Ajankohtaista alue- ja rakennepolitiikassa - Rakennerahastot.fi

rakennerahastot.fi

Ajankohtaista alue- ja rakennepolitiikassa - Rakennerahastot.fi

Ajankohtaista

alue- ja rakennepolitiikassa

Veijo Kavonius

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kehittämisyksikkö

16.2.2010 Helsinki


Kansallinen alueiden kehittäminen

• Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet 2007 - 2011

• toteuttamisen seurantaraportti valmisteilla

• käsitellään HALKEssa maaliskuussa

• Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta

• yhdistetään aluepolitiikan neuvottelukunta ja

rakennerahastoneuvottelukunta

• asetetaan hallituskauden loppuajaksi 2/2010

• Maakuntaohjelma ja TOTSU -asiat

• Uudet maakuntaohjelmat vuosiksi 2011 – 2014 valmistuvat 6/2010

• Alueelliset keskustelut ohjelmien valmistelusta liittojen

ohjelmavastaavien kanssa 2-3/2010

• Palaute syksyn 2009 strategisista tulosneuvotteluista koottu

• TOTSU –ohjeet 2010 annetaan huhtikuussa

• TEM:n hallinnonalan tulevaisuuskatsauksen valmistelu

• Uuden hallitusohjelman pohjaksi 9/2010 loppuun mennessä


Aluestrategia

• Aluestrategia 2020

• Valmistuu 2/2010

• Valmistelu: työryhmä 11/2008-2/2010, sparrausryhmä, seminaarit,

tutkimuksia, selvityksiä

• Kattaa aluekehityksen vision vuonna 2020 ja keskeisimmät toimenpiteet

vision saavuttamiseksi sekä suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmän

kehittämiseksi.

• Vision taustalla laaja muistio, joka pitää sisällään keskeisimmät

alueelliseen kehitykseen vaikuttavat tekijät

• Megatrendeinä globalisaatio, ikääntyminen, ilmastonmuutos, energia,

saavutettavuus ja taloudellinen kriisi sekä niiden vaikutukset

aluekehitykseen

• Tavoitteena luoda pitkän aikavälin kansallinen kehittämisstrategia ja sitä

toteuttava joustava toimenpidepaketti, jota päivitetään tarvittaessa

• TEM:n aluestrategian 2009 – 2011 seuranta

• toteuttamisen tilannekatsaus valmisteilla

• käsitellään TEM:n johtoryhmässä 3/2010

• Muiden ministeriöiden aluestrategiat

• toteuttamisen seuranta 3/2010


Aluejaot ja määrärahojen jakautuminen

• Aluejaot

• Seutukuntajaon tarkistus 2/2010:

• määrä väheni yhdellä -> 68 seutukuntaa

• Päijät-Hämeestä yksi seutukunta

• NUTS II –jaon uudistaminen Tilastokeskuksen kanssa 2/2010

• Määrärahojen alueellinen jakaminen

• maakunnan kehittämisraha 30,2 milj. euroa

• EU:n rakennerahastovarat: yhteensä 534,8 milj. euroa

(myöntämisvaltuus), josta EAKR 167,4 milj. euroa, ESR 105,9

milj. euroa, valtion vastinrahoitus 261,2 milj. euroa

• muut alueellisesti jaettavat valtion määrärahat

• käsitellään valtioneuvostossa 25.2.2010

• Kainuun kehittämisraha 58,9 milj. euroa


VN:n periaatepäätökset

• Kaupunkipolitiikka

• kaupunkipoliittisen periaatepäätöksen toimeenpano

• Metropolipolitiikassa aiesopimuksen valmistelu

kilpailukyvyn vahvistamisesta

• Maaseutupolitiikka

• maaseutupoliittisen periaatepäätöksen valmistelu

(kesäkuu)

• Saaristopolitiikka

• saaristopoliittisen periaatepäätöksen toimeenpano

• markkinointikampanja


Kansalliset politiikat ja ohjelma

• Osaamiskeskusohjelman väliarviointi valmistuu 6/2010

• Päättyneiden erityisohjelmien (AKO, AMO, saaristo)

loppuarvioinnit

• KOKO (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma)

• 52 aluetta

• 7 verkostoa

• rahoitus sitomattomalla maakunnan kehittämisrahalla


Tietoa tarjolla

• Alueprofiilit (tietoa alueiden kehityksestä)

• Urban Auditin (eurooppalainen kaupunkitieto) kansallinen sovellus

• Alueintegraattori neljä kertaa vuodessa

• KOKO tietopankki toimenpiteistä


Tapahtumia

• Pohjoismainen maaseutufoorum 17. – 18.3. Tuusulassa

• Kaupunkifoorum 25. – 26.5. Porissa

• Saaristo-, rannikko- ja vesistöseminaari 7. – 8.6. Länsi-Turunmaalla

• KOKO

• Hyvinvointifoorum 11.3. Helsingissä

• Innovaatiofoorum 24.8. Kouvolassa

• Luovien alojen foorum 22. – 23.9. Pohjois-Karjalassa

• Tulevaisuusfoorumit

• 7.1. Jyväskylä, 5.-6.3 Rovaniemi, Etelä-Suomi 10.5. paikka

avoin

• Valtakunnalliset MYR neuvottelupäivät 23. – 24.3.2010 Jyväskylä

• Alueellisen ennakoinnin seminaari 25. – 26.3.2010 Hämeenlinna


Tutkimuksia

• Tutkimukset ja selvitykset

• Aluebarometri julkaistiin 3.2.2010

• Maakuntien suhdannekatsaus 2010, ilm. 2/2010

• Alueelliset talousnäkymät 4.3.2010 (TEM

Toimialapalvelu)


EU:n Itämeri-strategia

• Hyväksyttiin Eurooppa –neuvostossa lokakuussa 2009

• Tarkoituksena yhdistää toisiinsa Itämeren luonnonvarojen kestävä

käyttö ja suojelu sekä edistää alueen taloudellista ja sosiaalista

yhteistyötä ja kehitystä

• Sisältää 4 toiminnallista aluetta, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun,

taloudellisen yhteistyön lisäämiseen, alueen liikenne- ja

energiahankkeiden edistämiseen ja turvallisuuden parantamiseen

• Ei omaa rahoitusta, vaan rahoitus jo olemassa olevista

rahoituslähteistä (mm. jäsenmaiden rakennerahasto-ongelmat,

kansainväliset rahoituslaitokset, jäsenmaat, yksityinen rahoitus)

• Suomen rakennerahasto-ohjelmista EAKR -rahoituksesta 38% (pl.

yritystukihankkeet) ja ESR –rahoituksesta 13% kohdistunut Itämeristrategiaa

tukevaan toimintaan


Rakennerahastojen vauhditusvuosi 2009

• Vaikean käynnistymisen (2007, 2008) jälkeen vuonna 2009

rakennerahasto-ohjelmien toteutus saatiin oikealle raiteelle

• Rahoitusta myönnettiin yhteensä 600 MEUR – enemmän kuin

2007-2008 yhteensä

• Sekä EAKR- että ESR-ohjelmissa noin kolmannes (33 %) koko

kauden varoista on sidottu hankkeisiin

• Myös maksatusten tahti kiihtyi niin, että varojen takaisin

palautumisen uhka (ESR-ohjelmassa) väistyi vuoden lopussa

• Ohjelmilla kyettiin vaikuttamaan talouskehitykseen (vanhan kauden

jatko, ennakkobudjetointi, ESR:n työvoimapoliittiset toimet)

• Ohjelmia toimeenpanevat viranomaiset tekivät paljon työtä

• Vastuuministeri Mauri Pekkarisen aktiivinen ote kannusti

eteenpäinmenoon


Rakennerahastot uudessa aluehallinnossa

• Toimintaympäristö muuttui 1.1.2010, kun uusi aluehallinto

käynnistyi

• ELY-keskukset ja maakunnan liitot vastaavat ohjelmien

toimeenpanosta lähes kokonaisuudessaan

• Lisäksi Tekes, Finnvera, ESR:n valtakunnallinen osio ym.

• Maakunnan liittojen vastuulle tulevat lääninhallitusten EAKRhankkeet

• Liittojen ja ELYjen strateginen (maakuntaohjelma) ja operatiivinen

(MYAK) yhteistyö on avainasemassa

• Maakunnan yhteistyöryhmien (MYR) rooli korostuu uuden alueiden

kehittämistä koskevan lainsäädännön myötä

• TEM toimii aluehallinnon koordinaatioministeriönä ja rr-ohjelmien

hallintoviranomaisena

• Keskushallinnossa keskeistä TEM:n ja OPM:n, YM:n, MMM:n ja

LVM:n yhteistyö


EU-rakennerahastot 2010

• Pitkäksi venynyt käynnistysvaihe nyt takana

• Painopiste laadulliseen toteutukseen

• Hallinnoinnista strategiseen linjakkuuteen, sisällön ensisijaisuuteen

ja vaikuttavuuden parantamiseen

• Viestintään huomiota: rakennerahastotoiminta on paljon (huonoa)

mainettaan parempaa

• Talouden ja työllisyyden haasteet säilyvät: rakennerahastoilla

tuetaan ensisijaisesti kestävää rakenteellista kehitystä

• Mutta toimitaan myös lyhyemmällä tähtäyksellä:

rakennemuutosvarat, ESR:n rooli työvoimapolitiikassa jne.

• Ohjelmien ja hankkeiden toimeenpanon selkeytys ja byrokratian

karsiminen keskeinen haaste 2010

• Uuden kansallisen lainsäädännön ja muuttuneen EUlainsäädännön

toimeenpano (mm uudet kustannusmallit)


Sisällöllisiä painopisteitä 2010

• Talouden ja työllisyyden haasteisiin vastaaminen

• Energia- ja ympäristöteema globaalina haasteena

• Itämeri-strategia hyväksytty ja toteutus alkanut

• ENPI CBC-ohjelmat käynnistyvät hanketasolla

• Pääomasijoitusinstrumentti käyttöön EAKR:ssa

• Koheesiopolitiikan uudistus (2013 +) käynnistyy 2010

• Suomen linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet määriteltävä

• EU:n budjetti muutospaineissa

• EU-tason päätökset 2011 ja 2012

More magazines by this user
Similar magazines