Kaarna - Puuinfo

puuinfo.fi

Kaarna - Puuinfo

Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

"KAARNA"

1 / 11


TALO B

VUOREKSEN PUISTOKATU

Arkkitehtuuri

Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

"KAARNA"

2 / 11

TALO A

Isokuusen korttelirakenne muodostuu viistokattoisista rakennusmassoista, joiden välinen matala

rakennusosa rytmittää mittakaavaltaan korkeampaa puukerrostalorakentamista. Vuoreksen puistokadun

varrella asuinrakennukset niveltyvät osittain yhteen liiketilaosan avulla. Korttelin topografiaa hyödynnetään

siten, että maaston laskiessa torin luoteiskulmasta puistokadun suuntaan, liiketilat porrastuvat maaston

mukaan. Kulku korttelin sisäpihalle tapahtuu neljältä suunnalta. Pihalle käynti on porrastettu Puistokadun ja

eteläisen pihakadun suunnalta. Torilta ja lännenpuoleiselta kadulta on pihalle suorat maantasoyhteydet.

TALO C

Puukerrostalorakennusten tyypistö vaihtelee pienkerrostalosta aina korkeaan kerrostaloasumiseen.

Rakennusten kerroslukumäärä on korkeimmillaan kuusi ja puoli ja matalimmillaan kaksi ja puoli kerrosta.

Matalat kaksi ja puolikerroksiset rakennukset on sijoitettu korttelin eteläpuolelle, jotta korttelin pihan valoisuus

olisi paras mahdollinen rakennusten korkeuksien suhteen. Korkeat puukerrostalot on sijoitettu rajaamaan

torin ja Puistokadun reunaa.

RAITTI

Lapekattoinen rakennusmassoittelu muodostaa vaihtelevan ja polveileven taitekattoisen kokonaiskuvan

puukaupungin kortteleihin. Kaupunkikuvallisesti kilpailukorttelin korkein kohta, seitsemän kerroksinen

rakennus on haluttu sijoittaa Puistokadun varteen. Siten Puistokadun varrelle muodostuu useampia korkeita

puukerrostalorakennuksia. Painopiste torin luoteiskulmassa on toteutettu ulokkeella, jolla kaupunkikuvallinen

korostus on massoittelussa huomioitu kilpailun tavoitteiden mukaan.

RAITTI

Ajoyhteys kortteliin tapahtuu raitin puolelta. Pysäköinti on toteutettu korttelin keskelle maanalaisena

pysäköintinä. Muutama pysäköintipaikka on sijoitettu pihalle ajorampin läheisyyteen palvelemaan vieraita tai

talon asukkaita väliaikaisen pysäköinnin tarpeessa.

TALO D

Kilpailukorttelin pääjulkisivuväri on harmaa, jonka vastakohtina ovat voimakkaat / kirkkaat, hieman taitetut

tehostevärit eri osissa rakennusta. Pääajatus on, että alueen eri kortteleissa käytetään erilaisia päävärejä

kuten esim. keltaista, okraa, punaista, vihreää ja tummaa harmaata. Tehostevärit vaihtelevat samoin

kortteleittain. Isokuuseen muodostuu puukaupunki, jonka kortteleiden rakennuksilla on oma tunnusvärinsä.

Korttelissa ikkunoiden ja ikkunaovien sävy on tumma harmaa.

TALO A

TALO B

Julkisivuverhous on pääosin n. 200 mm leveää pystylautaa, maantasokerroksen osalla käytetään levy- ja /tai

puuverhouksia. Kattomateriaalina on viherkate ja tiilikate niillä kattopinnoilla, joissa käytetään

aurinkokeräimiä. Viherkatot ovat niin asuinkerrostaloissa kuin myös nivelrakennusten matalilla liiketilaosilla,

josta ne ovat näkyminä myös asuntoihin. Piharakennuksissa käytetään myös viherkaterakennetta.

RunkoPES-rakennejärjestelmä

TALO D

Rakennukset ovat CLT-runkorakenteisia RunkoPes mukaan. Välipohjat, ulkoseinät, huoneistojen- ja

porrashuoneiden seinät ja yläpohjarakenteet ovat puurakenteisia. Kellarikerrosrakenteet ovat betonia.

Viherkatot

RAITTI

VUOREKSEN PUISTOKATU

Viherkattojen hyödyt kaupungeissa ovat merkittävät, sillä katolla kasvavat kasvit viilentävät ja puhdistavat

kaupunki-ilmaa sekä eristävät melua. Kasvit sitovat itseensä ilmakehästä CO2:ta, siltä osin ilmakehän CO2-

pitoisuus pienenee.

Viherkatoilla saavutetaan kustannustehokkaita keinoja ympäristöongelmien hallintaan: ilmansaasteiden,

lämpösaarekeilmiön ja hulevesien hallinta, sadevesipulssien tasaus, melun vaimennus, kaupunkiilmanlaadun

parantuminen (happi, kosteus).

Tämän lisäksi tulevat säästöt energiakustannuksissa: huomattava eristysvaikutus talvella ja jäähdytys

kesällä. Viherrakentaminen tarjoaa enemmän, monipuolisempaa ja elämyksellisempää kaupunkiluontoa:

monimuotoisuuden edistäminen innovatiivisilla ratkaisuilla.

Runsaasti potentiaalia asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämiseksi: terveysvaikutukset, sosiaalinen

ja psykologinen hyvinvointi, palvelut. Säästöt tulevat tätä kautta mm. Terveydenhuollossa, ja markkinoita on

tarjolla ”viherkattopalveluille” (esim. uusia turistikohteita, terapiapuutarhoja, oppimisympäristöjä)

--> tuloksena laadukkaampi kaupunkielinympäristö.

TALO C

Ehdotuksen ”Kaarna” kattopinnat ovat viherkattoja, joissa päällimmäisenä kerroksena on esim.

maksaruohomatto. Katon kaltevuus aikaansaadaan kantavalla rungolla. Varsinainen vesieristys sijoitetaan

maksaruohon ja salaojakerroksen alle. Katon päällimmäiset kerrokset ovat salaojakerros ja maksaruohokate.

Vesieristeenä käytetään kaikissa katoissa kumibitumikermiä. Maksaruohokatteen kasvilajitelma on normaali

kasvusto-lajitelma siten, että vihreiden lajien osuus on mahdollisimman suuri.


sälei kö 1

säleikkö 2

parveke

124 0

Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

P

124 0

123 9

"KAARNA"

3 / 11

129,3

PELASTUSTIE

TALO A

IV 1/2

TORI

YHTEYS TORILLE

B

viherkatto

I

PYÖRÄKATOS

viherkatto

II 1/ 2

I

viherkatto

II

TALO D

II 1/ 2

(AUTOHALLI)

TALO B

I

VI 1/2

viherkatto

PIHARAKENNUS

HULE/

HULE/heinäkasvit HULE/ heinäkasvit

heinäkasvit

köynnössäleikkö

PIAZZA

viherkatto

+ 126,200

LEIKKI

viljelypalstat

OLESKELU

viherkatto

JÄTE

I

viherkatto

viherkatto

A

I

+ 124,800

HULE/

heinäkasvit

I

PYÖRÄKATOS

viherkatto

AJO PYSÄKÖINTIHALLIIN

AP

2kpl

TALO C

IV 1/2

123 8

B

123 7

123 5

A

köynnössäleikkö

Vuoreksen puistokatu

Pihat

Pihat on toteutettu korttelin kaikkien rakennusten yhteiskäyttöön.

Sisäänkäynti Puistokadulta – punakivetyksine portaineen rajaa julkisen ja

puolijulkisen tilan juhlavuudellaan. Tasoero syntyy tontin luontaisista

korkeuseroista. Esteettömän kulun tarjoaa sisäänkäynti suoraan torilta ja

raitilta.

Torilta pihalle saavuttaeesa tullaan piha ”Piazalle”, joka on liiketilojen ja

korttelin yhteistilojen ympäröimä asukkaiden kohtauspaikka.

Pihatila on jäsennetty oleskelu-, leikki, viheristutuksin ja hulevesipainantein.

Pihalle on suunniteltu city-viljelypalstat, joissa pienimuotoinen puutarhanhoito,

marjapensaiden ja hyötykasvipuiden kasvatus on mahdollista.

Pihan pintamateriaalit ovat läpäiseviä päällysteitä, pääosin nurmikiveä.

Pihatoimintoja rajaavat istutuskumpareet.

Asukkaiden yhteisöllisyyttä lisää piharakennus, johon voidaan sijoittaa

pihasauna, grillikatos ja askartelutila esim. pientä nikkarointia, pyöränkorjausta

varten. City-viljelypalstat/ -laatikot tuovat mahdollisuuden pienimuotoiseen

kaupunkiviljelyyn.

Eri käyttäjäryhmille on tarkoituksella pyritty löytämään arjen puuhaa

pihamaalta.

Piharakennuksessa voi lisäksi olla polkupyörien kunnostukseen liittyvät

yhteistilat.

Hulevesiratkaisut

Piha-alueella rakennetaan maastopainanteita, jotka imeyttävät ja viivyttävät

piha-alueelle tulevia hulevesiä. Painanteet on rajattu kivireunuksin.

Rakennusten sisäänkulkureitit rajautuvat ns. laiturimaisesti hulepainanteiden

reunalla.

Hulevesipainanteet jäsennöityvät kiviaihein ja vesiheinäkasvein. Painanteiden

reunoilla on puisia istuskelutasoja.

Viherkatoille tulevaa sadetta viivytetään ja haihdutetaan jo kattopinnoilla.

Loput sadevesistä ohjataan syöksytorvien kautta maanalaiseen hulevesien

käsittely järjestelmään.

Heinäkasvit

RAITTI

122

ASEMAPIIRROS 1:500

KIVEYS

HULEVESIPAINANTEET

PIHAN MATERIAALEJA:

HEINÄKASVIT NURMIKIVEYS

KÖYNNÖSSEINÄ ISTUTUSKUMPAREET VIHERKATOT PIHAVILJELY VÄRIKKÄÄT KUKAT JA PENSAAT


Pysäköinti

Pysäköinti on ratkaistu korttelikohtaisena rakennusten keskelle kannen alle hallipysäköintinä kahteen kerrokseen. Kilpailuohjelman mukaisille pysäköintimalleille on haluttu esittää

korttelipysäköintivaihtoehto, jossa kaikilla korttelin asukkailla on lyhyt matka autohalliin korttelin kaikilta suunnilta ja maanalaipysäköinnistä on mahdollista rakentaa tarvittaessa yhteys kerrostalon

porrashuoneeseen. Autohalliin on lisäksi mahdollista sijoittaa sähköauton laataamispisteitä.

Maanpäällinen pihakansi on jäsennöity toiminnoin ja istutuksin, kts. piha. Pysäköinti on toteutettavissa hankekohtaisesti rakennusvaiheittain, esim. kaksivaiheisena paikoitushallia laajentaen.

Kadunalaispysäköinti- ja parkkitalo vaihtoehtomallit nähdään taloudellisesti liian kalliina toteuttaa, eiväkä ne myöskään sovellu vaiheittaiseen rakentamisaikatauluun.

Pysäköinnin yhteisratkaisu valmistuu kumppanuuskaavoitusvaiheessa ja kilpailuohjelman malliratkaisut ovat vaihtoehtoja kilpailuehdotuksessa nyt esitettyyn vaihtoehtoon.

Polkupyörien säilytykseen korttelissa on kiinnitetty huomioita. Polkupyörille on varattu kaksi katosta korttelipihan sisäänkäyntien yhteydestä sekä rakennusten maantasokerroksissa on

pyörävarastoja. Myös pihalle osoitetaan jatkosuunnittelussa pyörätelineitä.

Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

"KAARNA"

4 / 11

Asunnot

Asunnoissa puulla on positiivinen psykologinen vaikutus. Harmoniset ratkaisut, levollinen värimaailma, viihtyisä asuinmiljöö ja puu rakennusmateriaalina herättää esteettistä mielihyvää, lisää levollisuutta ja sen myötä hyvää mieltä

ja oloa. Tietyillä puun erittämillä uuteaineilla on suotuisa vaikutus ihmisen terveyteen. Asunnoissa CLT- puuelementin pinta on osittain näkyvänä (rakennusten palotoiminnallisen suunnitelma).

Asuntojakauma vaihtelee pienistä, keskisuurista asunnoista aina suuriin kaksikerroksisiin asuntoihin tarjoten asuntoja eri elämänvaiheisiin.

Asuntosuunnittelussa on pyritty selkeälinjaisuuteen. Samankokoisista asunnoista on suunniteltu erityyppejä, joissa eri elämänvaiheet olisivat joustavasti huomioitu. Asukas voi asua halutessaan korttelissa koko elämänsä, jonka

erityyppisten asuntojen valikoima takaa elämäntilanteen mukaan. Erilaisia asukasprifiileja ovat mm. sinkut, kahden henkilön perheet, suurperheet, yksinasuvat vahhukset, sukulais perheet (isovanhemmmat tai toinen heistä asuu

samassa korttelissa).

Asuntojen kiintokalustettavuuteen on etsitty ratkaisuja.

Keittiöiden ja keittotilojen erilaiset luonteet asunnoissa on saatu muodostetuksi useilla tavoin. Keittiö voi olla saareke, perinteinen L-mallinen keittiö/tupakeittiö tai erillinen keittiötila. Useissa asunnoissa on ns. kalusteseinä, jossa

keittiökalusteet ja säilytyskalusteet rakentuvat syvennyksiin ja voivat olla myös liukuovella suljettavissa - tarvittaessa pois näkyvistä. Joissakin asunnoissa on erillinen työtila ja kodinhoitotila.

Asuntojen terassit ja parvekkeet avautuvat pääosin idän, etelän ja lännen ilmansuuntiin. Parvekkeet ovat sisäänvedettyjä tontin ulkopuolisilla julkisivuilla. Parvekkeiden ’henki’ pyritään toetuttamaan ”puun henkeen”. Parvekkeiden

seinä ja kattopinnat ovat puuverhoiltuja. Parvekkeiden sisäpinnoilla suositaan kirkkaita värisävyjä.

Passiivinen auringon suojaus parvekkeilla toteutetaan liukusäleiköin, joilla saadaan tarpeen mukaan säädeltyä auringon lämpövaikutusta ja valon määrää. Säleiköt toimivat myös näkösuojina, jolloin parvekkeesta voi rajata

yksityisempiä osia esim. saunan vilvoittelua verten.

Osa asunnoista on saunattomia pienasuntoja, koska pihalle on suunniteltu piharakennus, jossa on yhteiskäyttöön tarkoitetut saunatila.

Julkinen ja puolijulkinen tila

Torilta siirrytään julkisesta tilasta puolijulkiseen tilaan (piazza). Rakennusten väliset tilat viestivät siirtymistä kaupunkitilasta yksityiseen. Korttelin sisäänkäyntiä on haluttu tehostaa myös värillä. Korttelitilat kuten piazza,

piharakennus, city-viljelypalstat, leikki ja oleskelu ovat asukkaiden yhteisöllisyyteen ja kohtaamiseen suunnattuja tiloja ja tarpeita.

VIHERKATTO

2. krs asunto

2. krs asunto

+143,000

VIHERKATTO

+139,800

+136,600

2. krs asunto

+136,100

PARVEKEVYÖHYKKEELLÄ

LIIKUTELTAVAT SÄLEIKÖT

+133,400

+132,900

VIHERKATTO

+130,200

+129,700

KÖYNNÖSSEINÄ

TORI

LIIKETILA

+124,500

LIIKETILA

LIIKETILA

+124,100

+126,500

VSS/IRT. VARASTO

+123,300

LEIKKAUS A 1:300


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

"KAARNA"

TALO A

TALO B

A

TALO A

TORI

TALO B

A

5 / 11

B

HULEVESIPAINANNE

VARAUS

HULEVESIEN

MAANALAISELLE

VIIVYTYSJÄRJESTELMÄLLE

PYSÄKÖINTITASO -1

28 AP

PYSÄKÖINTITASO -2

30 AP

2H+KT+S

58,5 m 2 LIIKE

LIIKE

LIIKE

68,5 m 2 193,5 m 2

147,5 m 2

LIIKETILA JAETTAVISSA

LIIKETILA JAETTAVISSA

+127,000

TEKN.TILA

9,5 m 2 ISTUSKELUPORTAAT

1H+TUPAK.+S

"PIAZZA"

POLKUPYÖRÄT

KORTTELITILAT

52,0 m 2 32,0 m

1H+TUPAK+S

2

60,0 m 2 UVV/ vaunuvarasto

57,0 m 2 Vaunut/pyörät

-PESULA

19,5 m 2

24,0 m 2 -KERHOTILA

+124,040

HULEVESIPAINANNE

HULEVESIPAINANNE

GRILLIKATOS

PIHARAKENNUS

43,0 m 2

-PIHASAUNA

-VERSTAS

LIIKE

163,5 m 2

POLKUPYÖRÄT

LIIKETILA JAETTAVISSA

KÖYNNÖSSÄLEIKKÖ

+126,200

VILJELY

POLKUPYÖRÄT

LEIKKI

OLESKELU

42,5 m 2

UVV/ vaunuvarasto

18,5 m 2

2H+KT+S 2H+KT+S

60,0 m 2

+126,500

58,5 m 2

TUPAK

TEKN./ VAR.

32,5 m

13,5 m 2

2 JÄTE

2H+KT+S

57,0 m 2

HULEVESI- +124,800

PAINANNE

2H+KT+S

2H+KT+S

59,0 m 2

63,0 m 2

2H+KT

48,5 m 2 2H+KT+S

2H+KT+T+S

64,0 m 2 59,0 m 2

2 AP

3H+KT+S

69,5 m 2

HULEVESI-

PAINANNE

VSS/IRT. VARASTO

TEKN. TILA

94,8 m 2

AJO TASOON -2

+122,500

AJO MAANTASOLLE

21,6 m 2 VSS/IRT.VARASTO

116,0 m 2

B

RAKENNUSTILAVUUS

V: 1 961,73 m3

RAKENNUSTILAVUUS KELLARI

KERROSALA KELLARI

TEKN. TILA

26,5 m 2

NETTOALA KELLARI

KERROSALA 250

B

RAITTI

AUTOHALLI

+127,000 +126,500

POLKUPYÖRÄKATOS

AJO AUTOHALLIIN

VUOREKSEN PUISTOKATU

B

TALO D

PYSÄKÖINTI -1 1:500

VARAUS JÄTTEIDEN

PUTKIKERÄYSJÄRJESTELMÄLLE

VARAUS HULEVESIEN MAANALAISELLE

VIIVYTYSJÄRJESTELMÄLLE

TALO C

A

TALO D

MAANTASO 1:500

RAITTI

TALO C

A

NETTOALA V D

245,1 m2

TILASTOT:

KERROSALA:

TALO A 16 7 4 m 2

TALO B 2815 m 2

TALO C 16 13 m 2

TALO D 15 11 m 2

Yhteensä: 7613 m 2

LIIKETILAT:

570 m 2

YHTEISTILAT:

ASUNTOJAKAUMA:

TUPAK 1kpl 32,5 m

PIHARAKENNUS 43 m 2

2

TUPAK+ALK 4kpl 44 m

KORTTELITILAT 60 m 2

2

Yhteensä: 10 3 m 2

1H+TUPAK+S 7kpl 52-57 m 2

KERROSALA 250mm:

2H+KT 13kpl 53,5-54,5 m

TALO A 16 0 5 m 2

PYSÄKÖINTILASKELMA

2

2H+KT+S 24kpl 54-66 m 2

TALO B 2708 m 2

2H+KT+T+S 4kpl 59 m

TALO C 15 5 2 m 2

MITOITUSPERUSTE:

2

2H+K+T/S 3kpl 58 m

TALO D 14 5 0 m 2

1 AP/ 100 asuinkerrosneliömetriä kohden

2

2H+K+S 2kpl 62 m

1 AP/ 70 liike- ja yhteistilojen kerrosneliömetriä kohden

2

Yhteensä: 7315 m 2

4949/100 = 50 ap

3H+K+S 6kpl 72,5 m 2

ASUNTOJEN HUONEISTOALA:

673/ 70 = 10 ap

3H+K+S+ALK 1kpl 78 m 2

Yhteensä: 60 ap

TALO A 114 3 m 2

Autopaikoista 58 sijoittuu autohalliin ja 2 autopaikkaa

TALO B 16 8 1 m 2

pintapaikoituksena.

TALO C 10 0 5 m 2

Asuntoja on yhteensä 75 kpl, joista kaksikerroksisia on 10kpl.

TALO D 112 0 m 2

Polkupyörille on varattu 2kpl pyöräkatoksia raittien varsille.

Yhteensä: 4949 m 2

Lisäksi asuinrakennusten maantasokerroksessa on

WC/KPH LÖYLYHUONE KHH

pyörävarastoja.

Kaksikerroksiset asunnot:

3H+K +S 2kpl 98,5-111m 2

3H+K+T+S 1kpl 93 m 2

3H+K+ALK+S 1kpl 104 m 2

3H+KT+S 1kpl 99,5 m 2

4H+K+ S 2kpl 103-115 m 2

5H+KT+S 1kpl 127 m 2

6H+K+S 1kpl 132 m 2

6H+K+T+S 1kpl 140 m 2


Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

B

TALO A

VIHERKATTO

TORI

VIHERKATTO

VIHERKATTO

TALO B

A

2H + K+ T/S

TUPAK. + ALK

2H+KT+S

2H+KT+S

58,0 m 2

2H+KT+S

58,5 m 2 44,0 m 2

54,0 m

61,5 m 2 2

1H+TUPAK.+S

2H+KT

3H+K+S

2H+KT

52,0 m 2 1H+TUPAK+S

50,0 m 2

72,5 m 2

2H+KT

53,5 m 2 57,0 m 2 54,5 m 2

3H+K+S

72,5 m 2

2H+K+S

62,0 m 2

2H+KT+S 2H+KT+S

59,5 m 2

58,5 m 2

4H+K+S

103 m 2

2H+KT+S

57,0 m 2

5H+KT+S

127 m 2 3H+K+S

2H+KT+S

111,0 m 2

63,0 m 2

3H+K+T+S 2H+KT+S

2H+KT+T+S

93,0 m 2 61,0 m 2 59,0 m 2

NETTOALA

411,4 m2

VIHERKATTO

VIHERKATTO

VIHERKATTO

VUOREKSEN PUISTOKATU

B

B

TALO A

1H+TUPAK.+S

2H+KT

52,0 m 2 1H+TUPAK+S

50,0 m 2

57,0 m 2 4H+K+S

yläkerta

VIHERKATTO

5H+KT+S

yläkerta

3H+K+ALK+S

2H + K+ T/S

78,5 m 2 58,0 m 2

3H+K+S

yläkerta

VIHERKATTO

KERROSALA 250

378,3 m2

KERROSALA

393,6 m2

NETTOALA

354,7 m2

3H+K+T+S

yläkerta

VIHERKATTO

TALO B

TUPAK. + ALK

2H+KT+S

61,5 m 2 2H+KT+S

54,0 m 2

3H+K+S

2H+KT

2H+KT

72,5 m 2

53,5 m 2 54,5 m 2

2H+K+S

3H+K+S

72,5 m 2 62,0 m 2

44,0 m 2 2H+KT+S

"KAARNA"

A

63,0 m 2 2H+KT+T+S

59,0 m 2

B

6 / 11

TALO D

TALO C

A

TALO D

TALO C

A

2. KRS 1:500

3 KRS 1:500

ASUNTOTYYPPEJÄ 1/200:

TUPAK + ALK 44 m 2 2H+KT+S 54 m 2

2H+K+T/S 58 m 2 2H+KT+T+S 59 m 2

5H+KT+S 127 m 2

TYÖHUONEEN TILALLA

1H+TUPAK+S 57 m 2

VOI OLLA MYÖS

2H+KT+S 57 m 2 LÖYLYHUONE

KALUSTESEINÄ

LATTIASTA KATTOON.

1. KRS 2. KRS


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

"KAARNA"

B

TALO A

TALO B

2H + K+ T/S

6H+K+T +S

140 m 2

58,0 m 2

TUPAK. + ALK

2H+KT+S

44,0 m 2

61,5 m 2

2H+ KT+S

54,0 m 2

3H+KT+S

99,5 m 2 3H+K+S

2H+KT

2H+KT

1H+TUPAK+S

2H+KT

72,5 m 2

53,5 m 2

54,5 m 2

50,0 m 2

6H+K+S

4H+K+S

115 m 2

VIHERKATTO

VIHERKATTO

57,0 m 2 2H+KT+S

VIHERKATTO

132 m 2 A

63,0 m 2 2H+KT+T+S

59,0 m 2

TALO D

TALO C

4 KRS 1:500

ASUNTOTYYPPEJÄ 1/200:

3H+K+S 72,5 m 2

A

B

4H+K+S 115 m 2

B

TALO A

VIHERKATTO

6H+K+T +S

yläkerta

3H+KT+S

yläkerta

TALO D

5. KRS 1:500

VIHERKATTO

TALO B

7 / 11

A

2H+KT+S

TUPAK. + ALK

61,5 m 2

44,0 m 2

2H+ KT+S

54,0 m 2

3H+K+S

2H+KT

2H+KT

72,5 m 2 53,5 m 2 54,5 m 2

B

6H+K+S 4H+K+S

yläkerta

yläkerta

TALO C A

6H+K+S 132m 2

aukko

VIHERKATTO

aukko

HUONE VOI TOIMIA MYÖS

KIRJASTONA,

RUOKAHUONEENA,

TYÖHUONEENA TAI

VÄLISEINÄ VOIDAAN POISTAA

KOKONAAN

ERILLINEN KHH

aukko

aukko

MAKUUHUONEESTA

KULKU PARVEKKEELLE

LIIKUTELTAVILLA AURINKOSUOJILLA

SAADAAN PARVEKETTA RAJATTUA.

TYÖHUONE,

KIRJASTO,

1. KRS MH..

2. KRS

1. KRS 2. KRS


Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

"KAARNA"

TALO A

TALO B

A

TALO A

TALO B

A

8 / 11

3H+K+ALK+S

2H+KT

104 m 2

52,5 m 2

3H+K+ALK+S

yläkerta

VIHERKATTO

2H+KT+S

66,0 m 2

3H+K+S

98,5 m 2

VIHERKATTO

3H+K+S

yläkerta

B

B

B

B

TALO D

TALO C

A

TALO D

TALO C

A

6 KRS 1:500

7 KRS 1:500

+139,300

+136,100

+132,900

+129,700

+122,500

PYSÄKÖINTI -1

LIIKETILA

+124,100

+119,500

PYSÄKÖINTI -2

LEIKKAUS B 1:300


Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

"KAARNA"

9 / 11

PUURELIEFI

PUURELIEFI

JULKISIVU LUOTEESEEN 1:300

TAIDE

Korttelissa on yhdistetty taide ja kierrätys.

Rakennusten runkomateriaalina olevista CLTlevyistä

jää ylijäämänä seinässä ja välipohjissa

olevien aukkojen (mm. ikkunat, ovet, läpiviennit)

kohdat. Tämä materiaali on mahdollista hyödyntää

esimerkiksi taideaiheiden raaka-aineena.

Puumateriaalia pystytään työstämään monin eri

tavoin.

Taideteosten muotoa kehitellään yhdessä

työryhmään jatkossa valittavan taiteilijan/

taiteilijaryhmän kanssa. Julkisivuissa on esitetty

viitteellisesti näiden teosten sijoittumispaikkoja.

Pääsääntöisesti ne sijaitsevat

sisäänkäyntisyvennyksissä torin ja Vuoreksen

puistokadun varrella.

Teosten avulla rakennusten runkomateriaali tulee

näkyväksi myös ympäristöönsä.

JULKISIVU LOUNAASEEN 1:300


JULKISIVUMATERIAALIT:

Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

1. PUUV ER HOUS, PEITTOMAALATTU PYSTYPANEELI, HA RMA A

2. PUUVERHOUS, PEITTOMAALATTU VAAKAPANEELI, TEHOSTEVÄRIT

3. KUITUSEMENTTILEVY, LÄPIVÄRJÄTTY TUMMA HARMAA, TEHOSTEVÄRIT

4. VIHERKATTO, SEDUM

5. LASI

6. PUUSÄLEIKKÖ, PEITTOMAALATTU

1.

2.

4.

4.

"KAARNA"

10 / 11

6.

2.

1.

2.

2.

4.

1.

2.

5.

5

3.

PUURELIEFI

3.

5.

3.

JULKISIVU KOILLISEEN 1:300

3.

5.

4.

PUURELIEFI

JULKISIVU KAAKKOON 1:300

JULKISIVUOTE 1/100


Vuoreksen Isokuusen puukerrostalokorttelien kumppanuushanke

17.9.2012

"KAARNA"

11

/ 11

ENERGIATEHOKKUUS

Ehdotuksen energiatehokkuus on laskettu rakentamismääräyskokoelman osan D5 mukaisesti.

Suunnitelman kaikki rakennukset täyttävät lämpöhäviöiden tasausvaatimuksen ja kuuluvat A-

energialuokkaan. Asunnot avautuvat vaihdellen kaikkiin ilmansuuntiin. Eteläpuolelle sijoittuvien

asuntojen auringon liikalämmöltä vältytään parvekkeiden varjostaessa asuntoja. Varjostuksen

säätely on tehtävissä liikuteltavin parvekesälein ja -lasein. Aurinkopaneeleita voidaan sijoittaa

asuinrakennusten kattopinnoille tarvittaessa. Parhaiten hyödynnettävissä olevin

aurinkopaneeleiden paikka on mm. C-talossa. Viherkatot tuovat säästöjä energiakustannuksissa.

E-LUVUT

RAKENNUSTEN ASUINTILOJEN E-LUVUT:

118 115 113 119

Autohalli ei ole ollut laskennassa mukana, koska pysäköinti voidaan toteuttaa myös korttelin

ulkopuolisena ratkaisuna.

ET-LUVUT

99 95 100 91

RAKENNUSTEN LIIKETILOJEN E-LUVUT:

215 194 192

AURINKOLÄMPÖ

Suunnittelualueen kattopinta-alat on suunniteltu toteutettavaksi suurimmaksi osaksi viherkattoina, jolloin niitä voidaan

hyödyntää hulevesien hallinnassa. Kattojen suuntaus- ja kallistuskulmat mahdollistavat kuitenkin myös aurinkolämmön

hyödyntämisen, jolloin osa tarvittavasta lämpimän käyttöveden lämmitystarpeesta voitaisiin tuottaa aurinkoenergian

avulla.

Aurinkokeräimien lopullinen määrä päätetään toteutusvaiheessa. Aurinkokeräimiä tullaan käyttämään kohteessa, mikäli

jonkin rakennuksen E-luku vaikuttaa nousevan liian lähelle E-lukuvaatimuksen raja- arvoa.

HIILIJÄLKI

Rakennusten A, B, C ja D yhteinen hiilijalanjälki on laskettu Synergia laskurilla.

Päärakenteet tuottivat päästöjä 1 301 690 kg CO2-ekv ja varastoja -2 323 707 kg CO2-ekv.

Rakennusten yhteenlaskettu hiilijalanjälki on negatiivinen -1 022 018 kg CO2-ekv.

Viherkattojen rakenteen CO2 arvot tarkennetaan jatkosuunnittelun edetessä. Viherkatot sitovat itseensä ilmakehästä hiilidioksidia, joten

se vain pienentää rakennuksen hiilijälkeä.

More magazines by this user
Similar magazines