28.08.2014 Views

Jäsenet - Stora Enso

Jäsenet - Stora Enso

Jäsenet - Stora Enso

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kielikanavat

Headphones

Valitse kielikanava / Choose your language:

English Svenska Suomi


Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun

kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka

alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat

tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien

Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform

Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja

ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset

poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa

esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1)

toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava

tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä

uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma

menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset

konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus

hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus,

kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin

liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen

tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden

toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla

sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.


Tervetuloa!

Gunnar Brock, hallituksen puheenjohtaja


Kielikanavat

Headphones

Valitse kielikanava / Choose your language:

English Svenska Suomi


Stora Enson varsinainen yhtiökokous

23. huhtikuuta 2013


Jouko Karvinen, toimitusjohtaja


Tuloksemme


Vuoden 2012 tulos

Liikevaihto

Operatiivinen liikevoitto

10 815 milj. euroa

618 milj. euroa

Operatiivinen ROCE 7,1 %

Vahva kassavirta

Tulos/osake

ilman kertaluonteisia eriä

1 253 milj. euroa

0,33 euroa

Velkaantumisaste 0,48

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Milj. euroa

Vuosi 2012

Operatiivinen liikevoitto Operatiivinen liikevoitto, %

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2010 2011 2012

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Vuoden 2013 ensimmäinen neljännes

Liikevaihto

Operatiivinen liiketulos

Tulos/osake

ilman kertaluonteisia eriä

2 667 milj. euroa

118 milj. euroa

0,07 euroa

Operatiivinen ROCE 5,4 %

Liiketoiminnan rahavirta

101 milj. euroa

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Strategiamme


Strategia

Stora Enso on muutosmatkalla

eurooppalaisesta sellu- ja

paperiyhtiöstä arvoa tuottavaksi

uusiutuvien materiaalien yritykseksi

kasvavilla markkinoilla.

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Strategiset investoinnit

Ostrołęka, Bulleh Shah ja Montes del Plata

Ostrołęka

Investointi valmis

tammikuussa 2013

Bulleh Shah

Yhteisyrityskauppa

viivästyy ja saataneen

päätökseen vuoden

2013 toisen neljänneksen

aikana

Montes del Plata

Päälaitteiston käyttöönotto

aloitettu, käynnistys

vuoden 2013 kolmannen

neljänneksen aikana

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Aika uudistaa rakenteita

Keskittäminen, yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen

• Suunnitelmana luoda pohjaa muutokselle

– Divisioonilla selkeä tulosvastuu, keskittyminen kasvuun ja kustannustehokkuuteen

– Yhtiön rakenteet yksinkertaisemmiksi

• Muutos arvoa tuottavaksi, kasvumarkkinoilla toimivaksi uusiutuvien

materiaalien yhtiöksi

• Arvioitu kustannussäästö 200 milj. euroa*

– Saavutettaisiin kokonaisuudessaan vuoden 2014 toisesta neljänneksestä lähtien

*sisältää 30 milj. euron kustannussäästön

Building and Living -liiketoiminta-alueella

Stora Enson yhtiökokous 2013 23. huhtikuuta 2013

14


Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Maailmanlaajuinen vastuullisuusstrategiamme


Miksi?

toteuttaa tarkoituksemme

ja arvomme

tukee

kassavirtaa tuovaa

liiketoimintaamme

otamme uusia askeleita

kasvumarkkinoilla

voitamme kilpailijat

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Johtajuus maailmanlaajuisessa vastuullisuudessa

Metsät ja maankäyttö

Tehokas resurssien

käyttö ja

ympäristöosaaminen

Vastuullinen

liiketoiminta ja ihmiset

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Vastuullisuuden johtaminen käytännössä

Hallitus

Vastuullisuus- ja

yritysetiikkavaliokunta

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Yritysvastuuviestintä

ja

raportointi

Metsät ja

maankäyttö

Vastuullisuusneuvosto

Tehokas resurssien

käyttö ja

ympäristöosaaminen

Vastuullinen

liiketoiminta ja

ihmiset

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Tilintarkastuskertomuksen esittäminen


Osinko


Osinko

• Tilinpäätöksen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma

on yhteensä 1 528 495 979,09 euroa, joka sisältää tilikauden voiton

664 011 113,01 euroa.

• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa osinkoa 0,30 euroa

osakkeelta, yhteensä 236 861 549,70 euroa

• Osingonmaksun täsmäytyspäivä 26. huhtikuuta 2013

• Maksupäivä 15. toukokuuta 2013

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajalle


Nimitystoimikunnan esitys


Palkkiot

Tuhatta euroa 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hallitus

Puheenjohtaja 135 135 135 135 135 135 135 67,5 135 135 170

Varapuheenjohtaja 85 85 85 85 85 85 85 42,5 85 85 100

Jäsen 60 60 60 60 60 60 60 30 60 60 70

Vuodesta 2008 lähtien 40 % hallituksen palkkioista on maksettu R-osakkeina.

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Vuosipalkkiot

Hallitus

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsenet

170 000 euroa

100 000 euroa

70 000 euroa

Nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet käyttävät 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-sarjan

osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon

aikana. Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja

20 000 euroa

Jäsenet

14 000 euroa

Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja

Jäsenet

10 000 euroa

6 000 euroa

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja

7 500 euroa

Jäsenet

4 000 euroa

Palkkiota ei suoriteta hallituksen tai hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäiväisesti

yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan

kymmenen (10) jäsentä.

Gunnar Brock

Birgitta Kantola

Mikael Mäkinen

Juha Rantanen

Hans Stråberg

Matti Vuoria

Marcus Wallenberg

Hock Goh

Elisabeth Fleuriot

Anne Brunila

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Elisabeth Fleuriot

• Syntynyt 1956, Ranskan kansalainen

• Kauppatieteen maisteri

• Carlsberg Companyn hallituksen jäsen

• Aiempi kokemus:

– Kasvavien markkinoiden johtaja ja alueellinen johtaja,

Ranska, Benelux, Venäjä ja Turkki, Kellogg Company

(2001–2012)

– Johtaja, Eurooppa, Yoplait, Sodiaal Group (1998–

2001)

– Useita johtotehtäviä Danone Groupissa (1979–1997)

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Anne Brunila

• Syntynyt 1957, Suomen kansalainen

• Kauppatieteen tohtori

• Sampo Oyj:n, Kone Oyj:n, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja

Elinkeinoelämän Valtuuskunnan hallituksen jäsen. Kansainvälisen

kauppakamarin Suomen hallituksen puheenjohtaja ja Aaltokorkeakoulusäätiön

hallituksen varapuheenjohtaja

• Aiempi kokemus:

– Johtaja ja johtoryhmän jäsen, vastuualueena

yhteiskuntasuhteet ja strategia, Fortum-konserni (2009–2012)

– Toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry (2006–2009)

– Useita tehtäviä Valtiovaraniministeriössä (2002–2006) sekä

Suomen Pankissa ja Euroopan komissiossa (2000–2002)

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Nimitystoimikunnan nimeäminen

Tehtävät

Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan, jonka tehtävinä olisi valmistella

päätösesitykset, jotka koskevat:

a) hallituksen jäsenten lukumäärää

b) hallituksen jäsenten valintaa

c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä

d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita

Jäsenet

• Hallituksen puheenjohtaja

• Hallituksen varapuheenjohtaja

• Kaksi muuta jäsentä, jotka kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden) nimittää 30.9.2013

Palkkiot vuonna 2013

• 3 000 euroa/vuosi (maksetaan nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä)

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Vuosipalkkiot

Hallitus

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Jäsenet

170 000 euroa

100 000 euroa

70 000 euroa

Nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet käyttävät 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista Stora Enson R-sarjan

osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon

aikana. Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja

20 000 euroa

Jäsenet

14 000 euroa

Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja

Jäsenet

10 000 euroa

6 000 euroa

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja

7 500 euroa

Jäsenet

4 000 euroa

Palkkiota ei suoriteta hallituksen tai hallituksen valiokuntien puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäiväisesti

yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Hallituksen jäsenten lukumäärä


Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan

kymmenen (10) jäsentä.

Gunnar Brock

Birgitta Kantola

Mikael Mäkinen

Juha Rantanen

Hans Stråberg

Matti Vuoria

Marcus Wallenberg

Hock Goh

Elisabeth Fleuriot

Anne Brunila

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Tilintarkastajan palkkio


Tilintarkastajan valitseminen

• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö

Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan

varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Nimitystoimikunnan nimeäminen

Tehtävät

Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan, jonka tehtävinä olisi valmistella

päätösesitykset, jotka koskevat:

a) hallituksen jäsenten lukumäärää

b) hallituksen jäsenten valintaa

c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä

d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita

Jäsenet

• Hallituksen puheenjohtaja

• Hallituksen varapuheenjohtaja

• Kaksi muuta jäsentä, jotka kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden) nimittää 30.9.2013

Palkkiot vuonna 2013

• 3 000 euroa/vuosi (maksetaan nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä)

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Omien osakkeiden mitätöiminen

• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallussa olevat

918 512 R-osaketta mitätöitäisiin.

• Yhtiön hallussa on 918 512 R-osaketta (yhteensä noin 0,12 % yhtiön kaikista

osakkeista), jotka se on hankkinut vuonna 2006 ja tätä aiemmin tehtyjen

yhtiökokouspäätösten perusteella.

• Hallitus ei katso tarpeelliseksi omistaa yhtiön omia osakkeita kyseisissä

yhtiökokouspäätöksissä mainittuihin tarkoituksiin.

Stora Enson yhtiökokous 2013

23. huhtikuuta 2013


Kiitos

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!