Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa

pohjanmaa.fi

Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeiden ennakointi - Pohjanmaa

Innehållsförteckning / Sisällysluettelo:

1. Vuxenutbildningen i dag/Aikuiskoulutuksen tilanne tänään .....5

1.1. Nationell bakgrund/Valtakunnallista taustaa .....5

1.2. Vuxenutbildningen i landskapet Österbotten

Aikuiskoulutus Pohjanmaan maakunnassa .....6

1.3. Målet med prognostiseringen/Aikuiskoulutustarpeiden ennakoinnin tavoite .....11

2. Varför behövs vuxenutbildning?/Miksi aikuiskoulutusta tarvitaan? .....12

3. Avgränsningar för prognosen/Aikuiskoulutuksen ennakoinnin

rajaaminen .....15

4. Deltagande i vuxenutbildning - orsaker och hinder

Aikuiskoulutukseen osallistumisen syyt ja esteet .....16

5. Befolkningens behov av vuxenutbildning i landskapet Österbotten

Väestön aikuiskoulutustarve Pohjanmaan maakunnassa .....17

5.1. Den sysselsatta befolkningens utbildningsbehov

Työllisen väestön koulutustarve .....17

5.2. De arbetslösas behov av utbildning/Työttömien koulutustarve .....29

6. Avgångens inverkan på behovet av vuxenutbildning i olika yrkesgrupper/Poistuman

vaikutus aikuiskoulutustarpeisiin eri ammattiryhmissä

.....32

6.1 Lant- och skogsbruksarbete - landskapet Österbotten

Maa- ja metsätaloustyö - Pohjanmaan maakunta .....33

6.2 Industriellt arbete och byggnadsarbete/Teollinen työ ja rakennustyö ......35

6.3 Trafik- och postarbete/Liikenne- ja postityö .....41

6.4 Tekniskt sakkunnigarbete/Tekninen asiantuntijatyö ......42

6.5 Servicearbete/Palvelutyö ......43

6.6 Kontorsarbete/Konttorityö ......45

6.7 Sakkunnigarbete inom förvaltningen/Hallinnon asiantuntijatyö ......46

6.8 Vårdarbete/Hoitotyö ......47

6.9 Bildningsarbete/Sivistystyö ......49

6.10 Arbete inom skyddsbranschen/Suojelutyö ......50

7. Arbetslivets behov av vuxenutbildning i landskapet Österbotten

Työelämän aikuiskoulutustarve Pohjanmaan maakunnassa ......51

8. Sammanfattning / Tiivistelmä ......55

9. Rekommendationer / Suositukset ......57

3

More magazines by this user
Similar magazines