NEWS HÖGFORS STEKA

hogfors.com

NEWS HÖGFORS STEKA

KUULUMISIA

Teoriasta tukea

käytäntöön

Lappeenrannan aikuisopisto Aktivan työhönopastuskurssi on

tarjonnut tuoreet opit kolmelle Kouvolan konepajan ammattilaiselle:

puolivuotisella kurssilla olivat syyskuusta 2008 maaliskuulle

2009 työnjohtaja Viljam Rikkinen sekä hitsaajat Sirkka

Brantell ja Markku Hirvi.

– Kurssi oli ihan ensimmäisiä hitsausneuvojakursseja, ja siellä

käytiin pari kertaa joka viikko sen puolen vuoden ajan. Päivät olivat

kahdeksantuntisia, eli täysiä työpäiviä, Viljam Rikkinen kertoo

kurssin laajuudesta.

Kurssi oli kokeneille ammattilaisille tarkoitettu, eli hitsaamaan

ei tunneilla opetettu. Tavoitteena oli saada ammattilaiset ymmärtämään

ne syyt, miksi metallit käyttäytyvät hitsattaessa niillä tavoilla,

jotka he ovat käytännön työssä havainneet. Ideana on saada käytännön

taitojen tueksi teoriatietoa, jolloin osaamista on helpompi

välittää myös muille.

Sirkka Brantell ja Markku Hirvi kertovat, että ohjaustarvetta

on erityisesti silloin, kun porukkaan tulee uusia tekijöitä. Toisaalta

erilaiset ongelmatilanteet kuuluvat konkareillakin hitsaustyön luonteeseen,

ja ongelmia ratkotaan yhdessä.

– Kurssilla katsottiin, mitä hitsauksen aikana tapahtuu: kuinka

metallit sulavat ja mitä niiden kiderakenteelle tapahtuu. Tämä

antaa ymmärrystä siihen, mihin hitsausohjeet perustuvat ja miksi

niiden noudattaminen tarkasti on tärkeää.

– Mukana olleilla hitsaajillamme Sirkalla ja Markulla on molemmilla

vuosikymmenien kokemus. Nyt siihen päälle tuli valtavasti

tietoa eri metallien käyttäytymisestä, mitä he osaavat kurssin

ansiosta selittää myös muille. Lisäksi he oppivat tekemään hitsausohjeita

itsekin, Viljam Rikkinen summaa kurssin antia.

– Täytyy myös muistaa, että joskus käytäntö poikkeaa teoriasta,

niin että teorian mukaan ei vain pysty tekemään. Silloin

vankasta käytännön kokemuksesta on korvaamaton apu.

Viljam Rikkinen itse on koulutukseltaan energiainsinööri, ja

koulun penkillä Kotkassa oppia tuli lähinnä kattiloiden suunnitteluun

ja ajamiseen. Rakentamiseen liittyvät tiedot ovat karttuneet

työn myötä. HögforsStekalla nuori mies on ollut vuoden verran.

– Koulussa materiaalioppi käytiin läpi hyvin nopeasti ja pinnallisesti.

Kurssi oli oikein hyödyllinen, koska se auttoi ymmärtämään,

miksi lämpötilavirtojen seuraaminen on niin tärkeää. Hitsausohjeita

on todella tärkeää noudattaa, jotta vahinkoja ei tule,

Viljam Rikkinen korostaa.

Kuvassa vasemmalta Markku Hirvi,

Sirkka Brantell ja Viljam Rikkinen.

2•2009

NEWS

HÖGFORSSTEKA

Laaja-alaisuudella yli taantuman

Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Uuteen nousuun

Teoriasta tukea käytäntöön

HögforsSteka Oy

Kanervistontie 42 – 44

45200 Kouvola

Puh. 020 769 1400

Faksi 020 769 1418

Liepeentie 57, PL 6

41401 Lievestuore

Puh. 020 756 8720

Faksi 020 756 8721


PÄÄKIRJOITUS

Kansainvälistyminen

mahdollisuus hyvään

huomiseen

Taloudellisen tilanteen vaihdellessa voimakkaasti meidän ei ole

syytä jäädä lamaan makaamaan. Kotimainen kysyntä ei pitkällä

aikavälillä riitä turvaamaan toimintaedellytyksiämme. Kompassia on

siis entistä enemmän käännettävä kohti kansainvälisiä hankkeita ja

urakoita.

Urakointi ulkomailla tarvitsee tuekseen sopivia yhteistyökumppaneita

ja laajaa alihankintayritysten verkostoa. Tämä puolestaan

edellyttää työtapojen ja kulttuurin muutosta. Ulkomaisiin kumppaneihin

on suhtauduttava entistä avoimemmin.

Meidän kannattaa suuntautua siihen, missä olemme erittäin

hyviä. Työt, joissa emme ole hinnallisesti kilpailukykyisiä, annamme

harkitusti esimerkiksi ulkomaisille yhteistyökumppaneille. Tämä

koskee erityisesti ulkomailla olevia asennustöitä. Kaikissa tilanteissa

säilytämme projektien johdon sekä vastuun laadusta ja aikataulusta

itsellämme.

Kilpailukyvyn ja tuottavan toiminnan aikaansaaminen kansainvälisillä

markkinoilla edellyttää meiltä parhaan osaamisen tunnistamista

taloudellisilla kriteereillä mitattuna. Se tarkoittaa, että meillä

tulee olla kyky hyödyntää ulkomaisia alihankkijoita optimaalisesti.

Tekemisen tason ja työn laadun pitää vastata tilaajan vaatimuksia,

ja kustannustason tulee olla kilpailukyvyn takeena.

Tuotannon mieltäminen palveluliiketoiminnaksi tarkoittaa asiakkaan

ongelmien ja tarpeiden ratkaisemista.

Tämä on mitä suuremmassa määrin

asennelaji eli ajattelua asiakkaan näkökulmasta.

Meidän tulee yhdessä

voida nauttia siitä, että saamme

asiakkaan ongelmat ratkaistua.

Uskon vahvasti, että edellä

kuvatut asiat ovat meille mahdollisia.

Pystymme tarjoamaan niin

halutessamme todellisia etuja

asiakkaillemme järkevillä palvelukokonaisuuksilla.

Kansainvälistyminen

on meille yhdessä mahdollisuus

hyvään huomiseen.

Uuteen nousuun

MATTI VALLI

TOIMITUSJOHTAJA

Kuluva vuosi ei ole sujunut aivan niissä merkeissä kuin myyntijohtaja

Pentti Heikkinen vielä viime vuoden puolella uumoili.

Muutokset maailmantaloudessa ovat olleet rajumpia kuin kukaan

olisi osannut aavistaa.

– Maailma kääntyi ympäri huomattavasti nopeammin kuin oli

kuviteltavissa. Asiakkaat laittoivat jo suunnitellut hankkeensa jäihin

ja siirsivät niitä eteenpäin. Kilpailu koveni huomattavasti, kun kaikki

toimijat kilpailevat samoista vähistä töistä. Kotimaisilla ja ulkomaisilla

markkinoilla ei tässä suhteessa ole eroa. Globaalissa maailmassa

tilanne on sama kaikkialla.

– Noin yleisesti ottaen HögforsStekan tilanne on kuitenkin edelleen

ihan kohtuullinen verrattuna yleismaailmalliseen tilanteeseen.

KUULUMISIA

Laaja-alaisuudella

yli taantuman

Asennuspäällikkö Matti Käki uskoo, että valmistuksen ja asennuksen tarjoaminen

kokonaisuuksina sekä urakoiden hankkiminen ulkomailta tuovat jatkossa töitä

taloon entistä tasaisemmin.

ehtaiden vuosihuollot aloitetaan keväällä.

-TVoimalaitosten huolto- ja korjausseisokkien

aikana touko-syyskuussa on perinteisesti ollut

vilskettä, mutta talvi on sitten ollut hiljaisempaa

aikaa. Nyt saatujen uuskattiloiden asennus aloitetaan

syksyllä ja talvi kuluu asennustöitä tehdessä,

Matti Käki kuvaa jo tapahtunutta muutosta.

– Hyviä esimerkkejä tästä ovat kuluneen

talven kattilaurakat MW Power Oy:lle Espoon

Suomenojalla sekä Metso Powerille Keravalla.

Suomenojan HRSG-kattila työllisti meitä pajalla

kahdeksan kuukautta, ja asennustöitä kesti elokuusta

tämän vuoden huhtikuun puoliväliin asti.

– Saamme erinomaista kilpailuetua siitä,

että pystymme HögforsStekana tarjoamaan voimakattiloiden

valmistusta ja asennusta yhtenä

pakettina. Lisäksi voimme laajentaa tuoterepertuaariamme

tarjoamalla Högforsin valikoimista

esimerkiksi lämmönvaihtimia.

Mahdollisuudet Euroopassa

Kansainvälistymiselle ei ole vaihtoehtoja tulevaisuudessa.

Matti Käki muistuttaa kuitenkin, että

uudet markkinat eivät avaudu kättä heilauttamalla,

vaan aktiivisuutta tarvitaan. Pahimpina esteinä

kehitykselle hän näkee puutteet kielitaidossa

sekä tietyn henkisen kynnyksen siirtyä uuteen

aikaan.

– Laajentuminen edellyttää toimivan alihankkijaverkoston

luomista. Ulkomaisiin kohteisiin

tarvitaan paikallisia työntekijöitä sekä suomalaisia

kielitaitoisia henkilöitä valvomaan urakoita.

Valttimme on aina ollut luotettavuus aikataulujen

pitävyydessä, ja siitä tahdomme pitää kiinni jatkossakin.

– Lyhytaikaisissa kiireellisissä töissä, kuten

remonttiseisokeissa, suomalainen tekijä on hintansa

arvoinen, kallis mutta ripeä. Näissä näyttäisimme

pärjäävän hyvin ulkomaillakin.

Suomessa uutta asiakaskuntaa on löytynyt

perinteisen asiakaskunnan ulkopuolelta puunjalostusteollisuuden

parista. Samoin Neste Oilin

huoltourakat Porvoossa ovat jo työllistäneet HögforsStekan

väkeä.

– Sijaintimme Kouvolassa on tässä suhteessa

hyvä, sillä Kaakkois-Suomessa on puunjalostusteollisuutta

paljon.

Asennushenkilöstön ikääntyminen on haaste,

johon varautumisesta Matti Käki muistuttaa.

Kokemusperäisen tiedon siirtäminen nuoremmille

työntekijöille on tärkeää, ja uusia osaajia

saadaan räätälöidyn koulutuksen kautta.

– Taantuma on juuri nyt hiljentänyt kysyntää,

mutta koulutuksen kautta olemme saaneet

rekrytoitua uutta väkeä sekä konepajalle että

asennuspuolelle. Räätälöityä aikuiskoulutusta

on järjestetty yhteistyössä Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksen

ja työvoimatoimiston kanssa.

Resursseja on kasvatettava pikkuhiljaa ja hyvistä

tekijöistä pidettävä huolta, koska jossain

vaiheessa metallimiehistä tulee

varmasti pula.

Henkilöstöön panostamisen

ohella Matti

Käki on tyytyväinen uuden

omistajatahon halukkuuteen

investoida

ajanmukaisiin työkaluihin

ja laitteisiin, mikä

vaikuttaa myös yrityksen

imagoon ulospäin.

Pentti Heikkinen toteaa, että sinänsä visio ei

ole muuttunut viime vuodesta mihinkään. Kattilarakentamiseen

on maailmalla tarvetta, ja töitä

riittää, kunhan hankkeet vain saadaan liikkeelle.

Markkinoinnin ja laskennan parissa töitä on

joka tapauksessa tehty tänä vuonna kovasti,

joten positiivistakin kerrottavaa on. Kiinnostus

HögforsStekaa kohtaan on mallillaan ja potentiaalista

asiakaskuntaa on laajalti.

– Tarjouskantamme on tällä hetkellä suorastaan

ennätyksellisen suuri, Heikkinen mainitsee.

– Kesäkuu näyttää suuntaa aika paljon. Jos

silloin tilauksia lähtee liikkeelle, niin tilanne muuttuu

paljon valoisammaksi. Jos taas ei, niin syksystä

tulee vaikea.

– Kun asiakkaita kuuntelee, niin voimalaitospuolella

vaikuttaisi olevan jo valoa tunnelin

päässä. Muutamat pääasiakkaamme

ovat jo saaneet

merkittäviä tilauksia. Mikäli

ennusteet pitävät,

niin syksystä saattaa

loppujen lopuksi tulla

ihan kohtuullinen. Mutta

kun kristallipalloa ei

ole, niin varmaksi ei voi

tietää.

Kasvua kansainvälisiltä

markkinoilta

Tuotantojohtaja Jan Åkerlundin

matkalaukku ei ehdi kerätä pölyä

vintillä, sillä matkapäiviä kertyy.

Ulkomaan myynnin ja markkinoinnin tehtäviä

tuotantopuolen vastuun ohella

hoitavalla Åkerlundilla riittää vientiä. Haastatteluhetkellä

mies oli juuri palannut Saksasta

ja samalla viikolla odotti lähtö Tanskaan. Molemmissa

maissa on runsaasti asiakaskuntaa

HögforsStekalle.

– Toimintaa on pikku hiljaa saatava laajennettua

Eurooppaan: Saksaan, Pohjoismaihin

ja Itä-Eurooppaan. Kasvua tarvitaan, ja uusia

asiakkaita löytyy ulkomailta.

– Myös Venäjä kiinnostaa, mutta sinne

tarvitsemme kattilavalmistajan mukaan yhteistyökumppaniksi.

Högfors-ryhmällä on Venäjän

markkinat tunteva yhteinen markkinointihenkilö,

ja tavoitteenamme on ylipäätään tiivistää

markkinointiyhteistyötä Högfors-ryhmässä.

Lisää työsarkaa Åkerlundilla on ulkopuolisten

alihankkijoiden etsimisessä Suomessa

ja ulkomailla.

– Meillä on muutama hyvä alihankkija, joilta

saamme tarvittaessa vuokrattua työvoimaa,

mutta lisää kontakteja haetaan kaiken aikaa.

Suhdannehuippujen tasaamiseen alihankkijoiden

ja vuokratyövoiman käyttäminen on

välttämätöntä.

– Meillä on ollut ulkomaisia työntekijöitä

niin Kouvolassa kuin Lievestuoreellakin, ja kokemukset

ovat olleet hyviä. Ainoat ongelmat

liittyvät kielimuuriin. Itäeurooppalaiset puhuvat

harvoin muuta kuin omaa kieltään. Meillä

on töissä muutamia venäläisiä, jotka ovat

pystyneet toimimaan tulkkeina, mutta kielikoulutusta

tarvitaan ehdottomasti omille toimihenkilöillemme

ja mahdollisesti myös osalle

työntekijöistä. Venäjää ja saksaa pitäisi osata.

Kielitaitoisten toimihenkilöiden saaminen on

suuri haaste tulevaisuudessa.

HögforsStekalla on käynnistetty toimintojen

kehittämisohjelma, jossa käydään läpi

kaikki konepajojen ja asennustoiminnan kilpailukykyyn

vaikuttavat työvaiheet ja koneet

ja selvitetään, kuinka niistä saadaan tuottavampia.

Juhannukseen mennessä pitäisi sel-

vitysvaiheen olla valmis, minkä jälkeen alkaa

toimintojen kehittäminen.

– Tähtäin on vuodessa 2013. Tavoitteenamme

on kehittää toimintaamme siten, että

viiden vuoden sisällä olemme alihankkijana

ykkösvaihtoehto asiakaskunnallemme.

– Konepajojen automaatioastetta on nostettava.

Lisäksi etsimme kaiken aikaa uusia

tuotteita, joita voisimme valmistaa.

Konekantaan ja henkilöstön

koulutukseen panostetaan,

jotta kilpailukyky

paranee. Kouvolaan tulevat

ripaputkiautomaatiolinja

ja NC-ohjattu

putkentaivutuskone on

hankittu juuri tätä silmälläpitäen,

Jan Åkerlund listaa

toimenpiteitä.

HögforsStekan palvelut

KOUVOLAN KONEPAJA

• kokoonpanot: tulistinpaketit,

tulipesät, kammiot ym.

• seinäpaneelit: paneelihitsaus, evähitsaus,

taivutus, varustelu, asennus

• tulistimet: taivutus, kokoonpano, asennus

• ekonomaiserit: valmistus, asennus

• kammiot: valmistus, asennus

• putkistot: valmistus, asennus

LIEVESTUOREEN KONEPAJA

Valmistus ja asennus:

• luvot

• kanavistot

• ripustustangot

• äänenvaimentimet

• teräsrakenteet ja levyosat

Asennuspalvelut

Voima- ja soodakattiloiden rakenteet ja

paineenalaiset osat, paineastiat sekä

korkeapaine- ja prosessiputkistot.

• vuokraamme työnjohtajia, asennusvalvojia,

hitsaajia sekä asentajia tuntiveloituksella

• tarjoamme kiinteähintaisen asennusurakan

• 24 tunnin päivystys korjaus- ja huoltotöissä

More magazines by this user
Similar magazines