SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä ... - Apple Store

store.apple.com

SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä ... - Apple Store

SopimusehdotAppleCare Protection Plan

Näissä sopimusehdoissa määritellään asiakkaan ja Applen Computer Internationalin (”Apple”) välisen

laitteistoja koskevan AppleCare Protection Plan –palvelun (”Palvelu”) sopimusehdot.

1. S oveltamisala

a. S oveltamisala. Palvelua koskevassa Todistuksessa tai Palvelutodistusdokumentissa (”Vahvistus”)

mainittuna aikana (”Soveltamisaika”) Apple (i) vastaa Vahvistuksessa lueteltujen Apple-merkkisten

tuotteiden (”Tuettu laitteisto”) materiaali- ja valmistusvioista ja (ii) tarjoaa asiakkaalle puhelintuen ja

web-pohjaiset tukiresurssit Tuettuja laitteistoja varten. Applen velvollisuus tarjota korjaus- tai

vaihtopalvelua kattaa vain Tuetut laitteistot jotka sijaitsevat kohdassa 10 (d) luetellussa maassa, lukuun

ottamatta (A) kannettavia tietokoneita, eli niitä joita voidaan käyttää itsenäisesti ilman sähköjohdinta, ja

(B) Mac mini-tietokoneita, joille Apple tarjoaa maailmanlaajuisen korjaus- ja vaihtopalvelun.

b. Palvelun vah vistaminen . Asiakkaan on saadakseen Vahvistuksen Palvelusta rekisteröidyttävä

Palveluun Applen antamia ohjeita noudattaen. Rekisteröityessään asiakkaan on annettava

palvelupakettiin sisältyvä yksilöllinen sopimus- tai rekisteröintinumero (”Palvelusopimusnumero”).

Oppilaitokset, jotka hankkivat Auto Enrollment -vaihtoehdon (mikäli saatavilla), saavat

Vahvistusdokumentin automaattisesti. Jos Palvelu hankitaan Applen vähittäismyymälästä yhdessä

Apple-merkkisen tuotteen kanssa, ostokuitti voi sisältää Palvelusopimusnumeron, joka vahvistaa

tuotteeseen kuuluvan Palvelun ja käy Vahvistuksesta.

c. Palvelun voimaantulo. Palvelu kattaa viat siitä päivästä lukien, kun Tuetun laitteiston Applelaitteistotakuu

päättyy. Palvelun puhelintuki alkaa siitä päivästä, kun uuteen Tuettuun laitteistoon

kuuluva peruspuhelintuki päättyy. Palvelu kattaa yhden Apple-merkkisen näytön, jos se on ostettu

samanaikaisesti Palveluun oikeuttavan Power Mac-, PowerBook tai Mac mini-tietokoneen kanssa ja se on

liitetty samaan Palvelusopimukseen. Palvelu kattaa myös Apple-merkkisen hiiren ja näppäimistön, jos ne

sisältyvät Tuettuun laitteistoon. Lisäksi Palvelu kattaa asiakkaan omistuksessa olevat AirPort Extreme -

kortin, AirPort Express- ja AirPort Extreme -tukiaseman, Apple-merkkisen DVI-ADC-näyttösovittimen ja

Applen RAM-muistimoduulit, jos niitä käytetään Tuetun laitteiston kanssa.

2. Korjaus- ja vaihtopalvelu

a. Korjaus- j a vaihtopalvelu. Jos Palvelusopimuksen voimassaoloaikana Tuetussa laitteistossa

ilmenee materiaali- tai valmistusvikoja, Apple valintansa mukaisesti korjaa viallisen Tuetun laitteiston tai

vaihtaa sen. Apple vastaa sekä materiaali- että työkustannuksista, mutta voi velvoittaa asiakkaan

asentamaan tietyt vaihto-osat itse alla selostetun mukaisesti.

b. Palvelun ulkopuolelle jäävät asiat. Palvelu ei koske mitään vikoja ja vahinkoja, jotka

aiheutuvat Tuettuun laitteistoon sisältyville tai siihen tallennetuille ohjelmistoille tai tiedolle.

Tarjotessaan korjaus- tai vaihtopalveluita Apple pyrkii asentamaan uudelleen Tuetun laitteiston

alkuperäisen ohjelmiston ja sitä seuraavat päivitykset, mikäli se on kohtuullisin ponnisteluin tehtävissä.

Sen sijaan Apple ei palauta tai vaihda sellaisia tietoja ja ohjelmistoja, jotka ovat sisältyneet muuhun kuin

Tuettuun laitteistoon alunperin sisältyneeseen osaan.

c. Palveluvaihtoehdot. Jos Apple katsoo, että Tuettu Laitteisto voi vaatia korjaus- tai vaihtopalvelua,

Apple voi tarjota Palvelua seuraavilla mahdollisilla tavoilla:

(i) Vastaanottopalvelu on tarjolla useimmille Tuetuille laitteistoille. Palvelua tarvitseva Tuettu laitteisto on

toimitettava Applen omistamaan vähittäismyymälään tai Valtuutettuun Apple- huoltoon, joka tarjoaa

vastaanottopalvelua, jos sellainen on saatavilla. Palvelu tehdään paikan päällä tai Applen

huoltopisteessä, jonne vähittäismyymälä tai Valtuutettu Apple-huolto toimittaa laitteen. Asiakkaan on

noudettava Tuettu Laitteisto palveluntarjoajalta niin pian kuin mahdollista saatuaan ilmoituksen siitä,

että laitteisto on korjattu tai vaihdettu.

(ii) Paikan päällä tapahtuva huolto on saatavissa useille pöytätietokoneille, jos Tuettu laitteisto sijaitsee

80 kilometrin säteellä sellaisesta Valtuutetusta Apple-huollosta, joka tarjoaa huoltoa paikan päällä

maassa, joka on lueteltu kohdassa 10 (d). Tällöin Apple lähettää huoltoteknikon paikan päälle tekemään

korjauksen tai vaihtamaan sen. Jos huoltoteknikko saapuu sovittuun paikkaan oikeaan aikaan eikä

asiakas ole paikalla, tästä saatetaan veloittaa lisämaksu.

(iii) Suora postipalvelu on tarjolla useimmille Tuetuille laitteistoille. Jos Apple päättää, että tuote on

oikeutettu postipalveluun, Apple lähettää asiakkaalle valmiiksi maksetut lentorahtikirjat (mikäli

asiakkaalla ei ole tallessa alkuperäistä pakkausmateriaalia, Apple saattaa lähettää myös tarvittavan

pakkausmateriaalin), ja asiakas lähettää Tuetun laitteiston Applen korjauspisteeseen annettujen ohjeiden


mukaisesti. Kun huolto on suoritettu, Applen korjauspiste palauttaa Tuetun laitteiston asiakkaalle. Apple

maksaa kuljetuksen asiakkaalta ja asiakkaalle, jos kaikkia annettuja ohjeita on noudatettu.

(iv) Tee-se-itse-palvelu on saatavilla monille Tuetuille laitteistoille. Tee-se-itse-osien avulla asiakas voi itse

huoltaa oman tuotteensa. Jos kyseinen palvelu on saatavilla, siihen sovelletaan seuraavaa menettelyä.

(a) Tee-se-itse-palvelu, jossa Apple vaatii asiakasta palauttamaan korvatun osan. Apple saattaa pyytää

luottokorttivaltuutusta varaosan myyntihinnan ja toimituskulujen osalta. Jos asiakas ei pysty antamaan

luottokorttivaltuutusta, Tee-se-itse-palvelu ei ehkä ole saatavilla, ja Apple tarjoaa vaihtoehtoisen tavan

huollon suorittamiseen. Apple toimittaa asiakkaalle varaosan yhdessä asennusohjeiden kanssa. Mukana

ovat myös ohjeet korvatun osan mahdollisesta palauttamisesta. Jos ohjeita noudatetaan, Apple peruu

luottokorttivaltuutuksen, eikä asiakasta laskuteta osasta tai toimituksesta. Mikäli korvattua osaa ei

palauteta ohjeiden mukaisesti, Apple veloittaa luottokortilta valtuutetun summan.

(b) Tee-se-itse-palvelu, jossa Apple ei vaadi korvatun osan palauttamista. Apple toimittaa asiakkaalle

ilmaiseksi varaosan yhdessä asennusohjeiden kanssa. Mukana ovat myös ohjeet korvattavan osan

mahdollisesta hävittämisestä.

(c) Yleistä. Apple ei vastaa mistään Tee-se-itse-palveluun liittyvistä työvoimakustannuksista. Mahdollisissa

lisäkysymyksissä asiakasta kehotetaan ottamaan yhteyttä AppleCare Pikaoppaassa annettuihin Applen

numeroihin.

Apple pidättää oikeuden muuttaa tarjoamiaan korjaus- ja vaihtopalveluja ja Tuetun laitteiston

mahdollisuutta tietynlaiseen korjauspalveluun koska tahansa, mukaan lukien paikan päällä tapahtuva

korjauspalvelu. Asiakkaan mahdollisuus tietynlaiseen korjaus- tai vaihtopalveluun vaihtelee maittain

varaosien saatavuudesta riippuen.

d. Korvaavat osat ja tuotteet. Siinä tapauksessa, että Apple korjaa Tuetun laitteiston tai toimittaa

korvaavan tuotteen, asiakas hyväksyy sen, että Applen tarjoamat korvaavat tuotteet ja osat voivat olla

uusia, kunnostettuja tai toimivia käytettyjä osia. Korvaavat tuotteet ja osat ovat toiminnallisesti vastaavia

kuin korvatut tuotteet tai osat ja niihin sovelletaan tätä Palvelusopimusta sopimuksen jäljellä olevana

voimassaoloaikana. Apple saa omistusoikeuden korvattuihin osiin ja tuotteisiin.

e. Rajoitukset. Palvelu ei kata:

(i) Tuetun laitteiston asennusta, poistamista tai hävittämistä tai muun kuin Tuetun laitteiston asennusta,

poistamista, korjausta tai huoltoa (mukaan lukien oheislaitteet, lisävarusteet ja muut laitteet kuten

ulkoiset modeemit) tai Tuetun laitteiston ulkopuolista sähköistä huoltoa;

(ii) Korjaustarvetta, joka aiheutuu onnettomuuden, väärinkäytön, huolimattomuuden (mukaan lukien

muun kuin Applen tai Applen valtuuttaman palveluntarjoajan suorittama virheellinen asennus, korjaus

tai huolto), luvattoman muokkauksen, sopimattoman käyttöympäristön (mukaan lukien väärä lämpötila

tai kosteus), poikkeuksellisen fyysisen tai sähköisen rasituksen tai häiriön, sähkökatkoksen tai –häiriön,

salaman, staattisen sähkön, tulen tai luonnonvoimien aiheuttamasta vahingosta;

(iii) Sellaista laitteistoa, jonka sarjanumeroa on muutettu, tahrittu tai joka on poistettu;

(iv) Muiden kuin Tuetun laitteiston aiheuttamia ongelmia, mukaan lukien muiden valmistajien tuotteet

riippumatta siitä, onko ne hankittu samanaikaisesti Tuetun laitteiston kanssa;

(v) Mitään viranomaisten määräysten mukaisia huoltopalveluja, jos määräykset ovat tulleet voimaan

tämän Palvelun hankintapäivän jälkeen;

(vi) Tuetun laitteiston sisältämien tietojen tai ohjelmien palauttamista tai vaihtamista;

(vii) Korvaavan laitteen toimittamista Tuetun laitteiston ollessa korjattavana;

(viii) Sellaista laitteistoa, joka on kadonnut tai varastettu. Palvelua annetaan vain sellaisille Tuetuille

laitteistoille, jotka on kokonaisuudessaan palautettu Applelle;

(ix) Tuetulle laitteistolle syntyneitä kosmeettisia vahinkoja (kuten esimerkiksi naarmuja, lommoja,

liittimien rikkoutuneita muoviosia, jotka eivät vaikuta laitteen toiminnallisuuteen tai muulla tavoin

olennaisesti haittaa sen käyttöä);


(x) Kulutusosia, kuten akkuja, ellei vahinko ole ilmaantunut työ- tai materiaalivirheen johdosta; ja

(xi) Tuetun laitteiston ennalta ehkäisevää kunnossapitoa.

3. S opimuksen mukaisen korjauspalvelun saaminen

Saadakseen Palvelua asiakkaan tulee mennä AppleCare Protection Planin Pikaoppaassa mainitulle websivulle

tai soittaa Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin. Pikaopas sisältyy Protection Plan -

palvelupakettiin. Asiakkaan tulee web-sivulla seurata Applen antamia ohjeita. Asiakkaan ottaessa

yhteyttä puhelimitse asiakas yhdistetään Applen teknisen tuen edustajalle, joka kysyy

Palvelusopimusnumeron, antaa ohjeita ja päättää, tarvitseeko asiakkaan laitteisto palvelua ja millä tavoin

Apple sitä tarjoaa. Asiakkaan tulee säilyttää Palvelua koskeva Vahvistus ja Tuetun laitteiston alkuperäinen

ostokuitti sekä AppleCare Protection Plan -materiaali. Apple voi vaatia ostotositetta, jos ei ole täyttä

varmuutta siitä, kattaako palvelu asiakkaan tietyn tuotteen.

4. Teknin en tuki

a. Puhelintuki ja web-tuki. Apple tarjoaa teknistä puhelintukea ja web-pohjaisia tukiresursseja

Tuetulle laitteistolle, Applen käyttöjärjestelmälle (”Mac OS”) ja Apple-merkkisille kuluttajasovelluksille

(”Kuluttajaohjelmisto”), jotka on lisensoitu viimeisen kahden vuoden sisällä, lukuun ottamatta tässä

jaksossa määriteltyjä poikkeuksia. Apple pidättää oikeuden milloin tahansa vaihtaa Mac OS ja

Kuluttajaohjelmistoja, jotka kuuluvat Palvelun piiriin . Tekninen tuki kattaa avun, jota asiakas voi tarvita

asennuksessa, aloitustoimissa, asetusten määrittelyssä , vianetsinnässä ja laitteen toimintakuntoon

saattamisessa ( tietojen palautusta lukuun ottamatta), mukaan lukien tiedostojen tallennus,

uudelleenhakeminen ja hallinta, järjestelmän virheviestien tulkinta ja laitteen korjaustarpeen

määritteleminen.

b. Rajoitukset. Palvelu ei kata:

(i) Mac OS:n ja Kuluttajaohjelmistojen käyttöä palvelinohjelmina;

(ii) Ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista päivittämällä (a) Mac OS, (b) Kuluttajaohjelmisto tai (c) kumpikin

uusimpaan saatavissa olevaan versioon mutta asiakas ei halua päivitystä;

(iii) Tuetun laitteiston, Mac OS:n tai Kuluttajaohjelmiston asiatonta käyttöä;

(iv) Muiden valmistajien tuotteita tai niiden Tuettuun laitteistoon, Mac OS:ään tai Kuluttajaohjelmistoon

aikaansaamia vaikutuksia;

(v) Asiakkaan Tuettuun laitteistoon, Mac OS:n tai Kuluttajaohjelmistoon tekemiä muutoksia, joita ei ole

tehty Applen tarkoittamalla tavalla;

(vi) Muita Applen ohjelmistoja kuin Mac OS:ää ja Kuluttajaohjelmistoa;

(vii) Mac OS –palvelinohjelmistoa;

(viii) Mac OS -ohjelmistoa tai muuta Apple-merkkistä ohjelmistoa, joka on ”beta-”, ”ennakko-” tai

”esikatseluversio” tai muu vastaava; ja

(ix) Muiden valmistajien web-selaimia, sähköpostiohjelmia ja internet-palveluntarjoajan ohjelmia tai

niiden käyttöön tarvittavia Mac OS -asetuksia.

5. S opimuksen mukaisen teknisen tuen saamin en

Asiakas saa teknistä tukea soittamalla AppleCare Pikaoppaassa mainittuihin puhelinnumeroihin. Applen

teknisen tuen edustaja auttaa asiakasta saamaan teknistä tukea. AppleCare Pikaoppaassa kerrotaan,

milloin palvelu on käytettävissä. Palveluaikoja voidaan ajoittain muuttaa. Apple varaa itselleen oikeuden

muuttaa palveluaikoja ja puhelinnumeroita koska tahansa. Web-pohjaisia tukiresursseja tarjotaan

AppleCare Pikaoppaassa mainituilla Applen internet-sivustoilla.

6. Asiakkaan velvollisuudet

Saadakseen tämän sopimuksen mukaisia palveluita asiakkaan on noudatettava seuraavia ehtoja:

a. Asiakkaan on kerrottava Palvelusopimusnumero sekä Tuetun laitteiston sarjanumero;

b. Asiakkaan on vastattava joukkoon kysymyksiä, jotka koskevat Tuetun laitteiston vikojen

ilmenemistapoja ja syitä;


c. Asiakkaan on noudatettava Applen antamia ohjeita, mukaan lukien velvollisuus pidättyä lähettämästä

sellaisia Applen tuotteita, joita ei korjata tai vaihdeta, sekä velvollisuus pakata Tuettu laitteisto toimitusta

koskevien ohjeiden mukaisesti; ja

d. Asiakkaan on päivitettävä Ohjelmistot kulloinkin julkaistuilla päivitysohjelmistoilla ennen palvelun

pyytämistä.

7. Vastuun rajoitus

APPLE JA SEN TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN

ASIAKKAALLE TAI MAHDOLLISELLE SEURAAVALLE OMISTAJALLE AIHEUTUVISTA EPÄSUORISTA TAI

VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN OHJELMIEN TAI TIETOJEN PALAUTUKSESTA,

UUDELLEENOHJELMOINNISTA TAI UUDELLEENTUOTTAMISESTA TAI LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN

PALJASTUMISESTA AIHEUTUVAT VAHINGOT, LIIKETULON MENETYKSET, SAAMATTA JÄÄNEET TUOTOT,

MAKSUT TAI ENNAKOIDUT SÄÄSTÖT, JOTKA JOHTUVAT APPLEN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISISTA

VELVOITTEISTA. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN MAHDOLLISTA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN, APPLEN, SEN

TYÖNTEKIJÖIDEN JA EDUSTAJIEN VASTUU ASIAKASTA JA MAHDOLLISTA SEURAAVAA OMISTAJAA

KOHTAAN EI VOI YLITTÄÄ ASIAKKAAN PALVELUSTA ALUNPERIN MAKSAMAA HINTAA. APPLE EI MISSÄÄN

TAPAUKSESSA TAKAA, ETTÄ SE VOI (i) KORJATA TAI VAIHTAA TUETUN LAITTEEN ILMAN, ETTÄ SIIHEN

LIITTYY RISKI OHJELMISTOJEN JA TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JA (ii) ETTÄ SE VOI TURVATA TIETOJEN

LUOTTAMUKSELLISUUDEN. MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI POISTA TAI RAJOITA APPLEN VASTUUTA (I)

SEN LAIMINLYÖNNISTÄ JOHTUVISTA KUOLEMAN- TAIHENKILÖVAHINKOTAPAUKSISTA TAI (II)

PETOSTAPAUKSISTA.

NIIDEN KULUTTAJIEN OSALTA, JOITA KOSKEVAT KULUTTAJANSUOJALAIN SÄÄNNÖKSET, TÄMÄN

SOPIMUKSEN EDUT TÄYDENTÄVÄT TUOTTEIDEN HANKINTAMAISSA VOIMASSA OLEVAA

KULUTTAJANSUOJASÄÄNTELYÄ. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN VASTUUNRAJOITTAMINEN ON MAINITTUJEN

LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN MUKAAN SALLITTUA, APPLEN VASTUU RAJOITTUU APPLEN VALINNAN

MUKAISESTI TUETUN LAITTEEN VAIHTAMISEEN TAI KORJAAMISEEN TAI PALVELUN TARJOAMISEEN.

8. Palvelun irtisan omin en

Asiakas voi irtisanoa Palvelun päättymään milloin tahansa mistä syystä tahansa. Asiakkaan, joka on

päättänyt irtisanoa sopimuksen tulee joko soittaa AppleCare Pikaoppaassa mainittuihin

puhelinnumeroihin tai lähettää kirjallinen ilmoitus Palvelusopimusnumeron kanssa Applen

Asiakastukeen Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.

Kirjallisessa ilmoituksessa tulee olla kopio Vahvistuksesta (Palvelun hankinnasta). Jollei sovellettavasta

lainsäädännöstä muuta johdu asiakkaan irtisanoessa sopimuksen kolmenkymmenen (30) päivän

kuluessa Palvelun ostamisesta tai Palvelun sopimusehtojen vastaanottamisesta, jos tämä tapahtuu

Palvelun ostamisen jälkeen, asiakkaalle palautetaan Palvelun hankintahinta vähennettynä niiden

palveluiden arvolla, joita asiakas on saanut Palvelusopimuksen voimassaoloaikana. Mikäli asiakas

irtisanoo sopimukseen myöhemmin kuin kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Palvelun

vastaanottamisesta, asiakas saa Palvelusopimuksen jäljellä olevaa voimassaoloaikaa suhteellisesti

vastaavan hyvityksen Palvelun alkuperäisestä hankintahinnasta ("Hyvitys"), josta vähennetään (a)

alhaisempi seuraavista vaihtoehdoista; kulloinkin sovellettava irtisanomismaksu, joka on lueteltu

kohdassa 11 tai kymmenen (10) prosenttia Hyvityksen määrästä ja (b) määrä, jolla asiakkaalle on tarjottu

Palvelusopimuksen mukaisia palveluita. Jollei sovellettava paikallinen laki toisin määrää, Apple voi

irtisanoa Palvelun päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua irtisanomisilmoituksesta, jos

Tuetun laitteiston varaosia ei enää ole saatavilla. Jos Apple irtisanoo Palvelun, asiakas saa hyvityksen,

joka vastaa määrältään Palvelun jäljellä olevan ajan suhteellista osuutta Palvelun alkuperäisestä

hankintahinnasta.

9. Palvelun siirtäminen

Asiakas voi siirtää Palvelun Tuetun laitteiston uudelle omistajalle. Mikäli Palvelu on ostettu, jostakin

kohdassa 10 (d) mainitussa maassa, asiakkaan tulee lähettää siirtoa koskeva ilmoitus Applen

Asiakastukeen, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Asiakkaan on kerrottava

Palvelusopimusnumero, Tuetun laitteiston sarjanumero, Vahvistus Palvelun hankkimisesta, uuden

omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

10. Muut eh dot

a. Apple voi antaa tämän Palvelun mukaiset velvoitteensa jonkun ulkopuolisen täytettäväksi, mutta tämä

ei vapauta Applea sen velvoitteista asiakasta kohtaan.

b. Apple ei vastaa virheistä ja viivästyksestä, jotka johtuvat Applesta riippumattomista seikoista, joihin


Apple ei voi kohtuudella vaikuttaa.

c. Asiakas ei ole velvollinen huoltamaan Tuettua Laitteistoa saadakseen tämän Palvelusopimuksen

mukaisia palveluita.

d. Palvelusopimus on mahdollista tehdä ainoastaan Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa (paitsi Grönlanti ja

Färsaaret), Saksassa, Suomessa (paitsi Ahvenanmaa), Manner-Ranskassa (paitsi Korsika), Irlannissa,

Italiassa (paitsi Sardinia), Luxemburgissa, Monacossa, Alankomaissa, Espanjassa (Baleaarit mukaan lukien

mutta Kanarian saaret, Ceuta ja Melilla pois lukien), Ruotsissa, Sveitsissä, Lichtenstein, Norjassa (paitsi

Svalbard) ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (paitsi Mansaari).

e. Suorittaessaan velvoitteitaan Apple voi oman harkintansa mukaan ja ainoastaan oman palvelunsa

laadun valvomiseksi nauhoittaa osan tai kaikki asiakkaan ja Applen välisistä puheluista.

f. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Applen on Sopimuksen mukaisten palvelu- ja

tukivelvoitteidensa täyttämiseksi kerättävä ja käsiteltävä asiakkaiden tietoja. Tässä tarkoituksessa Applen

voi olla välttämätöntä siirtää asiakastietoja tytäryhtiöilleen tai palveluntarjoajille Euroopan Unionissa,

Intiassa, Japanissa, Kanadassa, Kiinan kansantasavallassa tai Yhdysvalloissa.

g. Apple suojaa asiakkaan tietoja Apple Tietosuojapolitiikan mukaisesti. Sen on nähtävissä

internetosoitteessa www.apple.com/legal/privacy. Mikäli asiakas haluaa nähdä Applen hallussa olevat

asiakasta koskevat tiedot tai tehdä muutoksia, hän voi päivittää henkilökohtaiset yhteyspreferenssinsä

osoitteessa www.apple.com/contact/myinfo tai ottaa yhteyttää Applen eurooppalaiseen

rekisterinpitäjään osoitteeseen privacy@euro.apple.com.

h. Tämän Palvelun Sopimusehdot korvaavat ostomääräysten ja muiden dokumenttien ristiriidat, lisäykset

ja muut ehdot ja muodostavat asiakkaan ja Applen välisen koko Sopimuksen Palveluun liittyen.

i. Apple ei ole velvollinen uusimaan tätä Palvelua. Jos Apple tarjoutuu uusimaan tämän sopimuksen, se

päättää Palvelun hinnan ja sopimusehdot.

j. Sopimukseen ei sovelleta mitään vapaaehtoisia riidansovittelumenettelyjä.

k. Taloudellisesti ja oikeudellisesti Palvelusta vastaa Apple Computer International, Hollyhill Industrial

Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Irlanti).

l. Tätä Palvelua koskevat sen maan lait, jossa Palvelu on hankittu ja rekisteröity/aktivoitu.

11. Irtisan omista koskevat maakohtaiset ehdot

Seuraavia maakohtaisia ehtoja sovelletaan soveltuvin osin:

Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Ranska, Saksa, Suomi:

Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen sen jälkeen, kun Palvelun vastaanottamisesta on kulunut yli 30

päivää, Hyvityksestä vähennetään seuraavista vaihtoehdoista alhaisempi vaihtoehto: irtisanomismaksu

25,00 euroa tai 10 prosenttia Hyvityksestä.

Norj a:

Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen sen jälkeen, kun Palvelun vastaanottamisesta on kulunut yli 30

päivää, Hyvityksestä vähennetään seuraavista vaihtoehdoista alhaisempi vaihtoehto: irtisanomismaksu

200,00 Norjan kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä.

Ruotsi:

Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen sen jälkeen, kun Palvelun vastaanottamisesta on kulunut yli 30

päivää, Hyvityksestä vähennetään seuraavista vaihtoehdoista alhaisempi vaihtoehto: irtisanomismaksu

222,00 Ruotsin kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä.

Sveitsi:

Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen sen jälkeen, kun Palvelun vastaanottamisesta on kulunut yli 30

päivää, Hyvityksestä vähennetään seuraavista vaihtoehdoista alhaisempi vaihtoehto: irtisanomismaksu

39 Sveitsin frangia tai 10 prosenttia Hyvityksestä.


Tanska:

Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen sen jälkeen, kun Palvelun vastaanottamisesta on kulunut yli 30

päivää, Hyvityksestä vähennetään seuraavista vaihtoehdoista alhaisempi vaihtoehto: irtisanomismaksu

180,00 Tanskan kruunua tai 10 prosenttia Hyvityksestä.

Yhdistynyt Kuning askunta:

Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen sen jälkeen, kun Palvelun vastaanottamisesta on kulunut yli 30

päivää, Hyvityksestä vähennetään seuraavista vaihtoehdoista alhaisempi vaihtoehto: irtisanomismaksu

17,00 Englannin puntaa tai 10 prosenttia Hyvityksestä.

© 2005 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AirPort, Apple, Apple-logo, Mac ja PowerBook

ovat Apple Computer Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Power Mac on Apple Computer Incorporatedin tavaramerkki. AppleCare on Apple Computer

Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.

More magazines by this user
Similar magazines