METSO Nissinen [pdf, 3,2 mt] - MTK

mtk.fi

METSO Nissinen [pdf, 3,2 mt] - MTK

Metsät, METSOohjelma,

muuta

suojelusta

Ympäristöasiamiespäivät

Marraskuu 2012

Markus Nissinen

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi


Metsä ja ilmasto,

yleistä

• Suomen metsät kasvavat 105 milj. m 3 vuodessa, hakkuut n. 45 milj m 3

• Metsälain uudistus

• Jatkuva kasvatus sallitaan

• Päätehakkuurajat poistuvat

• Metsänuudistaminen 7–20 vuoden kuluessa päätehakkuun päättymisestä

• metsänhoidon päälinja tul(l)ee silti pysymään entisellään

2

• Energia

• TEM 11/2012: uusiutuvien osuus Suomessa 33 % loppukäytöstä, josta 80 % metsistä

• Mittauslaki 2012 energiapuu: mitä se on miten sitä mitataan miten siitä

maksetaan

• Maakaasu ns. paras fossiilisista energianlähteistä käyttö tullee laajenemaan, ei

nopeasti, nesteytettynä tankkereilla

• Vähähiilinen talous tulee

• Suomen metsät sitovat n. 50 milj. C 2 O tn vuodessa

• EU:n rakennerahastokausi 2014+ myös hankerahoituksen mahdollisuuksia

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


METSO 2008 - 2020

• Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma vuosina 2008 - 2020

• Minun METSOni on tiedotushanke METSO-ohjelmasta

Tavoitteena turvata mahdollisimman luonnontilaiset puustoiset

elinympäristöt = laatua ja hehtaareja

• Määräaikaiseen suojeluun ja luonnonhoitohankkeisiin väh. 82 000 ha

• Pysyvään suojeluun 96 000 ha

• Valtion ja yhtiöiden metsiin ainakin 15 000 ha uusia suojelualueita

3

• Vapaaehtoista

• Määräaikaisia ja pysyviä suojelukeinoja

• Suojelusta maksetaan veroton korvaus

METSO on fiksu tapa toteuttaa metsien monimuotoisuuden

turvaamista

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Maanomistajan

sopimusvaihtoehdot

• Sopimukset metsäkeskuksen kanssa (budjetti 6,5 M€ 2012)

• Metsätalouden ympäristötuki, 10 v.

• Luonnonhoitohankkeet

• Sopimukset ELY-keskuksen kanssa (budjetti 34 M€ 2013)

• Yksityinen suojelualue, YSA

• Kauppa (maan myynti valtiolle suojelutarkoitukseen)

• Maanvaihto hyvin vähän vaihtomaita, paitsi Keski-Pohjanmaalla

• Määräaikainen rauhoittaminen (yleensä 10 tai 20 v.)

4

• Metsänhoitoyhdistykset avustavat metsänomistajia kaikissa METSOohjelmaan

liittyvissä asioissa

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Metsätalouden

ympäristötuki

• Tarkoitettu pääasiassa Metsälain 10§ kohteille (METE)

• Nyt samaan ympäristötukisopimukseen METE-kohde ja ympäröivä

METSO-metsä

• Sopimukset 10 vuotta

• Korvaus

• Lasketaan kaavalla, käytetään keskikantohintaa, n. 30 €/m 3

• Peruskorvaus maasta + puuston hakkuuarvo + muu korvaus

• Tulokset 2008 – 2011: 24 500 ha, kpa 5,9 ha, n. 200 €/ha/v

• Kehnoa

• Nyt ainut verollinen METSO-sopimus, 30%

5

• Kemera kituu

• Valmistelukorvaus loppui

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Luonnonhoitohankkeet

• Luonnonhoitohankkeilla kehitetään luonnon monimuotoisuutta ihmistyönä

• Maanomistaja saa hoidetun elinympäristön ilmaiseksi

• Potentiaalisia luonnonhoitokohteita

• Liian karuina ojitetut suot vesitalouden ennallistaminen

• Lehdot metsänhakkuu lehtokasveja suosien

• Paahderinne voimakkaat hakkuut paahteen lisäämiseksi

• Lähteet ojien patoaminen, vanhojen rakennelmien poistaminen

• Raivattava puusto maanomistajan omaisuutta myyntituloja

• Vuosina 2008 – 2011 metsäkeskusten toteuttamia hankkeita 11 300 ha

• Selvästi suurin osa suunnitteluhankkeita

6

• Huom. lakimuutosten myötä myös mhy:t voivat toteuttaa luonnonhoitohankkeita!

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


7

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


8

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


9

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Pysyvät sopimukset ELYn

kanssa, kauppa ja YSA

• Valmistelukorvausjärjestelmä jatkuu

• Jos METSO-sopimus syntyy, valmistelijalle (esim. mhy) 180 € + 5-16 €/ha

• Kauppa

• Korvauksen perustana käypä hinta

• Maksetaan taloudelliset menetykset = maapohja + puuston arvo

• Puuston arvo: käytetään liukuvia keskiarvoja

• Keskimäärin vuosina 2008 - 2011: 4100 €/ha, kpa 17,4 ha

10

• Yksityinen suojelualue, YSA

• Muuten kuin kauppa, mutta maapohja jää maanomistajalle, eikä siitä

makseta

• Keskimäärin: 5400 €/ha, kpa 8,5 ha

• Molemmat verottomia maanomistajalle

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Määräaikainen

rauhoittaminen

• Kohteen rauhoittaminen joko kokonaan tai tietyiltä

toimenpiteiltä avoin toimintamalli

• Max 20 vuoden sopimukset ELY:n kanssa

• Käytetty hyvin vähän

• Mm. petolintujen pesäpuiden ja liito-oravien elinympäristöjen suojeluun

• Korvaus jää pienemmäksi kuin ympäristötuessa

• Keskimäärin 2008 – 2011: kpa 7,2 ha, 2400 €/ha

• toteumat yllättävän isoja

11

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Luonnontieteelliset

valintaperusteet:

Lehdot

12

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


13

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


14

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Puustoiset suot ja

soiden metsäiset

reunat, avosuot

tulossa mukaan

15

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Metsäluhdat ja

tulvametsät

16

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Harjujen

paahdeympäristöt

17

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


18

Maankohoamisrannikon

monimuotoisuuskohteet

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Puustoiset

perinnebiotoopit

19

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


20

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Muut

suojeluohjelmat

• Natura ja muut vanhat suojeluohjelmat

• Piti valmistua 2009 loppuun mennessä = olla sopimukset tehtynä

• toteuttamatta vielä muutama tuhat ha läntisessä Suomessa

• Soiden suojelun täydennysohjelma 100 000 ha lisäsuojelua

• Pirkanmaan maakuntakaava soista

• Etelä-Pohjanmaan suoselvityshanke

• Satakunnan soiden moninaiskäyttö

• HUOM. toivottavasti avosuotkin METSOn toimenpiteiden piiriin

21

• Liito-orava jatkaa olemassaoloaan

• Luontodirektiivilaji, toteutetaan Suomessa luonnonsuojelulailla

• Laaja kantaselvitys viimeksi 2006: 143 000 naarasta + miehet + lapset

• Luonnonsuojeluliitolla hanketoiveita

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Kaavoituksen

rajoitteet 1/2

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

– rakentamisen keskittäminen ei välttämättä rakennuslupia mm. metsäalueille

– Uudet voimajohdot vanhojen käytävien rinnalle reunametsien käyttö, jne.

• Maakuntakaava

– Maa- ja metsäalueet, joilla erityisiä ympäristöarvoja (MY) tai ulkoiluarvoja (MU)

– Suojelualueet (s), luonnonsuojelualueet (sl), Natura 2000 (nat)

– Virkistysalueet (V), joihin voi liittyä hiljaisina säilytettäviä alueita (hil), melu (mel)

– Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo)

– Tie- ja voimajohtoalueet, tuulivoimapuistot (tv) jne. jne. jne. jne.

• Yleiskaava

22

– Oikeusvaikutteinen, maanomistajan kannalta tärkein kaava

– Varaus yleiskaavaan

– Virkistys, asuminen, energiantuotanto etc. mitä nyt kunta sattuukin keksimään

– Korvaus maanomistajalle (lunastuslaki )

• Asemakaava: Aina puiden kaataminen

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Kaavoituksen

rajoitteet 2/2

• Maisematyölupa (MRL 128§) tarvitaan yleis- ja asemakaava-alueille

– puiden kaatamiseen

– maanrakennustyöhön (esim. kaivaminen, täyttäminen ja louhinta)

– muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen

– lain lähtökohta: vain maisemaa muuttavat toimenpiteet vaativat luvan

• Erikoistapaus seutukuntayhteistyö, ns. rakennemallit

– Kuntien yhteistä maankäytön, asumisen, liikenteen ja energian järjestämistä koskevia

sopimuksia (MAL-sopimukset)

– Tavoitteena eheytyvä yhdyskuntarakenne

– Ei ole suoranaista kaavoitusta eikä siten MRL:n piirissä, vaan sopimusoikeuden piirissä

– Esim. Turun seudun rakennemalli ja Tampereen seudun rakennemalli

23

• Joka tapauksessa kaavoitus ei ole suojelukeino. Sillä voidaan koota

suojelukuvioita yhteen, muttei suoraan toteuttaa suojelua.

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK


Pohjoinen Satakunta esimerkkinä

suojelumerkinnöistä maakuntakaavassa

Maankäytön

Kansainväliset

suunnittelujärjestelmä /

kaavoitusjärjestelmä

rajoitteet

• Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)

24

• Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)

– YM ja Valtioneuvosto hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys

– Ohjaa maakuntakaavoitusta: mitä maakuntakartalla on näyttävä

• Maakuntakaava

– Maakuntaliitto toteuttaa

– Ei oikeusvaikutusta, alempaa kaavoitusta ohjaava kaava

– Taustalla maakuntasuunnitelma 30 vuodeksi ja maakuntaohjelma 5-10 vuodeksi

• Yleiskaava

– Kunta toteuttaa

– Oikeusvaikutteinen, maanomistajan kannalta tärkein kaava

• Asemakaava

– Kunta toteuttaa

– Oikeusvaikutteinen, taajamissa

Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot, MTK

More magazines by this user
Similar magazines