учебен план - Химикотехнологичен и металургичен университет

uctm.edu

учебен план - Химикотехнологичен и металургичен университет

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

УЧЕБЕН ПЛАН

УТВЪРДИЛ:

РЕКТОР:

/доц. д-р Б. Стефанов/

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО

Специалност: АВТОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР

Код

на

дис

цип

лин

ата

С

е

м

е

с

т

ъ

р

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ Креди

Извън

Извън ти

Аудиторна заетост аудиторна Аудиторна заетост аудиторна общо

заетост

заетост

Хорариум О

Хорариум О

Ф Л У О б Общо

Ф Л У О б Общо

Дисциплини

о е п б щ Кредити

о е п б щ Кредити

р к р щ

р к р щ

м ц а о о

м ц а о о

а и ж (к

а и ж

н и н ( ре

н и н ( (

а е ч ди

а

е ч к

к ( н а ти

к ( н а р

о ч и с

о ч и с

н а я о

)

н а я о

е

т с ( в

т с ( в д

р о ч е

р о ч е и

о в а )

о в а ) т

л е с

л е с и

) о

) о

)

в

в

е

е

1 2 3 4 5 6)

7 8 9 10 11 12 13 ) 14 15 16 17

b676 Информатика – I част I И

b052 Математика – I част I И

b341 Техническо чертане I ТО

b190 Обща химия I И

С

е

м

е

с

т

ъ

р

45 45 90 I И

60 60 120 I И

20 40 60 II И

30 30 60 I И

22 23 45 8

30 30 60 9

10 20 30 4

15 16 31 6


ХУМАНИТАРЕН ИЗБОРЕН

БЛОК

b056 1. Екология и техническа I И

I И

цивилизация

45 45

b066 2. Инженерна психология и I И

I И

ергономия

45 45

b177 3. Философия I И

45 45 I И

b1000 Физическо възпитание и спорт 60

22 22 3

22 22 3

22 22 3

Общо за семестъра: 375 30

b824 Информатика – II част II ТО

15 45 60

II И

8 23 31 4

b053 Математика – II част II И

60 60 120

II И

30 30 60 10

b089 Аналитична химия с

инструментални методи

II И

45 30 75

III И

22 15 37 6

b344 Техническа механика II И

45 30 75

II И

22 15 37 5

b412 Физика – I част II И

30 30 60

III И

15 15 30 5

b1000 Физическо възпитание и спорт 60

Общо за семестъра:

390

b039 Информационни технологии в III И

IV И

управлението

30 30 60

b806 Електротехника І част III И

45 30 75

b804 Електротехника ІІІ И

b166 Електроника IІІ И

30 30 60

V И

b050 Числени методи III ТО

24 21 45

IV И

b313 Физикохимия III И

45 45 90

IV И

b413 Физика – II част III И

30 30 60

IV И

b1000 Физическо възпитание и спорт 30

30

15 15 30 5

6

38 30 68 10

15 15 30 5

12 10 22 3

22 23 45 7

15 15 30 5

Общо за семестъра:

b807 Електротехника ІІ част IV И

b036 Електрически измервания IV ТО

b165 Приложна статистика IV И

b232 Процеси и апарати IV И

b012 Теория на управлението – I част IV И

390

31

30 30 60 4

30 30 60

V И

15 15 30 5

30 30 60

IV И

15 15 30 4

60 45 105

V И

30 22 52 8

45 45 90

V И

22 23 45 6

2


1000 Физическо възпитание и спорт 30

b1022 Производствена практика IV

2

Общо за семестъра: 375 29

b019 Технически средства за

V И

автоматизация

45 30 75

b014 Теория на управлението – II част V И

45 60 105

b851 Контролно – измервателна V И

техника

45 30 75

b672 Методи за експериментални V И

изследвания

30 30 60

b325 Производствена безопасност V ТО

25 20 45

b1000 Физическо възпитание и спорт 30

VII

VI

VI

VI

VI

И

И

И

И

И

22 15 37 6

22 30 52 8

22 15 37 6

15 15 30 5

12 10 22 3

Общо за семестъра: 360

b621 Основи на химичните и

VI И

металургичните технологии

60 45 105

b043 Идентификация VI И

30 30 60

b260 Цифрова техника VІ И

30 30 60

b279 Микропроцесорна техника VІ ТО

30 30 60

b791 Методи за оптимизация VI И

45 30 75

Изборен блок – един от езиците:

VIII

VII

VІІ

VІІ

VIII

И

И

И

ТО

И

28

30 23 53 8

15 15 30 4

15 15 30 5

15 15 30 5

22 15 37 6

b148 1. Английски език VI ТО

30 30

b153 2. Руски език VI ТО

30 30

b155 3. Френски език VI ТО

30 30

b168 4. Немски език VI ТО

30 30

b1000 Физическо възпитание и спорт 30

VII

VII

VII

VII

И

И

И

И

15 15 2

15 15 2

15 15 2

15 15 2

b1022 Производствена практика VI

Общо за семестъра:

b008 Автоматизация на технологични VII И

процеси – I част

b072 Моделиране на технологични VII И

процеси

b196 Икономика и мениджмънт VII И

Изборен блок – един от езиците:

2

390 32

IX И

60 45 105

30 22 52 7

IX И

30 30 60

15 15 30 5

30 30 60

VIII И

15 15 30 4

3


148 1. Английски език VII ТО

30 30

VIII И

15 15 2

b153 2. Руски език VII ТО

30 30

VIII И

15 15 2

b155 3. Френски език VII ТО

30 30

VIII И

15 15 2

b168 4. Немски език VII ТО

30 30

VIII И

15 15 2

Изборен блок – две от три

b280 1.Въведение в компютърните VII ТО 30 30 60 ІХ И

архитектури

15 15 30 5

b282 2. Въведение в компютърните VII ТО 30 30 60 ІХ И

мрежи

15 15 30 5

b303 3. Системи бази от данни VII ТО 30 30 60 ІХ И

15 15 30 5

Общо за семестъра:

375 28

b281 Проектиране на системи за

управление

VIII И

30 30 60

X И

15 15 30 5

b314 Промишлен мениджмънт VIII И

40 15 55

X И

20 8 28 4

b048 Автоматизация на технологични

процеси – II част

VIII И

45 30 75

X И

22 15 37 6

b028 Компютърни системи за

управление

VIII И

30 30 60

X И

15 15 30 5

Изборен блок – една от две

b304 1.Въведение в операционните

системи

VІІІ ТО

20 30 50

Х И

10 15 25 3

b305 2. Интернет технологии VІІІ ТО

20 30 50

Х И

10 15 25 3

Дипломна работа – 8 седмици VIII ДЗ X ДЗ

10

Общо за семестъра:

300 33

4

More magazines by this user