Rakennusten elinkaaren ympäristövaikutusten ... - Puuinfo

puuinfo.fi

Rakennusten elinkaaren ympäristövaikutusten ... - Puuinfo

CO 2 ?

RAKENTAMISEN

CO 2 ?

HIILIJALANJÄLKI

Kunnat portinvartijoina

CO 2 ?

CO 2 ?

CO 2 ?

Ratkaisuja rakentamiseen

Puupäivä 2010

11.11.2010 Matti Kuittinen


Rakentaminen tuottaa päästöjä

• EU:n tavoite: kaikki uudisrakennukset

k

lähes nollaenergialuokkaa vuonna 2020

• Vaakakuppi kallistuu rakentamisen,

korjaamisen ja kierrättämisen energiantarpeeseen

ja päästöihin

• Eri rakennusmateriaaleilla on tunnetusti

erilaiset päästöt

11.11.2010 Matti Kuittinen


Rakennustuotteiden valmistuksen

aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (g/kg)

Puu

Tiili

Kuumasinkitty teräs

Siporex

Lecaharkko

Valmistuksen aiheittamat

hiilidioksidiäästöt (g/kg)

Tuotteeseen varastoitunut

hiilidioksidi (g/kg)

Betoni

‐2000 ‐1000 0 1000 2000

Lähde: Rakennustiedon RT-ympäristöselosteet


Kunnat suunnannäyttäjinä

”Kunnat ovat aktiivisia suunnannäyttäjiä.”

”Kunnat pyrkivät määräystasoa

ä parempaan rakentamiseen ja samalla

ennakoimaan tulevia määräyksiä.”

”Tavoitteena on, että useampi

suomalainen kaupunki tunnistetaan

kansainvälisenä suunnannäyttäjänä.”

”Suurimpien kaupunkien johtajat j

muodostavat suunnannäyttäjäverkoston.”

11.11.2010 Matti Kuittinen


RELY-hanke

• Rakentamisen ELinkaaren Ympäristövaikutukset

• Tavoitteena laatia käytännöllisiä toimenpide-ehdotuksia

kuntasektorille kt rakentamisen ympäristövaikutusten

ik t t

pienentämiseksi

• Näkökulmana rakentamisen ja rakennusmateriaalien

hiilijalanjälki

• Puurakentamisen mahdollisuudet esillä

Puuinfo + kuntien edustajia + SYKE

11.11.2010 Matti Kuittinen


RELY-hankkeen tuotokset

• Julkaisu kunta-alan virkamiehille

• Presentaatio seminaarikäyttöön

• Selvitetään hiililaskurin kunnallinen esittely ja kouluttaminen ja

kiinnostuneiden kumppanien kanssa

11.11.2010 Matti Kuittinen


Rakentamismääräysten suunta

2012

Uudisrakentamisen

energiatehokkuuden

parantaminen n. 20%

2013

Materiaalitehokkuuden

ensimmäiset mallit

2015

Kokonaisenergia‐tehokk

uutta 30‐40%

parantavat määräykset

2016

Energiatehokkuuden,

toimivuuden ja

materiaalitehokkuuden

parantaminen

2017

Materiaalitehokkuus

rakentamissäädöksiin

2019

Lähes nollaenergiarakentaminen

julkisissa

kohteissa

11.11.2010 Matti Kuittinen


Rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutukset

kunnan päätöksenteossa

1. Kaavoitus ja rakentamisen

2. Kiinteistöjen i käyttö ja omistus

ohjaus

• Kunnat ovat merkittävä rakennuttaja

• Tänään tehtävät kaavat ohjaavat

• Periaatteita: uudis- ja

tulevaisuuden rakentamista

korjausrakentamisessa pyritään

matalaenergiatasolle ja 2015 jälkeen

• Tänään rakennettava talo kuluttaa

passiivitaloihin

energiaa vielä kauan sen jälkeen,

• Hankintojen tulisi perustua

kun olemme siirtyneet kokonaan

elinkaariajatteluun, jossa

nollaenergiarakentamiseen

ilmastovaikutukset huomioidaan

• Kaavoituksen ja

alusta loppuun

rakennusvalvonnan kautta kulkee

ainoa tie tulevaisuuden

• Julkisilla hankinnoilla voidaan

merkittävästi tukea kotimaisen

rakennettuun ympäristöön

cleantechin kaupallistamista

11.11.2010 Matti Kuittinen


1. KUNTA KAAVOITTAJANA JA

RAKENNUSVALVOJANA

11.11.2010 Matti Kuittinen


Rakennetun ympäristön vaiheet

Maankäyttö Kaavoitus Tontinluovutus Rakentaminen Korjaus Purku

Yleiskaava Asemakaava

Luovutusehdot Kilpailut / haut

Tiet ja kunnallis-

tekniikka

Rakennustapaohje

Rakennusluvat

Toimenpideluvat

Rakennusjätteen käsittelyselvitykset

Purkujätteen käsittelyselvitykset

Maankäyttö-

poliittinen

ohjelma

Maankäyttösopimukset

Maahankinta

Kaavoitusohjelma

Vähähiilisyyden…

Mahdollistajat

Porkkanat

Työkalut

11.11.2010 Matti Kuittinen


Vähähiilisyyden MAHDOLLISTAJAT kaavoituksessa

Alueiden ekoprofilointi

yleiskaavoituksessa

it k

• Nollaenergia

• Nollapäästöt

• Moderni Puukaupunki

Jatkuva kehitys

Kaavaan sisällytetään velvoite

parantaa rakennusten energia‐ ja

hiilitehokkuutta jokaisen

muutoksen tai korjauksen

yhteydessä

Ympäristövaikutusten

äitö ik t t

arvioinnin laajentaminen

Otetaan kaavoittajien

käyttöön hiilijalanjäljen

arviointityökalu

Progressiivinen

ympäristöarviointi

Julkisen ja teollisen rakentamisen

Yhteispeliä

alueille edellytetään kaavassa

Perustetaan seudullisia

rakennuksen k hiilijalanjälkilaskelmaa

l jälkil k l

kaavafoorumeita, joiden avulla

voidaan yhdenmukaistaa

ympäristötavoitteita. Otetaan

seudun paras osaaminen käyttöön.

11.11.2010 Matti Kuittinen


Vähähiilisyyden PORKKANAT tontinluovutuksessa

• Ilmainen ympäristökoulutus vähähiilisen

hankkeen toteuttajille

t tt • Kunnan tarjoama ympäristökonsultointi

VIPpalvelu

Ekologiset

tontinluovutusehdot

Etua

• Suositaan hakijoita, joiden suunnitelmat

ekologisista

ovat määräyksiä ekologisemmat

valinnoista

• Priorisoidaan vähähiilisten hankkeiden

rakennuslupien käsittelyä

ä • Rakennusoikeuden ylitys

• Rakennusalan ylitys

• Alennusta kunnallistekniikan liittymämaksuista

11.11.2010 Matti Kuittinen


Vähähiilisyyden TYÖKALUT rakennusvalvonnassa

RAKENNUSTAPAOHJE:

Annetaan vaihtoehtoisia

i i

esimerkkejä kaavan

ympäristötavoitteisiin

pääsemiseksi

MYÖNNETÄÄN lupa

rakennusalan ylittämiseen, i jos

se johtuu suurempaan

energiatehokkuuteen johtavista

rakenteista

LASKURIT KÄYTTÖÖN:

rakennuksen hiilijalanjäljen

arviointi osaksi normaalia

rakennuslupaprosessia

MIELEKÄS ARVIOINTI:

runkorakenteiden hiilijalanjäljen

arviointi suhteessa

rakennusmateriaalien

käyttöikään ja

toiminnallisuuteen

JONON OHI:

rakennuslupahakemusten

priorisointi jos

hiilijalanjälkilaskelma on tehty

SÄÄSTÖJEN

HAVAINNOLLISTAMINEN:

uudisrakennuksen

energiatehokkuuden

takaisinmaksuaika

SÄÄSTETÄÄN LUONTOA

OIKEASSA KOHDASSA:

energiasaneerauskohteen

eristemateriaalien

hiilijalanjäljen arviointi (panostuotto

‐suhde)

11.11.2010 Matti Kuittinen


Suomen Ympäristökeskuksen

hiilijalanjälkilaskuri

• Kehitetty Synergia-talon suunnittelukilpailua varten

• Excel-pohjainen ja helppokäyttöinen

• Laskee rakenteiden hiilijalanjäljen

(CO 2-ekv. päästöt) – (CO 2-ekv. nielut) = hiilijalanjälki

• 100 vuoden tarkastelujakso

• Huoltovälit huomioitavissa

it i

• Mukana tiedot rakennusmateriaalien hiilisisällöstä

11.11.2010 Matti Kuittinen


© SYKE / Ari Nissinen 2010


© SYKE / Ari Nissinen 2010


2. KUNTA KIINTEISTÖN

OMISTAJANA JA KÄYTTÄJÄNÄ

11.11.2010 Matti Kuittinen


Kiinteistönhallinnan vaiheita

Vl Valmistelu

l Suunnittelu Vl Valmistus Rakentaminen Käyttö Korjaus Purku

Käytön

suunnittelu

Koneet ja laitteet

t

Kuljetukset

Jätteet

Maarakennus

Runkorakennus

Talotekniikka

Sisustus

Kuljetukset

Jätteet

Energiankulutus

Muutostarpeet

Huolto

Rakennusosien

elinkaari

Hankesuunnittelu

Rakennussuunnittelu

Rakennusmateriaalit

Hankintamenettelyt

Rakennus-

aineiden

elinkaari

Purkutyö

Kuljetus

Jätteenkäsittely

Toimenpide-ehdotuksiaehdot Toimenpide-ehdotuksiaehdot Rakennuttamiseen

Kiinteistönhoitoon

Hankintoihin

11.11.2010 Matti Kuittinen


Toimenpide-ehdotuksia

RAKENNUTTAMISEEN

• Suunnittelijalta l edellytetään rakennuksen

k

materiaalien hiilijalanjäljen arviointia jo

hankkeen luonnosvaiheessa

(esim. SYKE-laskurin avulla)

• Suunnittelijalta edellytetään rakennuksen suunnittelua normeja

parempaan energialuokkaan

• Kirjataan rakennusmateriaalien ympäristöselosteiden keräämis- ja

vertailuvelvoite pääsuunnittelijan tai rakennuttajakonsultin sopimukseen,

toteutetaan esimerkiksi rakennustapaselostuksen liitteenä

suunnitteluvaiheessa

• Kirjataan urakoitsijan ij kanssa tehtävään ää sopimukseen velvoite olla

korvaamatta rakennusmateriaaleja tai tuotteita

ympäristösuorituskyvyltään (esim. hiilijalanjälki tai sitoutunut

kokonaisenergia) huonommilla vaihtoehdoilla

11.11.2010 Matti Kuittinen


Toimenpide-ehdotuksia

RAKENNUSSEKTORIN

HANKINTOIHIN

• Pyritään valitsemaan suunnittelijoita ja konsultteja,

joilla on kokemusta ympäristöystävällisistä

rakennushankkeista

• Valtioneuvoston suositus ympäristönäkökulmien

huomioimiseksi hankintakriteerinä tulkitaan tuotteiden ja

palveluiden hiilijalanjäljeksi, sillä se on selkeä ja ilmastonmuutosta

tehokkaimmin hidastava toimenpide

• Suositaan rakennusmateriaaleja, joista on olemassa ympäristöseloste

• Suositaan materiaaleja ja tuotteita, joiden valmistuksen kasvihuonekaasupäästöt (CO 2 -ekv.)

ja valmistuksen kokonaisenergiankulutus k i k suhteessa tuotteen tt käyttöikään ja hankintahintaan

hi t

ovat parhaimmat

• Suositaan sellaisia materiaaleja ja tuotteita, jotka ovat helposti korjattavia ja vikasietoisia

• Suositaan sellaisia i materiaaleja ja tuotteita, tt jotka voidaan turvallisesti ti kierrättää tai hävittää

niiden käytön jälkeen

• Suositaan sellaisia materiaaleja ja tuotteita, jotka voidaan hyödyntää uudelleen raaka-

aineena tai energianlähteenä käytön jälkeen

11.11.2010 Matti Kuittinen


Toimenpide-ehdotuksia

KIINTEISTÖNHOITOON

Rakennusten korjauksessa k suositaan

materiaaleja, joiden hiilijalanjälki

suhteessa elinkaareen on optimaalinen

• Rakennuksen huollossa käytettävissä aineissa

ja tarvikkeissa suositaan sellaisia tuotteita, joiden

ympäristösuorituskyky (esim. myrkyllisyys, hiilijalanjälki tai sitoutunut

kokonaisenergia) on valikoiman paras suhteessa hankintahintaan

• Huolto- ja ylläpitosopimuksissa suositaan sellaisia työmenetelmiä ja

tuotteita, joilla on luokkansa paras ympäristösuorituskyky

• Kunnan omat toimitilat kehitetään WWF:n Green Office –kriteeristön

mukaisiksi

11.11.2010 Matti Kuittinen


Tietoa on, tahtoa tarvitaan

Vähäpäästöisyyden edelläkävijyys voi

tarjota t kunnille monia mahdollisuuksia

i

Rakentamisen hiilijalanjälkeä voidaan

merkittävästi pienentää pelkästään

nykyisiä kiiäki keinoja käyttämällä

ällä

11.11.2010 Matti Kuittinen


KIITOS!

Kysymyksiä?

y y

11.11.2010 Matti Kuittinen

More magazines by this user
Similar magazines