Käyttöohje 34030 FI S.pdf - Kauppahuone Harju Oy

harju.fi

Käyttöohje 34030 FI S.pdf - Kauppahuone Harju Oy

Grassshopper

ITSEVETÄVÄ

20” BENSIINIKÄYTTÖINEN RUOHONLEIKKURI

Malli: 34030

KÄYTTÖOHJE

Lue tämä käyttöohje huolellisesti tietääksesi, miten

ruohonleikkuria käytetään ja huolletaan oikein,

jotta vältytään loukkaantumisilta ja tuotevaurioilta. Sinä olet vastuussa

koneen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.


1-Kuvakkeet

Tuotteessa, tuotekilvessä ja tässä käyttöohjeessa on käytetty muun muassa

seuraavia kuvakkeita ja lyhenteitä. Tutustu niihin pienentääksesi loukkaantumisen

vaaraa ja omaisuuteen kohdistuvia riskejä.

Huomio / Varoitus

Lue käyttöohje.

Avotuli työskentelyalueella, tuotteen ympärillä ja syttyvien

materiaalien läheisyydessä on kielletty!

Älä tupakoi työskentelyalueella, tuotteen ja syttyvien

materiaalien lähellä.

Syttymisvaara / syttyviä materiaaleja

Kuuma pinta, älä koske. Koneen pintojen ja rakenteen osien

korkeat lämpötilat voivat kosketettaessa aiheuttaa palovammoja.

Ruohonleikkuri voi pysyä kuumana pitkän aikaa käytön jälkeen!

Käytä ainoastaan lyijytöntä bensiiniä!

Lisää moottoriöljyä

Tarkista ja lisää öljyä.

Sammuta moottori, kun täytät tankkeja!

Sammuta kone ja irrota sytytystulpan johto ennen kokoamista,

puhdistamista, ylläpitoa, huoltoa, säilytystä ja kuljetusta.

2


Pidä kädet ja jalat etäällä terävistä pyörivistä osista -

loukkaantumisvaara! Puhdistaessasi, korjatessasi tai

tarkastaessasi laitetta, varmista, että terä ja kaikki muut liikkuvat

osat ovat pysähtyneet. Irrota sytytystulpan hattu ja pidä hattu

kaukana tulpasta estääksesi tahattoman käynnistymisen.

Ruohonleikkurin heittämät kappaleet voivat osua koneen

käyttäjään tai sivustakatsojiin. Varmista aina, että muut ihmiset

ja lemmiksi pysyvät turvallisen välimatkan päässä. Älä päästä

lapsia lähelle aluetta, jossa tuote on.

3


2- TUOTTEEN KUVAUS

4


1. Työntöaisa

2. Jarrukahva

3. Vetokahva

4. Kaasuvipu

5. Ylempi työntöaisa

6. Jarrukaapeli

7. Vetovaijeri

8. Kaasuvaijeri

9. Lukitusvipu (vasen/oikea)

10. Alempi työntöaisa

11. Kaapelikiinnike (x 2), esiasennettu

a. Yksittäiskiinnike

b. Tuplakiinnike

12. Asennussarja (x 2), esiasennettu

a. Säädin

b. Pultti

13. Öljysäiliön korkki

14. Tuuletusaukot

15. Äänenvaimennin

16. Sytytystulpan hattu

17. Pyörä

18. Sivulleheittävä lisäosa

19. Sivuohjainsuoja

20. Ilmasuodattimen kotelo

a. Kiinnitysruuvi

b. Suodatin

21. Polttoainesäiliön korkki

22. Käynnistysnarun kahva

23. Kahvan tuki

5


24. Leikkuukorkeuden säätövipu

25. Ohjainsuoja

26. Ruohosäiliö

a. Työntöaisa

b. Luukku

27. Narun ohjain

28. Öljysäiliön tyhjennysruuvi

29. Leikkuulaite (terä)

30. Lukitusprikka

31. Kuusiopultti

32. Poistokouru

33. Silppuriosa

a. Työntöaisa

34. Briggs & Stratton (B&S) käyttöohje (ei kuvassa)

3- KÄYTTÖÖNOTTO

1. Pura pakkaus

HUOMIO: Tuote on painava, pyydä apua, mikäli tarvitset sitä.

1. Pura kaikki osat pakkauksistaan ja aseta ne vakaalle, tasaiselle alustalle.

2. Poista kaikki pakkaus- ja toimitusmateriaalit.

3. Varmista, että paketissa on kaikki tarvittavat osat, ja että ne ovat ehjiä. Mikäli

pakkauksesta puuttuu osia tai jokin osa on vaurioitunut, älä käytä tuotetta,

vaan ota yhteyttä myyjään. Vaurioituneen tai puutteellisen tuotteen käyttö

muodostaa riskin ihmisille ja omaisuudelle.

4. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet tuotteen

kokoamiseen ja käyttämiseen. Tämä tarkoittaa myös tarkoituksenmukaisia

henkilökohtaisia suojaimia.

VAROITUS! Tämä tuote on koottava täysin ennen käyttöönottoa! Älä

käytä ainoastaan osittain koottua tai vaurioituneista osista koottua

ruohonleikkuria!

Noudata kokoamisohjeita askel askeleelta ja hyödynnä ohjeena olevia

6


kuvia helpottaaksesi ruohonleikkurin kokoamista!

Irrota sytytystulpan liitin (16) sytytystulpasta!

2. Työntöaisat

1. Irrota asennussarjat (12) aisan tuesta (23) ja pidä ne käden ulottuvilla.

2. Varmista, että lukitusvivut (9) on irrotettu ja pura ylempi (5) ja alempi

työntöaisa pakkauksesta (10).

3. Varmista, että vaijerit (6, 7, 8) kulkevat työstöaisojen yläpuolella (5, 10).

4. Aseta ylempi (5) ja alempi työntöaisa(10) vakaalle, tasaiselle alustalle. Kiristä

lukitusvivut (9) (Kuva 1).

HUOMIO: Jos ei ole mahdollista kiristää vipuja, tutki kahvan säädön

lukitusjärjestelmää ja varmista, että pyörän hampaat ovat linjassa toisen

pyörän syvennyksiin.

5. Kohdista alempi työntöaisa (10) runkoon (23). Varmista, että alemman

työntöaisan reiät ovat linjassa rungon reikien kanssa (Kuva 2).

HUOMIO: Työntöaisan korkeudensäädön mahdollistavat kolme reikää

rungossa. Tuotetta ensimmäistä kertaa kootessasi kiinnitä alempi

työntöaisa molempien puolien keskimmäiseen reikään.

7


6. Kiinnitä alempi työntöaisa (10) asennussarjoilla (12) runkoon(23) (Kuva 3).

7. Kiinnitä vaijerit (6, 7, 8) vaijeripidikkeillä (11a, 11b) alempaan työntöaisaan

(10) (Kuva 4).

3. Ruohosäiliö

Avaa sivusuoja (25), pidä sitä paikoillaan ja aseta ruohosäiliö kahvoista(26) kiinni

runkoon (Kuva 5).

HUOMIO: Ennen kuin asennat säiliön paikoilleen, tarkista, onko

silppuriosa, (33) jota käytetään ruohon silppuamiseen, poistokourussa.

Poista lisäosa ennen ruohosäiliön asentamista.

8


4. Polttoaine ja moottoriöljy

Tässä tuotteessa on nelitahtimoottori. Ennen koneen käyttöönottoa sinun on

tankattavaa siihen sopivaa polttoainetta ja lisättävä moottoriöljy.

1. Aseta kone vakaalle, tasaiselle alustalle. Suosittelemme asettamaan koneen

alle palamattoman kankaan.

2. Käytä suppiloita. Vältä läikyttämistä ja säiliöiden ylitäyttöä.

VAROITUS! Polttoaine ja öljy ovat helposti syttyviä! Höyryt räjähtävät

sytytettäessä! Varmista, ettei koneen lähettyvillä ole liekkejä! Älä tupakoi

öljyä lisätessäsi tai tankatessasi! Hävitä polttoaine, öljy ja niiden kanssa

kosketuksissa olleet esineet asianmukaisesti paikallisia asetuksia

noudattaen.

9


Polttoaine

VAROITUS! Tuote toimitetaan ilman polttoainetta! Ennen koneen

käyttöönottoa se on tankattava polttoaineella!

1. Käytä aina puhdasta, tuoretta, lyijytöntä bensiiniä. Pidä ostettavat

polttoainemäärät sellaisina, että käytät ne 30 päivän kuluessa.

2. Älä koskaan sekoita öljyä polttoaineeseen. Vältä lian, pölyn tai veden

pääsemistä polttoainesäiliöön.

3. Irrota polttoainesäiliön korkki (21).

4. Tankkaa sopivaa polttoainetta säiliöön. Jätä vähintään 5 mm tila polttoaineen

pinnan ja säiliön yläreunan väliin laajentumisen varalta (Kuva 7).

Kuva 1

HUOMIO: Bensiinin kemiallinen koostumus muuttuu ajan kuluessa.

Käynnistettäessä moottoria yli 30 päivää säilytetyllä bensiinillä voi ilmetä

ongelmia.

Ruohonleikkuukauden loppua kohti on suositeltavaa tankata ainoastaan

kerralla tarvittava määrä polttoainetta, sillä säiliön pitäisi olla kokonaan

tyhjä ennen varastointia.

Tyhjennä polttoainesäiliö aina, kun konetta ei käytetä yli 30 päivän

aikana.

5. Pyyhi läikkynyt polttoaine pehmeällä liinalla ja kiinnitä polttoainesäiliön korkki

(21).

10


Moottoriöljy

VAROITUS! Tuote toimitetaan ilman öljyä. Valmistussyistä johtuen on

mahdollista, että moottorissa on pieni määrä öljyä. Ennen koneen

käyttöönottoa on todella olennaista täyttää öljysäiliö sopivalla öljyllä

(ks. ”Tekniset tiedot”)!

1. Irrota öljysäiliön korkki(13).

2. Lisää laadukasta moottoriöljyä asteittain. Anna öljyn laskeutua.

3. Tarkista öljyn pintataso säännöllisesti täytön aikana. Pyyhi öljytikku puhtaaksi,

laita se paikoilleen, kierrä säiliön korkki paikoilleen ja avaa uudestaan. Öljyn

tason on oltava öljytikkuun merkittyjen tasojen välissä. Lisää öljyä tarvittaessa.

Älä lisää liikaa öljyä (Kuva 8).

Pyyhi läikkynyt öljy pehmeällä liinalla ja kiinnitä öljysäiliön korkki (13).

4-TUOTTEEN TOIMINNOT

1. Silppuriosa

Käytä lisäosaa, (33) mikäli haluat silputa leikatun ruohon.

1. Avaa koneen takana oleva ohjainsuojus (25), pidä se paikallaan ja asenna

lisäosa (33) poistokouruun(32) (Kuva 11). Varmista, että kahvan alaosa

napsahtaa paikoilleen.

2. Paina kahvan alaosaa (33a) vapauttaaksesi lukituksen ja poistaaksesi

silppuavan lisäosan (33) (Kuva 12).

HUOMIO: Silppuaminen tarkoittaa leikatun ruohon silppuamista ja silpun

jättämistä nurmikolle.

11


2. Sivulleheittävä lisäosa

Käytä sivulleheittävää lisäosaa, mikäli haluat käyttää konetta sivulleheittävänä.

1. Avaa sivulla oleva ohjainsuojus (19), pidä sitä paikallaan, ja kiinnitä lisäosa

(18) ohjainsuojuksen kahteen tappiin (Kuvat 13, 14).

2. Nosta sivulla olevaa ohjainsuojusta(19) ja vedä ohjainsuojus (19) tapeista

poistaaksesi sen.

3. Jarrukahva

1. Vedä jarrukahva (2) työntöaisaa kohti (1) ja pidä se siinä käynnistäessäsi

konetta. Pidä kahva tässä asennossa koneen käytön aikana (Kuva 24).

2. Vapauta jarrukahva (2) pysäyttääksesi moottorin.

12


4. Vetokahva (itsevetävä toiminto)

Käytä itsevetävää toimintoa helpottamaan koneella työskentelyä; kone liikkuu

vetävillä takapyörillä, joten sinun ei tarvitse itse työntää ruohonleikkuria.

1. Vedä vetokahvaa (3) kohti työntöaisaa(1) kytkeäksesi pyörät.

2. Vapauta vetokahva (3) pysäyttääksesi pyörät.

5. Kaasuvipu

Kaasuvipu (4) sijaitsee ylemmän työntöaisan päällä (5). Sillä säädetään moottorin

pyörimisnopeutta.

1. Siirrä kaasuvipu ylös (4) käynnistäessäsi konetta (Kuva 25).

2. Siirrä kaasuvipua alas (4) kasvattaaksesi nopeutta (Kuva 26).

13


5-KÄYTTÖOHJEET

1. Käynnistys/Pysäytys

Kylmä-/lämminkäynnistys

1. Seiso työntöaisan takana (1).

2. Pidä jarrukahva (2) työntöaisaa vasten(1), pidä se tässä asennossa käytön

aikana (Kuva 27, 1.)

3. Siirrä kaasuvipua (4) ylöspäin (Kuva 27, 1.).

4. Vedä reippaasti käynnistysnarua kädensijasta (22) yhden tai useamman

kerran, kunnes moottori käynnistyy.

5. Vedä vetokahva (3) kohti työntöaisaa(1)käyttääksesi itsevetävää toimintoa

helpottamaan leikkausta (Kuva 27, 3.).

Pysäytys

1. Vapauta vetokahva alkuperäiseen asentoon (3) pysäyttääksesi itsevetävän

toiminnon.

2. Anna moottorin pyöriä joutokäynnillä 10–15 sekuntia.

3. Vapauta jarrukahva (2) pysäyttääksesi moottorin.

2. Leikkaaminen

1. Valmistele tuote halutun toiminnon mukaisesti

Toiminto Ruohosäiliö Silppuriosa Sivulleheittävä

lisäosa

Ruohon

kerääminen

Asennettu Pois Pois

14


Silppuaminen Pois Kytketty Pois

Sivulleheittävä Pois Kytketty Asennettu

6-TURVALLISUUS

Yleiset käyttöehdot.

Tämä kone on tarkoitettu ainoastaan luonnollisen ruohon leikkaamiseen.

Älä koskaan käytä ruohonleikkuria muihin käyttötarkoituksiin. Muunlainen

käyttö voi vaarantaa turvallisuutesi ja aiheuttaa ruohonleikkurin

vaurioitumisen.

Alle 16-vuotiaat ja he, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeeseen, eivät

saa käyttää ruohonleikkuria.

Leikkuutyön suorittaja on vastuussa työskentelyalueella olevien ihmisten

turvallisuudesta. Pidä lapset ja kotieläimet turvallisen välimatkan päässä

ruohonleikkuria käytettäessä.

Tarkista työskentelyalue ennen työn aloittamista mahdollisten kivien ym.

terään joutuvien esteiden varalta.

KÄYTTÖOHJEET

1. Tarkista, että kaikki pultit, mutterit ja ruuvit on kiristetty kunnolla.

2. Ennen työn aloittamista kiinnitä ruohosilppusäiliö paikoilleen.

3. Varmista ennen työn aloittamista, että terä ja terän kiinnitysmutteri ovat

paikoillaan ja kiristettyjä. Mikäli leikkuuterät tarvitsevat teroitusta, se on

tehtävä tasaisesti molemmilta puolin, jottei terä joutuisi epätasapainoon.

Mikäli terä on vaurioitunut, se on vaihdettava.

4. Pukeudu nurmikkoa leikatessasi pitkiin housuihin ja peittäviin kenkiin.

5. Älä käytä ruohonleikkuria suljetussa tilassa ja/tai huonosti ilmastoidussa

tilassa, sillä moottorin käydessä syntyy hiilimonoksidia, joka on vaarallista

terveydellesi.

6. Työskentele ainoastaan tarpeeksi valoisassa.

7. Älä käytä ruohonleikkuria sateessa tai leikkaa ruohon ollessa vielä märkää.

8. Leikattaessa ruohoa rinteillä ja muissa hankalissa paikoissa, on noudatettava

erityistä varovaisuutta. Leikkaa rinne aina poikkisuunnassa, ei koskaan ylös

tai alas.

9. Sammuta moottori, mikäli sinun täytyy jättää leikkuri ilman valvontaa, siirtää

sitä tai kallistaa sitä.

10. Älä koskaan nosta koneen etuosaa käynnistäessäsi konetta. Älä jätä jalkojasi

ja käsiäsi rungon alle tai takana olevaan poistokouruun moottorin ollessa

käynnissä.

11. Älä koskaan millään tavalla muuta moottorin nimellisnopeutta.

15


12. Vetävissä leikkureissa, varmista ettei veto ole päällä ennen kuin käynnistät

koneen.

13. Älä koskaan nosta tai kanna leikkuria moottorin ollessa käynnissä.

14. Sammuta moottori ja irrota tulppajohto seuraavissa tapauksissa:

- Ennen kuin teet mitä tahansa toimia koneen alla tai ruohon

poistokourussa.

- Ennen kaikkia huolto-, korjaus- tai tarkistustoimia.

- Ennen ruohonleikkurin kantamista, nostoa tai siirtoa.

- Mikäli jätät leikkurin valvomatta tai vaihdat leikkuukorkeutta.

- Ruohosäiliön irrotus ja tyhjentäminen.

- Osuttuasi vieraaseen kohteeseen, pysäytä kone ja tarkista ruohonleikkuri

perusteellisesti mahdollisten vahinkojen varalta. Tarvittaessa toimita

ruohonleikkurisi huoltoon.

- Mikäli ruohonleikkuri tärisee epänormaalilla tavalla, selvitä syyt ja toimita

koneesi huoltoon.

- Tarkista säännöllisesti, että pultit, mutterit ja ruuvit on kiristetty kunnolla,

jotta ruohonleikkuria voisi käyttää turvallisesti.

15. VAROITUS: BENSIINI ON ERITTÄIN HERKÄSTI SYTTYVÄÄ

- Säilytä bensiini erityisesti tätä tarkoitusta varten tehdyssä kanisterissa.

- Täytä polttoainesäiliö suppilon avulla, suorita tankkaus ulkona. Älä

tupakoi. Älä käytä kännykkää.

- Tankkaa bensiini ja öljy ennen moottorin käynnistämistä. Älä koskaan

avaa polttoainesäiliötä lisätäksesi siihen polttoainetta koneen ollessa

vielä käynnissä tai kuuma.

- Älä käynnistä moottoria, mikäli bensiiniä on roiskunut ympäristöön. Siirrä

ruohonleikkuri kauemmas tästä alueesta ja vältä kosketusta kaikkeen

kuumaan, kunnes roiskunut bensiini on haihtunut kokonaan.

- Kiristä polttoainesäiliön korkki ja sulje polttoainekanisterin korkki tiiviisti.

Huolto ja säilytys

VAROITUS: Sammuta moottori ja irrota

sytytystulpan johto ennen kuin suoritat mitään

huoltotehtäviä.

Varmista, että kaikki mutterit, ruuvit ja pultit on kunnolla kiristetty, jotta

ruohonleikkurin käyttäminen on turvallista.

Älä koskaan säilytä ruohonleikkuria suljetussa tilassa siten, että tankissa

on polttoainetta. Polttoaineen höyryt saattavat joutua kosketuksiin

16


kuuman lämmönlähteen tai liekin kanssa. Anna moottorin jäähtyä ennen

koneen laittamista takaisin säilytyspaikkaansa.

Minimoidaksesi syttymisen vaaran, puhdista ruohonleikkuri, erityisesti

moottori, pakoputki ja polttoainesäiliö. Poista kaikki ruoho-, lehti- ja

rasvajäämät.

Tarkista säännöllisesti ruohosäiliön kunto; vaihda se tarvittaessa uuteen.

Mikäli tyhjennät öljysäiliön ennen talvea, tee se ulkona.

Käytä tarpeeksi paksuja turvakäsineitä terää asentaessasi ja

teroittaessasi. Varmista aina, että terä on hyvin tasapainossa.

7-HUOLTO

VAROITUS: sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto ennen kuin

suoritat mitään huoltotoimenpiteitä.

Nelitahtimoottoria varten lue huolellisesti moottorin huolto-osio. Tarkista

säännöllisesti öljyn taso ja lisää tai vaihda öljyä tarvittaessa.

Tarkista ruohonleikkuri säännöllisesti ja varmista, että kaikki koneen

pohjaan jääneet ruohojäänteet tulevat poistetuksi.

Voitele säännöllisesti pyörän akseli ja laakerit rasvalla.

Tarkista terän kunto usein. Tehokasta leikkausta varten terän tulisi olla

terävä ja hyvin tasapainossa.

Kiristä säännöllisin väliajoin kaikki pultit ja ruuvit. Kuluneet tai löysällä

olevat mutterit ja pultit voivat aiheuttaa vakavia vaurioita moottorille tai

rungolle.

Mikäli terä osuu pyöriessään kiinteään esteeseen, sammuta

ruohonleikkuri ja toimita se huoltoon.

TERÄ: Terä on puristettua terästä. Siistiä leikkausjälkeä varten terä on

teroitettava säännöllisesti, aina 25 tunnin käytön jälkeen. Varmista aina, että terä

on tasapainossa. Liikkuva terä voi aiheuttaa pahoja loukkaantumisia.

Terän poistamista varten irrota ruuvi, tarkista terän tuet ja vaihda kaikki osat

uusiin, mikäli vanhat ovat kuluneita tai vahingoittuneita.

Asentaessasi terää, varmista, että leikkaavat reunat tulevat moottorin

pyörimissuunnan mukaisesti. Terän mutteri on kiristettävä 50 Nm

vääntömomenttiin dynamometrisellä työkalulla.

17


Yksi terä

KÄYTÄ AINOASTAAN ALKUPERÄISIÄ VARAOSIA. HUONOLAATUINEN

VARAOSA VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAURIOITA RUOHONLEIKKURILLESI

JA VAKAVAN LOUKKAANTUMISVAARAN KONEEN KÄYTTÄJÄLLE

8-TAKUU

TAKUUEHDOT:

Valmistaja myöntää tuotteelle valmistusvikoja koskevan 12 kuukauden takuun

ostopäivästä alkaen. Ruohonleikkureille, joita käytetään ammattimaisesti tai

vastaavalla tavalla, myönnetään 3 kuukauden takuu. Normaali kuluminen ei kuulu

takuun piiriin.

Valmistaja vaihtaa kustannuksellaan varaosat, jotka joko valmistaja itse tai sovittu

huoltoliike on tunnistanut viallisiksi. Missään tapauksessa valmistaja ei hyväksy

koneen korvausta (osittain tai kokonaan) ja / tai vahingonkorvausta suoraan tai

välillisesti.

Takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- Riittämätön huolto.

- Normaalista käyttötavasta poikkeava käyttö tai iskujen aiheuttamat

vauriot.

- Ruohonleikkurin asentaminen, säätäminen ja käyttöä edeltävät

valmistelut.

- Varaosien normaali kuluminen (hihna, terä, terän tuki, laakeri, kaapelit,

ohjaimet, sytytystulppa, ilmansuodatin jne...)

- Rahti- ja pakkauskulut.

- Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia varaosia.

Valmistaja ei ole missään vastuussa, jos laitetta on käytetty muuhun kuin

suunniteltuun käyttötarkoitukseen tai laitteen käyttäjä ei käyttänyt laitetta

käyttöohjeen ohjeistamalla tavalla.

18


Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ruohonleikkurin minkäänlaista käyttöä.

Jokaista varaosaa varten sinun on mainittava ruohonleikkurin valmistusvuosi,

ruohonleikkurin ja moottorin sarjanumerot.

Pidä maksu- ja pankkikuitit tallella, tämä on ehdottoman tarpeellista kaikkiin

takuuasioihin liittyen.

Ruohonleikkuri 34030 TAKUU on jaettu: moottorille

omansa ja rungolle omansa.

Ruohonleikkuri on varustettu Briggs & Stratton moottorilla.

Moottoriin kohdistuvat takuuvaatimukset, huollot ja varaosien

saamisesta vastaa Oy Promotor AB puh. 09-7552480 ja sieltä

neuvotaan lähin huoltopiste moottorille.

Takuuaika moottorille ja takuunehdot löytyvät moottorin

käyttöohjeesta.

Koneen rungolla on 1 vuoden takuu ja runkoon kohdistuvat

takuuvaatimukset tai varaosien saamisesta vastaa

Kauppahuone Harju Oy puh. 020 743 1338 tai

e-mail. huolto@harju.fi

19


Grasshopper

SJÄLVGÅENDE

20” BENSINDRIVEN GRÄSKLIPPARE

Modell: 34030

BRUKSANVISNING

Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära Dig

korrekt användning och underhåll av produkten och för att

förebygga kropps- och maskinskador. Du ansvarar

för korrekt och säker användning av produkten.


1-Symboler

Bland annat finns det följande symboler och förkortningar på produkten,

maskinskylten och i denna bruksanvisning. Bekanta Dig med dessa för att

undvika risk för kroppsskador och egendomsskada.

Var försiktig / Varning.

Läs bruksanvisningen.

Öppen låga är förbjuden i arbetsområdet, i närheten av

produkten och i närheten av lättantändliga material!

Rökning är förbjuden i arbetsområdet, i närheten av produkten

och i närheten av lättantändliga material!

Brandrisk / lättantändliga material

Het yta, får inte vidröras. Höga temperaturer på produktens ytor

och delar kan orsaka brännskador vid beröring. Produkten kan

även förbli het en tid efter användning!

Använd endast blyfri bensin!

Fyll på motorolja

Kontrollera och fyll på olja.

Stäng av motorn innan tankarna fylls!

Stäng av produkten och koppla bort tändstiftets kontakt före

montering, rengöring, justering, underhåll, förvaring och

transport.

PAGE 19


Håll händerna och fötterna borta från vassa roterande detaljer –

risk för kroppsskada! Kontrollera att kniven och alla rörliga

detaljer har stannat före rengöring, reparation eller granskning.

Koppla bort tändstiftets kåpa och håll den borta från tändstiftet

för att undvika oavsiktlig start.

Föremål som slungas ut av produkten kan träffa användaren

eller andra personer i närheten. Se alltid till att övriga personer

och husdjur förblir i säkert avstånd från produkten under arbetet.

Som regel får barn aldrig komma nära produkten.

2-ÖVERSIKT ÖVER PRODUKTEN

PAGE 19


1. Handtag

PAGE 19


2. Bromsspak

3. Körspak

4. Gasspak

5. Övre handtag

6. Bromslina

7. Körlina

8. Gaslina

9. Låsspak (vänster/höger)

10. Nedre handtag

11. Vajerklämma (x 2), färdigmonterad

a. Enkel klämma

b. Dubbelklämma

12. Monteringsuppsättning (x 2), färdigmonterad

a. Vred

b. Bult

13. Oljetankens lock

14. Luftöppningar

15. Ljuddämpare

16. Tändstiftets kontakt

17. Hjul

18. Sidoutkast

19. Sidoutkastets skydd

20. Luftfiltrets hölje

a. Fästskruv

b. Filter

21. Bränsletankens lock

22. Starthandtag

23. Handtagshållare

24. Inställningsspak för klippningshöjd

PAGE 19


25. Utkastsskydd

26. Grässamlare

a. Handtag

b. Lucka

27. Linguide

28. Dräneringsskruv för olja

29. Klippare (kniv)

30. Låsfläns

31. Sexkantsbult

32. Bakre utkast

33. Mulchkåpa

a. Handtag

34. Bruksanvisning av Briggs & Stratton (B&S) (visas inte)

3-FÖRBEREDELSE

1. Uppackning

OBS: Produkten är tung, be någon att hjälpa Dig vid behov.

1. Packa upp alla delar och placera dem på ett jämnt, stadigt underlag.

2. Ta bort allt förpackningsmaterial och eventuella transporthjälpmedel.

3. Kontrollera att alla delar är med och oskadade. Om Du upptäcker att någon

del saknas eller har tecken på skada, använd inte produkten och kontakta

återförsäljaren. Användning av en ej komplett eller skadad produkt innebär

risk för både människor och egendom.

4. Kontrollera att Du har alla nödvändiga tillbehör och verktyg för montering och

användning till hands, inklusive personlig säkerhetsutrustning.

VARNING! Produkten bör vara fullständigt färdigmonterad innan den

används! Använd aldrig en produkt som är delvis monterad eller

monterad med skadade detaljer!

Följ monteringsinstruktionerna stegvis och använd bilderna som visuell

hjälp för enkel montering av produkten!

Koppla bort tändstiftets kontakt (16) från tändstiftet!

PAGE 19


2. Handtag

1. Ta bort monteringsuppsättningar (12) från handtagshållaren (23) och ha dem

till hands.

2. Se till att låsspakarna (9) är öppna och fäll ut det övre (5) och det nedre

handtaget (10).

3. Kontrollera att linorna (6, 7, 8) löper på översidan av handtagen (5, 10).

4. Placera det övre (5) och det nedre handtaget (10) på ett stadigt, jämnt

underlag. Dra åt låsspakarna (9) (Fig. 1).

OBS: Om det är omöjligt att dra åt spakarna, granska fästsystemet för

inställning av handtagen och se till att tänderna på ena hjulet är i linje

med fördjupningarna på det andra hjulet.

5. Placera det nedre handtaget (10) i linje med hållaren (23). Se till att hålen i

det nedre handtaget är i linje med hålen i hållaren (Fig. 2).

OBS: Hållaren är försedd med tre hål för justering av handtagets höjd.

Fäst det nedre handtaget i mitthålet på båda sidor vid den första

monteringen.

PAGE 19


6. Fäst det nedre handtaget (10) med hjälp av monteringsuppsättningarna (12)

vid hållaren (23) (Fig. 3).

7. Fäst linorna (6, 7, 8) med hjälp av vajerklämmor (11a, 11b) vid det nedre

handtaget (10) (Fig. 4).

3.Grässamlare

Öppna utkastsskyddet (25), håll den på plats och placera hakarna på

grässamlaren (26) i linje med hållaren för att hänga fast den (Fig. 5).

OBS: Innan grässamlaren fästs på plats, kontrollera om mulchkåpan

(33) för mulchning är inne i utkastet. Ta ut mulchkåpan ur utkastet innan

grässamlaren monteras.

PAGE 19


4.Bränsle och motorolja

Produkten är försedd med en 4-taktsmotor. Lämpligt bränsle och lämplig

motorolja bör fyllas i före användning.

Placera produkten på ett stadigt, jämnt underlag. Vi rekommenderar att lägga

en skiva av oantändligt material under produkten.

Använd lämpliga trattar. Undvik spill och överfyllning av tankar.

VARNING! Bränsle och olja är ytterst lättantändliga! Ångor exploderar

vid antändning! Försäkra att det inte finns någon öppen låga i närheten

av produkten! Rök inte under påfyllning av bränsle och olja! Bränsle,

använd olja och material som har förorenats med dessa bör alltid

hanteras i enlighet med lokalt gällande föreskrifter.

PAGE 19


Bränsle

VARNING! Produkten levereras utan bränsle! Man behöver fylla i

bränsle innan produkten används!

1. Använd endast ren, färsk blyfri bensin. Köp bränsle i en sådan mängd som

kan utnyttjas inom 30 dagar.

2. Olja och bensin får aldrig blandas. Undvik att smuts, damm eller vatten

hamnar i bränsletanken.

3. Skruva loss och ta bort bränsletankens lock (21).

4. Fyll i lämpligt bränsle i tanken. Lämna minst 5 mm fritt utrymme mellan

bränslets yta och tankens inre kant för expansion (Fig. 7).

Fig. 1

OBS: Bränslets kvalitet försämras med tiden. Det kan vara svårt att

starta motorn om man använder bensin som har förvarats i över 30

dagar.

Mot slutet av säsongen rekommenderas det att endast fylla på tillräckligt

med bränsle för det aktuella användningstillfället eftersom bränslet bör

vara helt slut när produkten ställs av.

Töm alltid bränsletanken om produkten ska stå oanvänd i över 30 dagar.

5. Torka bort bensinstänk med en mjuk trasa och stäng bränsletankens lock

(21).

PAGE 19


Motorolja

VARNING! Produkten levereras utan olja. För tillverkningsskäl kan det

dock finnas en liten mängd olja i motorn! Fyll i lämplig olja (se ”Tekniska

specifikationer”) innan produkten tas i bruk!

1. Skruva loss och ta bort oljetankens lock (13).

2. Häll sakta i motorolja med hög kvalitet. Låt oljan sätta sig.

3. Kontrollera oljenivån ofta under påfyllningen. Torka oljestickan ren; sätt på

påfyllningsöppningens lock och skruva fast det, sedan skruva av det igen.

Oljenivån bör förbli innanför markeringen. Fyll på mer olja vid behov. Överfyll

inte (Fig. 8).

Torka bort utspilld olja med en mjuk trasa och stäng oljetankens lock (13).

4-PRODUKTENS FUNKTIONER

1. Mulchkåpa

Använd mulchkåpan (33) när produkten används för mulchning.

1. Öppna skyddet för det bakre utkastet (25), håll den på plats och sätt in

mulchkåpan (33) i det bakre utkastet (32) (Fig. 11). Se till att handtagets

nederkant klickar på plats.

2. Tryck handtagets nedre sida (33a) nedåt för att lossa och ta bort mulchkåpan

(33) (Fig. 12).

OBS: Vid mulchning lämnas klippt gräs på gräsmattan.

PAGE 19


2. Montering av sidoutkastet

Använd sidoutkastet för att slunga ut gräset till sidan vid arbetet med produkten.

1. Öppna sidoutkastets skydd (19), håll den på plats och haka fast utkastet (18)

på de två tapparna på utkastsskyddet (figurer 13, 14).

2. Lyft upp sidoutkastets skydd (19) och dra loss skyddet (19) från tapparna för

att lossa det.

3. Bromsspak

1. Dra bromsspaken (2) mot handtaget (1) och håll den i detta läge medan

motorn startas. Håll spaken nedtryckt under arbetet (Fig. 24).

2. Släpp bromsspaken (2) för att stanna motorn.

PAGE 19


4. Körspak (självgående funktion)

Använd den självgående funktionen för att underlätta arbetet; de bakre hjulen

drivs automatiskt av motorn; Du behöver inte skjuta fram produkten manuellt.

1. Dra körspaken (3) mot handtaget (1) för att aktivera hjulen.

2. Släpp körspaken (3) för att deaktivera hjulen.

5. Gasspak

Gasspaken (4) är belägen på översidan av det övre handtaget (5). Den används

för att styra motorhastigheten.

1. Flytta gasspaken (4) upp för start (Fig. 25).

2. Flytta gasspaken (4) ned för att öka hastigheten (Fig. 26).

5-BRUKSINSTRUKTIONER

PAGE 19


1.Start/Stopp

Kallstart / varmstart

1. Stå bakom handtaget (1).

2. Dra bromsspaken (2) mot handtaget (1), håll den i detta läge under arbetet

(Fig. 27, 1.)

3. Flytta gasspaken (4) upp (Fig. 27, 1.).

4. Dra kraftigt i starthandtaget (22) en eller flera gånger tills motorn startar.

5. Dra körspaken (3) mot handtaget (1) för att använda den självgående

funktionen för att underlätta arbetet vid behov (Fig. 27, 3.).

Stopp

1. Släpp körspaken (3) för att stänga av den självgående funktionen.

2. Låt motorn köra på tomgång i 10-15 sekunder.

3. Släpp bromsspaken (2) för att stänga av motorn.

2.Gräsklippning

1. Förbered produkten för det önskade användningssättet

Funktion Grässamlare Mulchkåpa Sidoutkast

Uppsamling av

gräset

Påmonterad Borttagen Borttaget

Mulchning Borttagen Isatt Borttaget

Utmatning till ena

sidan

Borttagen Isatt Påmonterat

PAGE 19


6-SÄKERHETSÅTGÄRDER

Allmänna regler för användning.

Maskinen är endast avsedd för klippning av naturligt gräs. Gräsklipparen

får aldrig användas för något annat ändamål. All annan användning kan

äventyra Din säkerhet och leda till maskinskada.

Gräsklipparen får inte användas av personer under 16 år och personer

som inte har bekantat sig med bruksanvisningen.

Användaren ansvarar för säkerheten av andra personer i arbetsområdet.

Håll barn och husdjur på säkert avstånd medan gräsklipparen används.

Avlägsna alla eventuella främmande föremål före gräsklippning.

BRUKSINSTRUKTIONER

1. Kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar är väl åtdragna.

2. Montera grässamlaren på maskinen innan arbetet påbörjas.

3. Kontrollera att kniven och dess fästskruv är ordentligt fästa innan arbetet

påbörjas. När skäreggarna behöver slipas bör det göras jämnt på båda sidor

för att undvika obalans. Skadad kniv bör bytas ut.

4. Vid gräsklippning bör man alltid ha på sig långbyxor och stadiga skor.

5. Kör aldrig motorn i ett stängt och/eller dåligt ventilerat utrymme eftersom

motoravgaserna innehåller hälsofarlig kolmonoxid.

6. Arbeta endast i bra ljusförhållanden.

7. Gräsklipparen får inte användas i regn eller när gräset är vått.

8. Var särskilt försiktig vid gräsklippning på sluttningar eller lutande sträckor. Kör

gräsklipparen tvärs med sluttningen, aldrig rakt uppför eller nerför.

9. Stäng av motorn om gräsklipparen behöver lämnas utan uppsyn, flyttas eller

lutas .

10. Gräsklipparens bakre del får inte lyftas upp medan motorn startas. Händerna

eller fötterna får aldrig stickas in under höljet eller i det bakre utkastet medan

motorn är på.

11. Motorns förinställda hastighet får aldrig ändras.

12. Vid självgående gräsklippare bör det självgående systemet stängas av innan

motorn startas.

13. Gräsklipparen får aldrig lyftas eller bäras medan motorn är på.

14. Stäng av motorn och koppla loss tändstiftets kontakt i följande fall:

- Före någon åtgärd under höljet eller vid det bakre utkastet.

- Före alla underhålls-, reparations- eller kontrollåtgärder.

- Innan man bär, lyfter eller flyttar gräsklipparen.

- Om gräsklipparen lämnas utan uppsyn eller vid ändring av

klippningshöjden.

- Innan grässamlaren lossas och töms.

- Om gräsklipparen stöter mot ett föremål bör man stänga av motorn och

PAGE 19


noga kontrollera gräsklipparen för skador. Vid behov bör gräsklipparen

tas till en auktoriserad serviceverkstad för reparation.

- Vid onormal vibration bör man ta reda på orsaken och ta gräsklipparen

till en auktoriserad serviceverkstad.

- Kontrollera regelbundet att bultar, muttrar och skruvat är väl åtdragna för

säker användning av gräsklipparen.

15. VARNING: BENSIN ÄR YTTERST LÄTTANTÄNDLIG.

- Förvara bensin i en därtill avsedd dunk.

- Fyll tanken utomhus med hjälp av en tratt. Rök inte. Använd inte

mobiltelefon.

- Fyll på bensin och olja innan motorn startas. Öppna aldrig

bränsletankens lock för att fylla på bensin medan motorn är på eller

fortfarande het.

- Motorn får inte startas om det finns utspilld bensin i närheten. Flytta

undan gräsklipparen från området med utspilld bensin och undvik

kontakt med värmekällor tills bensinen har avdunstat helt.

- Skruva på bränsletankens lock och stäng dunklocket tätt.

Underhåll och förvaring

VARNING: Stäng av motorn och koppla loss

tändstiftet före alla reparations- eller

underhållsåtgärder.

Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är väl åtdragna för säker

användning av gräsklipparen.

Gräsklipparen får aldrig förvaras med bränsle i tanken i ett stängt

utrymme där bensinångor kan komma i kontakt med en stark värmekälla

eller öppen låga. Låt motorn svalna innan gräsklipparen ställs av för

förvaring.

För att undvika brandrisk bör gräsklipparen rengöras, särskilt motorn,

ljuddämparen och bränsletanken. Avlägsna alla gräsrester, löv och

överflödigt smörjmedel.

Kontrollera grässamlarens skick ofta och byt ut den vid skada.

Om oljetanken behöver tömmas före vintern, gör det utomhus.

Ha på Dig tjocka handskar vid montering och slipning av kniven. Se till att

kniven alltid är väl balanserad.

PAGE 19


7-UNDERHÅLL

VARNING: stäng av motorn och koppla loss tändstiftet före alla reparationsoch

underhållsåtgärder.

Läs noga igenom underhållsanvisningen för fyrtaktsmotorn. Kontrollera

oljenivån regelbundet och fyll på olja eller byt ut oljan vid behov.

Kontrollera gräsklipparen ofta och se till att alla gräsrester under höljet

avlägsnas.

Smörj hjulaxeln och lager regelbundet med smörjmedel.

Kontrollera kniven ofta; för bra resultat ska kniven alltid vara vass och väl

balanserad.

Kontrollera åtdragningen av alla bultar och skruvar regelbundet. Nötning

eller bristande åtdragning av muttrar och bultar kan leda till allvarliga

skador på motorn eller maskinens stomme.

Om bladet stöter mot ett hinder, stäng av gräsklipparen och ta den till en

auktoriserad serviceverkstad.

KNIVEN: Kniven är av pressat stål. För korrekt klippning bör kniven vässas ofta,

ca var 25:e arbetstimme. Se till att kniven alltid är väl balanserad; en dåligt

balanserad kniv kan orsaka skadliga vibrationer.

Lossa skruven för att avlägsna kniven, kontrollera knivhållaren och byt ut alla

nötta eller skadade delar.

Vid återmontering av kniven se till att skäreggarna hamnar i motorns

rotationsriktning. Knivens fästskruv bör dras åt till ett vridmoment på 50Nm med

hjälp av ett dynamometriskt verktyg.

Enkel kniv

ANVÄND ENDAST ORIGINALRESERVDELAR. RESERVDELAR MED

BRISTANDE KVALITET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR PÅ DIN

GRÄSKLIPPARE OCH ÄVENTYRA DIN SÄKERHET

PAGE 19


8-GARANTI

GARANTIVILLKOR

Tillverkaren ger produkten en garanti mot alla tillverkningsfel på 12 månader från

köpdatumet. Gräsklippare som används för professionellt eller kommersiellt bruk

har 3 månaders garanti. Garantin omfattar inte normalt slitage.

Tillverkaren ska på egen bekostnad byta ut reservdelar som har bedömts vara

defekta av tillverkaren eller dennes auktoriserade serviceverkstad. Tillverkaren är

inte i något fall skyldig att betala ersättning för maskinen (varken delvis eller helt)

och/eller direkta eller indirekta skador.

Garantin täcker inte:

- Bristande underhåll.

- Onormalt bruk eller stötskada.

- Montering, justering och förberedelse av maskinen.

- Slitdetaljer och säkerhetsdetaljer (rem, blad, bladhållare, lager, kablar,

utkast, tändstift, luftfilter osv…)

- Frakt- och förpackningskostnader.

- Använd endast tillverkarens reservdelar.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar om maskinen har använts för annat än det

avsedda ändamålet eller om användaren har använt maskinen i strid mot bruksoch

underhållsinstruktionerna i denna bruksanvisning.

Läs noga igenom bruksanvisningen innan gräsklipparen tas i bruk.

Vid beställning av reservdelar bör man ange gräsklipparens uppgifter:

tillverkningsåret samt gräsklipparens och motorns serienummer.

Spara fakturan eller kvittot, det är absolut nödvändigt för alla garantiåtgärder.

PAGE 19


Ruohonleikkuri 34030 TAKUU on jaettu: moottorille

omansa ja rungolle omansa.

Ruohonleikkuri on varustettu Briggs & Stratton moottorilla.

Moottoriin kohdistuvat takuuvaatimukset, huollot ja varaosien

saamisesta vastaa Oy Promotor AB puh. 09-7552480 ja sieltä

neuvotaan lähin huoltopiste moottorille.

Takuuaika moottorille ja takuunehdot löytyvät moottorin

käyttöohjeesta.

Koneen rungolla on 1 vuoden takuu ja runkoon kohdistuvat

takuuvaatimukset tai varaosien saamisesta vastaa

Kauppahuone Harju Oy puh. 020 743 1338 tai

e-mail. huolto@harju.fi

PAGE 19

More magazines by this user
Similar magazines