6/2008 - Tampereen kaupunki

tampere.fi

6/2008 - Tampereen kaupunki

TAMPEREEN KAUPUNKI

Hyvinvointipalvelut

Kehittämisyksikkö

Puutarhakatu 2 A

PL 487

33101 TAMPERE

Keskus (03) 565 711

Tekijä/työryhmä

Olavi Paronen, UKK-instituutti

KUVAILULEHTI

TRE:83/13.01.00/2008

Julkaisun nimi

TAMPEREEN TERVEYS- JA SOSIAALIKYSELY 2008

Vastausjakaumat ikä- ja sukupuoliryhmittäin sekä palvelualueittain.

Taulukkoraportti

Julkaisija (tuotantoalue tai tuotantoyksikkö)

Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö

Sarjan nimi ja numero

Hyvinvointipalvelujen julkaisuja 6/2008

ISSN-numero

ISBN-numero

1796-9174 978-951-609-387-4

Tiivistelmä

Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyssä 2008 selvitettiin tamperelaisen aikuisväestön terveydentilaa

ja fyysistä toimintakykyä, elintapoja, avun tarvetta kotona, sosiaali- ja terveyspalvelujen

käyttöä ja tyytyväisyyttä palveluihin, käsityksiä palvelujen kehittämisestä, koettua sosiaalista turvallisuutta

ja arvioita omasta asuinalueesta. Kyselyjä on tehty vuodesta 1990 joka kolmas vuosi

Tampereen kaupungin ja UKK-instituutin yhteistyönä.

Kyselyn perusjoukon muodosti 15 vuotta täyttänyt laitosten ulkopuolinen tamperelaisväestö.

Tästä joukosta poimittiin vuoden 2008 alussa 3 500 henkilön satunnaisotos kaupungin väestötietojärjestelmästä.

Otokseen tulleille lähetettiin tammikuussa postikysely ja vastaamattomille tehtiin

helmikuussa yksi uusintakysely. Vastaajilla oli mahdollisuus vastata myös sähköisesti internetin

kautta.

Kyselyyn vastasi 2 120 henkilöä ja vastausosuus oli 61 %. Matalin vastausprosentti (30 %) oli

15−24-vuotiailla miehillä ja korkein (84 %) 65−74-vuotiailla. Internetin kautta vastasi 6 %.

Tässä taulukkoraportissa esitetään kysymysten vastausjakaumat ikä- ja sukupuoliryhmittäin

sekä palvelualueittain (5 aluetta). Taulukot on ryhmitelty yhdeksään asiakokonaisuuteen: taustatiedot,

terveys ja toimintakyky, elintavat, kotiavun tarve, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö, tyytyväisyys

sosiaali- ja terveyspalveluihin, mielipiteitä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista,

huolen aiheet ja arviot omasta asuinalueesta. Taulukoiden otsikoina ovat lomakkeessa

esitetyt kysymykset.

Avainsanat

Terveys- ja sosiaaliprofiili, terveydentila, elintavat, avun tarve kotona, sosiaali- ja terveyspalvelujen

käyttö, koettu sosiaalinen turvallisuus, asuinympäristö

Hinta Julkaisuaika Kokonaissivumäärä

12 €, alv 8 % sis.hintaan Syyskuu 2008 178

Julkaisun myynti ja jakelu:

Tampereen kaupunki,

Hyvinvointipalvelut/kehittämisyksikkö

PL 487, 33101 TAMPERE

Käyntiosoite: Puutarhakatu 2 A

Puhelin (03) 5657 7646

www.tampere.fi/hallinto/hyvinvointipalvelut/julkaisumyynti

Painopaikka: Tampereen Yliopistopaino Oy Painatuskeskus

More magazines by this user
Similar magazines