/Kokkobergsvägen 2-6

13.3. klo/kl. 9:00-13:00

Prisma,

Toukolantie/Toukolavägen 3

13.3. klo/kl. 15:00-20:00

S-Market, Gerby,

Västervikintie/Västerviksvägen 2

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 18


Näytöt laajenivat nuorten opintoihin

Näyttö on tähän asti ollut aikuisten juttu:

he ovat voineet näyttää osaamisensa ja

hankkia ammattiinsa muodollisen pätevyyden

näyttötutkinnon avulla. Tänä syksynä

näytöt liitettiin myös nuorten opintoihin.

Ammattiin opiskelevat nuoret antavat näyttöjä

läpi opiskeluajan työssäoppimisjaksojen aikana.

– Opiskelijat saavat tietoa työelämän vaatimuksista

ja näyttävät, mitä he osaavat, Vaasan

ammattiopiston sosiaali-, terveys- ja liikuntaalan

yksikön vs. koulutusalajohtaja Sinikka

Heikkilä sanoo.

Nuorten näyttöjärjestelmää on rakennettu vuosia,

ja näyttöjen antamista on kokeiltu muutamissa

oppilaitoksissa jo ennen elokuun virallista aloitusta.

Vaasan ammattiopistossa näyttöjen antaminen

aloitettiin sosiaali-, terveys- ja liikuntaalalla,

ja näytöt laajenevat vähitellen muille

koulutusaloille.

Vaasan ammattiopistossa on noin 2 200 opiskelijaa,

ja heistä jokainen on ainakin kerran

vuodessa suorittamassa näyttöä, vs. kehittämispäällikkö

Hillevi Kivelä kertoo. Ammattiopistossa

on tehty lujasti töitä uuden järjestelmän

eteen, sillä asia on uusi opettajille, opiskelijoille

ja työelämän edustajille. Ammattiopisto on

muun muassa kouluttanut opiskelijoiden

ohjaajiksi noin sata päiväkotien työntekijää.

Näytöt annetaan Opetushallituksen päättämien

tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien mukaan.

Ammattiopistoon perustettu ammattiosaamisen

näyttötoimikunta allekirjoittaa näyttötodistukset

ja valvoo, että näytöt annetaan näyttösuunnitelmien

mukaan. Toimikuntaan kuuluu opettajia,

opiskelijoita ja työelämän edustajia.

19

– Opiskelijat saavat valmistuessaan päättötodistuksen

lisäksi näyttötodistuksen, joka on arvokas

paperi työmarkkinoilla, Kivelä ja Heikkilä toteavat.

Näyttötodistus kertoo nuoren osaamisesta

tulevalle työnantajalle enemmän kuin perinteinen

koulutodistus. Elokuussa kolmivuotisen

lähihoitajakoulutuksen ammattiopistossa aloittanut

Anni Laasanen antoi ensimmäiset näyttönsä

Suvilahden päiväkodissa. Ruoanjakelun,

lasten pukemisen ja muiden päiväkodin perustehtävien

lisäksi Anni suunnitteli ja ohjasi muun

muassa viidakkohenkisen jumppatuokion. Hän

pitää näyttöjä tehokkaana tapana saada selville,

mitä asioita on opeteltava vielä paremmin.

– Näyttöjen ansiosta osaan itsekin arvioida

paremmin omaa osaamistani.

Teksti ja kuva Anne Kytölä, Viestintä Oy Prowomedia

Yrkesprov nu även i de ungas studier

Yrkesprovet har hittills varit en sak för vuxna:

de har haft möjlighet att visa sitt kunnande

och skaffa formell kompetens inom sitt yrke

med hjälp av fristående examen. I höst utvidgades

yrkesproven till att också gälla de

ungas studier.

Unga som studerar till ett yrke avlägger yrkesprov

genom hela studietiden under sina utbildningsperioder

på arbetsplatser.

- Studerandena får kännedom om de krav som

gäller i arbetslivet och kan visa vad de kan,

säger Sinikka Heikkilä, tf utbildningsledare vid

Vasa yrkesinstituts enhet för social-, hälsovårdsoch

idrottsområdet. Systemet med yrkesprov

för unga har byggts upp under flera år, och

avläggande av yrkesprov har funnits på försök

i en del läroanstalter redan före den officiella

starten i augusti. Vid Vasa yrkesinstitut togs

systemet med yrkesprov i bruk inom social-,

hälsovårds- och idrottsområdet, och det utvidgas

småningom även till andra utbildningsområden.

– Vasa yrkesinstitut har cirka 2 200 studerande

som alla åtminstone en gång per året avlägger

yrkesprov, berättar tf utvecklingschef Hillevi

Kivelä. Vid yrkesinstitutet har man arbetat hårt

för det nya systemet eftersom det är nytt för

lärarna, studerandena och arbetslivets före-

trädare. Yrkesinstitutet har bland annat utbildat

cirka hundra daghemsanställda till handledare

för studerande. Yrkesproven avläggs enligt

examensspecifika läroplaner som fastställts av

Utbildningsstyrelsen. Yrkesprovskommittén

som inrättats vid yrkesinstitutet undertecknar

yrkesprovsbetygen och övervakar att proven

avläggs enligt yrkesprovsplanerna. Kommittén

består av lärare, studerande och företrädare

för arbetslivet.

– Då de studerande utexamineras får de förutom

ett avgångsbetyg även ett yrkesprovsbetyg, som

är ett värdefullt papper på arbetsmarknaden,

säger Kivelä och Heikkilä. Yrkesprovsbetyget

berättar för arbetsgivaren mera om den ungas

kunnande än det traditionella skolbetyget.

I augusti avlade Anni Laasanen, som inlett sin

treåriga närvårdarutbildning vid yrkesinstitutet,

sina första yrkesprov vid daghemmet i Sunnanvik.

Utöver matutdelning, påklädning av barn och

andra grundläggande uppgifter vid daghemmet

planerade och ledde Anni bland annat en

djungelinspirerad jumpastund. Hon tycker att

yrkesproven är ett effektivt sätt att få reda på

vilka saker som man bör lära sig ännu bättre.

– Tack vare yrkesproven kan jag själv också

bättre bedöma mitt eget kunnande.

Text och bild Anne Kytölä, Viestintä Oy Prowomedia

Lähihoitajaksi opiskeleva Anni

Laasanen leipoi Pepe Kuusiston ja Nico

Styfin kanssa Suvilahden päiväkodissa.

Närvårdarstuderande Anni Laasanen

bakar tillsammans med Pepe Kuusisto

och Nico Styf vid daghemmet i

Sunnanvik.

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 20


21

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


KUULA-OPISTO

uusien oppilaiden hakuaika 5.3. - 4.4. 2007

Sökande till sång- och instrumentstudier bör

boka tid för inträdesprov från kansliet.

Sökande till dansstudier bör

fylla i anmälningsblankett.

Kallelse till tester sänds per post.

Nya musiklekskol- och barndanselever

intas i anmälningsordning.

Skriv ut ansökningsblankett från:

www.vasa.fi/kuula-institutet

eller hämta på kansliet:

Smedsbyvägen 2 (Opistotalo, 2. vån)

öppet må-fre kl. 08.15-16.00

förfrågningar: tel. 06 3253822

eller 06 3253821

VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 22

Laulu- ja instrumenttiopintoihin

hakijan on käytävä

varaamassa testausaika kansliasta.

Tanssiopintoihin

täytetään ilmoittautumislomake.

Testeihin kutsutaan kirjeitse.

Musiikkileikkikoululaiset ja

lastentanssioppilaat

valitaan

ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tulosta hakulomake osoitteesta:

www.vaasa.fi/kuula-opisto

tai nouda kansliasta:

Sepänkyläntie 2 (Opistotalo, 2. krs)

avoinna ma-pe klo 08.15-16.00

tiedustelut: puh. 06 3253822

tai 06 3253821

ansökningstid för nya elever 5.3. - 4.4. 2007

KUULA-INSTITUTET


Työpaikkaryhmien avulla myös

verenluovutuksen ensikertalaiset liikkeelle Kaupungin

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa työpaikkojen

verenluovutusryhmien aktiivinen

toiminta on tasaisen verensaannin kannalta

tärkeää. Maamme sairaaloissa tarvitaan päivässä

noin 1000 pussia luovutettua verta ja

jo muutama aktiivinen työpaikkaryhmä voi

tarjota apua akuuttiin verentarpeeseen.

Vaasan veripalvelutoimisto on viime aikoina

pyrkinyt lisäämään erityisesti verenluovutukseen

saapuvien työpaikkaryhmien määrää.

- Tavoitteena on viime aikoina ollut saada

mukaan lisää aktiivisia luovutusryhmiä, koska

niiden kautta muun muassa ensikertalaisten

kynnys lähteä verenluovutukseen madaltuu,

kertoo Vaasan veripalvelutoimiston vastaava

sairaanhoitaja Maarit Soro.

Työpaikoilla verenluovutusryhmä voi toimia

esimerkiksi yhtenä yhteisenä virkistysmuotona.

Verenluovutuksessa koko osallistuva porukka

saa yhteisesti jaettuja kokemuksia ja roppakaupalla

hyvää mieltä. Työryhmien lisäksi SPR:n

veripalvelu kaipaa erityisesti nuorten verenluovuttajien

panosta, sillä suurten ikäluokkien saavuttaessa

luovutuskelpoisuuden yläikärajan vaarana

on, että luovutetun veren saanti notkahtaa.

Arbetsplatsgrupperna

mobiliserar också förstagångsblodgivare

För Finlands Röda Kors Blodtjänst är aktiva

blodgivargrupper på arbetsplatserna av stor

betydelse för en jämn tillgång på blod. Vid

våra sjukhus behövs varje dag cirka 1000

påsar donerat blod och redan några få aktiva

arbetsplatsgrupper kan vara till hjälp vid

akut behov av blod.

Blodtjänstbyrån i Vasa har under den senaste

tiden strävat efter att öka antalet blodgivargrupper

på arbetsplatserna.

- Målet är att få med fler aktiva blodgivargrupper

eftersom tröskeln för bland annat förstagångsblodgivare

tack vare dessa grupper då blir lägre,

berättar Maarit Soro, ansvarig sjukskötare vid

blodtjänstbyrån i Vasa.

På arbetsplatserna kan blodgivargruppen till

exempel vara en del av den gemensamma

rekreationsverksamheten. Blodgivningen ger

hela gruppen gemensamma erfarenheter och

mängder av gott humör. Utöver arbetsplatsgrupper

är FRK:s Blodtjänst i behov av unga

blodgivare, eftersom det finns risk för att tillgången

på donerat blod minskar när de stora

23

Kaupungin

hallintopalvelut verenluovutuksessa

Myös Vaasan kaupungin hallintopalveluiden

yksikkö keräsi kokoon innostuneen verenluovutusryhmän.

Parin tunnin sisältä tiedustelusta

varatut paikat olivat jo täynnä ja neljän hengen

luovuttajaryhmässä oli mukana jopa kolme

ensikertalaista.

- Monta kertaa on tullut mietittyä verenluovutusta,

mutta en ole vain jotenkin saanut aikaiseksi

lähteä. Nyt tuli työpaikan kautta mahdollisuus

lähteä luovuttamaan niin pitihän se käyttää,

hymyilee Leaa Sjöberg verenluovutuksen

ensikertalaisena.

Vaasan veripalvelutoimisto ottaa verenluovuttajia

vastaan kaikkina arkipäivinä. Löytyisikö

teidänkin työpaikalta tai harrastuspiiristä aktiivisia

ja verenluovutusta arvostavia ihmisiä?

Verta voi luovuttaa terve 18-65-vuotias ja yli 50

kiloa painava henkilö. Lisätietoja verenluovutuskelposuudesta

ja työpaikkaryhmien ilmoittautumisesta

saat SPR:n Vaasan veripalvelutoimistosta.

åldersgruppernas blodgivare uppnår en ålder

som inte längre uppfyller förutsättningarna för

att få ge blod.

Stadens förvaltningsservice ger blod

Också Vasa stads förvaltningsserviceenhet har

samlat ihop en entusiastisk blodgivargrupp.

Redan ett par timmar efter att förfrågan skickats

ut var platserna fyllda och i gruppen på fyra

personer fanns hela tre förstagångsblodgivare.

- Jag har flera gånger funderat på att ge blod,

men av någon anledning har det inte blivit av.

Nu fick jag genom arbetsplatsen möjlighet att

donera blod och naturligtvis tog jag chansen,

ler Leea Sjöberg, förstagångsblodgivare.

Blodtjänstbyrån i Vasa tar emot blodgivare alla

vardagar. Finns det kanske också på din

arbetsplats eller i din hobbykrets aktiva

människor som värdesätter blodgivning? Blod

kan ges av friska personer som är mellan 18

och 65 år och väger över 50 kilo.

Tilläggsuppgifter om förutsättningarna för att

ge blod och om arbetsplatsernas anmälningar

ger FRK:s blodtjänstbyrå i Vasa.

Teksti / Text: Markus Malila

Ojenna kätesi –

yksin tai ryhmässä.

hallintopalveluiden verenluovutusryhmä

haastaa seuraavaksi

luovutukseen Mustasaaren kunnan

kanslian henkilökunnan. Kuvassa takana

vasemmalta Vaasan asuntomessujen

Outi Olkkola, hallintojohtaja Veli-Matti

Laitinen, edessä vasemmalta Vaasan

asuntomessujen Anni Kiviniemi sekä

kaupungin ATK-osaston Leea Sjöberg.

Kuva/Bild: Markus Malila

Blodgivargruppen vid Vasa stads förvaltningsservice

ger utmaningen att

ge blod vidare till Korsholms kommunkanslis

personal. På bilden bakom från

vänster Outi Olkkola från Vasa Bostadsmässa,

förvaltningsdirektör Veli-Matti

Laitinen, framför från vänster Anni

Kiviniemi från Vasa Bostadsmässa och

Leea Sjöberg från stadens IT-avdelning.

Räck ut din arm –

själv eller i grupp.

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


Av ZACHARIAS TOPELIUS

Dramatisering & regi JOAKIM GROTH

"Vilken berättelse! ... Vilken

lysande föreställning!" (Vasabladet)

"... underhållande och storslagen

teater ... Allt sitter; kläderna,

dekoren, scenografin,

ljussättningen, scenväxlingarna."

(Jakobstads Tidning)

SISTA FÖRESTÄLLNINGARNA

PÅ STORA SCENEN !

lˆ 27.1 kl 15

lö 27.1 kl 19

on 31.1 kl 19

f r 2.2 kl 19

lö 3.2 kl 15

lö 3.2 kl 19

on 7.2 kl 19

to 8.2 kl 19

BILJETTKASSAN

ti-lö 12-17 tfn 06 320 9330

f r 9.2 kl 19

to 15.2 kl 19

f r 16.2 kl 19

lö 17.2 kl 19

to 22.2 kl 19

f r 23.2 kl 19

lö 24.2 kl 15

lö 24.2 kl 19

www.wasateater.fi

info@wasateater.fi

VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 26


Oppisopimuskoulutusta Vacon Oyj:n tiiminvetäjille

Vaasan oppisopimustoimisto tarjoaa hyviä

mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen

ja osoittamiseen aidossa työympäristössä.

Osaamisestaan saa virallisen todistuksen.

Oppisopimuksen avulla myös työnantaja

tukee työntekijöidensä kehitystä ja ammattitaitoa.

Yksi oppisopimustoimen yhteistyökumppaneista

on Vacon Oyj, jonka työntekijöitä

osallistuu oppisopimuskoulutukseen.

Vacon Oyj:n tuotannon HR managerin äitiyslomasijainen

Tuija Koski kertoo, että koulutus

sai alkunsa tiiminvetäjien omasta aloitteesta.

He kokivat, että he tarvitsisivat johtamiseen

liittyvää koulutusta. Oppisopimuskoulutuksen

esitteestä löytyi yritykselle sopiva vaihtoehto

eli Tekniikan erikoisammattitutkinto. Koulutusta

lähdettiin suunnittelemaan yhteistyössä

oppisopimustoimiston, Vaconin ja Johtamistaidon

opiston kesken.

Yhteistyön tuloksena Vacon Oyj:ssä käynnistyi

keväällä 2005 oppisopimuskoulutus, jonka

tavoitteena on suorittaa Tekniikan erikoisammattitutkinto

Kaksi vuotta kestävään koulutukseen

osallistuu 15 työntekijää ja Tuija Koski on

itsekin yksi osallistujista. Tuija toimii samalla

koulutuksen yhteyshenkilönä ja suunnittelee

Läroavtalsutbildning för Vacon Abp:s teamledare

Vasa läroavtalsbyrå erbjuder arbetstagaren

goda möjligheter att utveckla och visa sina

yrkeskunskaper i en genuin arbetsmiljö.

Arbetstagaren får ett officiellt intyg över sitt

kunnande. Med hjälp av läroavtalet stöder

även arbetsgivaren sina arbetstagares utveckling

och yrkesskicklighet. En av läroavtalsväsendets

samarbetsparter är Vacon Abp, vars

arbetstagare deltar i läroavtalsutbildningen.

Tuija Koski, som är moderskapsvikarie för

Vacon Abp:s HR manager på produktionssidan,

berättar att utbildningen fick sin början på

teamledarnas eget initiativ. De tyckte att de

skulle behöva utbildning i anslutning till ledarskap.

I läroavtalsväsendets broschyr fanns ett

lämpligt alternativ, dvs. specialyrkesexamen

i teknik. Planeringen av utbildningen inleddes

i samarbete med läroavtalsbyrån, Vacon och

Johtamistaidon opisto.

Som resultat av samarbetet inleddes i Vacon

Abp på våren 2005 en läroavtalsutbildning, med

målet att avlägga specialyrkesexamen i teknik.

I den två år långa utbildningen deltar 15 anställda

och Tuija Koski hör också själv till dem. Tuija

fungerar samtidigt som utbildningens kontaktperson

och planerar ämnena för de teoretiska

studierna tillsammans med Johtamistaidon

opisto. Största delen av dem som deltar i Vacons

27

teoriaopintojen aiheet yhdessä Johtamistaidon

opiston kanssa. Suurin osa Vaconin koulutuksen

osallistujista on tiiminvetäjän tehtävissä ja osa

on perehdyttäjä- tai asiantuntijatehtävissä.

- ”Yrityksen näkökulmat otetaan hyvin huomioon

jo koulutusta suunniteltaessa ja oppiminen on

hyvin kytketty työtehtäviin”, hän kiittelee.

Käytännöstä teoriaan ja takaisin

Tiiminvetäjä Toni Laiho osallistuu myös koulutukseen.

Hän toimii testauslinjan tiiminvetäjänä

ja hänen tiimissä on yhteensä 14 työntekijää.

- ”Koulutuksen aloitus oli haasteellista, kun

kaikki oli uutta. Oli vaikea saada asiat paperille.

Ensimmäisen näytön jälkeen oppiminen on

edennyt helpommin ja koulutus on ollut todella

antoisa.”

Keväällä koulutuksen päätyttyä Laiholla on

tutkintotodistus suoritetusta erikoisammattitutkinnosta.

- ”Myös teoriaopinnot on tärkeä osa oppimista.

Johtamistaidon opiston tarjoamat opinnot ovat

selkeitä ja sisältävät paljon hyödyllistä tietoa,

Toni kertoo. Plussaa saavat kokeneet opettajat

ja heidän käytännön esimerkit.”

utbildning är i teamledaruppgifter och en del

är i introduktions- eller expertuppgifter.

- ”Företagets synpunkter beaktas bra redan i

utbildningens planeringsskede och inlärningen

har kopplats till arbetsuppgifterna på ett bra

sätt, berömmer hon”.

Från praktik till teori och tillbaka

Teamledare Toni Laiho deltar också i utbildningen.

Han fungerar som teamledare vid testningslinjen

och i hans team ingår sammanlagt 14

arbetstagare.

- ”Att komma ingång med utbildningen var en

utmaning eftersom allting var nytt. Det var svårt

att få saker på papper. Efter det första provet

har inlärningen framskridit bättre och utbildningen

har verkligen varit givande.”

På våren efter den avslutade utbildningen har

Laiho examensbetyg på avlagd

specialyrkesexamen.

- ”Även teoristudierna är en viktig del av

inlärningen. De studier som Johtamistaidon

opisto erbjuder är entydiga och inbegriper

mycket nyttig information, berättar Toni.

Pluspoäng får de erfarna lärarna och deras

praktiska exempel.”

Teksti / Text: Maria Slotte

Kuva/Bild: Maria Slotte

Hyvä lapsuushyvän

elämän alku

Tiiminvetäjä Toni Laiho testausuunin

ääressä.

Teamledare Toni Laiho invid testningsugnen.

Lisää tietoa oppisopimuskoulutuksesta

ja Tekniikan erikoisammattitutkinnosta:

www.vaasa.fi/oppisopimus

www.oph.fi/oppisopimus

En god barndombörjan

på ett bra liv

Mera information om läroavtalsutbildningen

och specialyrkesexamen

i teknik:

www.vaasa.fi/oppisopimus

www.oph.fi/oppisopimus

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


Karoliina Kudjoi, Juha Lagström. Kuva Jyrki Tervo

Näytelmä

lujasta

tahdosta ja

rakkauden ja

velvollisuuden ristiriidasta

NISKAVUOREN NUORI EMÄNTÄ

NISKAVUOREN NUORI EMÄNTÄ

Hella Wuolijoen vahva klassikko NISKAVUOREN NUORI

EMÄNTÄ on Vaasan kaupunginteatterin kevättalven uutuus. Näytelmä

on nuoren Loviisan selviytymis- ja kasvutarina, kuvaus rakkauden

ja velvollisuuden ristiriidasta. Näytelmän sovittaa ja ohjaa Juha

Luukkonen ja lavastaa ja puvustaa Liisa Ikonen. Ensi-ilta on 3.2.2007

suurella näyttämöllä.

Loviisa saapuu nuorena miniänä Niskavuorelle. Hänelle selviää pian

perheen tyrmistyttävä salaisuus: aviomiehellä Juhanilla on kiihkeä

rakkaussuhde talon meijerskaan Malviinaan, joka on myös synnyttänyt

Juhanille lapsen. Alkaa taistelu rakkaudesta, vallasta ja talosta.

Niskavuoren emäntää sitoo sukupolvien perinne – eivät Niskavuoren

naiset ennenkään ole itkeneet miestensä retkiä. Loviisa ottaa itselleen

aseman talon hallitsijana, pitää avioliiton kasassa ja Niskavuoren

seinät pystyssä. Kivulla on maksettava se kaikki – talo ja vallan

avaimet – mutta yhtä sillä ei lunasteta: miehen rakkautta.

Niskavuoren Loviisasta hilpeisiin brittipoliiseihin

Ihmiskuviensa kautta näytelmä kertoo ajatonta tarinaansa

aina yhtä väkevästi. Näytelmän rooleissa

nähdään mm. Karoliina Kudjoi (nuori Loviisa),

Juha Lagström (Juhani), Marja Myllylä

(vanha Loviisa), Sakari Tuominen ja

Hanna Julin.

VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 28

VA VA

Allu Tuppurainen, Ilkka Aro. Ku

Julmetun hauska brittikome

On jouluaatto englantilaisessa pikkukaupun

ulko-ovella kiistelee kaksi poliisia, Gobb

olisi painettava ovikelloa. Heillä on tuom

mutta hellämielisyytensä vuoksi heidän n

suoriutua tehtävästä. Totuuden kiertely j

hullunkurisimpiin väärinkäsityksiin. Julme

huumorin sävyttämä tarina on täynnä v

kadonneita tyttäriä, kaappiin piilotettuja

henkiin sekä koiria, jotka häviävät ja löy

poliisin hatusta! Vähemmästäkin kunno

pyörälle päästään!

Poliisikaksikon toilailuille pääsee yleisö

jolloin valmistuu englantilaisen Anthony

komediauutuus VALEHTELEVAT PO

ja lavastaa Markus Packalén ja puvusta

Suomenkielinen kantaesitys on 17.3.20

Poliiseja näyttelevät Ilkka Aro ja Allu

rooleissa hauskuuttavat Lis Laviola, Ki

Lukinmaa, Miika Korkiakoski (vier.) j

VAASAN KAUPUNGINTEATTERIN KEVÄTOHJELMISTO 2007


LEHTELEVAT

LEHTELEVAT POLIISIT POLIISIT

va Virpi Laakso

dia

gissa. Iäkkään pariskunnan

el ja Blunt, siitä, kumman

isinaan vakavia uutisia,

äyttää olevan mahdoton

a kaartelu johtaa mitä

tun herkullinen, mustankin

auhtia ja yllätyksiä:

ruumiita, jotka heräävät

tyvät jälleen – vaikkapa

n ”bobby” voi mennä

nauramaan maaliskuussa,

Neilsonin kirjoittama

LIISIT. Näytelmän ohjaa

a Paula Mikkilä.

07 suurella näyttämöllä.

Tuppurainen, muissa

rsi Asikainen, Hannes

a Usva Kärnä.

HYVÄ HYVÄMEININKI! MEININKI!

Risto

Räppääjä

valloittaa

pienet ja suuret

Lastennäytelmä

RISTO RÄPPÄÄJÄ JA

PAKASTAJA-ELVI on näytäntökauden

ehdoton suosikki, joka on

valloittanut lapset ja aikuiset ja kerännyt

jo n. 6 000 katsojaa.

Markus Packalénin ohjaama näytelmä

pohjautuu Sinikka ja Tiina Nopolan

samannimiseen lastenkirjaan.

SYDÄNMAA

Risto Räppääjä on iloinen poikaveijari, joka

rakastaa rummutusta ja räppäämistä. Hän asuu Rauhatätinsä

luona ja viihtyy parhaiten Nelli-ystävänsä ja tämän

Alpo-kissan kanssa. Elämä joutuu kuitenkin melkoiseen

myllerrykseen, kun tädin tuima Elvi-serkku saapuu taloon

ja ryhtyy huushollaamaan. Elvi on maailman paras

pakastaja-pussittaja ja muutenkin järjestyksen ystävä.

Hän takavarikoi ensi töikseen Riston rummut ja tekee

yleisen täitarkastuksen. Mutta ilmassa on myös jännitystä

ja romantiikkaa, sillä naapurissa asuu ujo poikamies,

herra Lindberg…

Hilpeää tarinaa vauhdittavat hauskat laulut. Yhden miehen

orkesterina taituroi Martti Tiainen. Rooleja esittävät

mm. Antti Korhonen, Usva Kärnä, Hanna Julin, Kirsi

Asikainen ja Sakari Tuominen.

Yläkuva: Usva Kärnä (vas.), Heta Tuppurainen.

Alakuva: Antti Korhonen

Kuvat Jyrki Tervo

VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

Pitkäkatu 53 65100 VAASA

Lippumyymälä 29

(06) 325 3961

Markkinointi (06) 325 3966

www.vaasa.fi/teatteri

– tarina

Pohjanmaasta

ja meistä itsestämme

Kokkolalaissyntyisen

Ari-Pekka Lahden tuore

näytelmä SYDÄNMAA

on balladinomainen,

koskettava ja hauska

pohjalaisen suvun tarina.

Se kertoo neljän

sukupolven vaiheista

kansalaissodasta

nykypäivään. Tapahtumat

sijoittuvat Pohjanmaalle

ja Helsinkiin. Perheen

pojan silmin nähtynä

syntyy karhea, hellä ja

humoristinen tarinoiden

kudelma, jossa elävät

juurevina pohjalaisen

kotiseudun maisemat,

ihmiset ja toisiinsa

nivoutuneet kohtalot.

Juha Luukkosen

ohjaaman näytelmän ensiilta

on 31.3.2007 pienellä

näyttämöllä. Näytelmän

lavastaa ja puvustaa

Liisa Ikonen.

M.A. Numminen &

Pedro Hietanen

KIELLETYT LAULUT

su 18.2.2007 klo 19.00

Suuri näyttämö Romeo

Liput 15 €.

KONSERTTIVIERAILU!

M.A. Nummisen ja Pedro Hietasen letkeän

iloitteleva konsertti. Hykerryttävä aikamatka

60-luvun lopun Suomeen.

Konsertin järjestää Vaasan

kaupunginteatterin

Henkilökuntayhdistys.

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007 30


31

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2007


Toisen asteen koulutuksen yleinen hakuaika

Jääkiekkoa Sport – SaPKo, Vaasa Arena

Venäjän demokratia ja ihmisoikeudet Anna Politkovskajan murhan jälkeen –

yleisöluento, Vaasa-opisto

Sinfoniakonsertti, Vaasan kaupungintalo

Kuntsin modernin taiteen museon avajaisjuhla, Vaasan sisäsatama

Kuntsin modernin taiteen museo avautuu yleisölle, Vaasan sisäsatama

Niskavuoren nuori emäntä – näytelmän ensi-ilta, Vaasan kaupunginteatteri

Jääkiekkoa, Sport – K-Vantaa, Vaasa Arena

Antti Tuisku, Amarillo

Liikuntavammaisten yleisurheilun SM-hallikisat, Botniahalli

”Lakeuden kaipuu” –hanurikonsertti, Vaasan kaupungintalo

Jääkiekkoa, Sport – Kookoo, Vaasa Arena

Inkeri Viljanen ja Eva Herzberg – tunnetiloja kuvin ja sanoin, Vaasan taidehalli

Ystävänpäivän kymppi, Botniahalli

Terminal C – näytelmän ensi-ilta, Wasa Teater

Waasan Sijoitus 2007-tapahtuma, Vaasan kaupungintalo

Kunta-asiat kuntoon – yleisöluento, Vaasa-opisto

Vuoden luontokuva 2006 –näyttely, Pohjanmaan museo

Sinfoniakonsertti, Vaasan kaupungintalo

Markkinat, Vaasan tori

Hallimaraton, Botniahalli

Tuija Lindström – valokuvia, Vaasan taidehalli

Karhun kannoilla, Pohjanmaan museo

Valehtelevat poliisit – näytelmän ensi-ilta, Vaasan kaupunginteatteri

Trollkarlen från Oz – näytelmän ensi-ilta, Wasa Teater

Apulanta, Amarillo

Stefan Sundström, Wasa Teater

Antti Sarpila Swing Band, Vaasan kaupungintalo

Sinfoniakonsertti, Vaasan kaupungintalo

Suomen lautamiehet ry:n Lautamiespäivät, Hotel Radisson SAS

Maailmankaikkeuden, maapallon ja ihmisen tulevaisuus – yleisöluento, Vaasa-opisto

Kaupunginorkesterin pääsiäiskonsertti, Vaasan kirkko

Ammattikorkeakoulujen yhteishaku

Fashion weekend, Rewell center

Sydänmaa – näytelmän ensi-ilta, Vaasan kaupunginteatteri

Vedenalainen saaristomeri – Jukka Nurmisen valokuvia, Pohjanmaan museo

Kirjailijavieraana Kjell Westö, Vaasa-opisto

Mieskuoro Pohjan miesten keväkonsertti, Vaasan kaupungintalo

Kaikkien rotujen koiranäyttely, Botnia-halli

Vaasan lusitinkerhon kevätnäytös, Vaasa Arena

Tyko Sallinen - 1910-luvun teoksia, Tikanojan taidekoti

Utvandrarna – näytelmä, Wasa Teater

Sinfoniakonsertti, Vaasan kaupungintalo

Kevättapahtuma, Vaasa-opisto

Vaasan kuvataidekoulu, Vaasan taidehalli

Pohjanmaan Suurmessut , Botniahalli

Piha ja Puutarha –messut 2007, Botniahalli

Kaupunginorkesterin vappukonsertti, Vaasan kaupungintalo

VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2007

Vappumarkkinat, Vaasan tori

Vapputapahtuma, Vaasan tori

Kuula-opiston kevätnäytös, Vaasa kaupunginteatteri

Vaasa XV Kuorofestivaali 2007

Kevätmarkkinat, Vaasan tori

Kaupunki ei vastaa muutoksista tapahtumakalenterissa.

Tammikuu 2007 Januari

29.1.-20.2.

30.1.

31.1.

Helmikuu • Februari

1.2.

2.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

4.2

7.2

9.2.-25.2.

10.2

10.2

15.2

21.2

21.2-20.3.

22.2

22-24.2.

Maaliskuu • Mars

3.3.

8.3.-16.4.

9.3-3.6.

17.3.

17.3.

17.3.

21.3.

21.3.

22.3.

24-25.3.

28.3.

29.3.

26.3.-13.4.

30-31.3.

31.3.

Huhtikuu • April

1.4.-3.6.

12.4.

14.4.

14-15.4.

15.4.

19.4.

20.4.

20.4.

21.4.

27.4-13.5.

28-29-4.

28-29-4.

30.4.

Toukokuu • Maj

30.4.-1.5.

1.5.

8.5.

16.-20.5.

25.26.5.

Gemensam ansökan till utbildning på andra stadiet

Ishockey Sport – SaPKo, Vaasa Arena

Venäjän demokratia ja ihmisoikeudet Anna Politkovskajan murhan jälkeen –

föreläsning för allmänheten, Vaasa-opisto

Symfonikonsert, Vasa stadshus

Invigningsfest för Kuntsis museum för modern konst, Inre hamnen

Kuntis museum för modern konst öppnas för allmänheten, Inre hamnen

Premiär på pjäsen Niskavuoren nuori emäntä, Vaasan kaupunginteatteri

Ishockey, Sport – K-Vantaa, Vaasa Arena

Antti Tuisku, Amarillo

Handikap FM-hallmästerskap, Botniahallen

Dragspelskonsert ”Slättens längtan”, Vasa stadshus

Ishockey, Sport – Kookoo, Vaasa Arena

Inkeri Viljanen och Eva Herzberg – känslotillstånd i ord och bild, Vasa konsthall

Vändagstian, Botniahallen

Premiär på pjäsen Terminal C, Wasa Teater

Evenemanget Placering 2007 i Wasa, Vasa stadshus

Kunta-asiat kuntoon – föreläsning för allmänheten, Vaasa-opisto

Årets naturbild 2006 –utställning, Österbottens museum

Symfonikonsert, Vasa stadshus

Marknad, Vasa torg

Hallmaraton, Botniahallen

Tuija Lindström – fotografier, Vasa konsthall

I björnens spår, Österbottens museum

Premiär på pjäsen Valehtelevat poliisit, Vaasan kaupunginteatteri

Premiär på pjäsen Trollkarlen från Oz, Wasa Teater

Apulanta, Amarillo

Stefan Sundström, Wasa Teater

Antti Sarpila Swing Band, Vasa stadshus

Symfonikonsert, Vasa stadshus

Finlands nämndemän rf:s Nämndemannadagar, Hotel Radisson SAS

Maailmankaikkeuden, maapallon ja ihmisen tulevaisuus – föreläsning för allmänheten, Vaasa-opisto

Stadsorkesterns påskkonsert, Trefaldighetskyrkan

Gemensam ansökan till yrkeshögskolorna

Fashion weekend, Rewell center

Premiär på pjäsen Sydänmaa, Vaasan kaupunginteatteri

Skärgårdshavet under ytan – fotografier av Jukka Nurminen, Österbottens museum

Författarbesök Kjell Westö, Vaasa-opisto

Vårkonsert, manskören Pohjan miehet, Vasa stadshus

Hundutställning för alla raser, Botniahallen

Vasa skrinnskoklubbs våruppvisning, Vaasa Arena

Tyko Sallinen – verk från 1910-talet, Tikanojas konsthem

Pjäsen Utvandrarna, Wasa Teater

Symfonikonsert, Vasa stadshus

Vårjippo, Vaasa-opisto

Vasa bildkonstskola, Vasa konsthall

Österbottens Stormässa, Botniahallen

Trädgårdsmässa 2007, Botniahallen

Stadsorkesterns valborgskonsert, Vasa stadshus

Första maj-marknad, Vasa torg

Första maj-evenemang, Vasa torg

Kuula-institutets våruppvisning, Vaasan kaupunginteatteri

Vasa XV Körfestival 2007

Vårmarknad, Vasa torg

Staden ansvarar inte för eventuella ändringar i evenemangskalendern.

Lisää tapahtumia www.vaasa.fi kohdasta Tapahtumat

Mera evenemang 34 www.vasa.fi under punkten Evenemang

More magazines by this user
Similar magazines