11.09.2013 Views

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 2

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 2

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 2

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bernhard Olof<br />

Georg Fraser<br />

Arkkitehti Georg Fraser syntyi Tuusulassa 3.6.1882 ja kuoli Helsingissä<br />

12.12.1952. Hänen vanhempansa olivat eversti Georg Fredrik Fraser<br />

(1849-1937) ja Johanna Wilhelmina Åström (1855-1938). Hän avioitui Viipurissa<br />

1906 Leila Wittingin (1885-1969) kanssa, joka oli oppikoulunkollega<br />

Rudolf Martialis Wittingin (1854-1925) ja Berta Georgina EugenieSundmanin<br />

(1859-1942) tytär. Avioliitosta syntyivät lapset Marie Berit - Hinnerichsen-Svensson<br />

(1907—) ja Georg Ole (1913-)<br />

Käytyään <strong>Viipurin</strong> ruotsalaisen lyseon Fraser tuli ylioppilaaksi 1901 ja siirtyi<br />

opiskelemaan Polyteknilliseen opistoon Helsingissä, mistä valmistui arkkitehdiksi<br />

1905. Opintoaikanaan 1902—04 hän kesäisin työskenteli piirtäjänä eri<br />

arkkitehtitoimistoissa ja edelleen kesään 1908 saakka. Mutta jo 1906 hänet<br />

otettiin ylimääräiseksi arkkitehdiksi Yleisten rakennusten Ylihallitukseen ja<br />

määrättiin toukokuussa 1907 apulaisarkkitehdiksi <strong>Viipurin</strong> läänin lääninrakennuskonttoriin,<br />

mitä virkaa hän hoiti v. 1921 asti. Siitä alkaen hän myös piti<br />

omaa yksityistä arkkitehtitoimistoa. Tammikuun lopussa 1919 hän tuli lehtoriksi<br />

<strong>Viipurin</strong> Teollisuuskoulun huoneenrakennusosastolle ja myöhemmin tämän<br />

koulun rehtoriksi. <strong>Viipurin</strong> menetyksen jälkeen hänet nimitettiin huoneenrakennusopin<br />

lehtoriksi Helsingin Teknilliseen oppilaitokseen 1941.<br />

Viipurissa arkkitehti Fraser osallistui tehokkaasti kunnalliseen elämään.<br />

Hän oli rahatoimikamarin jäsenenä sekä alusta pitäen jäsen asemakaavatoimikunnassa,<br />

jäsenenä myös liikenne- ja teknillisten töiden lautakunnissa,<br />

viimeksi mainitussa sihteerinä. Näin veivät virkatehtävät häneltä suurimman<br />

osan ajasta, joten hänen toimintansa yksityisarkkitehtina jäi vähäiseksi ja tuskin<br />

jatkui 1920-luvun puolivälin jälkeen.<br />

119

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!