Nissinen_Maisema muisti ja maan povi.pdf - Helda

helda.helsinki.fi

Nissinen_Maisema muisti ja maan povi.pdf - Helda

HELSINGIN YLIOPISTO – HELSINGFORS UNIVERSITET – UNIVERSITY OF

HELSINKI

Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty/Section Laitos – Institution – Department

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Geotieteiden ja maantieteen laitos

Tekijä – Författare – Author

Päivi Nissinen

Työn nimi – Arbetets titel – Title

Maisema, muisti ja maan povi: identiteetin ikonografia Halben sotilashautausmaalla

Oppiaine – Läroämne – Subject

Kulttuurimaantiede

Työn laji – Arbetets art – Level Aika – Datum – Month and year Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages

Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 83

Tiivistelmä – Referat – Abstract

Toisen maailmansodan Euroopassa päättäneet taistelut käytiin pääosin Saksan ja

Neuvostoliiton välillä Saksan itäosissa. Halben taistelu oli osa puna-armeijan Berliinin valtaus -

offensiivia. Taistelussa menehtyi noin 40 000 saksalaista sotilasta ja siviiliä, jotka on nykyään

haudattu Saksan suurimmalle sotilashautausmaalle Halbeen. Tutkielman lähtökohtana on

selvittää, miten hautausmaan maisemassa tulevat esille saksalaisten kollektiivinen identiteetti

ja toisen maailmansodan sotarikokset, sekä tutkia hautausmaan roolia sotamuistomerkkinä eli

muistin paikkana.

Maisemat ja muistin paikat ovat maantieteessä tärkeitä kollektiivisen muistin ja identiteetin

välittäjiä, ja niiden avulla voidaan tutkia yhteisön arvotuksia. Sotamuistomerkkejä tulkitsemalla

saadaan tietoa erityisesti kansallisesta identiteetistä ja menneiden tapahtumien merkityksistä

kansakunnalle. Hautausmaata lähestytään maisemallisena kokonaisuutena, jota tulkitaan

hermeneutiikan ja ikonografian kautta. Aineistonkeruu suoritettiin havainnoimalla ja havainnot

illustroitiin valokuvin. Analyysissä hautausmaa puretaan analyysiyksiköihin ja jaetaan

kategorioihin, joille suoritetaan kolmitasoinen ikonografinen analyysi käyttäen apuna muiden

muassa semiotiikan ja feministisen analyysin näkökulmia.

Analyysin tuloksena saadaan aikaan monipuolinen näkemys hautausmaan rakentumiseen

ja muotoutumiseen vaikuttaneista tekijöistä. Valtion ja kirkon väliset valtasuhteet,

ihmiselämän mittakaavat yksilöllisestä ja paikallisesta yhteisöllisyyteen ja kansalliseen sekä

ongelmat suhtautua entisen natsihallinnon alaisten asevoimien kaatuneisiin sotilaisiin

näkyvät Halben hautausmaan maiseman ristiriitaisissa piirteissä.

Analyysin perusteella voidaan todeta, että Halben hautausmaalla saksalaiset surevat rohkeasti

omia menetyksiään toisessa maailmansodassa. Sota oli myös heille inhimillinen tragedia.

Hautausmaalla ei ole avoimesti näkyvillä kansallisia symboleja, jotka varsinkin hautausmaan

alkuvuosikymmeninä olisi helposti tulkittu viittauksiksi natsimenneisyyden suuntaan.

Hautausmaan tyyliin, arkkitehtuuriin ja kasvillisuuteen piirtyy kuitenkin lukuisia lujuuden ja

vähäeleisyyden kansallisia ihanteita, joiden voidaan tulkita olevan terveen kansallistunteen

ilmauksia.

Huolimatta Halbessa vietettävistä kansallisista rituaaleista sen leima on vahvasti paikallinen

ja yksilötason suremista ja muistamista korostava. Hautausmaa ei sido itseään toisen

maailmansodan kontekstiin, vaan kertoo tarinan yhdestä sodan osa-alueesta: paikallisesta

tragediasta, joka kosketti tavallisia ihmisiä riippumatta heidän viiteryhmästään. Se ei

myöskään sisällä viitteitä Saksan suorittamiin sotarikoksiin. Maiseman viestinä nousee esiin

näkemys, jonka mukaan toiseen maailmansotaan kuului muitakin inhimillisiä tragedioita kuin

holokausti, ja myös muut tarinat ansaitsevat tulla kuulluiksi.

Avainsanat – Nyckelord – Keywords

Halbe, hautausmaa, identiteetti, kollektiivinen syyllisyys, maisema, muisti, Saksa, toinen maailmansota

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited

Kumpulan kampuskirjasto

Muita tietoja – Övriga uppgifter Additional information

More magazines by this user
Similar magazines