[] Lataa esityksen kalvot

videonet.fi

[] Lataa esityksen kalvot

Toteutuuko sukupolvien

välinen oikeudenmukaisuus?

Työeläkepäivä 15.11.2011

Hannu Uusitalo


Puheenaiheet

• ”Nuorten” ja ”vanhojen” eläkehuolet

• Elinvaihenäkökulma ja eläkkeitä koskeva

sukupolvisopimus

• Pitääkö sukupolvisopimus?

• Miltä tulevaisuus näyttää Eläketurvakeskuksen pitkän

aikavälin laskelmassa

• Elinaikakerroin ja sen reiluus

• Miten oikeudenmukaisuuden kanssa oikein on?

Eläketurvakeskus 2


Uusi eläkepettymys uhkaa:

Nuorille vieläkin vähemmän

Nuorempien ikäluokkien eläkkeet uhkaavat jäädä vieläkin

pienemmiksi kuin tähän asti on pelätty, vaikka työurat

pitenisivätkin. Asiantuntijan mukaan keskimääräiset eläkkeet

voivat pudota alle 40 prosenttiin palkoista, kun eliniän

pitenemistä korvaava kerroin leikkaa eläkkeitä odotettua

kovemmalla kädellä. – Koko järjestelmä ajautuu kriisiin, jos

eläke ei turvaa edes jonkinlaista elintasoa.

Taloussanomat 4.11.2011

Eläketurvakeskus 3


Eläketurvakeskus

4


Työtulo ja kulutus iän mukaan asukasta kohti

suhteessa 30–49-vuotiaiden keskityötuloon

vuonna 2006

Lähde: Riihelä, Marja – Vaittinen, Risto – Vanne, Reijo (2011):

Changing Patterns of Intergenerational Resource Allocation in

Finland. Finnish Centre for Pensions, Reports 2011:1.

Eläketurvakeskus 5


Eläkkeitä koskeva sukupolvisopimus

• Kukin sukupolvi maksaa edeltävän sukupolven eläkkeet

• Voi vastaavasti luottaa siihen, että seuraava sukupolvi

maksaa sen eläkkeet

Eläketurvakeskus 6


Miten työeläke rahoitetaan

» Jokainen on vuorollaan maksaja ja saaja (sukupolvisopimus).

» Osa maksuista rahastoidaan tulevia sukupolvia varten.

Eläketurvakeskus

7


Sukupolvisopimusta epäillään

Väestöllinen huoltosuhde 1950–2010

ja ennuste 2011–2050

Vuonna 2060

meillä on kaksi

työikäistä

(15-64 v) yhtä

vanhuuseläkeikäistä

kohti,

kun heitä on nyt

neljä

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu].

ISSN=1797-5379. vuosikatsaus 2010, Liitekuvio 2. Väestöllinen huoltosuhde 1950–

2010 ja ennuste 2011–2050 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.11.2011].

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/2010/01/vaerak_2010_01_2011-09-

30_kuv_002_fi.html.

Eläketurvakeskus 8


Riittävätkö rahat?

Lähde: Tela 2010

Eläketurvakeskus 9


Huononevatko työeläkkeet?

Lähde: Tela 2010

Eläketurvakeskus 10


Tiivistelmä pitkän aikavälin laskelmien

2011 ja 2009 oletuksista

Laskelma 2011 Laskelma 2009

2010 1 2025 2075 2010 2025 2075

Väestö

Kokonaishedelmällisyys 1.87 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85

Nettosiirtolaisuus (tuhansia) 13.7 15 15 15 15 15

Elinajan odote, 63-vuotiaat 21.0 23.7 29.3 21.4 24.0 29.5

Vanhushuoltosuhde 2 0.27 0.41 0.53 0.27 0.42 0.53

Kansantalous

Työllisyysaste (%) 67.8 71.2 71.3 66.9 70.8 71.0

Eläkkeellesiirtymisiän odote 60.4 61.2 62.1 59.5 61.0 61.9

Ansiotason reaalikasvu (%) 1.4 1.6 1.6 1.3 1.75 1.75

Sijoitusten reaalituotto (%) 9.4 3.5 3.5 3.4 4.0 4.0

1

Toteutuneet

2

65 vuotta täyttäneet per 15–64–vuotiaat

Väestöennusteen oletukset Tilastokeskuksen 2009 ennusteen mukaan.

Ennusteen lähtötilanteena Suomen väestö 2010 lopussa.

Lähde: Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat

2011. I. Risku, K. Elo, T. Klaavo, S. Lahti, H. Sihvonen ja

Vaittinen R. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2011

Eläketurvakeskus

11


25

20

PROSENTTIA30

15

Työeläkemaksu ja -meno 1962-2080

TyEL/TEL, LEL, TaEL prosenttia palkkasummasta

10

5

0

1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080

Maksu Meno

Lähde: Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat

2011. I. Risku, K. Elo, T. Klaavo, S. Lahti, H. Sihvonen ja

Vaittinen R. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2011

Eläketurvakeskus 12


Keskipalkka ja keskieläke ennen, nyt ja PTSlaskelman

tulevassa maailmassa

Faktaa

Fiktiota

Vuosi

1970 1380

1995 2210

Keskipalkka


Keski-eläke


2010 2740 1370 50

2025 3410 1730 51

2050 5090 2200 43

Keski-eläke

/ keskipalkka

(%)

Lähde: 1970 ja 1995 omat laskelmat; 2010-

Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2011. I.

Risku, K. Elo, T. Klaavo, S. Lahti, H. Sihvonen ja Vaittinen

R. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2011

Eläketurvakeskus 13


Eläkejärjestelmän reaalinen tuottoaste

syntymävuoden mukaan

Lähde: Jukka Gröhn: Lakisääteisen eläkejärjestelmän etuudet

ja rahoitus iän mukaan ja sukupolvittain.

Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:1

Eläketurvakeskus

14


Elinaikakerroin

• Ihmiset elävät pidempään – myös työskentelyvuosia on lisättävä.

• Elinaikakerroin säätää eläkkeen pidentyvään elinaikaan.

• Eläkettä pienentävän vaikutuksen voi korvata jatkamalla työssä

pitempään.

Eläketurvakeskus

15


Toteutuuko sukupolvien välinen

oikeudenmukaisuus?

• Tulevien sukupolvien näkymät

– pitempi elämä

– ostovoimaltaan selvästi nykyistä paremmat eläkkeet

– palkkoihin verrattuna nykyistä alemmat eläkkeet

– tämän alenemisen voi kompensoida käyttämällä puolet

lisääntyvästä elinajasta työhön

– maksut nousevat, mutta niitä maksetaan korkeammista

reaalituloista

• Ei kuulosta järin epäoikeudenmukaiselta

• Perustuu siihen, että tuottavuus ja siis talous kasvaa

• Riskejä on, mutta on niitä ollut ennenkin

• Jos asiat menevät aivan toisin kuin on totuttu, niin

politiikan asialistalla lienevät ensin muut asiat kuin

eläkkeet

Eläketurvakeskus 16

More magazines by this user
Similar magazines