SAMPO 3 tontit - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

SAMPO 3 tontit - Hämeenlinna

Alueelle ei ole saatavilla kaukolämpöä eikä maakaasua.

Alueen maaperäkartta on sivuilla 44-51 Pintamaan alla on silttiä 0,4-7 m. Ohuimmillaan silttikerros

on itäosassa ja paksuimmat silttikerrokset sijaitsevat kaakkois- ja lounaisosassa. Keskimäärin

rakentamisen alle jäävällä alueella siltin paksuus on 3,2 m. Länsipuolella silttisimmillä osuuksilla

on todennäköisesti myös savea. Silttikerroksen alla on moreenia. Kaupungin teettämän maaperätutkimuksen

yhteydessä ei ole tutkittu siltin ja moreenin koostumusta. Kairausdiagrammit löytyvät

netistä osoitteesta http://www.hameenlinna.fi/tontit/sampo3.

Erillistä perustamistapalausuntoa alueelle ei ole tehty. Tontin ostaja / vuokraaja vastaa tontin rakentamiskelpoisuuden

yksityiskohtaisesta selvittämisestä sekä perustamistavan suunnittelusta ja

toteutuksesta.

Pohjavesi on alueella korkealla ja alueella on lähteitä. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen

(ojat, salaojat+putkikaivannot) todennäköisesti laskee hiukan alueen pohjaveden pintaa. Alue ei

kuulu varsinaisiin pohjavesialueisiin.

Sammon alueen kuivattamiseksi on levennetty ja syvennetty Sammonojaa. Oja ja sen ympäristö

on maisemoitu. Sammonojan ympäristösuunnitelma löytyy netistä http://www.hameenlinna.fi/tontit/

sampo3. Sampo 3:n puistoalueille kaivetaan ojia hulevesien johtamiseksi. Allaolevasta kuvasta

näkee kaivettavien ojien suunniteltu sijainti.

Sampo 3 alueen koilliskulmalla sijaitsee vanha Sammon kaatopaikka. Kaatopaikka oli toiminnassa

vuosien 1961-74 välisenä aikana, jolloin se toimi Hämeenlinnan kaupungin yhdyskuntajätteen kaatopaikkana.

Kaatopaikka peitettiin sulkemisen jälkeen vuonna 1974 noin 1-2 metriä paksulla maakerroksella.

Kaatopaikalla on suoritettu vuosien 1999-2002 aikana tutkimuksia, joiden yhteydessä

on tutkittu haihtuvien hiilivetyjen pitoisuutta ja kaatopaikkaa ympäröivän maaperän sekä pohja- ja

pintavesien haitta-aine- ja ravinnepitoisuuksia. Kaatopaikka-alue ei sijoitu Sampo 3 kaava-alueelle.

Sammon kaatopaikasta on tehty riskarviointi. Sen mukaan Sammon kaatopaikan merkittävimmät

riskit liittyvät jätteiden hajoamisen yhteydessä syntyvään kaasuun sekä kaatopaikalta ojiin

suotautuvaan veteen. Kaatopaikan tiiviin ja paksun maakerroksen läpäisevyys on huono, eikä

kaatopaikkakaasusta aiheudu haitaa lähialueiden asuinalueille. Jätetäytön päälle ei sallita tehtävän

rakennuksia tai rakennelmia, joissa olisi kaasun kerääntymiselle alttiita sisätiloja. Jätetäytön

6

More magazines by this user
Similar magazines