10.09.2014 Views

Vesihuollon kehittämissuunnitelma - Tampereen kaupunki

Vesihuollon kehittämissuunnitelma - Tampereen kaupunki

Vesihuollon kehittämissuunnitelma - Tampereen kaupunki

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tampereen kaupunki

Vesihuollon

kehittämissuunnitelma

Maria Åkerman Vesihuollon kehittämissuunnittelun ohjausryhmä 2008


Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Tampereen kaupunki

Kaupunkiympäristön kehittäminen

Maankäytön suunnittelu

Julkaisuja 2 / 2008

ISBN: 978-951-609-366-9

ISSN: 1797-321X

Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.3.2008

Teksti:

Maria Åkerman (ent. Lukkala) ja vesihuollon kehittämissuunnittelun ohjausryhmä

Taitto ja liitekartat:


Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuoltosanastoa

alkalointi

hulevesi

ominaiskäyttö

sulfaatti

selvitysalue

tarvealue

toiminta-alue

veden pH-arvon nosto

sade-, kuivatus- ja sulamisvedet

verkostoon pumpatun veden määrä jaettuna

verkoston piiriin kuuluvien asukkaiden lukumäärällä

esimerkiksi alumiini- tai ferrisulfaatti ovat suoloja,

joita käytetään epäpuhtauksien kemialliseen saostamiseen

alue, joilla maankäytön suunnittelua tulee kiirehtiä

vesihuoltoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi

Vesihuoltolain termi. Sillä tarkoitetaan aluetta,

jolla suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset

tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat,

on kunnalla velvollisuus huolehtia siitä, että

ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen

perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen

toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen

vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi

alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta

vesihuoltolain säädösten mukaisesti

vesihuolto

vesihuoltolaitos

vesihuoltolain mukaan vedenhankinta (veden johtamista,

käsittelyä ja toimittamista talousvetenä

käytettäväksi) sekä viemäröinti (jäteveden, huleveden

ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista

ja käsittelyä)

laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta

3


Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Sisällysluettelo

1 Tampereen vesihuollon strategiset tavoitteet . . . . . . . . . . . . . 7

2 Taustaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Vesihuollon nykytila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1 Tampereen haja-asutusalueet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.2 Vesihuoltoselvitykset haja-asutusalueella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.2.1 Talousvesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.2.2 Jätevedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3.3 Haja-asutusalueella toimivat vesiosuuskunnat ja uudet osuuskuntahankkeet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.4 Jätevesiasetus ja ympäristönsuojelumääräykset. . . . . . . . . . . . . . . 12

3.5 Vesihuollon kehittämistarpeet haja-asutusalueilla . . . . . . . . . . . . . . 13

3.5.1 Talousveteen liittyvät tarpeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.5.2 Jätevesiin liittyvät tarpeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.5.3 Vesihuollon tarpeet alueittain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.6 Pirkanmaan haja-asutusalueiden vesihuollon yleissuunnitelma 2001:

Tampereen haja-asutusalueet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4 Toimenpiteet vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla . . . . . . 17

5 Tampereen Vesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.1 Talousvesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.1.1 Veden jakelu ja vesijohtoverkosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5.1.2 Pintaveden otto ja käsittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5.1.3 Vedenottamot ja pohjavesialueet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

5.1.4 TAVASE-hanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5.2 Jätevesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5.2.1 Viemäröinti ja viemäriverkosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5.2.2 Jäteveden puhdistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5.2.3 Keskuspuhdistamohanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

5.3 Hulevedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5.4 Yhteistyö vesihuollossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.5 Tampereen Veden toimintavarmuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

6 Vesi- ja vesihuolto-osuuskunnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6.1 Nurmin Vesihuolto-osuuskunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6.2 Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

6.3 Velaatan vesiyhtymä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

7 Toimenpiteet liittyen vesihuoltolaitosten toimintaan . . . . . . . . 31

8 Muut vedenkäyttäjät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

8.1 Vapaa-ajan toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

8.2 Elinkeinot ja palvelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

9 Alueellinen yhteistyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

10 Vaikutusten arviointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

10.1 Merkittävimmät vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ihmisiin. . . . . 34

10.2 Pohja- ja pintavesien pilaantumisen ehkäiseminen . . . . . . . . . . . . 35

10.2.1 Pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen . . . . . . . . . . . . . . . 35

10.2.2 Pintavesien pilaantumisen ehkäiseminen . . . . . . . . . . . . . . . . 35

10.3 Vaikutukset toimenpiteittäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

11 Suunnitelman päivitys ja toteutuksen seuranta . . . . . . . . . . . 39

12 Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

13 Toimenpideohjelma vuosille 2008 – 2015 . . . . . . . . . . . . . . . 40

14 LÄHTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

LIITTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5


Vesihuollon kehittämissuunnitelma

1 Tampereen vesihuollon strategiset tavoitteet

Vesihuoltolain (VHL 103/2001) mukaisesti kunnalla on vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä

alueellaan. Kunnan tulee laatia vesihuollon kehittämissuunnitelmat yhdyskuntasuunnittelun

apuvälineeksi. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa otetaan kantaa siihen,

missä ja millä aikataululla järjestetty vesihuolto tavoittaa kunnan eri alueet. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa

keskitytään erityisesti vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden läheisyydessä

olevien alueiden sekä haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämiseen. Kunnan

tulee vesihuoltolain mukaan osallistua myös vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun

silloin, kun alueellinen suunnittelu on käynnissä.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetään ohjeellinen aikataulu vesihuollon kehittämistoimenpiteille

kunnan eri alueilla. Kehittämissuunnitelma on kunnan suunnittelun apuväline,

johon on koottuna katsaus vesihuollon nykytilaan, kehittämistarpeisiin ja suunnitelmat

tulevaisuudessa toteutettavista vesihuollon kehittämistoimenpiteistä. Vesihuollon

nykytila, tarvealueet ja varsinaiset suunnitelmat on esitetty erillisillä kartoilla, jotka ovat

suunnitelman liitteenä.

Maankäytön suunnittelu ja vesihuollon kehittäminen kulkevat käsi kädessä. Yleis- ja asemakaavoituksessa

hyödynnetään olemassa olevia vesihuoltoverkostoja sekä selvitetään

vesihuollon järjestämisen mahdollisuuksia kaavoitettavilla alueilla. Tampereen Vesi laajentaa

toiminta-aluettaan asemakaavoituksen mukaisesti. Haja-asutusalueiden vesihuoltoa

kehitetään ensisijaisesti niillä alueilla, joilla on terveydensuojelullisia tarpeita (esimerkiksi

veden laatuun liittyviä ongelmia) ja/tai ympäristönsuojelullisia tarpeita (esimerkiksi jätevesien

käsittelyyn liittyviä ongelmia). Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueidenkäytön

suunnittelun tavoitteena on edistää terveellisen ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän

elinympäristön luomista, ehkäistä ympäristöhaittoja sekä edistää ympäristönsuojelua ja yhdyskuntarakenteen

taloudellisuutta.

Vesihuollon kehittämissuunnitteluun ovat osallistuneet Tampereen kaupungin organisaatiosta

kaupunkiympäristön kehittäminen, kiinteistötoimi, ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta

ja Tampereen Vesi. Kehittämissuunnitelman laadinta on kaupunkiympäristön kehittäminen

-yksikön vastuulla. Suunnittelun aikana kuntalaisia on kuultu suunnitelmasta ja

vesihuollon kehittämisestä.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman suunnittelualueena on koko kaupungin alue. Suunnitelman

lähtöaineistona on toiminut Tampereen kaupungin ensimmäinen vesihuollon

kehittämissuunnitelma, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2004. Ensimmäisessä

suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä valtaosa on toteutunut. Pääosa vesihuollon

kehittämissuunnitelman toteutuksesta on tapahtunut maankäytön suunnittelun ja sitä

seuraavan yhdyskuntarakentamisen kautta. Edellisen suunnitelman pohjalta on laadittu

Tampereen kaupungin vesi- ja vesihuolto-osuuskuntien tukemisen malli. Kaupunki tarjoaa

perustettaville osuuskunnille asiantuntija- ja suunnitteluapua. Lisäksi kaupunki voi antaa

tapauskohtaisesti harkiten perustettavalle osuuskunnalle investointitukea.

Suunnitelman rakenne on kolmiosainen. Ensimmäinen osa käsittelee vesihuoltoa vesihuoltolaitosten

toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla. Suunnitelman toinen osa käsittelee

vesihuoltoa vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla eli Tampereen Veden ja Tampereen kaupungin

alueella toimivien vesi- ja vesihuolto-osuuskuntien toimintaa. Kolmas osa käsittää

koko kunnan alueen sisältäen mm. yhteenvedon koko suunnitelmasta.

2 Taustaa

Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja yksi maan voimakkaimmin kasvavista

kasvukeskuksista. Asukasluku vuoden 2007 lopussa oli 207 800. Asukasluvun on

arvioitu nousevan noin 230 000 henkilöön vuoteen 2020 mennessä. Tampereen kaupungin

pinta-ala on 687,9 km 2 , josta vettä on 164,5 km 2 . Vesistöala koostuu lähes 200 järvestä ja

lammesta. Väestöntiheys on 390 asukasta neliökilometrillä.

7


Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Asutus on Tampereella keskittynyt kaupungin eteläosaan. Pohjoiseen suuralueeseen kuuluvat

Teiskon ja Aitolahden alueet, jotka ovat valtaosiltaan haja-asutusalueita.

Kaavoitustilanne

Valtioneuvosto vahvisti Pirkanmaan ensimmäisen maakuntakaavan 29.3.2007. Maakuntakaavan

vahvistumisen myötä Pirkanmaan 3. seutukaava kumoutui. Pirkanmaan

1. maakuntakaava on ns. kokonaiskaava, jossa on tarkasteltu mm. rakentamisalueita,

vesi- ja jätehuoltoa, pohjavesi- ja maa-aineskysymyksiä sekä kokonaisuuteen liittyvää

ympäristövaikutusten arviointia. Maakuntakaava kattaa koko Pirkanmaan maakunnan

ja korvaa alueella voimassa olleet seutukaavat.

Tampereen kantakaupungin yleiskaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä

12.12.2000 ja 14.2.2003. Asemakaava kattaa Tampereella suurimman osan kantakaupungin

alueesta sekä lisäksi Kämmenniemen ja Polson pohjoiselta suuralueelta. Koko

kaupungin alueella asemakaavoitettuja alueita on 18,5 prosenttia maapinta-alasta.

Aitolahti-Teiskon alueella on voimassa viisi vahvistettua, suoraan rakentamista ohjaavaa

osayleiskaavaa. Ranta-alueille on voimassa 1994 vahvistettu rantayleiskaava.

Terälahden kylätaajaman osayleiskaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 1996.

Velaatan ja Kapeen kylätaajamien osayleiskaavat vahvistettiin ympäristöministeriössä

1997 ja Teiskon kirkonseudun osayleiskaava 1999. Muulla osalla Aitolahti-Teiskon

aluetta (lukuun ottamatta Nurmi-Sorilaa) on voimassa kaupunginvaltuuston vuonna

1983 hyväksymä Aitolahti-Teiskon yleiskaava. Nurmi-Sorilan alueella on voimassa

kaupunginvaltuuston vuonna 1981 hyväksymä osayleiskaava.

Yleiskaavoitusohjelma vuosille 2008 – 2010 hyväksyttiin kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa

11.12.2007. Aitolahti – Teiskon alueella on vireillä Viitapohjan, Sisaruspohjan,

Hirviniemen, Terälahden ja Kolunkylän kyläasutusta ohjaavat osayleiskaavat

sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaava. Nurmi-Sorilan osayleiskaava laaditan asemakaavoituksen

pohjaksi.

8

Ote kaupunginhallituksen suunnittelujaoston 11.12.2007 hyväksymästä yleiskaavoitusohjelmasta

vuosille 2008 - 2010.


Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuoltolaki

Vesihuoltolaki (119/2001) asettaa kunnille vesihuollon kehittämisvastuun alueellaan,

jota se voi toteuttaa lain mukaisilla vesihuollon kehittämissuunnitelmalla sekä toimintaaluemääräyksillä.

Laki määrittelee kunnan vastuiden lisäksi myös vesihuoltolaitosten

ja kiinteistöjen vastuut. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata vesihuollon välttämättömyyspalvelut.

Terveydellisesti ja muutoinkin moitteettoman talousveden saanti kohtuullisin

kustannuksin tulee olla mahdollista, samoin terveyden- ja ympäristönsuojelun

kannalta asianmukainen viemäröinti.

Vesihuoltolain tarkoituksena on myös parantaa vesihuoltopalveluiden saatavuutta vesihuoltolaitosten

nykyisten toiminta-alueiden ulkopuolisilla taajama- ja haja-asutusalueilla.

Vesihuollon palveluiden kehittämisvastuu laitosten nykyisten toiminta-alueiden

ulkopuolella on kunnalla. Vesihuollon järjestämiseen tulee kiinnittää huomiota erityisesti

alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu yleis- tai

asemakaava tai joilla näiden kaavojen laatiminen on vireillä. Alueet, joita koskevat ympäristönsuojelulain

19 §:n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset, tulee myös

huomioida.

Vesihuoltolaissa määritellään vesihuoltolaitoksen, vesihuoltolaitoksen asiakkaan ja

kunnan roolit ja vastuut vesihuollon järjestämisessä.

Kiinteistönomistajalla on ensisijainen vastuu vesihuollon järjestämisestä kiinteistölle.

Käytännössä tämä tapahtuu liittymällä alueella toimivan vesihuoltolaitoksen verkostoon

tai järjestämällä vesihuolto kiinteistökohtaisin järjestelyin omaa talousvesikaivoa

ja jätevesien käsittelyjärjestelmää käyttämällä siellä missä verkostoa ei ole. Kiinteistöillä

on toiminta-alueella liittymisvelvollisuus ja käytännössä myös liittymisoikeus. Liittymisvelvollisuudesta

vapauttamisesta päättää kiinteistön hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

tietyin edellytyksin.

Vesihuoltolaitoksella on velvollisuus huolehtia toiminta-alueellaan vesihuollosta asianmukaisesti

eli tarjota asiakkailleen vesihuoltopalvelut toiminta-aluepäätöksen mukaisesti.

Laitoksen taloudelliset mahdollisuudet palvelujen tuottamiseen on otettava huomioon

toiminta-alueesta päätettäessä.

Kunta vastaa viimekädessä vesihuoltopalvelujen järjestämisestä, mikäli suurehkon

asukasjoukon tarve, terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt näin edellyttävät.

Kunta vastaa vesihuollon kehittämisestä alueellaan osallistumalla vesihuollon alueelliseen

yleissuunnitteluun ja laatimalla vesihuollon kehittämissuunnitelman alueelleen.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma tulee pitää ajan tasalla ja sen laatimisessa tulee

olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Suunnitelmassa tulee esittää vesihuoltolaitosten

toiminta-alueisiin liitettävät alueet ja millä aikataululla toimenpiteet on

tarkoitus toteuttaa. Myös vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisten haja-asutusalueiden

vesihuollon ongelmia ja kehittämistarpeita tulee kehittämissuunnitelmassa

tarkastella.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetään vesihuollon kehittämisen tavoitteet

tuleville vuosille. Se ei ole kuntaa sitova, oikeusvaikutteinen suunnitelma, vaan se on

tarkoitettu kunnan vesihuollon suunnittelun välineeksi.

9


A-osa

3 Vesihuollon nykytila

3.1 Tampereen haja-asutusalueet

Tampereen 207 800 asukkaasta noin 2 prosenttia asuu haja-asutusalueilla Teiskon-Aitolahden

suunnalla, jonne myös loma-asutus keskittyy. Teiskon-Aitolahden alue sijaitsee

kaupungin pohjoisosassa. Alueen ympärivuotisten asuinrakennusten lukumäärä on noin

1800 kappaletta ja loma-asuntojen lukumäärä hieman yli 3500. (2006)

Haja-asutusalueilla vesihuollosta vastaavat pääosin kiinteistöt itse. Kämmenniemen ja Polson

alueella on Tampereen Veden vesi- ja viemäriverkostot. Nurmi-Sorilan alueella toimii

Nurmin vesihuolto-osuuskunta, jolle veden toimittaa Tampereen Vesi. Nurmin vesihuoltoosuuskunnan

jätevedet johdetaan Viinikanlahden puhdistamolle. Sisaruspohjan alueella

toimii vesiosuuskunta ja Velaatassa pieni vesiyhtymä. Vesihuollon nykytila on kuvattu Teisko-Aitolahden

alueita esittävässä kartassa, joka on suunnitelman liitteenä (liite 5).

Haja-asutusalueille myönnetään vuosittain noin 50 lupaa omakoti- ja lomarakentamiseen.

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä rakennuspaikan olosuhteet tarkastetaan

ja määritellään jäteveden käsittelyn ratkaisut niiden mukaisesti. Yleisimmin kiinteistöillä

päädytään kolmeosaiseen saostuskaivoon ja maasuodattimeen. Vanhan rakennuskannan

osalta jätevesien käsittelyjärjestelmistä ei ole kattavaa tietoa. Vuodesta 2005 lähtien tiedot

kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä on tallennettu paikkatietojärjestelmään.

Kaavoitustilanne

Nurmi-Sorilan osayleiskaavaehdotus valmistuu vuoden 2008 loppupuolella. Nurmi-Sorilan

osayleiskaava laaditan asemakaavoituksen pohjaksi.

Viitapohjan ja Sisaruspohjan osayleiskaavojen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008

loppuun mennessä. Viitapohjan ja Sisaruspohjan osayleiskaavoilla ohjataan kyläalueiden

maankäyttöä ja nopeutetaan siten myös lupakäsittelyä.

Hirviniemen osayleiskaavatyö käynnistyi selvityksillä vuonna 2007 ja kaavan arvioidaan

valmistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä. Hirviniemen osayleiskaavalla ohjataan

kyläalueen maankäyttöä ja nopeutetaan siten myös lupakäsittelyä.

Terälahden osayleiskaava käynnistyy vuoden 2008 aikana ja Kolunkylän osayleiskaava

vuoden 2009 aikana. Terälahden ja Kolunkylän osayleiskaavat ovat merkitykseltään

tarpeellisia rakennuslupien pohjaksi.

Vesihuollon toimintavarmuus

Vesihuollon toimintavarmuuden ongelmakohteita ovat ne haja-asutusalueen kiinteistöt,

joiden kaivovesien laadussa tai määrässä on puutteita. Vesihuoltolaitosten ulkopuolella

poikkeustilanteissa vedensaannin vaihtoehtona on kuljetettu vesi. Tampereen Vesi

on antanut veloituksetta vettä poikkeuksellisena kuivuuskautena vuosina 2002 ja 2003

haja-asutusalueiden kiinteistöille kuljetettavaksi kaivojen täydennykseksi.

3.2 Vesihuoltoselvitykset haja-asutusalueella

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisista alueista Teiskon ja Aitolahden alueen

vesihuoltoa on selvitetty mm. Tampereen kaupungin EU:n Life-ympäristöprojektina ’Silta-

The Bridge’ -hankkeessa vuonna 1997. Kyselyyn vastasi 805 asuntokuntaa, joka vastaa

noin 55 prosenttia kaikista Aitolahti-Teiskon alueen asuntokunnista. Lisäksi on tehty erillisiä

kartoituksia Terälahden, Sisaruspohjan ja Sorilan Valkaman tienhoitokunnan alueilla vuosina

2001 ja 2002. Kaivovesien laatua tutkittiin radonin, uraanin ja torjunta-aineiden osalta

kesällä 2006. Kesällä 2007 selvitettiin Aitolahti-Hirviniemen alueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien

kuntoa sekä talousveden hankintaa. Selvityksessä oli mukana 87 kiinteistöä,

10


Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet

joista 58 oli ympärivuotisessa käytössä, 24 vapaa-ajan asuntoa ja neljä seurakunnan kiinteistöä

sekä yksi majoituspalveluyritys.

3.2.1 Talousvesi

Talousveden saanti on selvitysten mukaan vaihtelevasti hoidettu haja-asutusalueilla. Riittävä

vedensaanti on tavallisesti turvattavissa porakaivolla. Ongelmana on kuitenkin joillakin

alueilla vedessä esiintyvät haitta-aineet, esimerkiksi arseeni ja fl uori. Lisäksi veden rautapitoisuus

ylittää paikoitellen suositukset. Rengaskaivotaloudet ovat kohdanneet veden

puutetta erityisen kuivina vuosina 2002 ja 2003.

Silta-The Bridge –hankkeessa vuonna 1997 tehtyjen selvitysten mukaan talousveden saanti

on Teiskon-Aitolahden alueella hoidettu noin puolessa talouksia porakaivolla, myös rengas-

tai muu uppokaivo on yleinen. Lähteestä veden ottaa joka kymmenes talous. Yleisesti

ottaen veden riittävyys porakaivojen osalta on hyvä, samoin lähteiden antoisuus on hyvä.

Rengaskaivoissa riittävyys on hyvä tai kohtalainen. Veden laatu puolessa porakaivoista on

hyvä tai kohtalainen, rengaskaivoista viidennes on laadultaan hyviä, lähteiden osalta joka

kymmenes. Veden puutteesta tai laatuhaitoista on niukasti tietoa. Teisko-Aitolahti-alueella

halukkuus liittyä esimerkiksi osuuskuntamuotoiseen vesihuoltoon on vähäistä, vain joka

kymmenes olisi halukas liittymään. Kolmannes suhtautui kielteisesti liittymiseen ja kolmannes

ei osannut ottaa kantaa liittymiseen.

Haja-asutusalueen kaivovesien radonia, uraania ja torjunta-ainejäämiä tutkittiin pistokokein

kesällä 2006. Yksityisistä porakaivoista tutkittiin yhteensä 37 näytettä ja rengaskaivovesiä

14 näytettä. Tutkituista porakaivoista kohonneita uraanipitoisuuksia löytyi Teisko-Aitolahden

pohjoisosasta kahdesta näytteestä ja Paarlahden tuntumasta yhdestä näytteestä,

mutta useimmat alueen pohjoisosista tutkitut uraanipitoisuudet olivat kuitenkin alhaisella

tasolla. Kaikki tutkitut kaivovesinäytteet alittivat radonille asetetun laatusuosituksen 1000

Bq/l. Tutkittujen porakaivojen uraani- ja radonpitoisuudet olivat siis pääsääntöisesti alhaisella

tasolla. Torjunta-aineita havaittiin hyvin pieniä määriä vain kolmesta tutkitusta rengaskaivosta.

Koska haitta-aineiden esiintyminen on kaivokohtaista ja tutkittu näytemäärä oli

pienehkö, ei tuloksia voida yleistää koskemaan yksittäisiä kaivoja.

3.2.2 Jätevedet

Silta-The Bridge -hankkeen kyselyyn vastanneista vain kolme prosenttia kuuluu Tampereen

Veden jätevesiverkkoon. Pelkkä vesikäymälä on yli puolessa talouksista, alle kymmenellä

prosentilla talouksista on käytössä kuivakäymälä ja lopuilla on käytössä sekä vesikäymälä

että kuivakäymälä. Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyn lainsäädännön kehittyminen Silta-

The Bridge -hankkeen jälkeen vaikuttaa merkittävästi jätevesien käsittelyyn kiinteistöillä.

Jätevedet Teiskon-Aitolahden alueella johdetaan useimmiten saostuskaivoihin, noin 70

prosentissa kyselyssä tavoitetuissa kiinteistöissä. Saostuskaivon tyhjennys tapahtuu keskimäärin

1,5 kertaa vuodessa. Useimmiten liete kerätään pumppuautoon, kolmannes tyhjentää

kaivon peltoon tai luontoon, harvemmin se viedään kaatopaikalle tai kompostiin. Saostuskaivon

jälkeen jätevesi johdetaan maastoon, imeytyskenttään tai maasuodattimeen.

Myös umpikaivo ja yksittäistapauksissa vesistö olivat jäteveden vastaanottopaikkoja.

Haja-asutusalueen sakokaivojen lietteitä ja umpikaivojen jätevesiä otetaan vastaan Viinikanlahden

puhdistamolla. Osa jätevesistä toimitetaan puhdistamolle suoraan, osa välivarastoidaan

Sorilassa. Lietteenkeräys ja –kuljetus on järjestetty sopimusperusteisesti.

Teiskon-Aitolahden alueella havaittiin jätevesien käsittelyssä puutteita, joita oli sekä jätevesijärjestelmissä

että jätevesijärjestelmien hoidossa ja huollossa. Joillakin alueilla tonttikoot

ovat niin pieniä, että jätevesien hallittu käsittely ei aina ole mahdollista.

11


A-osa

3.3 Haja-asutusalueella toimivat vesiosuuskunnat ja uudet

osuuskuntahankkeet

Teisko-Aitolahti alueella toimii kolme vesiosuuskuntaa: Nurmin Vesihuolto-osuuskunta, Sisaruspohjan

alueen vesiosuuskunta ja Velaatan vesiyhtymä. Lisäksi Aitolahti-Hirviniemen

vesiosuuskunta suunnittelee vesi- ja viemäriverkoston rakentamista Hirviniemen alueelle

ja Kämmenniemen alueelle oli vuonna 2004 perusteilla Tapoon vesihuolto-osuuskunta. Tapoon

vesiosuuskuntahanke peruuntui asukkaille koituvien korkeiden kustannusten takia,

mutta halukkuutta vesiosuuskunnan perustamiseen on alueella yhä. Nurmin Vesihuoltoosuuskunta

huolehtii omasta verkostostaan ja tekee yhteistyötä Tampereen Veden kanssa,

joka toimittaa osuuskunnalle puhdasta vettä ja ottaa osuuskunnan jätevedet käsiteltäviksi.

Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunta toimittaa jäsenilleen puhdasta vettä omasta pohjavesilähteestä.

Sisaruspohjan vesiosuuskunnalla on kaksi vedenottamoa. Velaatan vesiyhtymä

toimittaa asiakkailleen puhdasta vettä omasta pohjavesilähteestä. Toiminnassa

olevilla vesiosuuskunnilla ei ole suunnitelmissa laajentaa toiminta-alueitaan merkittävästi.

Aitolahti-Hirviniemen vesiosuuskunta on perustettu 16.12.2003 ja osuuskunnan suunnitelmissa

on rakentaa vesi- ja viemäriverkosto Hirviniemen alueelle. Tällä hetkellä vesiosuuskuntaan

on liittynyt 44 jäsentä. Alueella on kuitenkin n. 80 kiinteistöä ympärivuotisessa

asuinkäytössä, ja oletettavissa on, että vesiosuuskuntaan liittymään halukkaiden määrä

kasvaa kun hanketta aletaan toteuttaa. Osuuskuntahankkeen lähtökohtana on alueen talousvesien

laatuongelmat. Aitolahden Hirviniemeen perusteilla olevan osuuskunnan liittymismahdollisuus

Nurmin Vesihuolto-osuuskuntaan yhdysjohdon kautta poistaisi alueella

ilmenneet talousveden laatuongelmat (arseeni, rauta, bakteerit). Hirviniemen osayleiskaavatyö

on alkanut vuonna 2007 ja vesihuollon suunnittelu etenee maankäytön suunnittelun

kanssa rinnakkain.

Tukemisen malli

Tampereen kaupunki on laatinut vesi- ja vesihuolto-osuuskuntien tukemisen mallin,

jossa on esitetty kaupungin toimintaperiaatteet osuuskuntahankkeiden tukemista koskien.

Tukemisen malli on tarkoitettu uusien vesi- ja vesihuolto-osuuskuntien perustamiseen

ja vanhan vesi- tai vesihuolto-osuuskunnan laajentamiseen jo olemassa olevalle

rakennuskannalle. Tukipäätökseen vaikuttavat vesihuoltolain 6 §:n mukaan suurehkon

asukasjoukon tarve, terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt. Tukemispäätöstä

tehtäessä otetaan huomioon myös maankäyttöön liittyvät näkökulmat ja kaupungin

omat tarpeet. Maankäytön arvioimisen tueksi on laadittu kasvupainealuekartta, mihin

on rajattu ensi- ja toissijaiset kasvupainealueet vuodesta 1995 lähtien haettujen rakentamisen

poikkeuslupien perusteella. Hankkeen tukemiseen vaikuttavat ympäristönsuojelulliset

syyt liittyvät lähinnä alueen jätevesikuormituksen pienenemiseen ja terveydelliset

syyt alueen talousveden laadun parantamiseen. Tukemisen malli pyrkii antamaan

käytännön ohjeet vesihuoltohankkeen tukemiseksi sekä helpottamaan vesiosuuskuntia

vesihuoltohankkeen toteuttamisessa. Hankekohtaisesti arvioidaan tuetaanko hanketta.

Kaupunki voi osallistua vesihuollon suunnittelukustannuksiin sekä myöntää harkinnanvaraisesti

investointitukea korkeintaan 15 prosenttia hankkeen kustannuksista.

3.4 Jätevesiasetus ja ympäristönsuojelumääräykset

12

Valtioneuvoston asetus 542/2003

Haja-asutuksen jätevesien käsittelystä on kesäkuussa 2003 annettu valtioneuvoston

asetus (542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

ulkopuolisilla alueilla. Asetus tuli voimaan 1.1.2004. Asetuksen mukaan jätevesien

käsittelyyn käytettävien laitteiden täytyy olla puhdistusteholtaan riittäviä ja kiinteistön

omistajan täytyy olla selvillä oman kiinteistönsä jätevesien käsittelyjärjestelmästä, käytöstä

ja huollosta. Asetuksen mukaiset määräykset koskevat uudisrakentamista heti

vuoden 2004 alusta, vanhoilla kiinteistöillä on mahdollisuus kymmenen vuoden siirtymäaikaan.

Erityisistä syistä voi jo käytössä oleville kiinteistöille tehtäville muutoksille

saada lisäaikaa.


Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Tampereen kaupungilla on YSL:n 19 §:n nojalla voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset,

jotka ovat kaupunginvaltuuston päätöksellä tulleet voimaan 1.1.2007 ja

koskevat koko kaupunkia. Ympäristönsuojelumääräysten toisessa luvussa on määräykset

jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella, jätevesien

johtamisesta rantavyöhykkeellä ja jätevesien johtamisesta pohjavesialueella.

Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä tulee valita siten, että se täyttää ympäristönsuojelulain

18 §:n nojalla annetun asetuksen (542/2003) puhdistusvaatimukset. Jätevesien

maaperäkäsittelylaitteistojen ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa

kiinteistöllä on noudatettava vähimmäissuojaetäisyyksiä talousvesikaivoon, vesistöön,

tiehen, tontin rajaan ja ojaan. Pohjavesitason yläpuolella tulee olla vähintään

metrin suojakerros.

Pohjavesialueella jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamisen edellytyksenä on tiivis

pohjarakenne. Rantavyöhykkeillä tulee jätevesien käsittelyjärjestelmän sijoittamisessa

ottaa huomioon tulvavedenkorkeudet määräyksien mukaisesti.

3.5 Vesihuollon kehittämistarpeet haja-asutusalueilla

3.5.1 Talousveteen liittyvät tarpeet

Verkostojen ulkopuolisilla alueilla vesihuollon ongelmia ovat paikoitellen veden laatu, lähinnä

arseeni, fl uoridi ja rauta. Veden riittävyys on ollut pääasiassa hyvä myös kuivina

vuosina.

Tampereen pohjoisella alueella arseeni on talousveden ongelmana melko laajoilla alueilla

ulottuen etelästä Paarlahteen ja Käälahteen. Arseeniongelmia on ilmennyt mm. Sisaruspohjassa,

Kolunkylässä, Kämmenniemessä, Hirviniemi-Aitoniemen alueella ja Palonkylässä.

Myös kohonnut rautapitoisuus talousvedessä on suhteellisen yleistä edellä mainituilla

alueilla (ks. liite 6).

Haja-asutusalueilla on tarvetta vesihuollon järjestämiseen, mutta pitkät etäisyydet olemassa

olevista verkostoista ja kiinteistöjen etäisyys toisistaan vaikeuttavat keskitetyn vesihuollon

järjestämistä. Veden käytön kausivaihtelut loma-asutuksesta johtuen aiheuttavat

verkostoveden laatuun ongelmia. Arseenin ja raudan poisto kiinteistökohtaisin laittein on

mahdollista, mutta aiheuttaa lisäkustannuksia.

3.5.2 Jätevesiin liittyvät tarpeet

Jätevesien käsittelyssä on puutteita haja-asutusalueilla. Kiinteistökohtaiset käsittelyjärjestelmät

eivät ole kaikissa tapauksissa asianmukaisia tai niiden toiminnasta ei olla kaikilla

kiinteistöllä selvillä, jolloin järjestelmien hoidossa ja huollossa ilmenee puutteita. Saostusja

umpikaivojen lietteitä joudutaan kuljettamaan toisinaan pitkiä matkoja johtuen pitkistä

etäisyyksistä jätevedenpuhdistamolle tai lietteen välivarastointisäiliölle.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelystä kesäkuussa 2003 annettu valtioneuvoston asetus

(542/2003) koskee vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisia alueita. Asetuksessa

määritellään puhdistusvaatimukset kiinteistökohtaisille jätevesijärjestelmille. Uusista

vaatimuksista jätevesien käsittelyssä on tarvetta tiedottaa edelleen.

Kiinteistökohtaisen järjestelmän vaihtoehtona on useamman kiinteistön yhteiset jätevesien

käsittelyratkaisut tai jätevesien käsittelyn hoitaminen esimerkiksi osuuskuntapohjalta. Osa

rakennuspaikoista on määritelty niin, että jätevesijärjestelmä on useamman kiinteistön yhteinen.

Vaatimus yhteisestä järjestelmästä on esitetty tällöin rakennusluvassa. Kiinteistöjen

yhteiset järjestelmät vaativat kuitenkin rakennuspaikkojen sijoittamista riittävän lähelle

toisiaan, jotta järjestelmän rakentaminen mahdollistuu. Haja-asutusalueelle muuttavat ihmiset

kuitenkin haluavat yleensä asettua etäälle muista kiinteistöistä, jolloin yhteisiä järjes-

13


A-osa

telmiä ei voida rakentaa. Osuuskuntapohjaisen jätevesien käsittelyn kannattavuus riippuu

mm. alueen rakennuskannasta ja maasto-olosuhteista. Hyvin harvaan asutulla alueella

keskitetyn jätevesien käsittelyn kustannukset ovat kohtuuttoman suuret.

Pääosa rakennuksista varustetaan vesivessoilla. Tampereella toimii Huussi ry, joka edesauttaa

ja markkinoi kuivakäymälätekniikkaa varteenotettavana vesivessan vaihtoehtona.

3.5.3 Vesihuollon tarpeet alueittain

Aitolahti-Hirviniemi

Aitolahti-Hirviniemen alueella vesihuolto on järjestetty kiinteistökohtaisin ratkaisuin.

Kesällä 2007 tehdyn selvityksen mukaan alueella on merkittäviä ongelmia talousveden

hankinnan osalta. Usean kaivon suuret arseenipitoisuudet, veden ajoittainen loppuminen

sekä mangaanin ja raudan esiintyminen hankaloittavat monen alueella asuvan

elämää. Vuonna 2004 tutkittiin 43 porakaivoveden arseenipitoisuus Aitolahti-Hirviniemen

alueella. Arseenipitoisuuden ohjearvo ylittyi kymmenessä kaivossa. Ympärivuotisesti

asuttujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä 33 prosenttia voidaan katsoa tämän

hetkisen yleisen tulkinnan mukaan täyttävän asetuksen vaatimukset ja 67 prosenttia

vaativan korjauksia siirtymäajan loppuun mennessä ennen vuotta 2014. Vapaa-ajan

asunnoilla vaatimukset täyttyvät tai asetusta ei sovelleta 54 prosenttia kiinteistöistä.

Aitolahti-Hirviniemen vesiosuuskunta on perustettu alueella olevien veden laadullisten

ja määrällisten ongelmien takia. Vesiosuuskuntaan oli vuoden 2007 lopussa liittynyt 44

kiinteistöä. Hirviniemen alueelle suunnitellun vesijohdon ja viemärin on ajateltu liittyvän

Sorilassa Nurmin Vesihuolto-osuuskunnan verkostoon. Vesihuoltoverkoston tulo alueelle

voimistaa alueen rakentamispainetta.

Aitolahti-Hirviniemen vesiosuuskunta teki valtuustoaloitteen koskien Aitolahti-Hirviniemen

maankäytön suunnittelua 8.3.2005. Hirviniemen alue sisältyy vuosien 2008 - 2010

yleiskaavoitusohjelmaan.

Kolunkylä

Kolunkylä sisältyy vuosien 2008 - 2010 yleiskaavoitusohjelmaan. Kolunkylän vesihuolto

hoidetaan tällä hetkellä kiinteistökohtaisin ratkaisuin. Kolunkylä kuuluu vakavan arseeniriskin

alueeseen. Sisaruspohjan ja Kämmenniemen välisen yhdysputken rakentaminen

toisi mahdollisuuden Kolunkylän vesihuollon järjestämiseksi.

Sisaruspohja

Sisaruspohjan yleiskaavoitus on käynnissä. Yleiskaavoituksen yhteydessä tehdään

Sisaruspohjan, Viitapohjan ja Kolunkylän alueiden vesihuollon yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa

selvitetään mm. mahdollisuutta yhdistää Sisaruspohjan ja Kämmenniemen

verkostot vedensaannin turvaamiseksi.

Alueen rakennuspaikkojen koot ovat riittävän isoja toimivan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän

rakentamiseksi. Rakennuspaikan minimikoko on tällä hetkellä 5000 m 2 .

Osa rakennuspaikoista kaavoitetaan niin, että kiinteistöjen jätevesien käsittely on mahdollista

hoitaa yhteisellä järjestelmällä maanomistajien niin halutessa. Ympäristövalvonnan

tekemässä haastattelututkimuksessa Sisaruspohjassa vuonna 2002 kiinteistöjen

haltijat eivät osoittaneet erityistä kiinnostusta mahdolliseen yhteisviemäröintiin.

Jätevesiasetuksen vaatimusten voimaantulo todennäköisesti lisää kiinnostusta keskitettyyn

viemäröintiin, koska asetuksen vaatimuksien täyttäminen vaatii kiinteistöiltä

joka tapauksessa investointeja uusiin käsittelyjärjestelmiin.

Sisaruspohjan vesiosuuskunta toimittaa omasta pohjavedenottamosta vettä tulevan

osayleiskaavan alueella. Vesiosuuskunnan toiminta-alueen tulisi laajentua tulevan

osayleiskaavan osoittamille rakennuspaikoille, mutta osa uusista rakennuspaikoista

saattaa sijaita liittämisen kannalta hankalassa paikassa esimerkiksi maasto-olosuhteiden

takia. Sisaruspohjan alueen vesiosuuskuntaa käsitellään luvussa 6.2.

14


Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet

Terälahti

Terälahti sisältyy yleiskaavoitusohjelmaan vuosille 2008 - 2010. Terälahden keskustan

alueella rakennuspaikkojen koko ja etäisyys toisiinsa asettaa haasteita vesihuollolle.

Useilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmät on jouduttu sijoittamaan liian lähelle talousvesikaivoja

ja/tai vesistöjä. Terälahden Seutu ry on tehnyt omaehtoisen Terälahden kylän

maankäyttösuunnitelman luonnoksen, jossa otetaan kantaa myös alueen vesihuollon

järjestämiseen. Luonnos on valmistunut vuonna 2005, ja Terälahden Seutu ry toivoo,

että se huomioidaan osayleiskaavan laadinnassa. Luonnoksessa on esitetty Terälahden

vesihuollon järjestämistä johtamalla jätevedet Polson puhdistamolle tai hankkimalla

kylälle oma pienpuhdistamo esimerkiksi osuuskuntapohjaisesti. Kyläläiset toivovat

kaupungilta hankkeeseen taloudellista ja suunnitteluapua.

Terälahden taajaman jätevesien johtamisesta Polson viemäriverkostoon ja käsiteltäväksi

Polson jätevedenpuhdistamolle on tehty vuonna 2001 yleissuunnitelma. Toteutuessaan

noin 4,5 km mittainen vesijohto ja paineviemäri neljällä pumppaamolla ratkaisisi

Terälahden jätevesien käsittelyn ongelmat ja turvaisi hyvälaatuisen talousveden

saannin. Samalla jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi voisi tehostua tasaisemman

kuormituksen ansiosta. Laitoksen mitoitustehot riittävät hyvin lisäveden jakeluun

ja jätevesien käsittelyyn. Veden jakelu on mahdollista myös Terälahden ympäristössä

Taivallahden ja Niemenkylän alueille. Toinen ratkaisu Terälahden jätevesien käsittelyn

hoitamiseksi on rakentaa alueelle pienpuhdistamo. Terälahdessa pyritään kaavoituksella

mahdollistamaan myös usean kiinteistön yhteiset vesi- ja jätevesiratkaisut vaihtoehtona

Polsoon rakennettavalle verkostolle tai pienpuhdistamolle, mutta yhteiset

jätevesienkäsittelyjärjestelmät eivät ratkaise alueen ongelmia kokonaisuudessaan.

Pienpuhdistamovaihtoehdosta ja Polsoon rakennettavasta verkostosta tulee tehdä teknis-taloudellinen

vertailu, jotta alueen jätevesien käsittely voidaan ratkaista.

Ympäristövalvonnan tekemässä haastattelututkimuksessa Terälahdessa vuonna 2001

ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen haltijat eivät osoittaneet erityistä

kiinnostusta vesijohtoon ja viemäröintiin, loma-asukkaiden keskuudessa halukkuutta

oli selvästi enemmän. Tulevaisuudessa kaavoitettaville rakennuspaikoille rakentaville

hyvin toimivalla vesihuollolla on oletettavasti suurempi merkitys. Jätevesiasetuksen

vaatimusten voimaantulo todennäköisesti lisää kiinnostusta keskitettyyn viemäröintiin,

koska asetuksen vaatimuksien täyttäminen vaatii kiinteistöiltä joka tapauksessa investointeja

uusiin käsittelyjärjestelmiin. Myös vuonna 2005 valmistuneen Terälahden Seutu

ry:n laatiman maankäyttösuunnitelman luonnoksen perusteella kiinnostus keskitettyyn

vesihuoltoon on kasvanut.

Terälahden alueen vesistöjen tilasta on tehty selvitys vuonna 2004. Selvitys päätettiin

tehdä, sillä Terälahti oli silmämääräisesti arvioiden rehevöitynyt. Selvityksen tavoitteena

oli kartoittaa Terälahden alueen vesistöissä ilmeneviä haitallisia muutoksia. Lisäksi

selvityksessä on esitetty mahdollisia kunnostustoimenpiteitä vesistöille. Näsijärven

Terälahti ja Kiimajoki ovat vuosien saatossa rehevöityneet peltoviljelystä ja haja-asutuksen

jätevesistä aiheutuvien ravinteiden seurauksesta. Selvityksessä todettiin Kiimajoen

veden laadun olevan yleisluokitukseltaan tyydyttävää ja Näsijärven Terälahden

yleisluokitukseltaan hyvää, mutta esimerkiksi Kiimajoessa on todettu ajoittain korkeita

kolibakteerimääriä. Selvityksessä esitetään toimenpiteiksi mm. asumajätevesien käsittelyn

tehostamista.

Kupin alue

Aitoniemen ns. Kupin alueella vesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisin ratkaisuin. Alueella

on asutustihentymä ja ranta-asutusta. Alueella on myös talousveden laadullisia ja

määrällisiä ongelmia. Mahdollisuus liittää Kupin alue Aitolahti-Hirviniemen vesiosuuskuntaan

pitää selvittää.

Viitapohja

Viitapohjan osayleiskaavatyö aloitettiin vuonna 1998. Alueen vesihuoltoratkaisut selvitetään

yleiskaavoituksen yhteydessä. Alueen vesihuolto on mahdollista hoitaa kiinteistökohtaisesti

tai vierekkäisten kiinteistöjen osalta yhteisesti. Viitapohja kuuluu arseeniriskialueeseen.

15


A-osa

Hervantajärven länsi- ja eteläpuoli

Hervantajärven rannalla on tiheää vapaa-ajan asutusta. Alue rajautuu Vuoreksen

osayleiskaava-alueeseen. Alueella asuvilta tuli vuonna 2003 kaupungin ensimmäisen

vesihuollon kehittämissuunnitelman valmistelun yhteydessä esitys kiinteistöjen liittämisestä

Vuoreksen alueelle rakennettavaan vesi- ja viemäriverkostoon joko Tampereen

Veden toiminta-alueen laajennuksena tai osuuskuntamuotoisena. Vuoreksen vesihuollon

rakentaminen tapahtuu vaiheittain asemakaavoituksen edetessä. Lempäälän Riihiniityn

ja Matinlahden alueiden vesihuoltoverkosto rakennetaan vuoden 2016 jälkeen.

Hervantajärven länsi- ja eteläpuolen liittämistä vesihuoltopalvelujen piiriin voidaan tarkastella

näiden alueiden rakentumisen yhteydessä.

Kämmenniemi

Kämmenniemen alue on merkittävää arseeniriskialuetta ja siksi se on esitetty viranhaltijoiden

tarvealueena liitteessä 6. Kämmenniemen alueelle oli vuonna 2004 perusteilla

Tapoon vesihuolto-osuuskunta. Tapoon vesiosuuskuntahanke peruuntui asukkaille koituvien

korkeiden kustannusten takia, mutta halukkuutta vesiosuuskunnan perustamiseen

on alueella yhä.

Teiskon kirkon seutu

Teiskon kirkon seudulla on neljä Tampereen seurakuntayhtymän omistamaa kiinteistöä,

joiden jätevesijärjestelmät kaipaavat kunnostamista. Lisäksi alueelle on rakennettu

melko tiheästi sekä vakituisia asuinkiinteistöjä että loma-asuntoja, joilla on myös

jätevesien käsittelyjärjestelmien korjaamiseen liittyviä tarpeita. Seurakuntayhtymällä

olisi kiinnostusta hoitaa alueen jätevesien käsittely yhteisjärjestelmällä. Yhteisjärjestelmän

tuomiseksi esiin ja sen kannatettavuuden selvittämiseksi seurakuntayhtymä

ja kaupunki järjestivät vesihuoltoaiheisen yleisötilaisuuden Teiskon seurakuntatalolla

tammikuussa 2008. Tilaisuudessa pohdittiin alueen jätevesien käsittelyratkaisuja, joita

ovat kiinteistökohtainen käsittely, yhteinen pienpuhdistamo tai siirtoviemäri Tampereen

Veden Polson puhdistamolle.

3.6 Pirkanmaan haja-asutusalueiden vesihuollon yleissuunnitelma

2001: Tampereen haja-asutusalueet

Pirkanmaan seudun haja-asutusalueiden vesihuollon yleissuunnitelmassa vuodelta 2001

on esitetty seuraavien 5-10 vuoden jaksolle toteutettavaksi mm. Kämmenniemen ja Teiskon

kirkonseudun välinen yhdysvesijohto, jolla Kämmenniemen vedenpuhdistamolta johdettaisiin

vettä kirkonseudulle. Vesijohtoon mahdollisesti liittyvien määräksi arvioidaan 140

asukasta ja vesijohtolinjan pituudeksi tulisi 12,5 km. Teiskon Velaatan pohjavesialue on

sisällytetty Ruoveden kunnan vesihuollon kehittämiseen. Velaatasta olisi mahdollista johtaa

pohjavettä Muroleen kylään, jossa kaivovesissä on kohonneita rauta- ja mangaanipitoisuuksia.

Yleissuunnitelmassa vesijohto- ja jätevesiviemärihankkeina esitetään Sorilan lisävaihe. Terälahden

seudun jätevesien johtamista esitetään Polson jätevedenpuhdistamolle alueen

tiheän ranta-asutuksen johdosta. Vesijohtoon liittyviä asukkaita arvioidaan olevan 260. Vesijohdon

pituus olisi 11 km.

Yleissuunnitelmassa mainituista kehittämishankkeista Sorilan lisävaihe on toteutunut. Teiskon

kirkonseudulla ei ole ilmennyt erityistä tarvetta eikä kiinnostusta vesijohdon saamiseksi

Kämmenniemestä, mutta yhteisen jätevesihuollon selvittelyn yhteydessä tarkastellaan

mahdollisuutta hankkia talousvesi alueelle Polson vedenottamolta. Terälahden ja Polson

välinen vesi- ja viemärilinja tulee ottaa lähemmin tarkasteltavaksi. Vaihtoehtona yhdysputken

rakentamiselle voisi olla Terälahden kylään rakennettava pienpuhdistamo.

16


Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet

4 Toimenpiteet vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla

Selvitysalueiksi merkittyjen alueiden maankäytön suunnitelmat

Teisko-Aitolahden alueella on asutustihentymiä, joilla on ilmennyt ongelmia veden laadussa

ja riittävyydessä sekä jätevesien kiinteistökohtaisessa käsittelyssä. Kyseiset

kyläalueet on otettu selvitysalueiksi, joilla maankäytön suunnittelua tulee kiirehtiä vesihuoltoon

liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Selvitysalueita ovat Palonkylän alue ja

Kupin alue.

Tiedottaminen, asukaskyselyt ja –illat uuden jätevesiasetuksen tiimoilta

Ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta jatkavat edelleen tiedottamista haja-asutusalueiden

jätevesihuollon määräyksistä haja-asutuksen jätevesihuollosta annetun asetuksen

mukaisesti. Kiinteistöjen vesihuoltotiedot viedään tietokantaan kiinteistöjen kartoituksen

ja valvonnan myötä.

Terälahden vesihuoltoratkaisun vertailu - Polson yhdysputki/kylän pienpuhdistamo

Terälahden vesihuollon ratkaisemiseksi päivitetään Polson yhdysputken kustannusarvio

ja selvitetään pienpuhdistamon rakentamisen kustannukset.

Yleissuunnitelman teettäminen Sisaruspohjan, Viitapohjan ja Kolunkylän

vesihuollosta

Yleiskaavoituksen yhteydessä tehdään yleissuunnitelma Sisaruspohjan, Viitapohjan ja

Kolunkylän vesihuollosta. Yleissuunnitelmassa selvitetään mm. mahdollisuutta yhdistää

Sisaruspohjan ja Kämmenniemen verkostot vedensaannin turvaamiseksi. Suunnitelmassa

selvitetään myös mahdollisuutta järjestää Kolunkylän ja Viitapohjan alueiden

vesihuolto verkostoa laajentamalla sekä mahdollinen alueen yhteisviemäröinti Kämmenniemen

puhdistamolle vaihtoehtona kiinteistökohtaiselle jätevesien käsittelylle.

Yleissuunnitelman teettäminen Aitolahti-Hirviniemen vesihuollosta

Aitolahti-Hirviniemen alueelle teetetään vesihuollon yleissuunnitelma osayleiskaavan

valmistelun yhteydessä.

Hervantajärven länsi- ja eteläpuolisten alueiden kiinteistöjen vesihuollon

selvittäminen

Hervantajärven länsi- ja eteläpuolisten alueiden kiinteistöjen vesihuollon nykytila, tarpeet

sekä kiinnostus yhteiseen vesihuoltoverkostoon selvitetään.

Yleissuunnitelman teettäminen Teiskon kirkon seudun vesi-huollosta

Teiskon kirkon seudun jätevesihuollosta teetetään yleissuunnitelma, jossa selvitetään

mahdollisuutta järjestää alueen jätevesien käsittely yhteisratkaisuna vaihtoehtona kiinteistökohtaiselle

käsittelylle.

Lietteen välivarastointikapasiteetin tarpeen selvittäminen Teisko-

Aitolahti alueella

Lietteen välivarastointikapasiteetin lisäämisen tarve Teisko-Aitolahti alueella selvitetään.

Välivarastointikapasiteetin lisäämiseksi saattaa olla tarvetta alueen pohjoisosassa.

Välivarastointikapasiteetin lisääminen vähentäisi lietekuljetusten määrää.

17


B-osa

5 Tampereen Vesi

Tampereen kaupungin liikelaitos Tampereen Vesi toimittaa vettä lähes koko kantakaupungin

alueelle. Pohjoisella suuralueella Tampereen Veden toiminta-alueeseen kuuluvat Polson

ja Kämmenniemen vesi- ja viemärijärjestelmät. Tampereen asukkaista noin 96 prosenttia

on vesijohtoverkoston piirissä.

Tampereen Veden toiminta-alue sisältää olemassa olevat vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostot

kaupungin asemakaavoitetuilla alueilla. Toiminta-alue laajenee kaupungin asemakaavoituksen

myötä. Toiminta-alueeseen kuuluvat kiinteistöt, jotka ovat vesi- ja viemäriverkoston

välittömässä läheisyydessä ja joille on mahdollisuus osoittaa liittymiskohta verkostoon.

Toiminta-alueen ulkopuolelle on rajattu kiinteistöt, joilla mahdollinen liittymiskohta

verkostoon sijaitsee yli 100 metrin päässä olemassa olevasta verkostosta. Tampereen

Veden nykyinen, vuonna 2004 hyväksytty toiminta-alue vesi- ja viemäriverkon osalta on

esitetty karttaliitteissä. Tampereen Veden johtokunta on 13.12.2007 esittänyt uuden toiminta-alueen

määrittelyn yhdyskuntalautakunnalle.

Hulevesiviemäröinnin osalta toiminta-alue on melko hajanainen ja kattaa vain osan kaupungin

asemakaava-alueesta. Hulevesiviemärin osalta toiminta-alue kattaa ne kiinteistöt,

joiden kohdalla on rakennettu sadevesille tarkoitettu putkiviemäri. Hulevesiviemäröinnin

laajentamista Tampereen Vesi harkitsee uusien alueiden rakentamisen ja vanhojen johtoverkkojen

saneerauksen yhteydessä.

Vesihuoltolaitos voi tarjota palvelujaan myös toiminta-alueensa ulkopuolisille alueille. Tampereen

Vesi toimittaa vettä toiminta-alueensa ulkopuolelle naapurikunnille ja vastaanottaa

näiltä jätevesiä. Tampereen Vesi toimittaa lähes kaiken talousveden Pirkkalan kunnalle.

Vettä myydään tarvittaessa myös Lempäälän ja Kangasalan kunnille sekä Ylöjärven ja

Nokian kaupungeille. Ylöjärven kaupungilta Tampereen Vesi myös ostaa vettä. Tampereen

Vesi harjoittaa Hämeenkyrössä ja Ylöjärvellä pienimuotoista veden toimittamista pohjavedenottamoiden

tai pääjohtojen läheisyydessä oleville osuuskunnille ja kiinteistöille.

Naapurikunnille myydyn veden määrä on noin seitsemän prosenttia pumpatusta vedestä.

Laskuttamattoman veden osuus vedenotosta on 15 prosenttia. Liittyjiä Tampereen Vedellä

oli vuoden 2006 lopussa noin 17 000. Vesijohdon piirissä on 96 prosenttia asukkaista. Veden

ominaiskäyttö on 240 l/asukas/vrk (vuonna 2006).

Taulukko 1. Vesijohtoveden käyttö eri tarkoituksiin vuonna 2006

VEDENKÄYTTÖ MILJ. M 3 %

Yksityiset 10,7 56,7

Teollisuus 3,2 17,0

Muut kunnat 1,3 6,8

Kaupunki 0,9 4,9

Muu käyttö* 2,7 14,5

* Palonsammutusvedet, vuodot, mittavirheet, juoksutukset ja huuhtelut

18


Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

5.1 Talousvesi

Vuonna 2006 Tampereen Veden johtoverkkoon pumpattiin noin 20,4 milj. m 3 vettä.

Taulukko 2. Pumppaus vesijohtoverkostoon vedenottamoittain 2006

Pintavesilaitokset:

Pohjavesilaitokset:

Rusko 75,5 % Messukylä 7,9 %

Kämmenniemi 0,2 % Pinsiö 10,2 %

Kaupinoja 0,0 % Hyhky 3,6 %

Polso 0,1 % Julkujärvi 1,44 %

Kaupinojan pintavedenpuhdistuslaitos Näsijärven rannalla toimii varalaitoksena. Näsijärven

vettä puhdistetaan myös Kämmenniemen ja Polson vedenpuhdistamoilla.

Tampereen Vedellä on käytössä kaupungin terveydensuojeluviranomaisen kanssa laadittu

valvontatutkimusohjelma vuosille 2006 – 2010. Vesinäytteitä otetaan säännöllisesti verkoston

32 näytteenottopisteestä. Veden laatu oli vuonna 2006 kaikilla vedenkäsittelylaitoksilla

ja pohjavesilaitoksilla hyvä ja täytti sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laadulle

asettamat vaatimukset.

Mustalammen vedenottamon vedessä on havaittu ajoittainen tri- ja tetrakloorieteenin

enimmäispitoisuuden ylitys. Tämän jälkeen Mustalammen pohjavedenottoa on vähennetty

ja ryhdytty toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi. Messukylän ja Hyhkyn pohjavedenottamoiden

kaivoissa ja laitokselta verkostoon johdettavassa vedessä havaittiin vuonna

2004 pieniä määriä diklobeniili -nimisen torjunta-aineen hajoamistuotetta, BAM:a. Havaitut

BAM -pitoisuudet olivat niin alhaisia, että niistä ei koitunut terveydellistä haittaa. Messukylän

ja Hyhkyn vedenkäsittelyprosessia tehostettiin lisäämällä niihin aktiivihiilisuodatus, joka

poistaa BAM -yhdisteitä tehokkaasti.

Tampereen Vesi seuraa raakavesilähteiden vedenlaatua, vedenkäsittelyn eri prosessivaiheiden

tehokkuutta, laitoksilta verkostoon pumpattavan veden ja verkostoveden laatua.

Analyysejä tehdään vuosittain noin 20 000, vesinäytteitä otetaan noin 5000. Uusien ja

peruskorjattujen putkistojen hygieenisyys tarkistetaan ennen käyttöönottoa.

19


B-osa

5.1.1 Veden jakelu ja vesijohtoverkosto

Tampereen Veden vesijohtoverkoston kokonaispituus on noin 720 kilometriä. Päävesijohdot

johtavat veden vedenkäsittelylaitoksilta kulutusalueille, joilla jakelujohdot jakavat veden

edelleen liittyjille. Kiinteistönhaltijat vastaavat tonttijohdoista.

Kaupungin maaston korkeuserojen johdosta verkostossa on useita eri painepiirejä. Kantakaupungin

alueella johtoverkko jakaantuu kahdeksaan painepiiriin. Suurimmat painepiirit

ovat keskusta-alueen ja Tesoman painepiirit. Keskustan painepiiriin pumpataan vettä

Ruskon (ja Kaupinojan) vedenpuhdistuslaitokselta sekä Messukylän pohjavedenottamolta.

Keskustan painepiiristä pumpataan vettä Peltolammin, Hervannan, Hallilan ja Aitolahti-Holvastin

painepiireihin sekä tarvittaessa lisävettä Pyynikin ja Tesoman painepiireihin. Pyynikin

painepiiristä pumpataan vettä myös Pispalan painepiiriin. Kantakaupungin ulkopuolella

Kämmenniemen ja Polson alueilla on omat verkostonsa. Tampereella on kuusi vesitornia,

joiden yhteistilavuus on 23 000 m 3 eli noin 45 prosenttia keskimääräisestä vuorokausikulutuksesta.

Ylävesisäiliöiden avulla pidetään yllä tasaisia painetasoja verkostossa sekä

varastoidaan vettä mahdollisia käyttöhäiriöitä varten.

20

Vesijohtoverkostojen kunto

Tampereen Vesi huolehtii verkostojen saneerauksesta niin, että tavoitteena on uusia

yli yksi prosentti putkistosta vuosittain. Vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoa kunnostetaan

tarpeen mukaan pääosin katujen rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä.

Saneerauskohteet ovat pääasiassa yli 50 vuotta vanhoilla katu- ja asuinalueilla. Runkovesijohtojen

ja verkoston kapasiteetti on pääosin riittävä.

5.1.2 Pintaveden otto ja käsittely

Tampereen Vesi ottaa vesijohtoveden valmistukseen käytetystä vedestä noin 70 prosenttia

pintavetenä Roineesta Tampereen kaakkoispuolelta (vuonna 2006 75 prosenttia). Roineen

vesi käsitellään Ruskon vedenpuhdistamossa. Roineen vedenlaatu on Sisä-Suomen järvistä

puhtaimpia ja veden laatu on pysynyt hyvänä hajakuormituksesta huolimatta. Tampereen

Vesi ottaa Roineesta vuosittain noin 16,8 miljoonaa kuutiometriä vettä. Vuosikeskiarvona

laskettu enimmäisotto Roineesta on lupaehtojen mukaisesti 900 l/s, kuukausikeskiarvona

1 350 l/s. Vettä otetaan 4-5 metrin syvyydestä noin 200 metrin päästä rannasta.

Veden laatu on tasainen lämpötilan vaihtelua (0 – 23 °C) lukuun ottamatta. Roineen vettä

tutkitaan säännöllisin raakavesianalyysein Ruskon vedenkäsittelylaitoksen laboratoriossa.

Toistuvien analyysien lisäksi Roineen kolmesta havainnointipisteistä otetaan näytteitä eri

vuodenaikoina. Näsijärvestä raakavettä ottavat Kaupinojan, Kämmenniemen ja Polson vedenpuhdistuslaitokset.

Näistä Kaupinojan vedenottamo toimii varalaitoksena Ruskon laitokselle.

Ruskon vedenpuhdistamo

Ruskon vedenpuhdistamon vedenkäsittelyprosessiin kuuluu alkaliteetin nosto, saostus,

fl otaatioselkeytys, hiekkasuodatus, aktiivihiilisuodatus, alkalointi ja desinfi ointi. Kalkkia

käytetään pH:n säätöön, saostuskemikaalina käytetään ferrisulfaattia ja klooria desinfi

ointiin. Ruskossa käytetään desinfi oinnin ohella klooridioksidia veden haju- ja makuominaisuuksien

parantamiseen. Hienojakoiset epäpuhtaudet ja makua sekä hajuja aiheuttavat

yhdisteet poistetaan aktiivihiilisuodatuksella. Hiilidioksidia ja kalkkia käytetään

veden alkaliteetin ja kovuuden nostamiseksi, jolloin korroosio vähenee putkistoissa ja

vesilaitteissa. Verkkoon toimitettu vesi on pehmeää, sen kovuus on alle 6° dH.

Kaupinojan vedenpuhdistamo

Raakaveden sisältämien epäpuhtauksien saostuksessa käytetään alumiinisulfaattia

saostuskemikaalina, kalkkia käytetään pH:n säätöön ja klooria desinfi ointiin. Desinfi -

oinnin ohella klooria käytetään veden haju- ja makuominaisuuksien parantamiseen.

Kämmenniemen vedenpuhdistamo

Kämmenniemen vedenpuhdistamon vedenkäsittelyprosessiin kuuluu saostus, fl otaa-


Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

tioselkeytys, hiekka- ja aktiivihiilisuodatus, alkalointi ja desinfi ointi. Raakaveden sisältämien

epäpuhtauksien saostuksessa käytetään alumiinisulfaattia saostuskemikaalina

ja soodaa alkalointiin. Klooria käytetään desinfi ointiin.

Polson vedenpuhdistamo

Polson vedenpuhdistamon vedenkäsittelyprosessiin kuuluu saostus, hiekka- ja aktiivihiilisuodatus,

alkalointi ja desinfi ointi Raakaveden sisältämien epäpuhtauksien saostuksessa

käytetään alumiinisulfaattia saostuskemikaalina, soodaa käytetään alkalointiin.

Desinfi ointiin käytetään klooria.

5.1.3 Vedenottamot ja pohjavesialueet

Vesijohtoveden valmistukseen käytetystä vedestä 30-40 prosenttia on normaalisti pohjavettä.

Tampereen Veden pohjavedenottamot sijaitsevat Tampereen alueella Messukylässä,

Mustalammella ja Hyhkyssä. Tampereen Vesi omistaa lisäksi pohjavedenottamon Ylöjärven

kaupungin puolella Julkujärvellä ja Hämeenkyrön kunnan puolella Pinsiössä.

Tampereen kaupungin pohjavesialueet sijoittuvat keskustan Pyynikin-Epilän-harjulle sekä

Sisä-Suomen reunamuodostumalle; Rääkkykankaalle ja Jakamankankaalle Teiskossa.

Pyynikin-Epilän-harju on jatkoa Lamminpään-Ylöjärven harjulle. Muodostuma on passiivisen

jään reunaan syntynyt saumamuodostuma. Aines on pääasiassa hyvin lajittunutta ja

hyvin vettä läpäisevää hiekkaa/soraa. Suuri osa harjusta on luokiteltu yhdyskuntien vedenhankinnalle

tärkeäksi pohjavesialueeksi. Harjumuodostumassa on alueita, joilla ei ole tai

ei ole ollut tähän mennessä pohjavesimerkitystä. Harjulle sijoittuvat Tampereen kaupungin

Mustalammin ja Hyhkyn vedenottamot. Hyhkyn ottamo sijaitsee riskialttiilla paikalla moottoritien

varressa. Samaan harjumuodostumaan Kalevankankaan jatkeille sijoittuu Messukylän

pohjavedenottamo. Pohjavedenottamoiden ympäristöön on sijoittunut kaupungin

laajenemisen seurauksena lukuisia pohjaveden laadulle uhkia aiheuttavia toimintoja.

Kaupungin alueella olevien pohjavedenottamoiden vedenlaatua uhkaavia riskejä ovat mm.

tiet ja kadut, junaradat, asutus ja siihen liittyvät viemärit ja öljysäiliöt sekä teollisuus. Tampereen

kaupunki ja Pirkanmaan ympäristökeskus ovat yhteistyönä vuonna 2005 tehneet

Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman.

Taulukko 3.

Vedenhankintakäytössä olevat pohjavesialueet

Pohjavesialue Vedenottamo

Tampereella:

Lupa tai

antoisuus

m3/d

Vedenotto

m3/d

vuonna 2006

Aakkulanharju Messukylä 5000 4609

Epilänharju – Villilä Hyhky 3000 2125

Ylöjärvellä:

Mustalampi 5000 564

Ylöjärvenharju Julkujärvi 1800 797

Hämeenkyrössä:

Ylöjärvenharju Pinsiö 8000 5697

Messukylän pohjavedenottamo

Messukylän vedenottamo on rakennettu vuonna 1966 Aakkulanharjun etelärinteeseen.

1990-luvun alkupuolella vedenottokaivot siirrettiin ylemmäksi harjuun kohti harjuydintä.

Messukylän pohjavedenottamon antoisuus on moninkertainen verrattuna pohjaveden

21


B-osa

muodostumisalueen perusteella laskettuun muodostuvaan pohjaveden määrään. Kaukajärvestä

suotautuu vettä pohjavedeksi, mutta uusien tutkimusten mukaan suotautuva

vesimäärä on pienempi kuin aiemmin on oletettu, noin 10-15 prosenttia. Näin

ollen merkittävä osa Messukylän pohjavedenottamolta otettavasta pohjavedestä kertyisi

pohjavesialueeksi rajatun alueen ulkopuolelta. Kaukajärvestä suotautuvan veden

määrä riippuu vedenpaineesta järvialtaassa, vesimassan kasvaessa harjuun suotautuvan

veden määrä lisääntyy. Pohjavedenottamon veden laatu riippuu Kaukajärven

veden laadusta. Kaukajärven veden laatu on raakavesiluokituksen mukaan pääosin

erinomaista ja hyvää.

Messukylän pohjavedenottamolla desinfi ointiin käytetään natriumhypokloriittia, jonka

jälkeen vesi ilmastetaan ja sen pH säädetään natriumhydroksidilla. Tämän jälkeen

suoritetaan veden hämmennys, suodatus ja aktiivihiilisuodatus. Alkalointiin ja veden

kovuuden nostamiseen käytetään natriumhydroksidia ja desinfi ointiin natriumhypokloriittia

sekä UV-desinfi ointia.

Hyhkyn pohjavedenottamo

Hyhkyn vedenottamo sijaitsee Nokian moottoritien välittömässä läheisyydessä Näsijärven

Lielahden ja Pyhäjärven Hyhkynlahden välisellä kannaksella. Vedenottamo on

otettu käyttöön vuonna 1966. Vedenotto lopetettiin 1970-luvulla pohjaveden laadun

heikentyessä Näsijärvestä suotautuvan heikkolaatuisen veden vuoksi. Vedenottamo

saneerattiin vuonna 1998 ja on jälleen käytössä. Vedenottamolla on raudan ja mangaaninpoistolaitteet.

Pohjavesimuodostuma on yhteydessä Näsijärveen, josta suotautuu

vettä lisäten veden määrää. Pohjaveden päävirtaussuunta on Epilästä kohti Hyhkyn

ottamoa.

Hyhkyn pohjavedenottamon vedenkäsittelyprosessiin kuuluu ilmastus, kaliumpermanganaatin

lisäys, alkalointi, hiekka- ja aktiivihiilisuodatus ja desinfi ointi natriumhypokloriitilla.

Vuonna 2007 heinäkuussa prosessiin on lisätty uv-käsittely.

Mustalammen pohjavedenottamo

Mustalammen vedenottamo sijaitsee Kalkussa Nokian rajan tuntumassa. Vedenottamo

otettiin käyttöön vuonna 1950 ja on saneerattu vuonna 1966. Veden alkalointi suoritetaan

natriumhydroksidilla ja desinfi ointi natriumhypokloriitilla.

Mustalammen vedenottamon saneerauksen kehittämissuunnitelma on valmistunut

vuonna 2007. Vedenottamon raakaveden tri- ja tetrakloorieteenipitoisuuksien poistamista

tutkitaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa marraskuussa

2007 käynnistetyssä diplomityössä. Lopullinen saneeraussuunnitelma laaditaan diplomityön

tulosten pohjalta valittavalla prosessilla.

Pohjavedenottamo Ylöjärven Julkujärvellä

Ylöjärven ja Hämeenkyrön puoleinen pohjavesialue on yhtenäinen harjumuodostuma,

joka ulottuu Tampereen rajalta Hämeenkyrön rajalle Ylöjärven kaupungin halki. Harjuselänteen

leveys vaihtelee 600:sta 1000 metriin. Maapeite on harjussa paksuimmillaan

50 – 60 metriä, keskimäärin 20 – 30 metriä.

Julkujärven pohjavedenottamo sijaitsee Ylöjärvellä, Julkujärven eteläpuolella ruhjemuodostumassa.

Valuma-alueen pinta-ala on noin 2,7 neliökilometriä. Runsaan maaainesten

oton johdosta pintamaa on poistunut ja maaperän korkeuserot ovat vähentyneet.

Imeytymisprosentti on 50-70 prosenttia, ja pohjavettä muodostuu vuorokaudessa

2200 – 3100 m 3 /d. Vedenottamolta pumpataan vettä keskimäärin noin 1400 - 1800

m 3 vuorokaudessa.

Ylöjärven kaupungilla on voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset, jotka sääntelevät

toimintaa mm. pohjavesialueilla. Ylöjärven kaupunki ja Pirkanmaan ympäristökeskus

ovat yhteistyössä päivittäneet Ylöjärven harjun pohjavesialueen suojelusuunnitelman.

Suojelusuunnitelman päivitys on valmistunut vuonna 2004.

22


Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Pohjavesien suojelemiseksi on selvitetty vanhojen viemäreiden kuntoa, maanalaisia

öljysäiliöitä on poistettu, saastuneita maa-alueita puhdistettu, pohjavesialueen merkintöjä

on tehostettu ja teollisuuden riskejä vähennetty. Lisäksi maa-ainesten oton jälkihoitovelvoitteita

ja kaavamääräyksiä on tarkennettu pohjavesialueella. Ylöjärven kaupunki

on myös kumonnut yhden harjun teollisuuskaavan pohjaveden suojelemiseksi. Vuonna

1994 tielaitos teki pohjavedensuojauksen Vaasantien ja Nokian yhdystien pohjavesiosuuksilla.

Julkujärvellä veden alkalointi suoritetaan natriumhydroksidilla ja desinfi ointi natriumhypokloriitilla.

Pohjavedenottamo Hämeenkyrön Pinsiössä

Pinsiön pohjavedenottamo sijaitsee Hämeenkyrössä, Pinsiön kyläkeskuksen kautta

kulkevassa ruhjealueessa. Vedenottamon valuma-alue on suurimmalta osaltaan Hämeenkyrön

kunnan puolella, Ylöjärven puoleisen alueen pinta-ala on noin 2,7 neliökilometriä.

Pinsiönkangas soveltuu hyvin pohjaveden hankintaan koska veden laatu on

alueella hyvä ja muodostuman koko on riittävän suuri. Pinsiönkankaalla harjoitetaan

laaja-alaista maa-ainesten ottoa, josta saattaa aiheutua riskejä pohjaveden laadulle.

Hämeenkyrön pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2003.

Suojelusuunnitelman laativat Ympäristönhoito kansallismaisemassa-hanke, Hämeenkyrön

kunta ja Pirkanmaan ympäristökeskus yhteistyössä. Suojelusuunnitelma sisältää

pohjavesialueet mm. Pinsiönkankaalla.

Pinsiössä veden alkalointi suoritetaan natriumhydroksidilla ja desinfi ointi natriumhypokloriitilla.

Pohjavesien tarkkailu

Tampereen Vesi suorittaa pohjaveden pinnan korkeuden tarkkailua Pinsiön ja Julkujärven

ympäristössä 30 eri pisteessä, joista kolmasosaa tarkkaillaan viikoittain.

5.1.4 TAVASE-hanke

Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien kesken on tehty laaja vedenhankintasuunnitelma,

TAVASE-hanke, tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen. Tavase Oy:n osakkaina ovat

Tampere, Valkeakoski, Kangasala, Lempäälä, Vesilahti, Kylmäkoski ja Akaa. Tampereen

vesivarauksen kautta hankkeessa on mukana myös Pirkkala. Tarkoituksena on järjestää

Tampereen-Valkeakosken seudun alueen kuntien vedenhankinta Kangasalan-Pälkäneen

harjuilla, Vehoniemen-Isokankaan tekopohjavesilaitoksella muodostettavalla tekopohjavedellä.

Tavoitteena on tekopohjaveden valmistamisen aloittaminen vuonna 2013-2015.

Tekopohjavedellä korvattaisiin osakaskuntien tämänhetkistä vedenkäyttöä, joka perustuu

pintavesien ja heikompilaatuisten pohjavedenottamoiden käyttöön. Hankkeen toteutuessa

talousveden laatu paranisi raakaveden vähäisten lämpötilavaihteluiden johdosta, makuja

hajuongelmat poistuisivat, verkoston korroosio-ongelmat vähenisivät sekä vedenpuhdistuskemikaalien

käyttö ja vedenpuhdistuksessa syntyvien jätevesien määrä pienenisivät

merkittävästi. TAVASE-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistui huhtikuussa

2003.

TAVASE Oy toteuttaa vuosien 2007 - 2009 aikana Vehoniemen-Isokankaan harjualueella

lisätutkimuksia, jotka sisältävät kaivonpaikkatutkimuksia, kairauksia, havaintoputkien

asentamista, virtaamamittauksia, imeytys- ja merkkiainekokeita, maaperän stabiliteettitarkastelua

ja kasvillisuusseurantaa. Tuloksia käytetään tekopohjavesilaitoksen yksityiskohtaisessa

suunnittelussa ja lupakäsittelyssä.

23


B-osa

5.2 Jätevesi

5.2.1 Viemäröinti ja viemäriverkosto

Tampereen kaupungin alueella viemäriin liitettyjä kiinteistöjä on noin 17 400, joissa asuu

yhteensä noin 196 000 asukasta. Tampereen asukkaista noin 96 prosenttia on viemäröinnin

piirissä. Tampereelle johdetaan jätevesiä myös naapurikunnista Kangasalta, Pirkkalasta

ja Ylöjärveltä. Lempäälän kunnan kanssa on tehty sopimus jätevesien vastaanottamisesta

Tampereelle, mutta sopimus ei ole toteutunut Lempäälän saneerattua kunnan oman

jätevedenpuhdistamon.

Kaupungin alueella on käytetty kahta viemäröintimenetelmää: keskusta-alueella on osittain

sekaviemäröinti ja muualla erillisviemäröinti. Sekaviemäröinnillä jäte- ja hulevedet johdetaan

samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle. Erillisviemäröinnissä sade- ja kuivatusvedet

johdetaan sopivaan maaston kohtaan maahan imeytettäväksi tai suoraan vesistöön

ja muut jätevedet johdetaan puhdistamoille.

Viemäriverkoston kokonaispituus on noin 1 200 kilometriä. Paineviemäröintiä käytetään

alueilla, joissa viettoviemäröinti ei ole mahdollinen. Viemäröintijärjestelmään kuuluu 73 jätevedenpumppaamoa,

joiden toiminnan valvonta hoidetaan Viinikanlahden keskusvalvomosta.

Viemäriverkosto jakaantuu neljään erilliseen viemäröintialueeseen:

• Viinikanlahden puhdistamon viemäröintialue käsittää Pispalanharjun itäpuoliset

kantakaupunkialueet. Verkoston piiriin kuuluu 40 pumppaamoa.

• Raholan puhdistamon viemäröintialue käsittää Pispalanharjun länsipuoliset alueet.

Verkoston piiriin kuuluu 27 pumppaamoa.

• Kämmenniemen viemäröintialueen verkostoon kuuluu kolme pumppaamoa.

• Polson viemäröintialueella verkoston piiriin kuuluu kolme pumppaamoa.

Tampereen Vesi kunnostaa viemäriverkostoa tarpeen mukaan. Viemäriverkoston kunnonarvioinnissa

käytetään hyväksi jatkuvatoimisia virtaamamittauksia, mallinnusta, videokuvausta

ja savukokeita. Viemäriverkoston kunnostus pyritään tekemään yhtäaikaisesti katujen

saneerausten kanssa.

5.2.2 Jäteveden puhdistus

Tampereen jätevedet puhdistetaan Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoilla.

Puhdistamoilla käsitellään myös lähes kaikki Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven kuntien

jätevedet sekä tarvittaessa Lempäälän kunnan jätevedet. Haja-asutusalueen sako- ja umpikaivojen

liete kuljetetaan Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Polson

ja Kämmenniemen taajamissa on omat pienpuhdistamot. Jäteveden puhdistamisessa käytetään

mekaanista, kemiallista ja biologista puhdistusta.

Viinikanlahden puhdistamo

Viinikanlahden puhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos.

Viinikanlahden biologisten yksikköjen saneeraus valmistui vuonna 2003. Puhdistamon

esi- ja lietteenkäsittelyprosessien poistoilma käsitellään biosuodattimella hajuhaittojen

vähentämiseksi.

Jätevedenkäsittelyssä syntyvä liete mädätetään ja kuivataan mekaanisesti. Mädätyksessä

syntyvä biokaasu hyödynnetään tuottamalla sähkö- ja lämpöenergiaa Viinikanlahden

puhdistamon käyttöön. Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Vehkosuon komposti Oy

huolehtivat lietteen jatkokäsittelystä. Käsitelty liete kompostoidaan ja sitä käytetään

maanparannusaineeksi ja viherrakentamiseen.

Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolla on mahdollisuus nykyistä suuremmankin jätevesimäärän

käsittelyyn.

24


Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Raholan puhdistamo

Raholan puhdistamo on tyypiltään kaksivaiheinen biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos.

Syntyvä liete mädätetään ja siitä syntyvä kaasu hyötykäytetään lämmitykseen

ja ilmastusilman tuottamiseen. Pirkanmaan Jätehuolto Oy huolehtii lietteen jatkokäsittelystä.

Raholan jätevedenpuhdistamon koko kapasiteetti on tällä hetkellä käytössä.

Viinikanlahden ja Raholan lupaehdot

Tampereen Vedellä on toistaiseksi voimassa oleva lupa Viinikanlahden ja Raholan puhdistamojen

jätevesien johtamiseen Pyhäjärveen, mutta uusi ympäristölupahakemus on

vireillä. Lupahakemus koskee voimassa olevien lupamääräysten tarkistamista. Tampereen

Vesi esitti lupamääräysten tiukentamista nykyisestä fosforin ja ammoniumtypen

osalta. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämän ympäristöluvan lupaehtoihin

on haettu muutosta koskien erityisesti kokonaistypen poistovaatimusta, joten luvan käsittely

on edelleen vireillä.

Kämmenniemen puhdistamo

Kämmenniemen puhdistamo on tyypiltään katettu Metoxy-rinnakkaissaostuslaitos.

Kämmenniemen puhdistamon lupaprosessi on vielä kesken. Tällä hetkellä jätevedenpuhdistamolla

käsitelty vesi johdetaan Mikkolanlampeen. Mikkolanlammen ravinteiden

pidätyskyky on ylittynyt. Tampereen Vesi tarkasteli Kämmenniemen puhdistamon jätevesien

johtamisvaihtoehtoja vuonna 2007. Tarkastelun perusteella on tehty esitys

purkupisteen siirtämisestä siten, että puhdistamon purkuputki ulottuisi Käälahdesta

Näsinselän puolelle. Lupahakemus on Pirkanmaan ympäristökeskuksen käsittelyssä.

Puhdistamo on mitoitettu 1 000 asukkaan jätevesien puhdistukseen ja vuorokausivirtaamaksi

on mitoitettu 250 m 3 /d.

Polson puhdistamo

Polson puhdistamo on tyypiltään katettu Metoxy-rinnakkaissaostuslaitos, joka on katettu

kevytrakenteisella hallilla. Polson puhdistamo sai uuden lupapäätöksen 15.12.2005.

Puhdistamo on mitoitettu 1 500 asukkaan jätevesille ja vuorokausivirtaamaksi on mitoitettu

400 m 3 /d. Polson puhdistamolla on kapasiteettia nykyistä suuremman jätevesimäärän

käsittelyyn.

5.2.3 Keskuspuhdistamohanke

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuodelta 2006 yhtenä suosituksena

esitetään, että jätevesien puhdistamista tehostettaisiin keskittämällä puhdistus suurempiin

ja tehokkaampiin yksiköihin. Tampereen seudun jätevesien puhdistus esitetään keskitettävän

uuteen keskuspuhdistamoon. Tampereen Veden Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoilla

käsitellään jo nyt Tampereen jätevesien lisäksi Kangasalan, Pirkkalan ja

Ylöjärven jätevedet, eli noin 61 prosenttia Pirkanmaan jätevesistä. Pirkanmaan vesihuollon

kehittämissuunnitelmassa on esitetty, että keskuspuhdistamossa käsiteltäisiin Tampereen,

Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven jätevesien lisäksi pitkällä tähtäimellä myös Akaan, Hämeenkyrön,

Ikaalisten, Viljakkalan, Juupajoen, Kihniön, Kuhmalahden, Kurun, Kylmäkosken,

Luopioisten, Längelmäen, Mouhijärven, Oriveden, Parkanon, Punkalaitumen, Pälkäneen,

Suodenniemen, Urjalan, Valkeakosken, Vammalan, Vesilahden ja Äetsän jätevedet.

Tampereen Vesi on mukana hankkeen suunnittelussa ja on teettänyt mm. vertailun keskuspuhdistamon

sijainti- ja purkupaikkavaihtoehdoista. Keskuspuhdistamo on suunniteltu

louhittavan kallion sisään. Puhdistamon yleissuunnitelma laaditaan vuosina 2007-2008 14

Pirkanmaan kunnan ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhteisenä hankkeena. Tarkoituksena

on selvittää hankkeen toteuttamisedellytykset, kustannukset ja ympäristövaikutukset.

Kunnat tekevät päätöksen hankkeen jatkosta vuoden 2009 puoleen väliin mennessä. Jos

hanke päätetään toteuttaa, se valmistuu vuonna 2020.

25


B-osa

5.3 Hulevedet

Tampereen alueella hulevesien viemäröinti hoidetaan reunakivellisillä katualueilla sadevesiviemärillä

ja muilla alueilla rakennusjärjestyksen mukaisesti imeyttämällä kiinteistön

alueella tai toissijaisesti johtamalla avo-ojiin. Hulevesiverkon toiminta-alue kattaa niiden

tonttien kiinteistöt, joiden kohdalla on rakennettu sadevesille tarkoitettu putkiviemäri. Hulevesiverkostojen

rakentamisesta päätetään tarpeen mukaan uusia asuinalueita rakennettaessa

ja vanhojen johtoverkkojen uusimisen yhteydessä.

Keskustan alueella hulevedet johdetaan sekaviemäröinnillä jäteveden-puhdistamolle, muualla

pääosin avo-ojiin. Sekaviemäröinnin osuutta vähennetään mahdollisuuksien mukaan

saneeraustöiden yhteydessä. Tavoitteena on, että hulevesiä ei johdeta viemäriverkostoon

kuormittamaan jätevedenpuhdistusta.

Hulevesiverkoston tai sen kapasiteetin puute on aiheuttanut ongelmia joillakin alueilla

rankkasateiden aikaan. Ongelmakohteina esiin ovat nousseet alueet tai kiinteistöt Niemen

alueella ja Messukylässä. Keskusta-alueella ongelmakohteita ovat Tullintori ja Rautatietunneli

(ks. liite 3). Hulevesiverkoston merkittävään laajentamiseen Tampereen Vesi ei näe

tarvetta eikä taloudellisia mahdollisuuksia.

Hulevesien johtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota alueiden kaavoittamisen ja suunnittelun

yhteydessä. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueella syntyvien hulevesien

määrä ja laatu ja mahdollisuudet vaikuttaa niihin, maanpinnan muodot, maaperä, vesistöolosuhteet

sekä toiminta normaalissa ja poikkeustilanteessa. Tonttien ja rakennusten korkeusasema

ympäröivään maastoon ja katuihin nähden vaikuttaa hulevesien johtamiseen

ja tontteja ei tulisikaan rakentaa katupinnan alapuolelle.

Tampereen Vesi ja ympäristövalvonta ovat yhteistyössä tehneet selvityksen, minkä järvien

alueella hulevesien käsittelyllä voidaan parantaa veden laatua. Kaavoituksen rooli uusien,

rakennettavien alueiden hulevesien johtamisen ja rakennusten korkeusasemien suunnittelussa

on keskeinen. Erityisesti Vuoreksen alue rajautuen vedenlaadultaan hyvään Särkijärveen

sekä rakentamisen vaikutukset Lempäälän puolella Koipijärven ja Höytämöjärven

vesien laatuun tekee hulevesien johtamisen ja käsittelyn Vuoreksessa varsin haasteelliseksi.

Hulevesien vastuutahot tulevat lähivuosina käsiteltäväksi vesihuoltolain uudistuksen yhteydessä.

Työryhmä, jossa on edustettuna Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Suomen Kuntaliitto,

Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Tampereen kaupunki, Tampereen

Vesi, Lahden kaupunki, LV Lahti Vesi Oy, Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän energia Oy

pohtii parhaillaan perustietopohjaa lainmuutokselle, jossa hulevesiasiat siirtyisivät vesihuoltolaista

maankäyttö- ja rakennuslakiin.

5.4 Yhteistyö vesihuollossa

26

Kaupungin rajat ylittävä yhteistyö

Tampereen Vesi toimittaa lähes kaiken talousveden Pirkkalan kunnalle. Pirkkalan jätevedet

käsitellään pääosin Raholan jätevedenpuhdistamolla. Sakokaivolietteiden osalta

on tehty sopimus niiden vastaanottamisesta Viinikanlahden puhdistamolle. Pirkkalan

vesilaitostoimintojen operointi Tampereen Veden toimesta on alkanut 1.9.2007.

Pirkkalalla on varaus saada vettä Tampereen Vedeltä 6 000 m 3 /d. Toteutunut vedenotto

vuonna 2006 on ollut noin 2 500 m 3 /d. Jätevesisopimuksen uusiminen on käynnissä.

Kangasalan kunnan vesilaitoksella on Tampereen vesilaitoksen verkostoon kaksi yhdysputkea,

joista on mahdollisuus ottaa esimerkiksi poikkeusolosuhteissa vettä. Kaukajärven

alitse kulkeva vesijohto toimii varavesijohtona kunnan oman vesijohtoverkon

toiminnan häiriöissä ja jatkossa myös TAVASEn varayhteytenä. Kiveliön vesijohtolinja

ei ole ollut käytössä. Kangasalla on valmistumassa Raikun vedenottamo, joka korvaa


Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Rikun vedenottamon.

Kaikki Kangasalan viemäriverkoston jätevedet on vuodesta 1980 lähtien johdettu Tampereen

viemäriverkostoon ja edelleen Viinikanlahden puhdistamolle, jonne Kangasalta

johdetaan vuosittain noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä jätevettä. Sadevedet Kangasalla

johdetaan jätevesiviemäriverkostosta erillään oleviin sadevesiviemäreihin.

Tampereen Vesi toimittaa tarvittaessa vettä Lempäälän kunnalle. Lempäälän kunnalla

on oma vesihuoltolaitos, joka palvelee kuntalaisia. Lempäälällä on sopimus saada vettä

Tampereelta 2000 m 3 /d, toteutunut vedentoimitus vuonna 2006 on ollut noin 1 100

m 3 /d.

Jätevesien vastaanotosta on Lempäälän kanssa sopimus. Lempäälä on saneerannut

oman jätevedenpuhdistamon ja jätevesiä on johdettu Tampereelle ainoastaan tarvittaessa.

Tulevaisuudessa Vuoreksen alueen ja Sääksjärven vesihuolto Tampereen ja Lempäälän

rajalla on suunniteltu hoidettavaksi Tampereen Veden toimesta.

Tampereen Vesi toimittaa tarpeen mukaan vettä Nokian kaupungin verkkoon. Keväällä

2003 vedenotto Tampereelta on ollut hieman yli 2 000 m 3 /d. Nokian kaupungilla on

oma vesihuoltolaitos joka palvelee kaupungin asukkaita. Nokian jätevedet käsitellään

Kullaanvuoren ja Siuron jätevedenpuhdistamoissa. Kolmenkulman alueen Nokian puoleiselta

osuudelta tullaan jätevedet osittain johtamaan Tampereen Veden jätevesiviemäriverkkoon.

Ohitustien (tie 45) rakentamisen yhteydessä vuosina 2003-2005 on rakennettu kaksi

uutta vesijohtoyhteyttä Tampereen ja Nokian välille. Yhteyksien siirtokapasiteetti on

yhteensä 3 000 m 3 /d.

Tampereen Vesi toimittaa tarpeen mukaan vettä Ylöjärven verkostoon. Ylöjärven ja

Tampereen rajan tuntumassa on alueita Ylöjärven puolella, joiden vesihuolto hoidetaan

Tampereelta. Tampereen Vesi valmistelee Ylöjärven kaupungin kanssa sopimusta

Kolmenkulman alueen Ylöjärven osuuden liittämisestä Tampereen Veden toiminta-alueeksi.

Tampereen Vesi on mukana Ikaalinen-Hämeenkyrö-Nokia -vesihuolto-yhteistyöselvityksessä.

Hanke toteuttaa Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteiden

mukaista hankesuunnittelua. Hankkeesta laaditaan yleissuunnitelma, jossa selvitetään

mm. Ikaalisten, Hämeenkyrön ja Ylöjärven pohjavesivaroja ja mahdollisuutta

Tampereen ja Ylöjärven vedenhankinnan varmistamiseen syöttövesijohdolla.

Tampereen Vesi on myös mukana TAVASE-hankkeessa. Tarkoituksena on tekopohjaveden

valmistaminen Vehoniemen-Isokankaan harjulla ja veden toimittaminen osakaskunnille

vuodesta 2013-2015 alkaen.

Kiinteiden muinaismuistojen kartoitukset vesihuoltohankkeiden yhteydessä

Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikkö on tuonut omassa lausunnossaan

esille, että kaikkeen rakentamiseen liittyy vaikutusarvioinnin osalta myös arviointi

siitä, minkälaisia vaikutuksia hankkeella voi olla muulle, rakennetulle tai rakentamattomalle

ympäristölle. Vesihuollon suunnitellut linjaukset ja vesihuoltoon liittyvien muiden

rakenteiden sijoituspaikat tulisi tarkistuttaa etukäteen Pirkanmaan maakuntamuseosta

kiinteiden muinaisjäännösten väistämiseksi. Mikäli linjauksia suunniteltaisiin lainsuojaamien

kiinteiden muinaisjäännösten läheisyyteen, tilanteesta saattaisi aiheutua vesihuollon

toteuttamiselle huomattavia lisäkustannuksia.

27


B-osa

5.5 Tampereen Veden toimintavarmuus

Tampereen kaupungin omistaman Tampereen Veden toimintavarmuus on varsin hyvä omien

pohjavesilähteiden ja kahden pintavesilaitoksen johdosta. Kaupinojan vedenkäsittelylaitos

toimii varalaitoksena. Tekopohjavesihankkeen myötä vedensaannin toimintavarmuus

paranee entisestään. Polson ja Kämmenniemen vedenkäsittelylaitoksilla ei ole ongelmia

veden riittävyydessä, Näsijärven veden laatu on hyvä. Polso ja Kämmenniemi ovat kuitenkin

yhden vedenottamon varassa. Tampereen Vesi on laatinut valmiussuunnitelman poikkeustilanteiden

toiminnan turvaamiseksi.

Tampereen kantakaupungin alueella on kolme pohjavedenottamoa, joista voidaan saada

yhteensä neljännes Tampereen käyttämästä vesimäärästä. Mahdollisessa häiriötilanteessa

pohjavedenottamoita voidaan sulkea ja korvata veden vajaus lisäämällä pintavedenottoa

Roineesta. Pohjavettä saadaan myös Ylöjärven kaupungin puolella olevasta Julkujärven

vedenottamosta sekä Hämeenkyrön kunnan puolella olevalta Pinsiön vedenottamolta.

Pohjavesilähteet ovat etäällä toisistaan ja tarpeen vaatiessa voidaan pohjavettä korvata

ottamalla vettä Roineesta tai Näsijärvestä.

Ruskon vesilaitoksen kautta voidaan johtaa Roineen pintavettä 20 prosenttia normaalimäärää

enemmän, jolloin kyetään korvaamaan kahden pohjavesilaitoksen jakama vesimäärä.

Maksimivedensyöttö verkostoon Ruskosta on 60 000 m 3 /d. Laitoksen mitoituskapasiteetti

on 2 000 m 3 /h ja 48 000 m 3 /d. Tarvittaessa vettä voidaan ottaa Näsijärvestä Kaupinojan

vedenottamon kautta 15 000 – 17 000 m 3 /d, jolla voidaan korvata pääosa Ruskon vedenottamolta

tulevasta vedestä.

Ylävesisäiliöiden tilavuus vastaa puolen vuorokauden vedenkulutusta, joten niistä voidaan

saada vettä tunteja kestävissä vedenjakeluhäiriöissä.

Sähkönsyöttö on isoilla vedenottamoilla järjestetty kahdesta suunnasta, varavoimaa ei ole

käytössä.

Tekopohjavesihanke TAVASE parantaa edelleen poikkeustilanteiden vedenhankintaa.

Harjuun on tekopohjavesilaitoksen toimiessa imeytettynä muutaman päivän vedentarvetta

vastaava määrä. Tekopohjavesilaitos on suunniteltu hyödyntämään kolmea erillistä tekopohjaveden

tuotantoaluetta, jolloin toimintahäiriö jollakin alueella ei vaikuta vedenottoon.

Tekopohjavesilaitoksen ohella Ruskon pintavedenpuhdistamo laitteineen jää seudulliseksi

varavesilaitokseksi, jossa pintavedenkäsittely voidaan tarvittaessa aloittaa nopeasti.

Jätevesien käsittely on kantakaupungissa jaettu kahden puhdistamon kesken. Jätevedenpuhdistuslaitosten

kapasiteetti riittää sekä Tampereen kaupungin alueella että naapurikuntien

(Kangasala, Pirkkala, Ylöjärvi) syntyvien jätevesien käsittelyyn lupaehtojen edellyttämällä

puhdistusteholla vuotovesiä lukuunottamatta.

Verkostosaneerauksin ylläpidetään verkoston kuntoa. Saneerausten määrä pyritään pitämään

viime vuosien tasolla.

Seudullisen yhteistyön myötä vesihuollon toimintavarmuutta Tampereen ja naapurikuntien

osalta kehitetään mm. veden ja jätevesien käsittelyssä.

Raakavesilähteiden riittävyys ja niihin kohdistuvat uhat

Tampereen kaupungin käyttämien pohjavesilähteiden pohjavesien pinnat laskivat selvästi

poikkeuksellisen kuivuuden aikaan 2002 ja 2003, jolloin pohjavedenottoa jouduttiin

vähentämään ja pintavedenottoa Roineesta lisäämään. Pintavesivarannot ovat

erinomaiset Roineessa ja Näsijärvessä. Näsijärven ja Roineen vedenlaatu on hyvä ja

tiukentuneiden ympäristövaatimusten johdosta pistekuormitus vesistöihin on vähentynyt

merkittävästi.

28


Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

6 Vesi- ja vesihuolto-osuuskunnat

6.1 Nurmin Vesihuolto-osuuskunta

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta on toimittanut vesihuoltopalveluja Nurmi-Sorilan alueella

vuodesta 2001 alkaen. Vesi- ja viemäriverkostoa osuuskunnalla on yhteensä noin 7,5 kilometriä.

Kiinteistönhaltijat vastaavat itse tonttijohdoistaan.

Nurmin Vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueeseen lukeutuvat Nurmin taajama-alue, Sorilanjoenahteen

alue sekä Sorilan koulun seutu. Toiminta-alueen ulkopuolisena kohteena

on osa Sorilan koululta länteen sijoittuvasta Männikön alueesta. Osuuskunnan verkostoon

liittyneitä kiinteistöjä on 93. Toiminta-alueella on noin 10-15 verkostoon liittymätöntä kiinteistöä.

Suurin osa liitetyistä kiinteistöistä on vakituisessa asuinkäytössä. Toiminta-alueen

ulkopuolella oleville vesihuoltoa vaativille kiinteistöille tarjotaan palveluja tapauskohtaisesti.

Vesihuolto-osuuskunnalla on suunnitelmat alueen lähistöllä olevien asutustihentymien

vesihuollon järjestelyistä, mutta ne on jäädytetty vireillä olevan Nurmi-Sorilan osayleiskaavoituksen

takia.

Vesihuolto-osuuskunnan vesijohtoverkosto liittyy Tampereen Veden vesijohtoverkostoon

neljässä eri pisteessä. Tampereen Vesi toimittaa veden osuuskunnalle, joka jakaa veden

ylläpitämäänsä verkostoon. Osuuskunnan verkosto on suhteellisen uusi, joten sen kunto

on hyvä eikä kunnostamistarvetta ole ollut. Verkoston kapasiteetti on riittävä niin nykyiselle

kiinteistömäärälle kuin mahdolliselle kiinteistöjen lisäykselle. Veden kulutus on noin 45 m 3

/d.

Osuuskunnan viemäriverkosto on rakennettu viettoviemäröintinä ja se liittyy Tampereen

Veden verkostoon useassa eri pisteessä. Paineviemäröintiä on käytetty kolmessa eri kohteessa,

missä viettoviemäröinti ei ole ollut mahdollista. Jätevedenpumppaamoista kaksi on

ns. kiinteistöpumppaamoja ja yksi on linjapumppaamotasoinen. Linjapumppaamon valvonta

perustuu puhelinhälytyksiin ja merkkivaloihin, kiinteistöpumppaamojen valvonta perustuu

vain merkkivaloihin. Viemäriverkostoa kunnostetaan tarpeen mukaan.

Toimintavarmuus

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta jakaa Tampereen Veden toimittamaa vettä verkostossaan

ja toimintavarmuuteen liittyvät tekijät on esitetty Tampereen Veden yhteydessä.

29


B-osa

6.2 Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunta

Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunta hoitaa Teiskon kaupunginosan Pohtolan, Vattulan ja

Värmälän kylien vedenhankintaa ja jakelua. Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1999.

Vesiosuuskunnan kattama alue kuuluu kokonaisuudessaan arseeniriskialueeseen. Sisaruspohjan

alueen vesiosuuskunnan alueella ei ole viemäröintiä, vaan jätevedet käsitellään

kiinteistökohtaisin ratkaisuin. Osuuskuntaan on liittynyt noin 120 kiinteistöä, joista noin 60

prosenttia on ympärivuotisesti asuttuja kiinteistöjä ja noin 40 prosenttia vapaa-ajan kiinteistöjä.

Osuuskuntaan liittymättömiä vakituisesti asuttuja kiinteistöjä on noin kymmenen.

Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunta toimittaa vettä talvisin noin 20 m 3 ja kesäisin noin 30

m 3 vuorokaudessa.

Vedenottamot

Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunnan vedenottamot sijaitsevat Kreetansuon pohjavesialueella.

Pohjaveden muodostumisalue on suhteellisen pieni ja pohjavesivarasto

reagoi herkästi sademäärien vaihteluun.

Toimintavarmuus

Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunta hoitaa itse verkostosta tapahtuvan vikojen etsinnän.

Vesiosuuskunnalla on sopimus Tampereen Veden kanssa vedenottamon hälytysten

hoitamisesta ja valvontanäytteiden ottamisesta. Vedenjakelussa tapahtuneet

häiriöt ovat johtuneet lähinnä yksittäisten kiinteistöjen huolimattomuudesta lukuun ottamatta

vuosien 2002-2003 kuivuuskausia, jolloin pohjavedenottamon pinta laski niin

alas, että lisävettä tuotiin neljän kuukauden ajan noin neljäsosa vedenkäyttömäärästä.

Vedensaannin turvaamiseksi osuuskunta rakensi uuden pohjavedenottamon Pehkusuon

laitaan. Uusi pohjavedenottamo sijaitsee noin 900 metrin päässä vanhasta pohjavedenottamosta.

Sisaruspohjan ja Kämmenniemen verkostojen yhdistäminen molempien kylien vedensaannin

turvaamiseksi poikkeusoloissa sekä Kolunkylän vesihuollon järjestämiseksi tulee

lähivuosina ajankohtaiseksi. Verkostojen laajentamisen yhteydessä tulee tarkastella

Sisaruspohjan vesiosuuskunnan, Tampereen kaupungin ja Tampereen Veden välisiä

vastuita. Kämmenniemi kuuluu Tampereen Veden toiminta-alueeseen.

6.3 Velaatan vesiyhtymä

Velaatan vesiyhtymän toiminta alkoi vuonna 1969, koska alueen kaivovesien rautapitoisuudet

olivat korkeat. Tällä hetkellä talousvettä toimitetaan 30 kiinteistöön noin 70 asukkaalle

omasta pohjavedenottamosta. Liittyjien määrä on 2000-luvulla kasvanut noin kymmenellä

kiinteistöllä. Suurin osa liittyneistä kiinteistöistä ovat vakituisesti asuttuja.

Vedenottamo

Velaatan vesiyhtymän vedenottamo sijaitsee Rääkkykankaan pohjavesialueen lounaisosassa

luode-kaakko suuntaisen kallioperän ruhjelaakson kohdalla. Ylä-Pirttijärven

eteläpään kohdalla tehdyn koepumppauksen perusteella on arvioitu paikalta saatavan

hyvälaatuista pohjavettä 200 m 3 vuorokaudessa. Velaatan pohjavedenottamon

vedenotto oli keskimäärin 26 m 3 vuorokaudessa vuonna 2001.

Velaatan vesiyhtymän valvontatutkimusohjelman päivittäminen on ajankohtaista.

Toimintavarmuus

Pohjavedenottamo sijaitsee Velaattajärvestä luoteeseen Etelä-Arolantien varressa.

Vesi riittää hyvin ja on laadultaan hyvää.

30


Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

7 Toimenpiteet liittyen vesihuoltolaitosten toimintaan

TAVASE-hanke

Tampereen Vesi on kiinteästi mukana seutukunnallisessa TAVASE-hankkeessa. Hanke

on saanut tutkimusluvan ja tutkimukset ovat käynnissä. Tavoitteena on tekopohjaveden

valmistamisen aloittaminen vuonna 2013 - 2015.

Olemassa olevien vesihuoltoverkostojen laajentuminen

Maankäytön suunnittelun myötä asemakaavoitetuille alueille järjestetään vesihuoltopalvelut

ja ne liitetään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Kantakaupungin alueella

Myllypuron, Ojala-Lamminrahkan, Niemenrannan, Hervantajärven ja Vuoreksen

alueet sekä kantakaupungin ulkopuolella oleva Nurmi-Sorila ovat Tampereen Veden

verkoston tulevia tarvealueita.

Vuoreksen alue tullaan liittämään Tampereen Veden vesijohto- ja viemäriverkostoihin.

Liittämiskohdat sijaitsevat Lakalaivassa, Hervannassa ja Multisillassa. Vuorekseen rakennettavan

viemäriverkoston jätevedet johdetaan pumppaamalla olemassa oleviin

viemäriverkostoihin. Viemäriverkoston liitospisteet sijaitsevat Lahdesjärvellä, Hervannassa

sekä Multisillassa ja Sääksjärvellä.

Vuoreksen alueella syntyvät hulevedet johdetaan ja käsitellään hulevesisuunnitelman

mukaisesti. Vuoreksen alueella ja sen välittömässä läheisyydessä oleva haja-asutus

liitetään toiminta-alueella rakennettavaan vesihuoltoverkkoon.

Kämmenniemen ja Polson alueilla tapahtuvan kaavoituksen yhteydessä tulee tarkasteltavaksi

Tampereen Veden toiminta-alueen laajentamismahdollisuudet. Myös vedenja

jätevedenkäsittelylaitosten kapasiteetti on syytä tarkistaa, kun alueille suunnitellaan

lisärakentamista.

Pohjavesien haitta-aineiden (BAM, tri- ja tetrakloorieteeni) esiintymisen

seuraaminen ja selvittäminen

BAM -yhdisteiden pitoisuuksia seurataan ja yhdisteitä poistetaan vedenottamoilla. Trija

tetrakloorieteenin lähteitä ja esiintymistä tutkitaan ja selvitetään.

Mustalammen pohjavedenottamon saneeraus

Mustalammen vedenottamolta toimitettavan veden laadun parantamiseksi vedenottamo

saneerataan vuonna 2009. Vedenottamon saneerauksen esisuunnitelma on valmistunut

vuonna 2007. Vedenottamon raakaveden tri- ja tetrakloorieteenipitoisuuksien

poistamista tutkitaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa tammikuussa

2008 käynnistetyssä diplomityössä. Lopullinen saneeraussuunnitelma laaditaan

diplomityön tulosten pohjalta valittavalla prosessilla.

Lisätutkimukset Aakkulanharjun ja Epilänharju-Villilän pohjavesialueiden

todellisen virtauskuvan ja kertymisalueen selvittämiseksi

Messukylän pohjavedenottamon antoisuus on moninkertainen verrattuna pohjaveden

muodostumisalueen perusteella laskettuun muodostuvaan pohjaveden määrään. Kaukajärvestä

suotautuu vettä pohjavedeksi, mutta tämä ei selitä kokonaan eroa. Merkittävä

osa Messukylän pohjavedenottamolta otettavasta pohjavedestä kertyy pohjavesialueeksi

rajatun alueen ulkopuolelta. Pohjaveden muodostumisalue vaatii tarkempaa

selvittämistä pohjavedelle aiheutuvien riskien hallitsemiseksi. Tutkimustuloksilla saattaa

olla vaikutusta myös kaavoitukseen.

Epilä-Villilän pohjavesialueella on kaksi vedenottamoa ja pohjaveden muodostumisalueen

tarkentaminen on tarpeen pohjavedelle aiheutuvien riskien vähentämiseksi.

Keskuspuhdistamohanke

Tampereen Vesi on mukana 14 Pirkanmaan kunnan jätevesien keskus-puhdistamo-

31


B-osa

hankkeessa. Tavoitteena on keskuspuhdistamon valmistuminen vuoteen 2020 mennessä.

Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon mahdolliset muutokset

Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus on Pirkanmaan ympäristökeskuksen

käsittelyssä. Tällä hetkellä jätevedenpuhdistamolla käsitellyt vedet johdetaan

Mikkolanlampeen. Tampereen Vesi on tehnyt jätevesien purkupaikasta selvityksen

vuonna 2007. Selvityksen perusteella on tehty esitys purkupisteen siirtämisestä

siten, että puhdistamon purkuputki ulottuisi Käälahdesta Näsinselän puolelle.

Hulevesien käsittely ja hallinnan vastuutahon määrittely

Hulevesien johtamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota alueiden kaavoittamisen ja

suunnittelun yhteydessä. Rakennetuilla alueilla ilmenevät hulevesien johtamisongelmat

tulee selvittää ja korjata. Ongelmallisia alueita tai kiinteistöjä sijaitsee Niemen alueella,

Messukylässä sekä keskustassa Tullintorin ja Rautatietunnelin alueilla. Hulevesien vesistöjä

kuormittavaan vaikutukseen tulee kiinnittää huomiota niillä alueilla, joilla vesistö,

johon vedet johdetaan, on herkkää laadullisille muutoksille.

Hulevesien hallinnan vastuutaho tulisi määrittää ajanjaksolle ennen lainmuutosta. Vastuutahon

selvittäminen selkeyttää hulevesiasioiden hoitamista ja hulevesien ongelmakohteisiin

puuttumista.

Tampereen Veden sekä vesi- ja vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueiden

päivitys

Tampereen Veden nykyinen, vuonna 2004 hyväksytty toiminta-alue vesi- ja viemäriverkon

osalta on esitetty karttaliitteissä. Tampereen Veden johtokunta on 13.12.2007

esittänyt uuden toiminta-alueen määrittelyn yhdyskunta-lautakunnalle. Vesi- ja vesihuolto-osuuskuntien

toiminta-alueiden päivityksestä sovitaan maankäytön suunnittelun

yhteydessä (Sisaruspohja, Nurmi, Hirviniemi).

Verkostoon liittymättömien kiinteistöjen kartoitus Tampereen Veden

toiminta-alueella

Tampereen Veden toiminta-alueella olevat verkostoihin liittymättömät kiinteistöt tulee

kartoittaa. Ympäristöpalvelut on jo aloittanut kartoituksen yhteistyössä Tampereen Veden

kanssa. Jos toiminta-alueella oleva kiinteistö ei halua liittyä verkostoon, tulee sen

hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta ympäristönsuojeluviranomaiselta.

32


C-osa koko kaupungin alue

Tampereen kaupungin erityispiirteitä vesihuollon, asumisen ja

rakentamisen osalta:

Tampereen väkiluku kasvaa, vuonna 2020 väkimäärän arvioidaan olevan

230 000

• Pinta-ala on suuri ja asutus on keskittynyt järvien rajaamalle kannakselle

• Lisääntyvä asutus suunnataan pääasiassa Vuoreksen ja Nurmi-Sorilan alueille

• Vedenkulutus tulee väkiluvun kasvun myötä hieman kasvamaan

• Veden laadun merkitys korostuu jatkossa

Tampereen ja Valkeakosken seudun vesihuolto perustuu tulevaisuudessa (vuodesta

2013) pohjaveden ja tekopohjaveden käyttöön (TAVASE)

• Omakotirakentamisen suunnittelutarveratkaisuihin perustuvaa painetta on Teisko-

Aitolahden alueella

• Teisko-Aitolahdessa on alueita, joilla talousvedessä on arseeni- ja/tai fl uoriongelmaa,

paikoitellen rengaskaivoissa rauta- ja bakteeriongelmia

• Teisko-Aitolahdessa on alueita, joilla jätevesien käsittely saattaa aiheuttaa ympäristö-

ja terveyshaittaa

• Kämmenniemi ja Polso ovat Tampereen Veden toiminta-aluetta vesijohto- ja viemäriverkostoineen,

alueilla on omat vedenpuhdistamot ja jätevedenkäsittelylaitokset

• Nurmin Vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueella on osuuskunnan ylläpitämä

vesi- ja viemäriverkosto, jotka on liitetty Tampereen Veden verkostoon

• Sisaruspohjassa toimii vesiosuuskunta, jolla on oma pohjavesilähde

• Velaatassa toimii vesiyhtymä, joka jakaa vettä omasta pohjaveden-ottamosta.

8 Muut vedenkäyttäjät

8.1 Vapaa-ajan toiminnot

Loma-asuntoja Tampereella on noin 3500. Lukumäärä lisääntyy vuosittain noin parillakymmenellä

loma-asunnolla. Kämmenniemen, Sisaruspohjan ja Sorilan vesi- ja viemäriverkostojen

läheisyydessä on runsaasti vapaa-ajan kiinteistöjä. Niiden vesihuolto hoidetaan

pääosin kiinteistökohtaisesti, mutta vesiosuuskuntien toiminta-alueella olevista vapaa-ajan

kiinteistöistä merkittävä osa on liittynyt vesiosuuskunnan jäseneksi.

Tampereen venesatamien jätehuollosta on teetetty konsulttisuunnitelma vuonna 2003.

Suunnitelma sisältää mm. tarkastelun pilssivesien keräilystä. Suunnitelman toimenpidesuosituksia

toteutetaan resurssien mukaan. Tampereen venesatamien jätehuoltopisteistä

kuusi sijaitsee Näsijärven puolella ja yksi Pyhäjärven puolella. Jätehuoltopisteissä on

septi- ja öljyimureiden lisäksi sekajätteen vastaanottopisteet. Tankkauspisteitä on kaksi,

yksi Näsijärven ja yksi Pyhäjärven puolella. Tankkauspisteissä on vesi- ja jätehuoltopisteet

sekä septi- ja öljyimurit. Kaikissa satamissa on veneilijöiden mahdollista tankata puhdasta

vettä.

33


C-osa koko kaupungin alue

8.2 Elinkeinot ja palvelut

Taulukko 4. Työpaikkojen jakautuminen elinkeinoittain Tampereella

Elinkeino Osuus (%)

Palvelut 49,3

Teollisuus 20,3

Kauppa, majoitus ja ravintolatoiminta 15,5

Kuljetus ja tietoliikenne 7,3

Rakentaminen 5,5

Maatalous, riista- ja metsätalous 0,3

Sähkö-, kaasu ja vesihuolto 0,8

Muut 1,1

Tampere kaavoittaa työpaikka-alueita Lielahteen, Kalevanharjulle ja Messukylä-Linnainmaalle.

Teollisuudelle kaavoitetaan toiminta-alueita Tarastejärveltä, Myllypurosta ja Lahdesjärvi-Lakalaiva

alueelta. Kaupan ja palveluiden alueina ovat Koilliskeskus ja Lielahti-Lentävänniemi-Ryydynpohja.

Työpaikka-alueiden kaavoituksessa yhteistyötä tehdään

Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven kuntien kanssa.

Lihakarjatiloja Tampereella on noin 50, joista valtaosa sijaitsee pohjoisella suuralueella,

poikkeuksena Ahlmanin maatalousoppilaitos Koivistonkylässä ja sikakarjatila Luhtaanrannassa.

Elinkeinoelämän tarpeet tulee ottaa huomioon vesihuollon kehittämisessä, jotta laadukkaan

veden riittävä saanti voidaan turvata elinkeinotoiminnassa.

9 Alueellinen yhteistyö

Alueellinen vesihuollon kehittämissuunnittelu käynnistyi lokakuussa 2003 Pirkanmaan kuntien,

Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Pirkanmaan liiton, seudullisten jätehuoltoyhtiöiden

ja Tampereen Veden yhteishankkeena. Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelma

(vaihe 1) valmistui vuonna 2004 ja Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma

(vaihe 2, Yleissuunnitelma, Ympäristöselostus) valmistui vuonna 2006. Tampereen

kaupunki ja Tampereen Vesi ovat olleet mukana suunnittelutyössä.

10 Vaikutusten arviointi

10.1 Merkittävimmät vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja

ihmisiin

Vesihuollon rakentamisella on erityisiä vaikutuksia niillä haja-asutusalueilla, joilla jo ennestään

on rakentamispainetta. Vesihuollon rakentaminen tällaisille kasvupainealueille lisää

entisestään rakentamisen poikkeuslupahakemusten määrää. Ranta-alueille rakennettava

keskitetty vesihuoltojärjestelmä taas lisää painetta muuttaa loma-asuntoja pysyvästi asuttaviksi.

Yhdyskuntarakenteen hallittuun kehittymiseen pyritään sillä, että maankäytön ja vesihuollon

suunnittelu etenee rinnakkain. Toivottavin tilanne on, että alue kaavoitetaan ensin,

jonka jälkeen ryhdytään suunnittelemaan alueen yhdyskuntatekniikkaa. Vesiosuuskunnan

perustamiseen voi kuitenkin olla pikaista tarvetta niillä alueilla, missä kiinteistökohtainen

vesihuolto on vaikea järjestää veden määrän tai laadun suhteen tarvittavalla tasolla.

Koska kaavoittaminen ei resurssipulan takia ole aina mahdollista nopeassa aikataulussa,

voidaan hankealueelta edellyttää esimerkiksi kyläsuunnitelman laatimista vesiosuuskun-

34


C-osa koko kaupungin alue

tahankkeen pohjaksi. Kyläsuunnitelman laatimista ohjaa kaupungin asiantuntija. Tampereen

kaupunki on hyväksynyt vesiosuuskuntien tukemisen mallin, jonka tarkoituksena on

helpottaa vesihuoltohankkeen etenemistä tilanteessa, jossa hankkeen toteuttamisesta on

alueella selkeät hyödyt.

Haja-asutusalueiden vesihuolto on tällä hetkellä hoidettu pääsääntöisesti kiinteistökohtaisesti.

Talousvesi hankitaan omasta pora- tai rengaskaivosta, ja jätevedet käsitellään

vaihtelevilla kiinteistökohtaisilla järjestelmillä. Kaivovesien laatu ei kaikin paikoin täytä talousvedelle

asetettuja laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Niillä alueilla, missä kiinteistökohtainen

vesihuolto on vaikea järjestää veden laadun suhteen tarvittavalla tasolla, keskitetty

vesihuolto esimerkiksi vesiosuuskuntamuotoisena järjestettynä poistaisi kaivovedestä aiheutuvat

mahdolliset terveydelliset haitat. Keskitetty järjestelmä myös lisäisi vesihuollon

toimintavarmuutta esimerkiksi kuivien ajanjaksojen ajalla. Keskitetty järjestelmä voi olla

mahdotonta rakentaa, jos asutus on harvaa.

10.2 Pohja- ja pintavesien pilaantumisen ehkäiseminen

10.2.1 Pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen

Tampereen kaupungin pohjavesien suojelusuunnitelma on päivitetty vuonna 2005. Päivitetty

suunnitelma kattaa myös Teiskon pohjavesialueet.

Tampereen kaupungin alueella on kuusi pohjavesialuetta, joista tärkeimmät ovat kantakaupungin

alueella sijaitsevat Aakkulanharjun ja Epilänharju-Villilän pohjavesialueet. Teiskossa

pohjavesialueet sijoittuvat Rääkkykankaan ja Jakamakankaan alueille sekä Kaanaan

eteläpuoliselle pienelle harjujaksolle. Kunnallisen vedenhankinnan kannalta Teiskon pohjavesialueet

ovat syrjässä asutukselta, mutta alueilla on paikallista merkitystä, mm. Velaatan

vesiyhtymän vedenottamo sijaitsee Rääkkykankaalla. Jatkossa Teiskon pohjavesialueiden

merkitys saattaa lisääntyä.

Tampereen kaupungin käyttämiä pohjavesiesiintymiä voivat uhata mm. liikenne, ilmansaasteet,

maaperään joutuvat haitalliset aineet (esimerkiksi kemialliset aineet, jätevedet

tai öljy) ja maa-ainesten otto. Pohjavedenotto pyritään yleensä järjestämään siten, että

maasta pumpataan pohjavettä vain se määrä, mitä sateesta ja sulamisvesistä suotautuu

pohjavedeksi. Näin toimien pohjaveden pinta pysyy suunnilleen vakaana. Jätevedet tulee

hoitaa siten, että ne eivät kulkeudu pohjaveteen puhdistumattomina. Talousvesikaivon ja

jätevesien käsittelyjärjestelmällä tulee olla riittävä suojaetäisyys. Niillä alueilla, joilla suojaetäisyyttä

ei saavuteta rakennuspaikan riittämättömän koon takia, keskitetty vesihuolto

esimerkiksi vesiosuuskuntamuotoisena järjestettynä estäisi jätevesien kulkeutumisesta

johtuvan pohjaveden pilaantumisen.

Pohjavesien suojelemiseksi suoritetaan mm. veden laadun valvontaa ja pohjavesialueilla

olevien riskitoimintojen kartoitusta ja valvontaa. Maankäyttö ja kaavoitus mahdollistavat

osaltaan pohjavesien suojelun, koska kaavoituksella voidaan vaikuttaa tehokkaasti pohjavesialueiden

tulevaan maankäyttöön. Pohjavesionnettomuuksien varalta on myös laadittu

valmiussuunnitelma. Tarkemmat tiedot pohjavesien suojelutoimenpiteistä löytyy Tampereen

pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta.

10.2.2 Pintavesien pilaantumisen ehkäiseminen

Tampereen kaupungilla on tarkkailtavia järviä yhteensä 61. Tarkkailua suoritetaan kullakin

järvellä yhdellä tai useammalla tarkkailupisteellä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuosittaiset

lopputalvella ja loppukesällä tehdyt veden laadun selvitykset antavat riittävästi tietoa

järven veden laadun pidempiaikaisesta kehityksestä.

Jätevesien johtamisesta aiheutuvaa vesistöjen kuormituksen määrää ja laatua seurataan

kuormittajakohtaisella velvoitetarkkailulla. Tampereen Vesi on mukana yhteistarkkailualueessa,

johon kuuluvat Koljonselkä, Näsijärvi, Tampereen Pyhäjärvi, Kulovesi, Rautavesi ja

Liekovesi. Järvien veden laatuun vaikuttavat mm. jätevesiratkaisut. Vesihuoltolaitoksen kä-

35


C-osa koko kaupungin alue

sittelemät jätevedet käsitellään lupaehtojen määrittämällä tavalla. Haja-asutusalueilla tulee

olla uuden jätevesiasetuksen mukaiset puhdistustuloksen saavuttavat jätevesien käsittelyjärjestelmät

vuoden 2013 loppuun mennessä. Haja-asutusalueen jätevesihuoltoa kartoitetaan

ja valvotaan. Tarkempia tietoja Tampereen järvien veden laadusta löytyy Internetistä

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n sivuilta.

10.3 Vaikutukset toimenpiteittäin

Selvitysalueiksi merkittyjen alueiden maankäytön suunnitelmat

Maankäyttösuunnitelman tekeminen alueelle mahdollistaa vesihuollon toteuttamisen

maankäytön suunnittelun kanssa rinnakkain.

Tiedottaminen, asukaskyselyt ja –illat uuden jätevesiasetuksen tiimoilta

Tiedottaminen parantaa asukkaiden käsitystä haja-asutuksen jätevesien käsittelystä

annetusta asetuksesta. Asukkaat voivat tiedotustilaisuuden perusteella paremmin arvioida

kiinteistönsä jätevesijärjestelmän muutostarpeita ja tiedotustilaisuudet kannustavat

ryhtymään toimiin asetuksen toteuttamiseksi.

Terälahden vesihuoltoratkaisun vertailu – Polson yhdysputki/kylän

pienpuhdistamo

Yhdysputken tai kyläpuhdistamon rakentamisesta aiheutuu kustannuksia alueen asukkaille,

mutta toisaalta kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien kuntoon saattamisesta

koituu myös kustannuksia. Vesihuollon järjestäminen on haja-asutusalueilla kalliimpaa

kuin taaja-alueella.

Tarve huolehtia kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelyjärjestelmästä poistuu, mikäli

alueelle tulee keskitetty vesihuoltojärjestelmä. Vesiosuuskunnan perustaminen ja hoito

vaatii kuitenkin kyläläisten aktiivisuutta. Keskitetty vesihuolto lisää vesihuollon toimintavarmuutta

ja jätevesien käsittelyn tehokkuus kasvaa. Jätevesien käsittelyn tehokkuuden

kasvaessa jätevesistä aiheutuva vesistökuormitus vähenee.

Keskitetyn vesihuollon järjestäminen lisää alueelle kohdistuvaa rakentamispainetta.

Terälahden alue on rakentamisen kasvupainealuetta.

Yleissuunnitelman teettäminen Sisaruspohjan, Viitapohjan ja Kolunkylän

vesihuollosta

Mikäli Sisaruspohjan ja Kämmenniemen välinen yhdysputki toteutuisi, se lisäisi Sisaruspohjan

vesihuollon toimintavarmuutta merkittävästi. Yhdysputki myös mahdollistaisi

Kolunkylän liittämisen keskitettyyn vesihuoltoon. Kolunkylä on arseeniriskialuetta.

Kolunkylän liittäminen keskitettyyn vesihuoltoon varmistaisi terveellisen talousveden

saannin alueella. Yleissuunnitelmassa arvioidaan kustannukset. Yhdysputken rakentaminen

saattaisi lisätä rakentamisen poikkeuslupahakemuksia yhdysputken lähistöllä

oleville alueille.

Alueen mahdollinen viemäröinti ja jätevesien johtaminen Kämmenniemen puhdistamolle

vähentäisi jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta Näsijärven Paarlahteen ja pohjavesien

paikallista pilaantumisvaaraa, mutta lisäisi samalla haittavaikutuksia Kämmenniemen

jäteveden puhdistamon purkuvesistössä. Keskitetyn viemäröinnin rakentamisesta

aiheutuu kustannuksia alueen asukkaille, mutta toisaalta kiinteistökohtaisten

jätevesijärjestelmien kuntoon saattamisesta koituu myös kustannuksia. Mikäli alueelle

tulee keskitetty vesihuoltojärjestelmä, tarve huolehtia kiinteistökohtaisesta jätevesien

käsittelyjärjestelmästä poistuu.

Yleissuunnitelman teettäminen Aitolahti-Hirviniemen vesihuollosta

Hirviniemi sisältyy yleiskaavoitusohjelmaan vuosille 2008 - 2010, ja vesihuoltohankkeen

toteuttaminen rinnakkain maankäytön suunnittelun kanssa edistää alueen yhdyskuntarakenteen

hallittua kehittymistä.

36


C-osa koko kaupungin alue

Vesiosuuskuntaan liittymisestä aiheutuu asukkaille kustannuksia. Joka tapauksessa

kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien uuden asetuksen mukaiseen kuntoon saattaminen

aiheuttaa myös investointi- ja laitteiston huoltokustannuksia.

Toteutuessaan hanke lisää vesihuollon toimintavarmuutta alueella merkittävästi, koska

vesiosuuskuntaan liittyneiden asukkaiden vedensaanti ei enää olisi kiinteistökohtaisen

kaivon varassa. Vesihuollon järjestäminen keskitetysti varmistaisi terveellisen talousveden

saannin, koska Hirviniemen alueella on arseeniongelmaa. Jätevesien käsittelyn

tehokkuuden lisääntyessä jätevesistä aiheutuva vesistökuormitus vähenee.

Keskitetyn vesihuollon järjestäminen lisää alueelle kohdistuvaa rakentamispainetta.

Hirviniemi on rakentamisen kasvupainealuetta.

Hervantajärven länsi- ja eteläpuolisten alueiden kiinteistöjen vesihuollon

selvittäminen

Hervantajärven rannalla on tiheää vapaa-ajan asutusta. Alueen vesihuoltotilanteen

selvittämisellä pyritään selvittämään mahdollisen vesi- ja viemäriverkoston tarve. Kiinteistöjen

liittäminen verkostoon vähentäisi jätevesien aiheuttamaa Hervantajärven

kuormitusta ja parantaisi talousveden saannin varmuutta. Verkoston rakentamisesta

aiheutuisi kustannuksia alueen asukkaille, mutta toisaalta kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien

kuntoon saattamisesta koituisi myös kustannuksia. Mikäli alueelle tulisi

keskitetty vesihuoltojärjestelmä, tarve huolehtia kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelyjärjestelmästä

poistuisi.

Yleissuunnitelman teettäminen Teiskon kirkon seudun vesihuollosta

Teiskon kirkon seudun mahdollinen yhteinen jätevesien käsittely, joka toteutettaisiin

joko viemäröintinä Polson puhdistamolle tai alueelle rakennettavalla pienpuhdistamolla,

vähentäisi jätevesistä aiheutuvaa kuormitusta Kirkkojärveen sekä pohjaveden pilaantumisvaaraa

lähinnä talousvesikaivojen varalta. Mikäli alueelle päädytään vetämään

siirtoviemäri Polsoon, voitaisiin samassa yhteydessä tuoda alueelle talousvesi Polson

vedenottamolta. Tällöin talousveden saanti alueelle varmistuisi. Toisaalta keskitetyn

vesihuollon järjestäminen lisäisi alueelle kohdistuvaa rakentamispainetta. Siirtoviemärin

ja -vesijohdon tai kyläpuhdistamon rakentamisesta aiheutuisi kustannuksia alueen

asukkaille, mutta toisaalta kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien kuntoon saattamisesta

koituisi myös kustannuksia. Mikäli alueelle tulisi keskitetty vesihuoltojärjestelmä,

tarve huolehtia kiinteistökohtaisesta jätevesien käsittelyjärjestelmästä poistuisi.

Lietteen käsittelyn ja varastoinnin selvittäminen Teisko-Aitolahti alueella

Mahdollisuus lietteen paikalliseen käsittelyyn tai lietteen välivarastointi-kapasiteetin lisääminen

vähentää lietteen kuljetustarvetta.

TAVASE-hanke

TAVASE-hankkeen toteutuminen lisäisi vesihuollon toimintavarmuutta ja parantaisi talousveden

laatua. Hankkeesta tehdyssä ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeen

ympäristövaikutukset on ennakoitu vähäisiksi.

Olemassa olevien vesihuoltoverkostojen laajentuminen

Uusien asemakaava-alueiden vesihuolto toteutetaan alueiden rakentamisen kanssa

rinnakkain. Kiinteistöt liitetään vesijohto- ja viemäriverkostoon, millä turvataan hyvälaatuisen

talousveden saanti ja jätevesien asianmukainen käsittely.

Pohjavesien haitta-aineiden (BAM, tri- ja tetrakloorieteeni) esiintymisen

seuraaminen ja selvittäminen

Pohjavedenottamoiden vedessä havaittuja haitta-aineita (tri- ja tetrakloorieteeni ja

BAM-yhdisteet) voidaan poistaa vedenkäsittelyllä vedenottamoilla. Pyrkimyksenä on

kuitenkin myös pohjaveden laadun turvaaminen ja parantaminen. Kun haitta-aineiden

lähteet löydetään, voidaan yhdisteiden pääsy maaperään ja pohjaveteen ehkäistä. Jos

lähteenä on vanha, lopetettu toiminta, voidaan selvityksen tuloksena arvioida maa-

37


C-osa koko kaupungin alue

perän kunnostustarvetta ja muita mahdollisia keinoja, joilla estetään epäpuhtauksien

pääsy vedenottamoille.

Mustalammen pohjavedenottamon saneeraus

Mustalammen vedenottamolta toimitettavan veden laadun parantamiseksi vedenottamo

saneerataan vuonna 2009.

Lisätutkimukset Aakkulanharjun ja Epilänharju-Villilän pohjavesialueiden

todellisen virtauskuvan ja kertymisalueen selvittämiseksi

Aakkulanharjun ja Epilänharju-Villilä pohjavesialueilla on kolme vedenottamoa, joiden

pohjaveden muodostumisalueella on runsaasti asutusta, teollisuutta, liikennettä

ja muuta pohjavettä vaarantavaa toimintaa. Oikean pohjaveden kertymisalueen määrittely

edistää pohjaveden suojelua, koska lupamenettelyissä ja valvonnassa voidaan

nykyistä paremmin rajoittaa pohjaveden laatua vaarantavia riskitekijöitä.

Keskuspuhdistamohanke

Pirkanmaan keskuspuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui vuonna

2007. Ohjelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoa keskuspuhdistamon sijainnille sekä

ns. 0+ -vaihtoehto, jossa osaa olemassa olevista puhdistamoista uudistetaan ja osa

puhdistamoista otetaan pois käytöstä. Kaikilla vaihtoehdoilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia,

jotka painottuvat vaihtoehdoista riippuen eri asioihin.

Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon mahdolliset muutokset

Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon jätevesien purkupaikan sijainnilla on vaikutuksia

pukuvesistön vedenlaatuun. Optimaalisen purkupaikan löytämisellä pyritään

vähentämään vesistövaikutuksia, joita joka tapauksessa puhdistetutkin jätevedet aina

aiheuttavat.

Hulevesien käsittely ja hallinnan vastuutahon määrittely

Vastuutahon selvittäminen selkeyttää hulevesiasioiden hoitamista ja hulevesien ongelmakohteisiin

puuttumista.

Tampereen Veden sekä vesi- ja vesihuolto-osuuskuntien toimintaalueiden

päivitys

Toiminta-alueiden tulisi kattaa kaikki alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen

vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta

asutukseen rinnastavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.

Toiminta-alueellaan vesihuoltolaitoksella on huolehtimisvelvollisuus. Toiminta-alueella

kiinteistöillä on velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon.

Verkostoon liittymättömien kiinteistöjen kartoittaminen Tampereen Veden

toiminta-alueella

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevat verkostoihin liittymättömät kiinteistöt kartoittamalla

voidaan tarjota vesihuoltopalvelua kiinteistöille, jotka syystä tai toisesta eivät

ole vielä verkoston piirissä. Toisaalta, jos toiminta-alueella oleva kiinteistö ei katso

tarvitsevansa verkostopalvelua, se velvoitetaan hakemaan vapautusta liittymisvelvollisuudesta

ympäristönsuojeluviranomaiselta. Näin toimimalla noudatetaan vesihuoltolain

periaatteita.

11 Suunnitelman päivitys ja toteutuksen seuranta

Vesihuollon yleinen kehittämisvastuu on vesihuoltolain mukaan kunnalla. Tampereen kaupungin

kaupunkiympäristön kehittäminen -yksiköllä on vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä

koko kaupungin alueella. Se myös valvoo vesihuollon kehittämissuunnitelmassa

mainittujen toimenpiteiden toteuttamista. Kaupungin eri hallinnonalojen edustajista koostu-

38


C-osa koko kaupungin alue

va ohjausryhmä kokoontuu vuosittain kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden

toteutuksen seurantaa varten.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään valtuustokausittain. Kehittämissuunnitelman

päivityksen alkamisesta tiedotetaan lehdissä. Seuraava päivitys on ajankohtainen vuonna

2011, jollei erityistä tarvetta kehittämissuunnitelman päivitykseen ilmene aiemmin.

12 Yhteenveto

Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu vesihuoltolain

(119/2001) perusteella ja kehittämissuunnitelman päivitys on tehty pääasiassa vuonna

2007 ensimmäisessä kehittämissuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Suunnitelmassa

kuvataan vesihuollon nykytila, kehittämistarpeet sekä toimenpideohjelma esille

tulleiden tarpeiden ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Tampereen kaupungin liikelaitos Tampereen Vesi toimii vesihuoltolaitoksena kantakaupungin

alueella ja laajentaa toiminta-aluettaan uusille asemakaavoitetuille alueille. Merkittävimpänä

tulevaisuuden rakennuskohteena on Tampereen ja Lempäälän yhteinen Vuoreshanke.

Tampereen Vesi toimii seudullisesti ja on osallisena TAVASE-tekopohjavesihankkeessa

ja keskuspuhdistamohankkeessa.

Tampereen kaupungilla on laaja Teisko-Aitolahden haja-asutusalue pohjoisessa. Näillä

alueilla vesihuolto pääsääntöisesti hoidetaan kiinteistökohtaisin ratkaisuin. Poikkeuksena

ovat Kämmenniemen, Polson, Velaatan, Sisaruspohjan ja Nurmi-Sorilan alueet, joilla on

rakennettu vesi- tai vesihuoltoverkosto. Vesihuollon järjestämisen painetta haja-asutusalueella

aiheuttavat veden laatu- ja riittävyysongelmat sekä jätevesien käsittely. Arseeni

aiheuttaa talousveden laatuongelman useilla kiinteistöillä. Jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn

kiinteistöillä tulee jatkossa asetuksen velvoittamana kiinnittää entistä enemmän

huomiota.

Asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla velvoittaa kiinteistönomistajia investoimaan

käsittelyjärjestelmiin ellei alueelle ole vuoteen 2014 mennessä tulossa keskitettyä

jätevesiviemäröintiä. Mahdolliset verkostojen rakentamispäätökset ovat siten asukkaille

varsin merkittäviä säästäen kiinteistöt jätevesijärjestelmien uusimiselta. Sellaiset alueet,

joilla keskitetyn viemäröinnin järjestäminen olisi mahdollista ja tarpeellista esimerkiksi asukastihentymän

johdosta, tulee ottaa lähempään tarkasteluun.

Hulevesien hallittu johtaminen ja käsittely korostuu jatkossa uusien alueiden kaavoituksessa

sekä olemassa olevien ongelmakohteiden korjaamisen myötä. Ennustetun ilmastonmuutoksen

myötä on arvioitu sään ääri-ilmiöiden, kuten sademäärien ja rankkasateiden

ja ajoittaisten kuivien kausien jossain määrin lisääntyvän Suomessa. Sademäärän ja

rankkasateiden lisääntymisestä aiheutuvan hulevesien määrän kasvuun tulisi hulevesijärjestelmien

suunnittelussa varautua. Kuivina ajanjaksoina uhkana on kaivojen kuivuminen.

Vesihuollon toimintavarmuudesta tulee jatkossakin huolehtia. Kuivuusjaksot vuosina 2002

ja 2003 ovat osoittaneet, että vedenhankintaan ja sen varmistamiseen varajärjestelmien

kautta on kiinnitettävä huomiota.

Kehittämistarpeiden ratkaisut on esitetty koko suunnitelman kattavassa toimenpideohjelmassa

luvussa 13. Ohjelma ja aikataulu on tavoitteellinen ja olosuhteiden muuttuessa sitä

tarkistetaan. Toimenpideohjelma toimii kaupungin suunnittelun työkaluna vesihuollon kehittämiseksi

yhdyskuntakehitystä vastaavasti.

39


13 Toimenpideohjelma vuosille 2008 – 2015

C-osa koko kaupungin alue

TOIMENPIDE TARVE TOTEUTUS-

AJANKOHTA

VASTUUTAHO

1. Selvitysalueiksi merkittyjen

alueiden maankäytön

suunnitelmat

- Kupin alue

- Palonkylän alue

Asutustihentymät hajaasutusalueella,veden

laatu- ja määräongelmat,

ympäristönsuojelulliset

näkökohdat

2010-

Kaupunkiympäristön

kehittäminen

2. Tiedottaminen, asukaskyselyt

ja –illat uuden jätevesiasetuksen

tiimoilta

Talousjätevesien käsittelystä

vesihuoltolaitosten

viemäriverkoston ulkopuolisilla

alueilla annettu

asetus (542/2003)

jatkuva

Ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta

3. Terälahden vesihuoltoratkaisun

vertailu – Polson

yhdysputki/kylän pienpuhdistamo

Vaihtoehtojen vertailu vesihuollon

toteuttamisen

pohjatiedoksi

2008

Kaupunkiympäristön

kehittäminen, Tampereen

Vesi, Terälahden

asukkaat

4. Yleissuunnitelman teettäminen

Sisaruspohjan, Viitapohjan

ja Kolunkylän vesihuollosta

yleiskaavoituksen

yhteydessä

Vesihuollon toimintavarmuus,

Kolunkylän vesihuollon

järjestäminen

2008

Tampereen Vesi, kaupunkiympäristön

kehittäminen,

Sisaruspohjan

alueen vesiosuuskunta

5. Yleissuunnitelman teettäminen

Aitolahti-Hirviniemen

vesihuollosta yleiskaavoituksen

yhteydessä

Veden laatu- ja määräongelmat

2008

Kaupunkiympäristön

kehittäminen, Aitolahti-Hirviniemen

vesiosuuskunta

6. Hervantajärven länsi- ja

eteläpuolisten alueiden kiinteistöjen

vesihuollon selvittäminen

Vesihuollon nykytilanteen

ja vesihuoltopalvelun tarpeen

selvittäminen

2009 Ympäristöpalvelut

7. Yleissuunnitelman teettäminen

Teiskon kirkon seudun

vesihuollosta

Yhteisen jätevesien käsittelyratkaisun

kannattavuuden

selvittäminen

2008 Tampereen seurakuntayhtymä,

kaupunkiympäristön

kehittäminen,

ympäristöpalvelut

8. Lietteen välivarastointikapasiteetin

tarpeen selvittäminen

Teisko-Aitolahti alueella

Lietteiden kuljettamistarpeen

vähentäminen

2009 Ympäristöpalvelut, toiminnanharjoittajat

9. TAVASE-hanke Toimintavarmuus, talousveden

laatu

2013-2015 Tavase Oy

10. Olemassa olevien

vesihuoltoverkostojen

laajentuminen

Asemakaavoitettujen

alueiden liittäminen

vesihuoltoon

jatkuva

Tampereen Vesi

40


C-osa koko kaupungin alue

TOIMENPIDE TARVE TOTEUTUS-

AJANKOHTA

VASTUUTAHO

11. Pohjavesien haittaaineiden

(BAM, tri- ja

tetrakloorieteeni)

esiintymisen seuraaminen

ja selvittäminen

Haitta-aineiden

alkuperän

selvittäminen ja

pohjaveden laadun

parantaminen

2008-2010

Ympäristöpalvelut,

Tampereen Vesi

12. Mustalammen pohjavedenottamon

saneeraus

13. Lisätutkimukset

Aakkulanharjun ja

Epilänharju-Villilän

pohjavesialueiden todellisen

virtauskuvan

ja kertymisalueen selvittämiseksi

Vedenottamolta

toimitettavan veden

laadun parantaminen

Pohjaveden

muodostumisalueiden

tarkentaminen

2009 Tampereen Vesi

2008-2009 Tampereen Vesi,

ympäristöpalvelut,

Pirkanmaan

ympäristökeskus

14. Keskuspuhdistamohanke

Jätevesien keskitetty

käsittely

Yleissuunnitelma

ja sijaintipäätös

vuonna 2008

Tampereen Vesi

15. Kämmenniemen

jätevedenpuhdistamon

mahdolliset muutokset

Ympäristölupa

Ympäristöluvan

mukaisesti

Tampereen Vesi

16. Hulevesien käsittely

ja hallinnan vastuutahon

määrittely

Hulevesistä

aiheutuvien ongelmien

vähentäminen

2008 Tampereen Vesi,

kaupunkiympäristön

kehittäminen

17. Tampereen Veden

sekä vesi- ja vesihuoltoosuuskuntien

toimintaalueiden

päivitys

18. Verkostoon liittymättömien

kiinteistöjen

kartoittaminen Tampereen

Veden toimintaalueella

Toiminta-alueiden

määrittäminen vesihuoltolain

mukaisesti

Lakisääteinen

valvonta

2008 - 2010 Kaupunkiympäristön

kehittäminen,

Tampereen Vesi

2008 - 2010 Ympäristöpalvelut,

Tampereen Vesi

19. Vesihuollon

kehittämissuunnitelman

päivitys

Suunnitelman

päivitystarve

Valtuustokausittain,

seuraava vuonna

2011

Kaupunkiympäristön

kehittäminen

41


C-osa koko kaupungin alue

14 LÄHTEET

Ahonen Reeta, Tampereen kaupunki, 2002, Terälahden jätevesi- ja talousvesikartoitus

Hokkanen Karoliina, Tampereen kaupunki, 2002, Sisaruspohjan jätevesikartoitus

Innamaa M., Molarius R., Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 523, 1993,

Ylöjärven harjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kärki Salla, Tampereen kaupunki, ympäristövalvonta, 2004, Terälahden alueen vesistöjen

nykytila

Miettinen Veera, Tampereen kaupunki, 2003, Kantakaupungin pienvesien suojelutarve

Molarius R., Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 495, 1993, Pohjaveden talouskäyttöä

uhkaavien riskitekijöiden kartoitus Ylöjärvellä

Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan TE-keskus ja Pirkanmaan ympäristökeskus, 2001, Pirkanmaan

haja-asutuksen vesihuollon yleissuunnitelma 2001

Pirkanmaan ympäristökeskus, 2004, Pirkanmaan alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma

vaihe 1

Pirkanmaan ympäristökeskus, 2006, Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma

vaihe 2

Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma, 2004

Tampereen kaupunki, 2005,Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tampereen kaupunki, ympäristövalvonta, 2002, Sorilan valkaman tiehoitokunnan alueen

kiinteistöjen jäte- ja talousvesikartoitus

Tampereen seudun keskuspuhdistamoprojekti, loppuraportti 2006

Tampereen Vesi, 2005, Toimintakertomus

Tampereen kaupunki, Tampere lyhyesti –tilastot

Vesihuoltolakiopas, Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 1/2002

Wahlroos Jonna, Selvitys kiinteistöjen vesihuollosta Aitolahti-Hirviniemen alueella. Ympäristöpalvelujen

julkaisuja 3/2007

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!