SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS - Kokkola

kokkola.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS - Kokkola

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS


• kunnan myöntämä rahallinen tuki

• viimesijainen etuus

• perustuu toimeentulotukilain säännöksiin

• tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä tulot tai varat eivät

riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin

• myönnetään yleensä kuukaudelta

• takautuvasti toimeentulotukea voidaan myöntää vain erityisistä syistä

Toimeentulotukeen voi olla oikeus, mikäli

• omat tai perheesi ansio- tai yrittäjätulot tai varat eivät riitä välttämättömiin

jokapäiväisiin menoihin

• muut toimeentuloa turvaavat etuudet ovat riittämättömät

• olet tuloton esimerkiksi ensisijaisten etuuksien epäämisen tai viivästymisen

vuoksi

• sinulla ei ole muita tuloja tai varoja, joilla voit turvata oman tai perheesi elannon

Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen sekä

käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS


Menoina otetaan huomioon perusosa ja tarpeellisen suuruisina huomioon otettavat

muut menot. Menojen tarpeellisuuden arvioinnissa sovelletaan kohtuusharkintaa.

Perusosalla katettavista menoista ei tarvitse toimittaa kulutositteita. Valtioneuvosto

vahvistaa vuosittain perusosan määrän.

• ruoka

• henkilökohtaiseen ja kodin puhtauteen liittyvät menot

• paikallisliikennemaksut

• puhelimen käyttömenot, TV-lupa, sanomalehden tilaus, internetin käyttökulut ym.

• vaate- ja jalkinemenot

• harrastus- ja virkistysmenot

• käsikauppalääkkeet sekä muuhun kuin sairauden hoitoon määrätyt lääkkeet

• muut jokapäiväiseen toimeentuloon liittyvät menot

Perusosan määrä/kk vuonna 2012

Yksin asuva 461,05€

Yksinhuoltaja 507,16€

Pariskunta (avio- ja avopuolisot) 783,78€

Muu 18 vuotta täyttänyt 391,89 €

Vanhempiensa luona asuva 18 v. täyttänyt 336,57€

10-17-vuotias lapsi 1. lapsi 322,74 €

2. lapsi 299,68 €

3. lapsi -> 276,63 €

Alle 10-vuotias lapsi 1. lapsi 290,46 €

2. lapsi 267,41 €

3. lapsi -> 244,36 €

LOKAKUU • 2012


Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa (korkeintaan 40 prosenttia), mikäli

hakija ilman perusteltua syytä kieltäytyy Työ- ja elinkeinotoimiston tai kunnan

työllistymistä edistävistä palveluista tai toimii siten, ettei edellä mainittuja

palveluita voida tarjota.

Perusosan lisäksi huomioidaan tarpeellisen suuruisina seuraavat menot:

• kohtuulliset asumismenot

• kohtuulliset sähkö- ja kotivakuutuslaskut

• julkisen terveydenhuollon poliklinikka-, terveyskeskus- ja sairaalamaksut

• lääkärin sairauden hoitoon määräämät lääkkeet

• julkisen hammashoidon maksut

• lasten päivähoito- ja iltapäiväkerhomaksut

• työmatkakulut halvimman matkustustavan mukaan

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS


Tuloina otetaan huomioon pääsääntöisesti kaikki henkilön ja hänen

perheenjäsentensä käytettävissä olevat nettotulot, kuten:

• ansio- ja yrittäjätulot

• eläke, sairausvakuutus

• äitiys- ja vanhempainraha

• työttömyyspäivärahat

• asumistuki

• kotihoidontuki

• lapsilisä

• elatusapu ja -tuki

• opintotuki ja -laina ja erilaiset koulutusrahat

• omaisuuden tuotto ja veronpalautus

• varallisuus, joka ei ole välttämätöntä jatkuvan toimeentulon turvaamiseksi

Hakijan/perheen ansiotuloista jätetään ottamatta huomioon 20%, yhteensä

korkeintaan 150 euroa kuukaudessa taloutta kohti.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan harkinnanvaraisesti myöntää

• hakijan erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin kohtuullisiin menoihin

• hakijan itsenäistä suoriutumista edistäviin menoihin

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnan

päättämien perusteiden mukaan.

LOKAKUU • 2012


Toimeentulotukea haetaan pääsääntöisesti kirjallisella hakemuksella omasta

vakinaisesta asuin-/oleskelukunnasta.

Hakulomakkeen ja neuvontaa saa kaupungintalolla sijaitsevasta sosiaalineuvonnasta

ma-pe klo 8.00-16.00.

Hakulomakkeen voi tulostaa myös Kokkolan kaupungin internet sivuilta.

Toimeentulotukea käsittelevät työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse arkisin

ma-pe klo 11.00-12.00. Tietosuojasyistä asiakkaan henkilökohtaisiin asioihin ei

vastata sähköpostilla.

Hakemus palautetaan sosiaalineuvontayksikköön, käyntiosoite Kauppatori 5

tai postitse osoitteella Sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskus, PL 43, 67101

Kokkola.

Mikäli toimeentulotuen hakija on perheellinen, tulee toimeentulotukihakemukseen

liittää tarvittavat tiedot myös samassa taloudessa asuvista perheenjäsenistä ja

heidän tuloistaan ja menoistaan.

Ensimmäiseen toimeentulotukihakemukseen ja muutostilanteissa tulee aina liittää

seuraavat tositteet: vuokrasopimus, elatussopimus, tosite viimeksi vahvistetusta

verotuksesta, hoito- ja vammaistukipäätökset, asuntolainasta pankin todistus, josta

ilmenee lainan käyttötarkoitus, pääoma ja korkoprosentti.

Yrittäjä: tuloslaskelma ja tase, josta ilmenee yksityisnostot ja edellisen tilikauden

voitto/tappio, yrittäjäeläkelain mukainen työtulo ja osakeyhtiöstä mahdollinen

osingonjako.

Opiskelija: opiskelutodistus, opintolainan nostotodistus ja opiskelijaliite täytettynä.

Jokaiseen toimeentulotukihakemukseen on liitettävä tositteet kaikista tuloista

ja tositteiden mukaan huomioitavista menoista sekä viimeisimmät pankkitiliotteet

kaikista perheen pankkitileistä.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS


Toimeentulotuen hakijalla on velvollisuus esittää kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat

tositteet ja selvitykset. Väärien tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava

teko. Myös toimeentulotukioikeutta koskevista muutoksista tulee ilmoittaa.

Sosiaaliviranomaiselle on oikeus saada asiakasta koskevia tietoja muilta viranomaisilta.

Asiakastietoja rekisteröidään sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmään.

Hakemuksen käsittelyaika on noin viikko. Päätös ja hakemuksen liitteet postitetaan

asiakkaalle. Myönnetty toimeentulotuki maksetaan pääsääntöisesti asiakkaan pankkitilille.

Hakemuksen huolellinen täyttäminen ja kaikkien tarvittavien tositteiden

liittäminen nopeuttaa käsittelyä. Mahdollisten lisäselvitysten pyytäminen viivästyttää

päätöstä.

Toimeentulotukea ei yleensä peritä takaisin tuensaajalta. Takaisinperintä tehdään

kuitenkin silloin, kun hakijalle on tulossa takautuvia tuloja tai varoja (esim. eläke,

asumistuki, opintoetuudet, työttömyyspäiväraha), jotka eivät ole käytettävissä

toimeentulotukea myönnettäessä.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät toimeentulotukipäätöksestä.

LOKAKUU • 2012


KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN

PALVELUKESKUS

Kauppatori 5, 67100 Kokkola

Puh. (06) 8289 111 - Vaihde

040-806 5090 - Sosiaalineuvonta

Faksi (06) 8289 403 - Hallinto

(06) 8289 268 - Sosiaalineuvonta

More magazines by this user
Similar magazines