SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä ... - Apple Store

store.apple.com

SopimusehdotAppleCare Protection Plan Näissä ... - Apple Store

c. Asiakkaan on noudatettava Applen antamia ohjeita, mukaan lukien velvollisuus pidättyä lähettämästä

sellaisia Applen tuotteita, joita ei korjata tai vaihdeta, sekä velvollisuus pakata Tuettu laitteisto toimitusta

koskevien ohjeiden mukaisesti; ja

d. Asiakkaan on päivitettävä Ohjelmistot kulloinkin julkaistuilla päivitysohjelmistoilla ennen palvelun

pyytämistä.

7. Vastuun rajoitus

APPLE JA SEN TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN

ASIAKKAALLE TAI MAHDOLLISELLE SEURAAVALLE OMISTAJALLE AIHEUTUVISTA EPÄSUORISTA TAI

VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN OHJELMIEN TAI TIETOJEN PALAUTUKSESTA,

UUDELLEENOHJELMOINNISTA TAI UUDELLEENTUOTTAMISESTA TAI LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN

PALJASTUMISESTA AIHEUTUVAT VAHINGOT, LIIKETULON MENETYKSET, SAAMATTA JÄÄNEET TUOTOT,

MAKSUT TAI ENNAKOIDUT SÄÄSTÖT, JOTKA JOHTUVAT APPLEN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISISTA

VELVOITTEISTA. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN MAHDOLLISTA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN, APPLEN, SEN

TYÖNTEKIJÖIDEN JA EDUSTAJIEN VASTUU ASIAKASTA JA MAHDOLLISTA SEURAAVAA OMISTAJAA

KOHTAAN EI VOI YLITTÄÄ ASIAKKAAN PALVELUSTA ALUNPERIN MAKSAMAA HINTAA. APPLE EI MISSÄÄN

TAPAUKSESSA TAKAA, ETTÄ SE VOI (i) KORJATA TAI VAIHTAA TUETUN LAITTEEN ILMAN, ETTÄ SIIHEN

LIITTYY RISKI OHJELMISTOJEN JA TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JA (ii) ETTÄ SE VOI TURVATA TIETOJEN

LUOTTAMUKSELLISUUDEN. MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI POISTA TAI RAJOITA APPLEN VASTUUTA (I)

SEN LAIMINLYÖNNISTÄ JOHTUVISTA KUOLEMAN- TAIHENKILÖVAHINKOTAPAUKSISTA TAI (II)

PETOSTAPAUKSISTA.

NIIDEN KULUTTAJIEN OSALTA, JOITA KOSKEVAT KULUTTAJANSUOJALAIN SÄÄNNÖKSET, TÄMÄN

SOPIMUKSEN EDUT TÄYDENTÄVÄT TUOTTEIDEN HANKINTAMAISSA VOIMASSA OLEVAA

KULUTTAJANSUOJASÄÄNTELYÄ. SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN VASTUUNRAJOITTAMINEN ON MAINITTUJEN

LAKIEN JA SÄÄNNÖSTEN MUKAAN SALLITTUA, APPLEN VASTUU RAJOITTUU APPLEN VALINNAN

MUKAISESTI TUETUN LAITTEEN VAIHTAMISEEN TAI KORJAAMISEEN TAI PALVELUN TARJOAMISEEN.

8. Palvelun irtisan omin en

Asiakas voi irtisanoa Palvelun päättymään milloin tahansa mistä syystä tahansa. Asiakkaan, joka on

päättänyt irtisanoa sopimuksen tulee joko soittaa AppleCare Pikaoppaassa mainittuihin

puhelinnumeroihin tai lähettää kirjallinen ilmoitus Palvelusopimusnumeron kanssa Applen

Asiakastukeen Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.

Kirjallisessa ilmoituksessa tulee olla kopio Vahvistuksesta (Palvelun hankinnasta). Jollei sovellettavasta

lainsäädännöstä muuta johdu asiakkaan irtisanoessa sopimuksen kolmenkymmenen (30) päivän

kuluessa Palvelun ostamisesta tai Palvelun sopimusehtojen vastaanottamisesta, jos tämä tapahtuu

Palvelun ostamisen jälkeen, asiakkaalle palautetaan Palvelun hankintahinta vähennettynä niiden

palveluiden arvolla, joita asiakas on saanut Palvelusopimuksen voimassaoloaikana. Mikäli asiakas

irtisanoo sopimukseen myöhemmin kuin kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Palvelun

vastaanottamisesta, asiakas saa Palvelusopimuksen jäljellä olevaa voimassaoloaikaa suhteellisesti

vastaavan hyvityksen Palvelun alkuperäisestä hankintahinnasta ("Hyvitys"), josta vähennetään (a)

alhaisempi seuraavista vaihtoehdoista; kulloinkin sovellettava irtisanomismaksu, joka on lueteltu

kohdassa 11 tai kymmenen (10) prosenttia Hyvityksen määrästä ja (b) määrä, jolla asiakkaalle on tarjottu

Palvelusopimuksen mukaisia palveluita. Jollei sovellettava paikallinen laki toisin määrää, Apple voi

irtisanoa Palvelun päättymään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua irtisanomisilmoituksesta, jos

Tuetun laitteiston varaosia ei enää ole saatavilla. Jos Apple irtisanoo Palvelun, asiakas saa hyvityksen,

joka vastaa määrältään Palvelun jäljellä olevan ajan suhteellista osuutta Palvelun alkuperäisestä

hankintahinnasta.

9. Palvelun siirtäminen

Asiakas voi siirtää Palvelun Tuetun laitteiston uudelle omistajalle. Mikäli Palvelu on ostettu, jostakin

kohdassa 10 (d) mainitussa maassa, asiakkaan tulee lähettää siirtoa koskeva ilmoitus Applen

Asiakastukeen, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Asiakkaan on kerrottava

Palvelusopimusnumero, Tuetun laitteiston sarjanumero, Vahvistus Palvelun hankkimisesta, uuden

omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

10. Muut eh dot

a. Apple voi antaa tämän Palvelun mukaiset velvoitteensa jonkun ulkopuolisen täytettäväksi, mutta tämä

ei vapauta Applea sen velvoitteista asiakasta kohtaan.

b. Apple ei vastaa virheistä ja viivästyksestä, jotka johtuvat Applesta riippumattomista seikoista, joihin

More magazines by this user
Similar magazines