selostuksen liitteet - Porvoo

porvoo.fi

selostuksen liitteet - Porvoo

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

P14747

AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO LIITE 1

Mitoitus BILAGA 1

Dimensionering 8.3.2013

Asemakaavaehdotus - detaljplanförslag

Kortteli Tontti Maapinta-ala Rakennusoikeus Käytetty rakennusoike Nykyisen AK:n rakoike Uusi rakennusoikeus

Kvarter Tomt Areal Byggrätt Använda byggrätt Byggrätt i nuv. DP Ny byggrätt

m2 k-m2 - kvm k-m2 - kvm k-m2 - kvm k-m2 - kvm

3800 1 (LV) 16 780 4 195 0 4 195 0

2 (T/saa) 109 729 27 432 25 876 27 432 0

3 (LS/saa) 95 385 23 846 12 414 23 846 0

4 (LS/saa) 5 862 0 0 0 0

5 (EN/saa) 75 905 18 976 3 328 18 976 0

6 (T/s/saa) 28 597 9 130 6 730 7 149 1 981

7 (T/s/saa) 23 465 3 877 1 377 5 866 -1 989

8 (T) 19 448 5 445 3 300 4 862 583

9 (T) 76 077 38 039 0 11 420 26 619

3801 1 (P) 3 458 865 200 0 865

2 (LPA) 1 962 0 0 0 0

3 (P) 2 722 850 520 0 850

ET-alue - ET-omr 481

EV-alue - EV-omr 58 849

W-alue - W-omr 220 029

Katualue - gatuomr 30 635

Yhteensä - total 769384 132 655 53745 103 746 28 910


FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (3)

P14747 24.5.2011

Tolkkinen, Augustinrannan yrityspuisto

Kunnallistekniset verkostot /sähköverkko

LIITE 2

Q:\Hki\P147\P14747_Augustinrannan_AK\C_Työaineisto\4_Selostus ja liitteet\Liitteet\Liite 02_Kunnallistekniset verkostot.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (3)

P14747 24.5.2011

Tolkkinen, Augustinrannan yrityspuisto

Kunnallistekniset verkostot /lämpöverkko

Q:\Hki\P147\P14747_Augustinrannan_AK\C_Työaineisto\4_Selostus ja liitteet\Liitteet\Liite 02_Kunnallistekniset verkostot.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy 3 (3)

P14747 24.5.2011

Tolkkinen, Augustinrannan yrityspuisto

Kunnallistekniset verkostot /vesihuoltoverkko

Q:\Hki\P147\P14747_Augustinrannan_AK\C_Työaineisto\4_Selostus ja liitteet\Liitteet\Liite 02_Kunnallistekniset verkostot.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy

P14747 24.5.2011

Tolkkinen, Augustinrannan yrityspuisto

Muutettava asemakaava (ei mittakaavassa)

LIITE 3

Q:\Hki\P147\P14747_Augustinrannan_AK\C_Työaineisto\4_Selostus ja liitteet\Liitteet\Liite 03_muutettava asemakaava.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy

PORVOON KAUPUNKI

AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO

TOLKKINEN

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

27.2.2012

P14747


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Augustinranta

1 (9)

Maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukainen

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 Suunnittelualue

Asemakaava ja asemakaavan muutos

(jäljempänä asemakaava) laaditaan

Augustinrannan yrityspuiston alueelle

Porvoon Tolkkisissa. Suunnittelualue

sijaitsee noin 9 km Porvoon

keskustasta lounaaseen.

Suunnittelualueella sijaitsevat Stora

Enso Oyj:n entinen saha-alue ja Porvoon

Energian voimalaitosalue.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 75

ha, josta maa-aluetta on noin 53 ha ja

vesialuetta 22 ha.

Asemakaavan muutos koskee

Tolkkisten asemakaavan korttelia 1220

ja vesialuetta Mustijoen kylässä.

Asemakaavan laajennus koskee osaa

Mustijoen kylästä. Kaupunginhallitus

on päättänyt kaavatyön

käynnistämisestä 1.11.2010.

Kuvat 1 ja 2. Vasemmalla on esitetty asemakaavan muutosalue ja

asemakaavan laajennuksen alue eriteltyinä. Oikealla olevassa kartassa on esitetty

suunnittelualueen sijainti (punainen pallo) kaupunkirakenteessa.

FCG Finnish Consulting Group Oy

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3

Kotipaikka Helsinki


FCG Finnish Consulting Group Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Augustinranta

2

2 Hankkeen tausta

Stora Enso Oyj on käynnistänyt Augustinrannan yrityspuiston kehittämisen

alueella. Alueen kehittäminen on aloitettu laatimalla maankäytön yleissuunnitelma

Augustinrannan yrityspuistolle.

Alueelle tulee sijoittumaan satama- ja telakkatoimintoja sekä varastointia

ja pienteollisuutta. Alueella sijaitseva vanha sellutehdas kunnostetaan ja

tavoitteena on, että arkkitehtonisesti merkittävä rakennus voisi tulevaisuudessa

toimia esimerkiksi toimistotilana.

Myös Porvoon Energia tulee uudistamaan toimintaansa alueella uuden kaukolämpövoimalaitoksen

rakentamisella. Voimalaitos on rakenteilla.

3 Suunnittelun tavoite

Työn tarkoituksena on laatia asemakaava Augustinrannan yrityspuiston

alueelle. Suunnittelun tavoitteena on kehittää alueesta merellistä sijaintiaan

hyödyntävä monipuolinen ja korkeatasoinen yritysalue, johon liittyy

satama- ja telakkatoimintoja. Augustinrannan yrityspuiston maankäytön

yleissuunnitelma sekä vanhan sellutehtaan kehittämissuunnitelma ovat

lähtökohtana alueen suunnittelulle. Porvoon Energialla on suunnitelmissa

rakentaa alueelle pääasiassa puuhaketta hyödyntävä kaukolämpövoimalaitos.

Asemakaavatyön yhteydessä suunnitellaan alueen kunnallistekniikkaa.

Suunnittelun tavoitteena on sovittaa yhteen alueelle jo asettuneiden toimijoiden

toiminnat sekä varautua uusiin toimijoihin siten, että asemakaavalla

luodaan tarkoituksenmukainen korttelirakenne, katuverkosto, kevyen liikenteen

yhteydet ja toimintaa palveleva kunnallistekninen verkosto. Asemakaavalla

varmistetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön säilyminen

sovittamalla täydennysrakentaminen yhteen alueen vanhan miljöön

kanssa. Samalla luodaan alueelle omaleimainen identiteetti.

Asemakaavaa laadittaessa huomioidaan sen sijainti Tolkkisten kylätaajamassa

lähellä asutusta.

4 Asemakaavatyön aikana laadittavat sopimukset

Asemakaavatyön aikana laaditaan kaavoituksen käynnistämissopimus ja

maankäyttösopimuksia.

Kaavoituksen käynnistämissopimuksesta on päätetty kapunkikehityslautakunnassa

3.5.2011 § 120: Asemakaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta/

-sopimuksia.

OAS_Augustinranta 01-2012.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Augustinranta

3

5 Aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset

Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Itä-

Uudenmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu

ympäristöministeriössä 15.2.2010.

Maakuntakaavassa suunnittelualue on

osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T) ja

satama-alueeksi (LS). Vanha sellutehdas

ympäristöineen on osoitettu kulttuuriympäristön

ja maiseman vaalimisen kannalta

tärkeäksi alueeksi, joka on valtakunnallisesti

merkittävä. Suunnittelualueelle johtaa

laivaväylä. Lisäksi suunnittelualueen itäreunaan

on esitetty varaus uudelle yhdys- tai

sivuradalle sekä voimajohdolle. Suunnittelualueen

lounaiskulma jää Kilpilahden

teollisuusalueen konsultointivyöhykkeen

(sev1) sisään.

Kuva 3. Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta

(ei mittakaavassa)

Luonnos yhdistyneen Uudenmaan 2.

vaihemaakuntakaavaksi valmistuu kevään

aikana. Suunnittelualueelle ei kohdistune

vaihemaakuntakaavassa muutospaineita.

Vaihemaakuntakaavan edistyminen otetaan

huomioon asemakaavan laatimisessa.

Yleiskaava

Suunnittelualueella on voimassa Porvoon

keskeisten alueiden osayleiskaava, joka on

hyväksytty

kaupunginvaltuustossa

15.12.2004 ja tullut voimaan 24.5.2006.

Osayleiskaavassa suunnittelualue on

osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T),

satama-alueeksi (LS) ja energiahuollon

alueeksi (EN). Tolkkistentiehen rajoittuu pieni

lähipalvelujen alue (PL). Vanha sellutehdas

ympäristöineen on osoitettu alueeksi, jolla on

säilytettäviä ympäristöarvoja. Suunnittelualueelle

johtaa laivaväylä. Lisäksi

suunnittelualueen itäreunaan on esitetty varaus

uudelle rautatieyhteydelle

(yhdysrata/sivurata/kaupunkirata) ja voimajohdolle

sekä melualueen merkintä.

Kuva 4.

Ote osayleiskaavasta (ei mittakaavassa)

OAS_Augustinranta 01-2012.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Augustinranta

4

Asemakaava

Osassa suunnittelualuetta on

voimassa asemakaava, joka on

vahvistettu rakennuskaavana

24.11.1981.

Asemakaavassa suunnittelualue on

osoitettu yhdistettyjen teollisuusja

varastorakennusten korttelialueeksi

(TTV), vesialueeksi

(Ve 1), joka on säilytettävä

vesialueena ja jolla sallitaan puun

varastointi ja puunkäsittelylaitteistojen

sekä satamatoimintojen

kannalta tarpeellisten

laitteistojen rakentaminen sekä

vesialueeksi (Ve 2), joka on

säilytettävä vesialueena ja jonne

saa rakentaa satamatoiminnan

kannalta välttämättömiä laituriym.

rakennuksia ja rakenteita.

Korttelin tehokkuusluku on e=0.25

ja rakennusten enimmäiskerroslukumäärä

kolme (III).

Tehdasrakennuksen enimmäiskerroslukumääräksi

on erikseen

merkitty viisi (V). Korttelialueen

itäreunassa sijaitseva voimansiirtoalue

(VS) liittyy ohjeelliselle

muuntamo-alueelle (VM).

Lisäksi asemakaavassa on annettu

määräykset mm. alueelle

rakennettavien rakennusten

korkeudesta, puuistutuksista,

luonnonvaraisena säilytettävän

tontin osan pinta-alasta (20 %) ja

alueelle sijoitettavien laitosten ympäristöhaitoista.

Suunnittelu-alue

rajautuu etelässä Merilinja

nimiseen katuun sekä Porvoon

kaupungin omistuksessa olevaan

satama-alueeksi (LS) asemakaavoitettuun

alueeseen.

Kuva 5. Suunnittelualueen rajaus on merkitty asemakaavayhdistelmään punaisella

(ei mittakaavassa)

OAS_Augustinranta 01-2012.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Augustinranta

5

Maanomistus

Suunnittelualue on Stora Enso Oyj:n, Porvoon Energia –yhtiöiden, Port of

Tolkkinen Oy:n, Kiinteistö Oy Tolkkistentie 773:n, Metallverkstad Tom Nyberg

Ky:n, Kiinteistö Oy Mustijoen ja yksityisten omistuksessa.

Maankäytön yleissuunnitelmat

Stora Enso Oyj:n sahatoiminnan loputtua alueelle on laadittu Augustinrannan

yrityspuiston maankäytön yleissuunnitelma (FCG 2010) Porvoon kaupungin,

Stora Enso Oyj:n, Suomen ympäristökeskuksen ja Lamor Corporation

Ab:n yhteistyönä. Yleissuunnitelmassa on esitetty perusratkaisu alueen

kehittämiseksi. Yleissuunnitelman maankäyttökaaviossa on alueelle osoitettu

satamatoimintaa, teollisuus- ja varastoalueita, palvelujen alue ja energiahuollon

alue.

- Vahanen Oy on laatinut 23.12.2010 päivätyn konseptisuunnitelman

vanhan selluloosatehtaan uudelleenkäytöstä.

Rakennettu ympäristö

Suunnittelualueella on rakennettua teollisuus- ja varastotilaa sekä satamaalueet

laitteineen. Alue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä tehdasmiljöö.

Tolkkisten teollisuusympäristö lukeutuu maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin

(Uudenmaan Kulttuuriympäristöselvitys, luonnos

1.7.2011). Suunnittelualueella sijaitsee myös Porvoon Energian kaukolämpölaitos.

- Alueen rakennuskannasta on laadittu Enso Oy:n rakennuskannan

inventointi (Henrik Wager , 28.2.1997).

- Selvityksessä vanhan sellutehtaan uudelleenkäytöstä (Vahanen

Oy 24.10.2010) tuodaan esille vanhan sellutehtaan ja siihen läheisesti

liittyvien rakennusten kunto sekä korjaus- ja säilytysmahdollisuudet.

Selvityksessä on myös ideoitu sellutehtaan ja

sen lähiympäristön tulevaa käyttöä.

- Vierastalojen korjattavuusselvitykssä (Vahanen Oy, 13.12.2010)

todetaan rakenteiden olevan pääosin tyydyttävässä kunnossa.

- Kantavien rakenteiden korjattavuusselvitys on laadittu

14.12.2010 (Vahanen Oy). Selvityksen mukaan lähtökohtaisesti

purettavaksi määritellyt rakenneosat ovat mittavilla mutta toisaalta

normaaleilla korjausmenetelmillä korjattavissa. Ainoastaan

kuivaamon matalan osan yläpohjarakenne on syytä purkaa.

Maaperän pilaantuneisuus ja kunnostustarve

Stora Enso Oyj on teettänyt selvityksiä maaperän pilaantuneisuudesta ja

kunnostustarpeen arvioinnista vanhan sellutehtaan alueella:

- Maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi

(Golder Associates Oy, tekeillä)

- Tutkimusselostus: Rajattu haitta-ainetutkimus, Tolkkisten

sulfiittiselluloosatehdas (Vahanen Oy, 26.10.2010)

- Tutkimusselsote (TT86): Tolkkisten sulfiittitsellutehdas Laboratoriotutkimukset

(Vahanen Oy, 25.10.2010)

- Arvio betonimurskeen ympäristökelpoisuudesta maanrakentamiseen

(Golder Associates Oy, 28.9.2010)

OAS_Augustinranta 01-2012.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Augustinranta

6


- Lisätutkimusraportti: Tolkkisten vanha sellutehdas, (Golder

Associates Oy, 23.9.2010)

- Tutkimusraportti: Tolkkisten entinen sellutehdas, (Golder

Associates Oy, 28.6.2010)

- Tutkimusraportti: Tolkkinen, ympäristövastuut (Ramboll,

16.6.2009)

Luontoselvitys

Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan luontoselvityksessä (Porvoon

kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 31.1.2002) on esitelty osayleiskaavaalueen

luonnonympäristön perustekijät sekä määritelty luonnonolosuhteiltaan

ja maisemaltaan edustavimmat, suojelua tarvitsevat alueet ja kohteet

sekä suosituksia arvokkaiden alueiden ja kohteiden maankäytöstä ja hoidosta.

Luontoselvityksessä ei ole osoitettu kohteita tai suosituksia suunnittelualueelle.

Mahdolliset selvitysten täydentämistarpeet arvioidaan yhteistyössä viranomaisten

kanssa asemakaavatyön alussa.

6 Kaavoituksen keskeiset vaikutukset ja niiden arviointi

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa = Arvioidaan

ennakkoon kaavan ja sitä koskevien vaihtoehtojen

toteuttamisen merkittävät vaikutukset tehtäessä

kaavaa koskevia ratkaisuja.

Lähde: Ympäristöhallinnon ohjeita 10 | 2006

Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan

suunnittelun yhteydessä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 § ja Maankäyttöja

rakennusasetus 1 §). Vaikutuksia arvioidaan koko kaavaprosessin aikana

sen eri vaiheissa. Arviointi raportoidaan kaavaselostuksessa.

Asemakaavatyön yhteydessä suunnitellaan myös alueen kunnallistekniikkaa.

Asemakaavan vaikutuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota

mm.:

- alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

- liikenteeseen

- yhdyskunta- ja energiatalouteen

- luontoon ja luonnonvaroihin

- maisemaan ja taajamakuvaan

- kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön

- ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

OAS_Augustinranta 01-2012.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Augustinranta

7

Tässä asemakaavatyössä vaikutuksia arvioitaessa painopistealueita

ovat mm.:

- yhdyskuntarakenteen toimivuus ja eheys

- terveellisyys, turvallisuus ja ympäristön viihtyisyys

- kulttuuriperinnön vaaliminen

- vaikutukset kylätaajamaan ja asutukseen

Vaikutusten arviointia tarkennetaan luonnos- ja ehdotusvaiheessa vastaamaan

suunnitelmaa.

OAS_Augustinranta 01-2012.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Augustinranta

8

7 Osalliset

Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan

nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. Kaavatyön

käynnistymisestä, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

ja kaavan valmistelusta ilmoitetaan paikallislehdissä sekä

kaupungin ilmoitustaululla ja www-sivuilla.

Osallisia ovat mm. seuraavat tahot:

- kaavoitettavan alueen maanomistajat

- rajanaapurit ja lähialueen asukkaat Tolkkisissa ja Sillvikissä

- yrittäjät

- paikkakunnalla vaikuttavat yhdistykset

Kaavoituksen kuluessa kuultavat viranomais- ym. tahot:

- Uudenmaan ELY-keskus

- Ympäristö- ja luonnonvarat

- Liikenne- ja infrastruktuuri

- Liikennevirasto, Helsingin väyläyksikkö

- Turvatekniikan keskus

- Uudenmaan liitto

- Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

- Porvoon museo

Porvoon kaupungin ao. hallintoelimet:

- Kaupunkikehitys

- Kaupunkisuunnittelu

- Maapolitiikka

- Kuntatekniikka

- Lupa- ja valvonta-asiat

- Rakennusvalvonta

- Ympäristönsuojelu

- Terveydensuojelu

Lautakunnat, yms.:

- Kaupunginvaltuusto

- Kaupunginhallitus

- Kaupunkikehityslautakunta

- Terveydensuojelujaosto

- Porvoon Veden johtokunta

Muut osalliset:

- Porvoon Vesi

- Elisa Oyj

- Telia Sonera Finland OYJ

- Porvoon Sähköverkko Oy

- Porvoon Energia Oy

- Porvoon Alueverkko Oy

OAS_Augustinranta 01-2012.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Augustinranta

9

8 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavahankkeen

arvioitu aikataulu

Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista

asemakaavan laatimisprosessia. Kaavatyön etenemisestä

tiedottamisessa käytetään lehtikuulutuksia, kaupungin virallista ilmoitustaulua

ja www-sivuja.

Kaavatyön työvaiheittainen suoritus- ja päätöksentekovastuu sekä osallistuminen

järjestetään seuraavalla sivulla esitetyn kaavion mukaisesti:

Asemakaavan vireille tulo:

2010

Päätös asemakaavan laatimisesta

Asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä

2010.

Aloitusvaihe:

03-04/2011 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja alustavien asemakaavaluonnosten

laatiminen (FCG)

03/2011 Viranomaisneuvottelu (MRL 66§)

Valmisteluvaihe:

04-05/2011 FCG laatii asemakaavaluonnoksen

1-2/2012 Luonnos julkisesti nähtävillä (21 vrk)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos ja muu valmisteluvaiheen

aineisto asetetaan nähtäville kaupunkisuunnitteluosastolle ja

internetsivuille www.porvoo.fi.

Nähtävilläolosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/-

haltijoille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin

virallisella ilmoitustaululla, kaupungin internetsivuilla

www.porvoo.fi sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartti –lehdessä. Lisäksi

kaavamateriaalia esitellään Tolkkisissa järjestettävässä kaavanäyttelyssä.

Asemakaavaluonnoksesta on mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä

nähtävilläoloaikana.

Ehdotusvaihe:

02-03/2012 Valmisteluvaiheessa saadusta palautteesta laaditaan vastineet, jotka

myös liitetään kaavaselostukseen. Palaute huomioidaan ehdotusvaiheen

kaavanlaadinnassa.

Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu.

FCG laatii asemakaavaehdotuksen.

04/2012 Kaupunkikehityslautakunta päättää ehdotuksen nähtäville asettamisesta.

OAS_Augustinranta 01-2012.doc


FCG Finnish Consulting Group Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Augustinranta

10

04-05/2012 Ehdotus nähtävillä (30 vrk)

Kaavaehdotus ja muut kaava-asiakirjat ovat virallisesti esillä kaupunkisuunnitteluosastolla,

Rihkamatori B, 3krs. Kaavaehdotus on nähtävillä lisäksi

kaupungin internetsivuilla www.porvoo.fi .

Nähtävilläolosta tiedotetaan kirjeellä kaava-alueen maanomistajille/-

haltijoille sekä naapurimaanomistajille/-haltijoille, lisäksi kuulutus kaupungin

virallisella ilmoitustaululla, kaupungin internetsivuilla

www.porvoo.fi sekä Uusimaassa, Borgåbladetissa ja Vartti –lehdessä.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollisuus esittää kirjallisia muistutuksia

nähtävilläoloaikana.

Kaavaehdotuksesta pyydetään viralliset lausunnot.

Hyväksymiskäsittely ja asemakaavan voimaantulo:

06/2012 Ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta laaditaan vastineet, jotka liitetään

kaavaselostukseen. Muistutusten johdosta laaditut vastineet postitetaan

muistuttajille. Asemakaavaan tehdään tarvittavat tarkistukset ja toimitetaan

hallinnolliseen käsittelyyn.

07/2012

08/2012

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyvät asemakaavan.

Päätöksestä tiedotetaan kuulutuksella kaupungin virallisella

ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla

www.porvoo.fi

Kaava saa lainvoiman 30 vrk:n jälkeen hyväksymispäätöksestä.

Kaavan lainvoimaisuudesta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin

virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla

www.porvoo.fi sekä Uusimaassa, Borgbladetissa ja Varttilehdessä.

9 YHTEYSTIEDOT

Kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat

Porvoon kaupungin kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen

ja kaavoittaja Hilkka Jokela:

Kaupunkisuunnittelupäällikkö

Eero Löytönen

Puh. 040 528 4841

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Postiosoite:

Kaupunkisuunnittelu

PL 23, 06101 Porvoo

Kaavoittaja

Hilkka Jokela

Puh. (019) 520 2715

Käyntiosoite:

Rihkamatori B, III kerros

Kaavan laatijana toimii FCG Finnish Consulting Group Oy:

FCG

Anssi Savisalo,

arkkitehti SAFA, YKS-299

Osmontie 34/PL 950, 00601 Helsinki FCG

etunimi.sukunimi@fcg.fi

Emma Kaitaa,

arkkitehti SAFA

OAS_Augustinranta 01-2012.doc


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Porvoon kaupunki

Augustinrannan asemakaava

luonnosvaiheen lausuntojen vastineet

LIITE 9

Nro: Tekijä: Huomautus Kaavanlaatijan vastine

Lausunnot

1. Porvoon kaupunki/Kuntatekniikka,

Hanna Linna-Varis

esittää P-kortteliin autopaikkamääräksi 1ap/60

k-m2.

otetaan huomioon

esittää T-alueille 1ap/60 k-m2, mikäli alueet

muuttuvat joksikin muuksi jossain vaiheessa.

Esittää laitoksen toiminnan melutasoa

korkeammaksi, sillä alueen lähistöllä ei ole

asutusta. Nykyinen melutaso on aika kova

mille hyvänsä tuotannolliselle toiminnalle.

esittää sisääntulotien varteen harkkoviivaa

tonttiliittymien välttämiseksi. Eteläpuoleisilla

tonteilla voisi olla liittymäkielto, ja ajo niille olisi

pohjois-eteläsuuntaisen väylän kautta.

Liittymäkielto myös etelässä olevan,

nimettömän kadun suuntaan.

Pysäköintinormina pidetään T-

alueilla 1 ap / 100 k-m2

(teollisuustila) ja 1 ap/300 k-m2

(varastotila). Lisäksi täydennetty 1

ap / 50 k-m² toimistotilaa

Asemakaavamääräyksessä on

määritelty korkein sallittu melutaso

lähimmässä häiriintyvässä

kohteessa.

otetaan huomioon

2. Porvoon

kaupunki/Rakennusvalvonta,

Henning Johansson

Tonttien 2 ja 3 tehokkuuslukua (e=0,35) on

syytä tarkastella. Rannalla olevat tontit

täyttyvät maksimaalisesti ja tekee sataman

rantanäkymästä tarpeettoman raskaan.

pitäisi osoittaa rakennusten korkein

harjakorkeus koko alueelta, koska

teollisuusrakennusten kerroskorkeus voi olla

suuri.

Korttelikohtaiset tehokkuusluvut on

tarkistettu kaavaehdotukseen.

Kaavamääräyksellä on osoitettu

korttelikohtaisesti vesikaton

korkein sallittu korkeusasema.

3. Porvoon vesi, Risto Saarinen, Ann-

Sofie Björkhem

pitäisi mainita toimistotilojen enimmäispintaala

prosentteina suhteessa kerrosalaan, ettei

sitä tulkita väärin.

pitää tavoitteena, että kaava mahdollistaisi

tonttikohtaisen liittämisen Porvoon veden

verkostoon. Tonttien tulee kuitenkin

jatkossakin varautua pumppaamaan

jätevetensä.

ilmoittaa että alueen pääkadun

hulevesiviemäri joudutaan osittain

toteuttamaan avo-ojana pienen

asennussyvyyden takia.

alueen vesihuolto suunnitellaan uudestaan,

mikäli tontinjako ja katualueet muuttuvat

ilmoittaa että voimalaitoksen tontilla

sijaitsevan voimalinjavarauksen itäpuolella

sijaitseva tontinosa tulee varustaa

rasitemerkinnällä vesi- ja viemärijohtoja

varten.

Korttelissa 3802 sijaitsevien tonttien 4 ja 5

välisen rajan vastapäätä tulee myös osoittaa

rasitevaraus johtoja varten tontin 6 tarpeisiin.

otetaan huomioon

merkitään tiedoksi. Kaava

mahdollistaa tonttien liittymisen

katualueilla sijaitsevaan verkkoon.

merkitään tiedoksi.

merkitään tiedoksi.

otetaan huomioon. Rasitemerkintä

on lisätty.

otetaan huomioon. Rasitemerkintä

on lisätty.

8.3.2013 1


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Porvoon kaupunki

Augustinrannan asemakaava

luonnosvaiheen lausuntojen vastineet

LIITE 9

Nro: Tekijä: Huomautus Kaavanlaatijan vastine

Lausunnot

tulee selvittää onko voimalaitoksen tontilta

tarvetta johtaa hulevesiä suoraan mereen

tontin 2 kautta.

4. Porvoon

kaupunki/Terveydensuojelu, Maarit

Lönnroth

5. Liikennevirasto, Simo Kerkelä ja

Jani Koiranen

6. Porvoon museo/Itä-Uudenmaan

maakuntamuseo, Merja Herranen

ja Juha Vuorinen

mikäli alueen käyttötarkoitus muuttuu

herkemmäksi, esim. asuin- tai

toimistokäyttöön, on todettujen haitta-aineiden

riskit ja mahdollinen kunnostustarve arvioitava

uudestaan.

esittää yleisiin kaavamääräyksiin

lisättävän/tarkennettavan seuraavaa:

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa

Valtioneuvoston päätöksen (993/1992)

mukaisesti ylittää vakituisen asumisen alueilla

päiväaikaan (klo 7-22) ohjearvoa 55 dB Laeq,

eikä yöaikaan (22-7) ohjearvoa 45 dB LAeq ja

yöaikaan 40 dB LAeq. Myös meluohjearvot

alittavat melutasot saattavat aiheuttaa

viihtyvyyshaittaa. Tämän vuoksi melua

aiheuttavaa toimintaa ei tulisi harjoittaa

viikonloppuisin, arkipyhinä eikä perjantaisin

klo 17.00 jälkeen.

esittää yleisiin kaavamääräyksiin

lisättävän/tarkennettavan seuraavaa: Alueen

toiminnasta tai ulkovarastoinnista ei saa

aiheutua pöly- tai hajuhaittoja asuntojen tai

loma-asuntojen piha-alueille.

Liikenneviraston Meriväylät-yksikön mielestä

kaava-alueelle johtava Tolkkisten väylä olisi

syytä merkitä kaavakartalle. Tolkkisten väylä

on merkittynä myös Itä-Uudenmaan

maakuntakaavassa ja Porvoon keskeisten

alueiden osayleiskaavassa.

Porvoon museon mielestä muutettavaan

asemakaavaan nähden alueen rakentamisen

määrä kasvaa ja alueen käyttötarkoitus

monipuolistuu. Alueen teollinen yleisilme ei

muutu merkittävästi nykyisestä.

hulevesien johtaminen on

mahdollistettu kaavamerkinnällä.

merkitään tiedoksi. Sellaisiin

korttelialueisiin, joiden maaperää

epäillään pilaantuneeksi, on lisätty

kunnostamiseen velvoittava

lisämääräys. Uutta asutusta ei ole

esitetty

Asemakaavamääräyksessä on

määritelty korkein sallittu melutaso

lähimmässä häiriintyvässä

kohteessa.

Kaavaehdotukseen on lisätty

pölyämistä ja ulkovarastointia

koskevat määräykset.

Laivaväylä on merkitty

kaavaehdotukseen

Liikennevirastolta saadun

keskilinjan mukaisesti.

merkitään tiedoksi

Alueella sijaitseva August Eklöf Oy:n vanha

sellutehdas on kulttuurihistoriallisesti

arvokasta tehdasmiljöötä. Sellutehdas on

tarkoitus kunnostaa ja tavoitteena on, että

arkkitehtonisesti merkittävä rakennus voisi

tulevaisuudessa toimia esimerkiksi

toimistotilana.

Tolkkisten teollisuusympäristö lukeutuu

maakunnallisesti arvokkaisiin

kulttuuriympäristöihin.

Täydennysrakentaminen on tarkoitus sovittaa

yhteen alueen vanhan miljöön kanssa.

merkitään tiedoksi. Kaavamääräys

mahdollistaa myös toimistotilojen

osoittamisen sellutehtaan

rakennukseen.

merkitään tiedoksi. Keskeistä

historiallista teollisuusaluetta

koskee määräys ympäristön

oleellisten piirteiden

säilyttämisestä, ja

avainrakennukset on suojeltu

asemakaavalla.

8.3.2013 2


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Porvoon kaupunki

Augustinrannan asemakaava

luonnosvaiheen lausuntojen vastineet

LIITE 9

Nro: Tekijä: Huomautus Kaavanlaatijan vastine

Lausunnot

Kaavaluonnosta valmisteltaessa huolellisesti

laadittu Augustinrannan rakennetun

ympäristön selvitys ei ole ollut käytössä, mikä

näkyy luonnoksessa puutteina

kulttuuriympäristön käsittelyssä.

merkitään tiedoksi.

Teollisuusympäristöä ja suojeltavia

rakennuksia koskevat

kaavamääräykset on laadittu

museoviranomaisten kanssa

käydyn keskustelun perusteella.

Miljöön kannalta keskeiset

esitetään KTY/s-määräykseen täydennystä:

"Ympäristön oleelliset piirteet, koskien

teollisuusprosessiin liittyviä teknisiä

rakenteita, tulee säilyttää. "

esitetään myös seuraaville kohteille srmerkintää:

Tallirakennus, Vanha

Pumppulaitos, Eklof-yhtiön 1950-luvulla

rakennuttama Puutavaravarasto, Entinen

Tolkkisten osuuskauppa.

rakennukset on suojeltu.

merkitään tiedoksi. Keskeisiä

historiallisia korttelialueita koskee

määräys, jonka mukaan

ympäristön oleelliset piirteet tulee

säilyttää.

Pumppulaitoksen ja osuuskaupan

rakennukset on osoitettu

suojelumääräyksellä, joka

velvoittaa julkisivujen

kokonaishahmon säilyttämiseen.

Puutavaravaraston ja

tallirakennuksen osoittaminen

suojelumääräyksellä ei ole

katsottu alueen nykyisen

toiminnallisen kokonaisuuden

näkökulmasta perustelluksi.

Vanhalle selluloosatehtaalle halutaan

eriytyneempää suojelumerkintää, jonka

määräyksiin tulee lisätä: "Rakennushistorian

selvitys on tehtävä ennen sisätilojen

muuttamista. Museoviranomaiselta on

pyydettävä lausunto ennen rakennusluvan

myöntämistä."

merkitään tiedoksi.

Kaavehdotuksessa esitetty

suojelumääräys täyttää

lausunnonantajan esittämän

suojelutavoitteen.

Kaava-alueen mahdollisista arkeologisista

intresseistä tulee pyytää Museoviraston

lausunto.

7. Uudenmaan liitto, Oskari Orenius Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa

asemakaavasta.

tiedustellaan voidaanko Gasumin kaasuhanke

ottaa huomioon asemakaavassa. Vai liittyykö

Gasumin hankkeeseen laajat Seveso II -

direktiivin konsultointivyöhykkeet, jotka

lähtökohtaisesti sopivat huonosti yhteen

läheisen asutuksen kanssa.

Alueen mahdollisista

arkeologisista intresseistä on

lähestytty Museovirastoa,

Tarvittaessa pyydetään lausunto

ehdotusvaiheessa.

merkitään tiedoksi.

Augustinrannan asemakaavaa

viedään eteenpäin lng-hankkeesta

erillisenä prosessina. Mahdolliset

lng-hankkeesta aiheutuvat

asemakaavan tarkennustarpeet

todetaan erikseen.

8. Porvoon

kaupunki/Ympäristönsuojelu, Jukka

Palmgren

Asemakaavassa kiinnitettävä erityistä

huomiota alueen maaperän mahdolliseen

pilaantuneisuuteen ja sen merkitsemiseen

kaavaan sekä alueella kaivettavien maaainesten

oikeaan käsittelytapaan ja

loppusijoittamiseen ohjaaviin

kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

merkitään tiedoksi

8.3.2013 3


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Porvoon kaupunki

Augustinrannan asemakaava

luonnosvaiheen lausuntojen vastineet

LIITE 9

Nro: Tekijä: Huomautus Kaavanlaatijan vastine

Lausunnot

Asemakaavamerkinnän "saa" laajuutta tulee

vielä arvioida. Mahdollisesti koko vanha

teollisuusalue tulee merkitä ko. merkinnällä.

Sellaisiin korttelialueisiin, joiden

maaperää epäillään

pilaantuneeksi, on lisätty

kunnostamiseen velvoittava

lisämääräys.

Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus

selvitettävä etukäteen tarkoin alueilla, jonne

kohdistuu rakentamistarvetta, mutta myös

entiselle tehdasalueelle sijoittuvien

katualueiden kohdalta.

Pilaantuneita maita koskevista

kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä tulee

kaavaluonnostyön yhteydessä saada

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskuksen pilaantuneiden maiden

vastuualueen lausunto ja arvio alueen

soveltuvuudesta suunniteltuun käyttöön.

ks edellä

Pilaantuneisuutta koskevista

selvityksistä ja kaavamääräyksistä

on saatu ELY-keskuksen lausunto,

ja asiaa on käsitelty viranomaisten

työkokouksessa.

Kaavaehdotuksessa esitetty

määräys on näiden keskustelujen

mukainen.

ehdottaa saa -merkinnän rinnalle tai

vaihtoehdoksi kaavamerkintää,

”Kiinteistöillä/Kaava-alueella on harjoitettu

maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa.

Kohde/alue on merkitty valtionhallinnon

ylläpitämään maaperän tilan

tietojärjestelmään. Maaperän pilaantuneisuus

on selvitettävä ja pilaantuneet alueet

kunnostettava ennen rakennustöihin

ryhtymistä”.

ehdottaa, että melua koskeva yleinen määräys

3 tarkennetaan muotoon Korttelialueella

sijaitsevien laitoksien aiheuttama melutaso

lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla ja

hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei

saa ylittää ulkona melun A-painotetun

ekvivalenttitason (L Aeq ) päiväohjearvoa (klo 7-

22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB .

ks. edellä.

Meluntorjuntaa koskevasta

kaavamääräyksestä on

keskusteltu ELY-keskuksen

kanssa. Kaavaehdotuksessa

esitetty määräys on tämän

keskustelun mukainen.

ehdottaa määräyksiin sisällytettävän myös

ulkovarastointia ja pölymäistä koskevat yleiset

määräykset, vaikka niistä määrättäisiin

erikseen myös laitoksien ympäristöluvissa.

Määräys voi olla esimerkiksi ”Korttelialueella

sijaitsevien laitosten toiminnasta ei saa

aiheutua pölyn haitallista leviämistä lähimmille

asumiseen käytettäville alueille.”

Kaavaehdotukseen on lisätty

pölyämistä ja ulkovarastointia

koskevat määräykset.

8.3.2013 4


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Porvoon kaupunki

Augustinrannan asemakaava

luonnosvaiheen lausuntojen vastineet

LIITE 9

Nro: Tekijä: Huomautus Kaavanlaatijan vastine

Lausunnot

selvitettävä, kattavatko kaavamääräykset Port ks. edellä.

of Tolkkisen hakeman Tolkkisten sataman

toiminnan olennaista muuttamista ja kivihiilen

varmuusvarastointia koskevan

ympäristölupahakemuksen mukaisen

varastointitoiminnan vai eivät. Mikäli toiminta

saa ympäristöluvan, sisältyy päätökseen

todennäköisesti melun ja pölyn leviämistä

koskevia lupamääräyksiä.

9. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Pia

Nyman

10. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

(Tukes), Anne-Mari Lähde ja Heikki

Penttinen

11. Elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskus, Tuomas Autere

ja Olli Miettinen

esittää, että Kilpilahden

konsultointivyöhykkeeseen kuuluva alue

esitetään kaavassa.

esittää, että Augustinrannan asemakaavassa

ei edetä hyväksymisvaiheeseen ennen kuin

maakaasun tuontiaseman sijoituspaikka on

selvinnyt.

arvioi, ettei aluetta sivuava Kilpilahden

konsultaatiovyöhyke (sev 1) eikä sisempi sv2

vyöhyke vaikuta turvallisuutta vaarantaen

asemakaavan toteuttamiseen, koska alueelle

ei rakenneta uusia asuin- tai majoituskäyttöön

tulevia kiinteistöjä.

Vanhan sellutehtaan ja sitä ympäröivien

rakennusten suojelumääräystä tulee

täydentää maininnalla, että rakennuksia ei saa

purkaa.

Sellutehtaan rakennuksista tulee laatia

rakennushistoriaselvitys ennen rakennusluvan

myöntämistä. Laaditut selvitykset tulee olla

sähköisessä muodossa kaava liiteaineistona.

Kaavan informatiivisuutta lisäisi rakennusten

luonnehdinta valokuvineen

kaavaselostuksessa.

Asemakaavan jatkosuunnittelussa tulee laatia

liikenneselvitys liikennetuotoksineen ja

alustava suunnitelma tarvittavista tie- ja

katujärjestelyistä kevytliikenne ja

joukkoliikenne huomioon ottaen. Erityistä

tarkkuutta kiinnitettävä alueelta tulevien

liittymien varustamiseen suojatie- ja

pysäkkijärjestelyillä.

Voimalaitoksen liittymä maantiellä 1543 on

porrastettava tien vastakkaisen liittymän

kanssa ja varustettava pysäkki- ja

suojatiejärjestelyillä.

Skalhomintien vastakkainen liittymä nykyiselle

kahvinpaahtimolle on poistettava.

Seveso-konsultointivyöhykkeen

rajaus on osoitettu

kaavaehdotuksessa osaaluemerkinnällä.

Augustinrannan asemakaavaa

viedään eteenpäin lng-hankkeesta

erillisenä prosessina. Mahdolliset

lng-hankkeesta aiheutuvat

asemakaavan tarkennustarpeet

todetaan erikseen.

merkitään tiedoksi. Sevesokonsultointivyöhykkeen

rajaus on

osoitettu kaavaehdotuksessa osaaluemerkinnällä.

merkitään tiedoksi.

Kaavehdotuksessa esitetty

suojelumääräys täyttää

lausunnonantajan esittämän

suojelutavoitteen.

Alueelta on laadittu rakennetun

kulttuuriympäristön selvitys, jossa

kukin arvioitu rakennus on kuvattu

sanallisesti ja valokuvin.

Liikennettä ja liikkumista koskevat

vaikutukset on arvioitu osana

kaavaselostusta. Liittymiä varten

on tehty tilavaraukset, jotka ottavat

huomioon suojatie- ja

pysäkkijärjestelyt.

ks edellä

Mainittu liittymä ei sisälly käsillä

olevaan asemakaavaan.

8.3.2013 5


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Porvoon kaupunki

Augustinrannan asemakaava

luonnosvaiheen lausuntojen vastineet

LIITE 9

Nro: Tekijä: Huomautus Kaavanlaatijan vastine

Lausunnot

Valkoisen Linjan katuliittymä ja

kevytliikenneylitys on suunniteltava toimivaksi

ja turvalliseksi.

Liikennettä ja liikkumista koskevat

vaikutukset on arvioitu osana

kaavaselostusta. Liittymiä varten

on tehty tilavaraukset, jotka ottavat

huomioon suojatie- ja

Pohjoisemmalle T-alueelle on suunniteltava

maankäyttöä katujärjestelyineen tai

liittymäpaikat on poistettava.

Maantien alue on otettava mukaan uusilla

kaavoittamattomilla kohdilla. Uudelle maantien

alueelle on osoitettava myös kaavan itäreunan

liittymäpaikat, muilta osin on liittymänuolet

poistettava, koska nuolien kohdilta maantien

alue ei sisälly kaavaan.

Liikenneselvitysten ja -suunnitelmien

laatimisesta on erikseen neuvoteltava ELYkeskuksen

kanssa.

pysäkkijärjestelyt.

Tonttiliittymien paikat eivät sisälly

nyt käsillä olevaan asemakaavaalueeseen.

Maantien alue on otettu kaavaan

yleisen tien alueena (LT)

liittymäpaikkoineen.

Liikennettä ja liikkumista

koskevista asioista on keskusteltu

viranomaisten työneuvottelussa.

Kaavassa tulee tarpeen mukaan huomioida,

että annettavilla määräyksillä ei vaaranneta

olemassa olevien ympäristöluvallisten

laitosten/toimintojen nykyistä toimintaa tai

niiden kehittämistä. Erityisesti meluun liittyvät

kaavamääräykset ja lupavelvollisia laitoksia

koskevat raja-arvot on tarkistettava.

otetaan huomioon

Melumääräykset on oltava selkeitä.

Alueen maaperää mahdollisesti pilanneet

toiminnot tulee kartoittaa.

Kaavamääräyksen yleismääräystä

pilaantuneiden maiden osalta tulee muutta

esim. seuraavasti: "Maaperän pilaantuneisuus

on selvitettävä ja haitta-ainepitoisuudet

tutkittava ennen alueella tehtäviä kaivu- ja

rakennustoimenpiteitä."

KTY/s-korttelialueella tulee tehdä

lisätutkimuksia, mm. maaperätutkimus, maan

pintakerroksen, pölyämiskerroksen haittaainepitoisuuden

tutkimus.

KTY/s tulee merkitä kokonaisuudessaan

kuulumaan saa -alueeseen ja

kaavamääräyksiä tulee tarkentaa

pilaantuneiden maiden osalta esim.

seuraavasti: "Alue on tutkittava ja pilaantunut

maaperä on puhdistettava ennen alueella

tehtäviä rakennus- ja kaivutoimenpiteitä."

merkitään tiedoksi

Sellaisiin korttelialueisiin, joiden

maaperää epäillään

pilaantuneeksi, on lisätty

kunnostamiseen velvoittava

lisämääräys.

ks edellä

Pilaantuneisuutta koskevista

selvityksiä ja kaavamääräyksiä on

käsitelty viranomaisten

työkokouksessa.

Kaavaehdotuksessa esitetty

määräys on näiden keskustelujen

mukainen.

Sellaisiin korttelialueisiin, joiden

maaperää epäillään

pilaantuneeksi, on lisätty

kunnostamiseen velvoittava

lisämääräys.

8.3.2013 6


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Porvoon kaupunki

Augustinrannan asemakaava

luonnosvaiheen lausuntojen vastineet

LIITE 9

Nro: Tekijä: Huomautus Kaavanlaatijan vastine

Lausunnot

12. Porvoon kaupunki,

Kaupunkimittausyksikkö, Terhi

Pöllänen

Sitova tonttijako on sisällytettävä

asemakaavaan. Tontit saadaan nopeammin

rakennuskelpoisiksi.

Asemakaavaan on sisällytetty

sitova tonttijako.

Kaikkien tonttien tulisi rajoittua katuun, josta

liittyminen tontille on mahdollista.

Jos kulku jollekin tontille joudutaan

järjestämään toisen tontin kautta, tonttien

omistajien tulee allekirjoittaa rasitesopimus

kulkuyhteydestä ja toimittaa kopio

kaavoittajalle ennen kaupunginhallituksen

hyväksymiskäsittelyä. Rasitesopimus

allekirjoitettava siinäkin tapauksessa, että

tulevat tontit ovat vielä samalla omistajalla.

Omistaja allekirjoittaa rasitteen osapuolinen

olevien tulevien tonttien puolesta.

Samanlainen rasitesopimusmenettely koskee

tonteille välttämättömiä johto- ja yms.

rasitteita.

Tontteihin kohdistuvat välttämättömät

ajoyhteydet ja johdot on merkittävä

asemakaavaan.

Asemakaavan tultua voimaan, tontti on

muodostettava asemakaavan ja tonttijaon

mukaisesti ja merkittävä kiinteistörekisteriin

ennen kuin tontille voi saada rakennusluvan.

Tontit rajautuvat katuun.

Historiallisen höyrysahan

konehuoneen määräala sijoittuu

osaksi sellutehtaan tonttia. Sitova

tonttijako ratkeaa senkin osalta

kaavatyön kuluessa.

merkitään tiedoksi.

merkitään tiedoksi.

Kaavaehdotukseen on lisätty

tontteihin kohdistuvat ajoyhteydet

ja tavoitteellisen

vesihuoltosuunnitelman vaatimat

johtorasitteet. Alueelle sijoittuvia

lukuisia yksityiä johtorasitteita ei

osoiteta asemakaavassa.

merkitään tiedoksi.

8.3.2013 7


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Porvoon kaupunki

Augustinrannan asemakaava

Luonnoksesta saatujen mielipiteiden tiivistelmät ja kaavanlaatijan vastineet

LIITE 10

Nro: Tekijä: Huomautus Kaavanlaatijan vastine

Mielipiteet

1. TeliaSonera Finland Oyj,

Harry Andersson

2. Viita-Yhtiöt, Kuljetus ja

maansiirto Viita Oy, Jari Viita

esittää liitetiedostossa Soneran

merkitään tiedoksi. Kaapelit tulee

valokaapeleiden sijainnit alueella. Kaapelit ovat sijoittaa asemakaavan

ollee käytössä Stora Enson toimistossa. katualueille.

Toivotaan, että kaapelilt olisivat vielä

käytettävissä jatkossakin.

esittää korttelin 3800 tonttia 7 jaettavaksi siten,

että siitä lohkotaan omaksi teollisuustontiksi

liitekarttaan sinisellä viivoitettu alue. Tontille

tulisi vastaavat rakennusoikeudet kuin kortteliin

3802 kaavoitetuilla teollisuustonteilla. Tontille

on vuonna 2000 rakennettu teollisuushalli.

ei toimenpiteitä. Korttelin tonttijako

on osoitettu kaavaehdotuksessa

maanomistajien kanssa käytyjen

neuvottelujen perusteella.

3. Porvoon Energia Oy, Patrick

Wackström

esittää nykyistä ajoyhteystä EN-alueen ei toimenpiteitä. Korttelin rajaus on

eteläpuolelta satamaan linjattavaksi

osoitettu kaavaehdotuksessa

etelämmäksi, että EN-alueen ympäristöluvassa maanomistajien kanssa käytyjen

Porvoon Energian viemäriksi määritelty avo-oja neuvottelujen perusteella.

voidaan huoltaa.

vaatii KTY/s-kortteliin esitettyjen rakennusten

suojelumerkintöjen poisjättämistä.

Rakennukset ovat huonokuntoisia.

ei toimenpiteitä. Osalle

rakennuksista on osoitettu

suojelumerkintä laaditun

selvityksen ja viranomaisten

kanssa käytyjen neuvottelujen

perusteella.

esittää KTY/s-korttelin alueella olevaa

palovesisäiliötä otettavan uudelleen käyttöön.

Säiliölle tulisi varata kanaalivaraus rasitteena

EN-alueelle sekä merelle LS-korttelin poikki.

otetaan huomioon

4. Metallverkstad Tom Nyberg

Kb, Tom Nyberg

eivät suosittele asumista alueelle, johtuen merkitään tiedoksi. Alueelle ei olla

jatkuvan teollisen toiminnan sekä

osoittamassa asumista.

energiahakkeen varastoinnista johtuvista melu-,

pöly- ja hajuhaitoista sekä raskaasta

liikenteestä.

esittää EN-alueen kerroslukumerkintää II otetaan huomioon. Korvataan

korjattavan tai poistettavan kokonaan. rakennuskorkeutta ohjaavalla

määräyksellä.

alueella jo oleva infrastruktuuri on riittävä ja

toimiva, jolloin asemakaava toteutuessaan

aiheuttaisi tarpeettomia lisäkustannuksia.

ei hyväksy tontin 6 suunnitelmaa seuraavista

syistä:

tontti 6 on jaettu kahteen eri suunnittelualueeseen

(satama/teollisuus) tai on

menettänyt huomattavan määrän alasta.

merkitään tiedoksi. Ei

asemakaava-asia

Korttelin rajaus on osoitettu

kaavaehdotuksessa

maanomistajien kanssa käytyjen

neuvottelujen perusteella osin

satama- ja osin teollisuusalueeksi.

tontin pinta-ala luonnoksessa on 19 605m2 ja

maanmittaustoimiston mukaan 21 795m2.

jos tontti 6 menettää merkittävän osan pintaalastaan,

vähentää se vastaavasti

rakennusoikeuden määrää.

tarkistetaan pinta-ala

tontin rakennusoikeuden

kokonaismäärä ja sijoittuminen on

tarkistettu maanomistajien kanssa

käytyjen neuvottelujen yhteydessä.

Alueella (tontti 6) on aiemmin harjoitettu

toimintaa, joka on suoraan ollut yhteyksissä

rantaan, lisäksi alueen on vuokrannut

kansainvälinen yritys, jonka tarkoituksena on

käynnistää rakenteiden korroosiotestaus

alueella keväällä / kesällä 2012.

Mahdollisuus Tolkkisten sataman

laajentamiseen koostuu Tolkkisen sataman ja

tontin 6 eteläpuolella olevasta Porvoon

kaupungin omistamasta alueesta. Tontista 6

leikattu alue voi toimia osana satamaa, mutta

siihen asti kun suunnitelmat etenevät tonttia ei

pitäisi jakaa.

Ei toimenpiteitä. Asemakaavassa

on osoitettu tontille 6 oikeus

rannan käyttämiseen.

ks. edellä.

Asemakaavamääräyksessä on

määrätty, että satama-alueiden

tulee muodostaa yhtenäinen

kokonaisuus.

8.3.2013 1


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Porvoon kaupunki

Augustinrannan asemakaava

Luonnoksesta saatujen mielipiteiden tiivistelmät ja kaavanlaatijan vastineet

LIITE 10

Nro: Tekijä: Huomautus Kaavanlaatijan vastine

Mielipiteet

5. Porvoon Energia Oy, Port of

Tolkkinen, T Nyberg Kb,

Porvoon Telakka Oy

pyytävät koko asemakaavoitusprosessin

tarpeiden uudelleenarviointia aikatauluineen

ei toimenpiteitä.

Asemakaavaehdotuksen

ratkaisuista on neuvoteltu

maanomistajien kanssa. Kun

otetaan huomioon, että Stora

Enson saha-alueelle on sijoittunut

jo nyt useita toimijoita ja

toimintoja, voidaan todeta, että

alueen voimassa oleva

asemakaava on vanhentunut ja se

tulee uusia.

6. Tolkislandetin

asukasyhdistys, Kai Helpiö ja

Rainer Appelgren

pyytävät palauttamaan kustannusvaikutukset

Porvoon kaupungin myyntiprosessin

yhteydessä esittämiin

pyytävät Porvoon kaupungilta selkeän

näkemyksen kaavaprosessin aiheuttamista

kokonaiskustannuksista.

T-alueilla ei tule sallia pölyävien ainesten

ulkovarastointia, kuten esim. kivihiili, turve jne.

Asia tulee ilmetä kaavassa.

Mahdollisesta louhinnasta on tiedotettava

asukkaita ja louhinta on suoritettava niin, ettei

siitä aiheudu haittaa lähiasutukselle.

ei asemakaava-asia.

Kustannukset ja niiden

jakautuminen sovitaan

maankäyttösopimuksien

yhteydessä.

ei asemakaava-asia.

Kaavoituskustannuksista ja niiden

jakautumisesta on sovittu

kaavoituksen

käynnistämissopimuksen

yhteydessä.

Pölyämisestä ja ulkovarastoinnista

on määrätty

asemakaavamääräyksessä.

merkitään tiedoksi. Ei

asemakaava-asia. Louhinnan

laajuutta on alustavasti arvioitu

osana asemakaavan vaikutusten

arviointia.

8.3.2013 2


1

16 731 m²

2

110 558 m²

3800

3

95 568 m²

6

28 594 m²

7

23 448 m²

5

75 670 m²

1

3 349 m²

3801

2 3

1 959 m² 2817 m²

4

5 758 m²

8

19 602 m²

9

76 060 m²

...\tonttijakoyhdistelmä_e26.dgn 26.3.2013 11:58:14

Liite 11 Tonttijaon yhdistelmä

Bilaga 11 Sammandrag av tomtinledning

More magazines by this user
Similar magazines