XVI kaup.osa, Närvilä - Kokkola

kokkola.fi

XVI kaup.osa, Närvilä - Kokkola

Kokkolan kaupunki - Kantakaupungin yleiskaava 2030

Kokkolan rakennusperintöä II

XVI kaup.osa, Närvilä

Tekninen palvelukeskus

Kaavoituspalvelut 26.8.2008


kansikuva: Peikkolinnankatu 27b.

kuvaaja: Jenny Jungar, 2008


Johdanto

Kokkolan rakennusperintöä II on yksi Kantakaupungin yleiskaavan 2030 selvityksistä,

joka on jatkoa vuoden 2007 inventointiraporteille ja täydentää osaltaan vuonna 1992

ilmestynyttä Kristina Ahmaksen Kokkolan rakennuskulttuuria –inventointia.

Kokkolan rakennusperintöä II kuvaa lyhyesti keskikaupungin itäpuolella

sijaitsevien XI-XVI kaupunginosien sekä Ykspihlajan asemakaavoituksen vaiheita, arvokkaita

piirteitä ja yksittäisiä kohteita. Inventoinnit on ulotettu ennen vuotta 1980

valmistuneisiin kohteisiin. Lisäksi vuoden 2008 kesällä on inventoitu teollisuuden, sataman

ja rautateiden rakennusperintö yleiskaavan suunnittelualueella.

Kesän 2008 inventoinnissa on käytetty apuna tietokantapohjaista inventointisovellus

KIOSKIA, josta alueiden ja kohteiden kuvaukset on tulostettu. Koska aineisto on laaja,

se julkaistaan erillisinä vihkosina. Kokkolan rakennusperintöä II koostuu seuraavista

osista:

- XI kaupunginosa, Hakalahti

- XII kaupunginosa ja XI kaupunginosan koillisreuna, Hakalahti

- XIII kaupunginosa

- XIV kaupunginosa, Närvilä

- XV kaupunginosa, Närvilä ja Torkinmäki

- XVI kaupunginosa, Närvilä

- Ykspihlaja

- Teollisuuden ja liikenteen ympäristöt

Kokkolan rakennusperintöä II on apuväline arvotettaessa alueita ja muotoiltaessa

niiden kehittämisen reunaehtoja, jotka kirjataan kantakaupungin yleiskaavaan.

Inventoijat ovat esittäneet teksteissään oman arvionsa alueiden ja kohteiden

merkityksestä keskustelun pohjaksi.

Vuoden 2008 rakennetun ympäristön inventointi ja Kokkolan rakennusperintöä II ovat

K.H. Renlundin museon ja Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelujen yhteistyön tulos.

Alueiden ja kohteiden esittelyt ovat arkkit.yo Jenny Jungarin ja HuK Minna Torpan käsialaa.

Piirtäjä Tanja Hakala on osallistunut julkaisujen toimittamiseen. Ykspihlajan kaavoituksen

historiasta on kirjoittanut kaavoitusarkkitehti Kirsti Reskalenko.


Inventoidut kohteet on merkitty oransseilla palloilla. Vuosina 1900-1939 valmistuneet rakennukset on rajattu

oranssilla, vuosina 1940-1959 valmistuneet rakennukset vihreällä, vuosina 1960-1979 valmistuneet rakennukset

sinisellä ja vuoden 1980 jälkeen valmistuneet rakennukset harmaalla viivalla. Tieto valmistumisajankohdasta

pohjautuu Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin

15.6.2006 sekä Länsi-Suomen veroviraston kiinteistöluettelo kunnalle tietoihin v. 2004.


Alueraportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030, rakennusinventointi

KOKKOLA

XVI KAUP.OSA, NÄRVILÄ

Suojeltu Holmqvistin talo, Hakalahdenkatu 40.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Suojeltu kohde: Hakalahdenkatu 42, Peikkolinnankatu 31.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Alkuperäisenä säilynyt Hakalahdenkatu 50, päärakennus.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kaustarinkatu 28, Peikkolinnankatu 27a.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008


Kaustarinkatu 34.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kaustarinkatu 20.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Peikkolinnankatu 8b.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Närvilän rukoushuone. Hakalahdenkatu 34,

Talonpojankatu 1.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Peikkolinnankatu 27b, rakennettu 1900-luvun alkupuolella.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008


Uudisrakentamista XVI kaupunginosassa, Kaustarinkatu

17.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Hakalahdenkatua kuvattuna kaakkoon Hakalahdenkatu

54:n kohdalta.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 21400

Pääas. kunta: Kokkola

Pääas. kylä: Närvilä

Aluetyyppi: Esikaupunkiympäristö

Arvotus:

ei määritelty

Alueen sisältämät kohteet:

HAKALAHDENKATU 34, TALONPOJANKATU 1

HAKALAHDENKATU 36

HAKALAHDENKATU 38

HAKALAHDENKATU 40

HAKALAHDENKATU 42, PEIKKOLINNANKATU 31

HAKALAHDENKATU 44, PEIKKOLINNANKATU 14

HAKALAHDENKATU 46

HAKALAHDENKATU 48

HAKALAHDENKATU 50

HAKALAHDENKATU 54, RAKENNUSMESTARINKATU 7

KAUSTARINKATU 15

KAUSTARINKATU 17

KAUSTARINKATU 18, TALONPOJANKATU 5

KAUSTARINKATU 19

KAUSTARINKATU 20

KAUSTARINKATU 21, PEIKKOLINNANKATU 12

KAUSTARINKATU 22

KAUSTARINKATU 23

KAUSTARINKATU 24


KAUSTARINKATU 25

KAUSTARINKATU 26

KAUSTARINKATU 27

KAUSTARINKATU 28, PEIKKOLINNANKATU 27A

KAUSTARINKATU 29

KAUSTARINKATU 30, PEIKKOLINNANKATU 10

KAUSTARINKATU 32

KAUSTARINKATU 34

NÄRVILÄNKATU 19, TALONPOJANKATU 9

NÄRVILÄNKATU 21

NÄRVILÄNKATU 23

NÄRVILÄNKATU 25

NÄRVILÄNKATU 27

NÄRVILÄNKATU 29, PEIKKOLINNANKATU 25

NÄRVILÄNKATU 31, PEIKKOLINNANKATU 8

NÄRVILÄNKATU 33

NÄRVILÄNKATU 35

NÄRVILÄNKATU 37, RAKENNUSMESTARINKATU 1

PEIKKOLINNANKATU 27B

PEIKKOLINNANKATU 8B

RAKENNUSMESTARINKATU 3, KAUSTARINKATU 31

RAKENNUSMESTARINKATU 5

TALONPOJANKATU 7

Kuvaus:

XVI kaupunginosa on Rakennusmestarinkadun, Hakalahdenkadun, Talonpojankadun ja Närvilänkadun rajaama alue

Kokkolan ydinkeskustan itäpuolella, Eteläväylän ja rautatien pohjoispuolella. Kaupunginosa on vanhan Närvilän kylän

alueella.

Topografialtaan alue on suurimmalta osin tasaista, lukuun ottamatta kaakkoisreunan pientä jyrkästi luodetta kohti

nousevaa kulmaa Talonpojankadulta.

Kaupunginosan pääasiallinen tuloväylä on leveä ja vilkasliikenteinen Hakalahdenkatu. Kokoojakatuna toimii alueen

keskiosassa kulkeva XIV kaupunginosasta kaakko-luode -suunnassa kulkeva Kaustarinkatu. Kaupunginosan halkaisee

neljään kortteliin koillinen-lounas -suunnassa kulkeva Peikkolinnankatu.

XVI kaupunginosan koillisosa on erittäin vehreää, pääasiallisesti lehtipuustoa. Hakalahdenkadun varrella on jonkin

verran havupuita ja sen varrella kaupungiosan luoteiskulmalla on kiviaitaa. Tonteilla on jonkin verran puuistutuksia.

Alueen rakennuskanta on ajallisesti voimakkaasti kerrostunutta. Alueella sijaitsee paljon arvokkaita, sekä myös

suojeltuja rakennuksia. Kaupunginosan vanhin rakennuskanta sijaitsee korttelissa numero 7. Närvilän rukoushuone

sijaitsee alueen eteläreunalla.

Historia:


Vuonna 1933 Kokkolalle vahvistettiin Birger Brunilan laatima asemakaava. Siinä kaupunkiin liitettiin Hakalahden

kaupunginosa.

"Hakalahden alue oli rakentunut jo aiemmin varsin kaupunkimaiseksi ja mm. kaupungin puolelta kulkevat kadut jatkuivat

Hakalahdessa saman nimisinä. Brunilan kaavassa Kokkolan kaupungin alue laajeni huomattavasti. Kaupunkiin liitettiin

Hakalahdesta VIII-XVI kaupunginosat...Brunilan kaava oli laadittu modernin kaupunkimallin mukaan, jolloin huomattava

osa kortteleista oli rakennettava kolmelta tai neljältä sivulta umpinaisiksi. Rakennusmassat olivat raskaita ja massiivisia,

joskin enimmillään kolme kerrosta korkeita."

(Ahmas, 1992, s. 28.)

Vuoden 1933 asemakaavan XI-XVI kaupunginosien pientalotontit ovat pääpiirteissään samanlaisia; tontit ovat

suorakulmaisia ja niiden lyhyempi sivu on katua vasten. 1-2 -kerroksisen rakennuksen pitkän sivun ja kadun väliin jää

kapea etupiha. Tontin taka- tai sivurajaa on korostamassa ulkorakennus, joka usein on rakennettu yhteen vastakkaisen

tontin ulkorakennuksen kanssa.

Asemakaavassa XVI kaupunginosa on kaavoitettu Talonpojankadulta edelleen totetutumattomana nykyiseen

Eteläväylään asti. Alue on kaavoitettu asemakaavalle tyypillisillä säännöllisillä suorakulmaisilla pientalotonteilla

etupihoineen. Kaupunginosan koillispuolen korttelien 6 ja 8 nykyinen korttelirakenne on nähtävissä.

Kortteliin numero 7 laati Marjatta Mäkinen vuonna 1960 asemakaavamuutoksen, jonka mukaan suurin osa nykyisestä

pientalokannasta on rakentunut. Asemakaavamuutos hyväksyttiin 30.8.1960 ja vahvistettiin 22.12.1960.

XVI kaupunginosaan on tehty useita, vain pieniä alueita koskevia asemakaavamuutoksia.

Suojelutilanne:

XVI kaupunginosassa asemakaavalla suojellut kohteet (suluissa suojelumerkintä):

Asuinrakennus (sr-3), Hakalahdenkatu 42, Peikkolinnankatu 31.

Holmqvist, päärakennus (sr-3) ja asuin-/ piharakennus (sr-3), Hakalahdenkatu 40.

Arviointi:

"Yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Se esittää tavoitellun

kehityksen periaatteet ja osoittaa yleispiirteisesti tarpeelliset alueet. Se voidaan laatia myös rakentamista ja

maankäyttöä suoraan ohjaavaksi. Yleiskaavoituksessa korostuu yhdyskunnan toiminnallinen rakenne, eri aktiviteettien

sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen sekä tämän rakenteen sovittaminen muuhun ympäristöön.

Yleiskaava on sekä kunnan strategisen suunnittelun eräs väline että asemakaavoituksen ohjaaja. Se on ennen kaikkea

kunnan tahdon ilmaisija ja sen toteuttamisen väline."

(Ympäristöministeriö, 2003, s. 8).

"Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen

tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia

määräyksiä (MRL 41.2 §)."

(Ympäristöministeriö, 2003, s. 16).

XVI kaupunginosassa sijaitsevat arvokkaat kohteet ja alueet, sekä niiden säilymisen turvaamiseksi kantakaupungin

yleiskaavaehdotukseen suositeltavat yleiskaavamerkinnät:

Korttelin numero 7 pohjoisosassa sijaitseva rakennustaiteellisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas sekä ajallisesti

yhtenäinen rakennuskanta.

Yleiskaavamerkintä:

Kaupunkikuvallisesti arvokas alue. Kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä rakennuskokonaisuus. Alueelle

sijoittuva uudisrakentaminen ei saa vähentää olemassa olevan rakennuskannan arvoa./

Alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella osoitteissa Hakalahdenkatu 54/Rakennusmestarinkatu 7, Hakalahdenkatu 50

ja Rakennusmestarinkatu 5 sijaitsevia, ennen vuotta 1950 rakennettuja rakennuksia ei saa purkaa. Alueen

täydennysrakentaminen on mahdollista. Tällöin rakennusten tulee olla puuta ja noudattaa massoittelultaan alueen

perinteistä rakennustapaa./

Alue, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja. Alueelle sijoittuva uudisrakentaminen ei saa vähentää olemassa olevan

rakennuskannan arvoa.


Lähteet:

Ahmas, Kristina: Kokkolan rakennuskulttuuria, Kokkola, 1992.

Andersson, Päivi: Rakennusinventoinnin opas. Keski-Suomen museon monistesarja 2/2003, Jyväskylä, 2003.

Kokkolan kaupungin asemakaava-arkistot.

Kokkolan kaupungin MAP-tietokanta.

Kokkolan kaupungin rakennuslupa-arkisto.

Kujala, Marketta: Kokkola, kaupunkikuvaselvitys. Diplomityö, Oulun yliopisto, 1981.

Länsi-Suomen verovirasto: Kiinteistöluettelo kunnalle, v. 2004.

Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto: Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000.

Opas 11, Helsinki, 2003.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

HAKALAHDENKATU 34, TALONPOJANKATU 1

Hakalahdenkadulta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Talonpojankadulta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33390

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-5-24

Itäkoordinaatti: 3311100

Pohj.koordinaatti: 7087156

Tyyppi:

uskonnon harjoittaminen

Ajoitus: 1975-

Ajoitusselite:

Uudisrakennus.

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

Närvilän rukoushuone.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

HAKALAHDENKATU 36

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33392

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-5-25

Itäkoordinaatti: 3311092

Pohj.koordinaatti: 7087186

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1975-

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

HAKALAHDENKATU 38

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33393

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-5-18

Itäkoordinaatti: 3311060

Pohj.koordinaatti: 7087188

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1975-

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

HAKALAHDENKATU 40

Pihapiiri kuvattuna Hakalahdenkadulta; vasemmalla

asuin-/ piharakennus, taustalla navettarakennus ja

oikealla päärakennus.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Päärakennus Hakalahdenkadulta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008


Asuin-/ piharakennus

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33395

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-5-16

Itäkoordinaatti: 3311036

Pohj.koordinaatti: 7087202

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1864-1917

Ajoitusselite: Päärakennus valmistunut v. 1884 (Ahmas, 1992).

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Vanha kuvaus:

"Holmqvistin talon...runko on hirsinen ja nykyinen vuoraus kapeaa pystylautaa. Ikkunat on muutettu yksiruutuisiksi.

Pihapiirissä on lisäksi pakaritupa ja navetta sekä keskellä pihaa nahkakarvaamo. Taloon kuuluva holvattu kivikellari

sijaitsee nykyisen Hakalahdenkadun toisella puolella. Pihalla on vuoden 1918 taisteluissa kaatuneen veteliläisen

miehen muistokivi."

(Ahmas, Kristina: Kokkolan rakennuskulttuuria, 1992)

Kuvaus:


Päärakennus: 1½ -kerroksinen harjakattoinen omakotitalo luonnonkiviperustuksella. Julkisivuissa keltaiseksi maalattu

peiterimoitus, listoitukset valkoisia. Katteena vihreäksi maalattu konesaumattu peltikate, pellitetty piippu. Ikkunat

kaksiosaisia, vaihdettu n. 1950-luvulla.

Asuin-/ piharakennus (pakaritupa?): 1 -kerroksinen rakennus osittain jatketulla harjakatolla. Julkisivumateriaali ja -väri

sama kuin päärakennuksessa. Katteena tiili. Ikkunat mm. t-ikkunoita ja varioituja t-ikkunoita. Laajennusosa nähtävissä

avokuistiin liitettynä.

Tontilla myös suuri harkkopintainen/ punamullalla maalattu, peiterimoitettu harjakattoinen navettarakennus.

Suojelutilanne:

Päärakennus ja asuin-/ piharakennus ovat sr-3 -merkinnällä suojeltuja rakennuksia.

(sr-3: Rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennuslain 135 §:n 1

momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Lautakunta voi myöntää

luvan vain, jos purkamiseen on pakottava syy. Lupahakemusta käsiteltäessä noudatettava muutoin soveltuvilta osin,

mitä on säädetty rakennuslain 42 A §:ssä tarkoitetusta luvasta. Rakennus on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä

korjattava rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.)

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

HAKALAHDENKATU 42, PEIKKOLINNANKATU 31

Hakalahdenkadulta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Peikkolinnankadulta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33396

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-5-14

Itäkoordinaatti: 3311014

Pohj.koordinaatti: 7087234

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1864-1917


Ajoitusselite: Valmistunut 1906 (VRK 15.6.2006).

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

1½ -kerroksinen harjakattoinen omakotitalo. Julkisivujen alaosa ja päädyt ruskeanroosaksi maalattua

pystyponttilaudoitusta, arkkitraavi vaakaponttilaudoitusta. Listoitukset valkoisia. Katteena ruskeaksi maalattu

konesaumattu peltikate, tiilirakenteinen korkea piippu. Ikkunat nikkarityylisillä yksityiskohdilla koristeltuja t-ikkunoita,

kaikki paitsi yksi yläkerran päätyikkuna uusittuja. Hakalahdenkadun puolella sarja haukanikkunoita, alkuperäisiä(?).

Vino kuistiosa myöhemmin lisätty.

Suojelutilanne:

Rakennus on sr-3 -merkinnällä suojeltu rakennus.

(sr-3: Rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennuslain 135 §:n 1

momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Lautakunta voi myöntää

luvan vain, jos purkamiseen on pakottava syy. Lupahakemusta käsiteltäessä noudatettava muutoin soveltuvilta osin,

mitä on säädetty rakennuslain 42 A §:ssä tarkoitetusta luvasta. Rakennus on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä

korjattava rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.)

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

HAKALAHDENKATU 44, PEIKKOLINNANKATU 14

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Peikkolinnankadulta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33397

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-13

Itäkoordinaatti: 3311036

Pohj.koordinaatti: 7087278

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974


Ajoitusselite: Valmistunut 1968 (VRK 15.6.2006).

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

HAKALAHDENKATU 46

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33399

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-11

Itäkoordinaatti: 3311016

Pohj.koordinaatti: 7087302

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

HAKALAHDENKATU 48

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33401

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-8

Itäkoordinaatti: 3311006

Pohj.koordinaatti: 7087322

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1975-

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

HAKALAHDENKATU 50

Päärakennus

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Asuin-/ piharakennus

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008


Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Piharakennus

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33402

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-7

Itäkoordinaatti: 3310958

Pohj.koordinaatti: 7087318

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1864-1917

Ajoitusselite: Päärakennus valmistunut v.1953, asuin-/ piharakennus v. 1908 (Kiinteistöluettelo kunnalle, v.

2004).

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia


Kuvaus:

Päärakennus: 2 -kerroksinen omakotitalo kellariperustuksella ja mansardikatolla. Julkisivuissa valkoienn sileä rappaus.

Pihan puolella avokuisti ja parveke, jonka kohdalla katossa mansardikattoinen frontoni, josta ovi parvekkeelle. Oven

molemmilla puolilla yksiosaiset ikkunat. Katteena ruskeaksi maalattu konesaumattu peltikate, pellitetty piippu. Ikkunat

kaksi- ja kolmejakoisia, ikkunat ja ulko-ovet kaikki alkuperäisiä. Varioidut yhdeltä sivulta koverretut kissanpenkit.

Asuin-/ piharakennus: 1½ -kerroksinen omakotitalo harjakatolla ja betoniperustuksella. Julkisivujen alaosa v.keltaiseksi

maalattua vaakaponttilaudoitusta, yläosa saman väristä pystyponttilaudoitusta. Listoitukset v.vihreitä. Katteena

vihreäksi maalattu konesaumattu peltikate, kaksi tiilirakenteista piippua. Ikkunat t-ikkunoita ja varioituja t-ikkunoita

punaisilla yksityiskohdilla, kaikki ikkunat ja ulko-ovi alkuperäisiä. Pieni nikkarityylinen avokuisti ulko-oven yhteydessä.

Arviointi:

Sekä päärakennus että asuin-/ piharakennus ovat hyvin alkuperäisinä säilyneitä. Asuin-/ piharakennus on kuitenkin

pikaisen peruskorjauksen tarpeessa sen tulevan säilymisen takaamiseksi, se on osa XVI kaupunginosan vanhinta

rakennuskantaa.

Molemmat rakennukset ehdottomasti säilytettävä.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

HAKALAHDENKATU 54, RAKENNUSMESTARINKATU 7

Hakalahdenkadun varrella sijaitseva rakennus.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Vanha asuinrakennus kuvattuna Hakalahdenkadulta.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Vanha asuinrakennus.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008


Ikkunadetalji, vanha asuinrakennus.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33404

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-1

Itäkoordinaatti: 3310914

Pohj.koordinaatti: 7087374

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1918-1944

Ajoitusselite: Hakalahdenkadun varren rakennus valmistunut v. 1954, vanha asuinrakennus v. 1935.

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

Hakalahdenkadun varrella sijaitseva rakennus:

2½ -kerroksinen pienkerrostalo harjakatolla, ulkoa päin harmaaksi rapattu kellariperustus. Julkisivuissa v.ruskea,

karkea rappaus. Katteena ruskeaksi maalattu konesaumattu peltikate, tiilirakenteinen piippu. Ikkunat yksi-, kaksi- ja

kolmeosaisia. Alakerran ikkunat uusittu, yläkerran ja kellarin ikkunat alkuperäisiä.

Vanha asuinrakennus:

1½ -kerroksinen harjakattoinen omakotitalo. Julkisivujen alaosa ja päädyt v.keltaiseksi maalattua pystyponttilautaa,

arkkitraavi vaakaponttilautaa. Harjakattoisen umpikuistin alaosa pystyponttilautaa, yläosa vaakaponttilautaa.

Umpikuistin yläpuolella katossa myös umpinainen frontoni. Listoitukset valkoisia. Katteena vihreä konesaumattu

peltikate, tiilirakenteinen piippu. Ikkunat t-ikkunoita, sekä kaksi- ja kolmejakoisia ruudutettuja. Kaikki alkuperäisiä. Ulkooven

ympärillä pienempiä kaksiosaisia ja ruudutettuja ikkunoita.

Arviointi:

Molemmat rakennukset säilyneet hyvin alkuperäisinä. Etenkin vanhan asuinrakennuksen säilymisen kannalta sille olisi

tärkeää löytää oikea käyttötarkoitus. Vanha asuinrakennus on osa XVI kaupunginosan vanhinta rakennuskantaa.

Molemmat rakennukset ehdottomasti säilytettävä.


www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 15

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33375

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-5-19

Itäkoordinaatti: 3311126

Pohj.koordinaatti: 7087208

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1975-

Ajoitusselite:

1970-luvulla.

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 17

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33378

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-5-17

Itäkoordinaatti: 3311104

Pohj.koordinaatti: 7087238

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1975-

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 18, TALONPOJANKATU 5

Kaustarinkadun puolelta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Talonpojankadun puolelta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33554

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-1

Itäkoordinaatti: 3311178

Pohj.koordinaatti: 7087198

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1975-

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 19

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33379

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-5-15

Itäkoordinaatti: 3311084

Pohj.koordinaatti: 7087270

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

1½ -kerroksinen harjakattoinen omakotitalo. Julkisivuissa erittäin karkea ruskea rappaus. Katteena profiloitu

bitumipinnoitteinen levykate, tiilirakenteinen piippu. Ikkunat kaksi- ja kolmejakoisia, kaikki alkuperäisiä.

Arviointi:

Hyvin alkuperäisenä säilyneessä omakotitalossa erittäin harvinainen rappaustyyli, säilytettävä.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 20

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33555

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-5

Itäkoordinaatti: 3311162

Pohj.koordinaatti: 7087222

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 21, PEIKKOLINNANKATU 12

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33380

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-12

Itäkoordinaatti: 3311064

Pohj.koordinaatti: 7087308

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Ajoitusselite:

1970-luvulla.

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 22

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33520

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-6

Itäkoordinaatti: 3311144

Pohj.koordinaatti: 7087248

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Ajoitusselite: Valmistunut 1970 (VRK 15.6.2006).

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 23

Näkymä Kaustarinkadulta.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33382

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-10

Itäkoordinaatti: 3311030

Pohj.koordinaatti: 7087318

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1918-1944


Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

Muutamia alkuperäisiä t-ikkunoita.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 24

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33556

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-7

Itäkoordinaatti: 3311130

Pohj.koordinaatti: 7087262

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 25

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33383

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-9

Itäkoordinaatti: 3311036

Pohj.koordinaatti: 7087358

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1975-

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 26

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33521

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-8

Itäkoordinaatti: 3311118

Pohj.koordinaatti: 7087278

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Ajoitusselite: Valmistunut 1957 (VRK 15.6.2006).

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 27

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Piharakennus

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33384

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-6

Itäkoordinaatti: 3311024

Pohj.koordinaatti: 7087376

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1975-

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 28, PEIKKOLINNANKATU 27A

Hakalahdenkadun ja Peikkolinnankadun risteyksestä

kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Peikkolinnankadulta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33541

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-11

Itäkoordinaatti: 3311098

Pohj.koordinaatti: 7087300

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1918-1944


Ajoitusselite: Valmistunut 1940 (VRK 15.6.2006).

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

1½ -kerroksinen omakotitalo harjakatolla. Julkisivujen alaosa v.keltaiseksi maalattua vaakaponttilaudoitusta, yläosa

kapeaa pystyponttilaudoitusta. Listoitukset vanhan vihreät. Katteena ruskeaksi maalattu konesaumattu peltikate,

pellitetty piippu. Kaikki ikkunat kuusiruutuisia, yläkerran päädyissä kaksi pientä käännettyä neliöikkunaa. Kaikki ikkunat

alkuperäisiä. Kissanpenkit.

Arviointi:

Erittäin kaunis, alkuperäisenä säilynyt ja hyväkuntoinen rakennus, ehdottomasti säilytettävä.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 29

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33385

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-5

Itäkoordinaatti: 3311012

Pohj.koordinaatti: 7087400

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 30, PEIKKOLINNANKATU 10

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Peikkolinnankadulta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33522

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-8-28

Itäkoordinaatti: 3311092

Pohj.koordinaatti: 7087334

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974


Ajoitusselite: Valmistunut 1963 (VRK 15.6.2006).

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 32

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33557

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-8-26

Itäkoordinaatti: 3311074

Pohj.koordinaatti: 7087356

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

Alkuperäiset kaksijakoiset ikkunat ovat alkuperäisiä ja ainakin päädyn vaakaponttilaudoitus on alkuperäinen.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

KAUSTARINKATU 34

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33558

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-8-24

Itäkoordinaatti: 3311062

Pohj.koordinaatti: 7087376

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

2 -kerroksinen pienkerrostalo harkkokellariperustuksella. Tiilirakenteinen piippu, ikkunat uusittu. Julkisivun hiekan

värinen karkea rappaus alkuperäinen. Myös avokuisti, tiilirakenteiset pilarit ja kuistin päällinen parveke alkuperäisiä.

Arviointi:

Pääosin alkuperäisenä säilynyt, säilytettävä.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

NÄRVILÄNKATU 19, TALONPOJANKATU 9

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33361

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-3

Itäkoordinaatti: 3311226

Pohj.koordinaatti: 7087224

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1975-

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

NÄRVILÄNKATU 21

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33362

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-39

Itäkoordinaatti: 3311212

Pohj.koordinaatti: 7087248

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

NÄRVILÄNKATU 23

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33363

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-37

Itäkoordinaatti: 3311200

Pohj.koordinaatti: 7087274

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

NÄRVILÄNKATU 25

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33364

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-35

Itäkoordinaatti: 3311186

Pohj.koordinaatti: 7087292

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Ajoitusselite: Valmistunut 1953 (VRK 15.6.2006).

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

NÄRVILÄNKATU 27

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33365

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-33

Itäkoordinaatti: 3311170

Pohj.koordinaatti: 7087308

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

NÄRVILÄNKATU 29, PEIKKOLINNANKATU 25

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Peikkolinnankadulta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33366

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-31

Itäkoordinaatti: 3311162

Pohj.koordinaatti: 7087332

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1864-1917

Ajoitusselite: Valmistunut v. 1890.

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

NÄRVILÄNKATU 31, PEIKKOLINNANKATU 8

Peikkolinnankadulta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33367

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-8-29-2

Itäkoordinaatti: 3311140

Pohj.koordinaatti: 7087362

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1975-

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

NÄRVILÄNKATU 33

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33369

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-8-27

Itäkoordinaatti: 3311130

Pohj.koordinaatti: 7087382

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

NÄRVILÄNKATU 35

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33370

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-8-25

Itäkoordinaatti: 3311108

Pohj.koordinaatti: 7087408

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

NÄRVILÄNKATU 37, RAKENNUSMESTARINKATU 1

Kohde muodostaa parin kuvassa taustalla oikealla

näkyvän Närvilänkatu 39:n kanssa.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33372

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-8-1

Itäkoordinaatti: 3311084

Pohj.koordinaatti: 7087452

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

PEIKKOLINNANKATU 27B

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33386

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-12

Itäkoordinaatti: 3311130

Pohj.koordinaatti: 7087326

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1918-1944

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

1½ -kerroksinen omakotitalo harjakatolla. Julkisivun alaosa v.ruskeaksi maalattua vaakaponttilautaa, yläosa saman

väristä pystyponttilautaa. Listoitukset okran värisiä. Katteena vihreä konesaumattu peltikate, tiilirakenteinen piippu.

Ikkunat kuusiruutuisia, arkkitraavissa haukanikkunat, kaikki alkuperäisiä.

Arviointi:

Erittäin hyvin säilynyt, ehdottomasti säilytettävä.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

PEIKKOLINNANKATU 8B

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33387

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-8-29-1

Itäkoordinaatti: 3311118

Pohj.koordinaatti: 7087348

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Ajoitusselite: Valmistunut 1961 (VRK 15.6.2006).

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 14.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

Pieni 1 -kerroksinen omakotitalo harjakatolla. Julkisivuissa punaiseksi maalattu vinovuorilaudoitus, listoitukset valkoisia.

Katteena musta profiilipelti, tiilirakenteinen piippu. Ikkunat kaksiosaisia, alkuperäiset. Ulko-ovi uusittu.

Arviointi:

Muutamista korjaus- ja muutostoimenpiteistä huolimatta hyvin säilynyt, ehdottomasti säilytettävä.


www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

RAKENNUSMESTARINKATU 3, KAUSTARINKATU 31

Kaustarinkadulta kuvattuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33374

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-4

Itäkoordinaatti: 3310984

Pohj.koordinaatti: 7087420

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1945-1974

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

1½ -kerroksinen harjakattoinen paritalo korkealla harkkorakenteisella kellariperustuksella. Julkisivuissa mintun vihreäksi

maalattu peiterimoitus, listoitukset valkoisia. Katteena ruskeaksi maalattu konesaumattu peltikate, tiilirakenteinen

piippu. Ikkunat yksi- ja kaksiosaisia, kaikki alkuperäisiä.

Arviointi:

Hyvin alkuperäisenä säilynyt suuri omakotitalo. Säilytettävä.


www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

RAKENNUSMESTARINKATU 5

Päärakennus kuvattuna Rakennusmestarinkadulta.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Asuinrakennus kuvattuna Rakennusmestarinkadulta.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Asuinrakennuksen ikkuna.

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33373

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-7-3

Itäkoordinaatti: 3310972

Pohj.koordinaatti: 7087402

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1918-1944


Ajoitusselite: Rakennukset valmistuneet v. 1941 ja 1942 (Kiinteistöluettelo kunnalle, v. 2004).

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

Päärakennus: 1½ -kerroksinen harjakattoinen omakotitalo. Julkisivuissa valkoiseksi maalattu vaakaponttilaudoitus,

listoitukset valkoisia. Ikkunat kolmejakoisia, ilmeisesti alkuperäisiä. Pellitetty piippu, tiilenpunaiseksi maalattu peltikate.

Asuinrakennus: 1 -kerroksinen harjakattoinen omakotitalo pulpettikattoisella laajennusosalla, jossa vinovuorilaudoitus.

Harjakattoinen umpikuisti lounaaseen. Julkisivujen alaosa ja pitkät sivut kerman väriseksi maalattua

vaakaponttilaudoitusta, päätyjen yläosa saman väristä pystyponttilaudoitusta. Listoitukset valkoisia. Katteena huopa.

Ikkunat t-ikkunoita ja neliruutuisia, alkuperäisiä.

Arviointi:

Molemmat rakennukset säilytettävä.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu


Kohderaportti

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Kokkolan kantakaupungin yleiskaava 2030,

rakennusinventointi

KOKKOLA

TALONPOJANKATU 7

Kuvaaja: Jenny Jungar

Kuvausaika: 17.7.2008

Id: 33388

Kunta:

Kokkola

Kylä:

Närvilä

Kiinteistötunnus: 272-16-6-2

Itäkoordinaatti: 3311204

Pohj.koordinaatti: 7087202

Tyyppi:

asuinrakentaminen

Ajoitus: 1975-

Luokitus:

ei määritelty

Inventoija:

Jenny Jungar

Inventointipvm: 17.07.2008

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

More magazines by this user
Similar magazines