11.09.2013 Views

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 2

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 2

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 2

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bernhard Olof

Georg Fraser

Arkkitehti Georg Fraser syntyi Tuusulassa 3.6.1882 ja kuoli Helsingissä

12.12.1952. Hänen vanhempansa olivat eversti Georg Fredrik Fraser

(1849-1937) ja Johanna Wilhelmina Åström (1855-1938). Hän avioitui Viipurissa

1906 Leila Wittingin (1885-1969) kanssa, joka oli oppikoulunkollega

Rudolf Martialis Wittingin (1854-1925) ja Berta Georgina EugenieSundmanin

(1859-1942) tytär. Avioliitosta syntyivät lapset Marie Berit - Hinnerichsen-Svensson

(1907—) ja Georg Ole (1913-)

Käytyään Viipurin ruotsalaisen lyseon Fraser tuli ylioppilaaksi 1901 ja siirtyi

opiskelemaan Polyteknilliseen opistoon Helsingissä, mistä valmistui arkkitehdiksi

1905. Opintoaikanaan 1902—04 hän kesäisin työskenteli piirtäjänä eri

arkkitehtitoimistoissa ja edelleen kesään 1908 saakka. Mutta jo 1906 hänet

otettiin ylimääräiseksi arkkitehdiksi Yleisten rakennusten Ylihallitukseen ja

määrättiin toukokuussa 1907 apulaisarkkitehdiksi Viipurin läänin lääninrakennuskonttoriin,

mitä virkaa hän hoiti v. 1921 asti. Siitä alkaen hän myös piti

omaa yksityistä arkkitehtitoimistoa. Tammikuun lopussa 1919 hän tuli lehtoriksi

Viipurin Teollisuuskoulun huoneenrakennusosastolle ja myöhemmin tämän

koulun rehtoriksi. Viipurin menetyksen jälkeen hänet nimitettiin huoneenrakennusopin

lehtoriksi Helsingin Teknilliseen oppilaitokseen 1941.

Viipurissa arkkitehti Fraser osallistui tehokkaasti kunnalliseen elämään.

Hän oli rahatoimikamarin jäsenenä sekä alusta pitäen jäsen asemakaavatoimikunnassa,

jäsenenä myös liikenne- ja teknillisten töiden lautakunnissa,

viimeksi mainitussa sihteerinä. Näin veivät virkatehtävät häneltä suurimman

osan ajasta, joten hänen toimintansa yksityisarkkitehtina jäi vähäiseksi ja tuskin

jatkui 1920-luvun puolivälin jälkeen.

119

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!