18.10.2014 Views

Toimintakertomus 2012 [pdf, 4,8 mt] - MTK

Toimintakertomus 2012 [pdf, 4,8 mt] - MTK

Toimintakertomus 2012 [pdf, 4,8 mt] - MTK

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MTK-Varsinais-Suomi

TOIMINTAKERTOMUS


Julkaisun kuvat: MTK-Varsinais-Suomen kuva-arkisto

Painotyössä käytetylle paperille on myönnetty

Euroopan Unionin ympäristömerkki FI/11/1

Taitto: TM-suunnittelu

Painopaikka: Laitilan Kirjapaino Oy 2013


MTK-Varsinais-Suomi

TOIMINTAKERTOMUS

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 3


Toimihenkilöt ja yhteystiedot vuonna 2013

Puheenjohtaja

Jaakko Halkilahti

02 736 5612 ja 0400 745 267

Toiminnanjohtaja

Paavo Myllymäki

020 413 3581 ja 040-5828261

Aluepäällikkö

Hanna Vuola

020 413 3584 ja 050-9177000

Aluepäällikkö

Petri Puustinen

020 413 3583 ja 040-5828262

Toimistosihteeri

Marja-Terttu Ruohonen

020 413 3580, 020 413 3582 ja

040-5646414

Hankepäällikkö

Terhi Löfstedt (Tarmokas -hanke)

020 413 3586 ja 0400-294123

Hankevetäjä

Sari Raimoranta (Luomuvakka -hanke)

020 413 3585 ja 040-5010700

MTK-Varsinais-Suomi ry

Osoite:

Peltopohjankatu 2 D

21280 RAISIO

Puhelin: 020 413 3580

Faksi: 020 413 3589

Kotisivut: www.mtk.fi/varsinaissuomi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi

varsinais-suomi@mtk.fi

Maaseudun Tulevaisuus -lehden ilmoituskonttori

Varsinais-Suomen maataloustuottajain säätiö

Asiamies

Ville Reunanen

02-4863605 ja 040-5502908

ville.reunanen@live.fi

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto

Osoite: Simonkatu 6, 00100 HELSINKI

Puhelin: 020 4131

Kotisivut: www.mtk.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi

4

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Pyhäranta

Kodisjoki

Laitila

Alastaro

Metsämaa

MTK-Varsinais-Suomen toimialue ja

maataloustuottajain yhdistykset 2012

Yhdistyksiä 49

Jäseniä 14570

Kalanti - Uusikaupunki

Karjala

Yläne

Oripää

Loimaan seutu

Kustavi

Mynämäki

Lokalahti

Vehmaa

Nousiainen

Mietoinen

Vahto

Taivassalo

Paattinen

Masku

Rusko

Lieto

Raisio

Meri-Naantali

Pöytyä

Mellilä

Karinainen

Aura

Tarvasjoki

Marttila

Paimio

Koski

Kuusjoki

Somero

Somerniemi

Turun seutu

Piikkiö

Pertteli

Kiikala

Rymättylä

Kakskerta

Salon seutu

Sauvo - Karuna

Angelniemi

Suomusjärvi

Parainen - Nauvo

Perniö

Kisko

Särkisalo

Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2012.

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 5


Sisältö

MTK-Varsinais-Suomi ry 4

Puheenjohtajan tervehdys 7

Maatalous 8

Varsinais-Suomessa 8

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto 10

Johtokunnan toiminta 17

Liiton kokoukset 18

Kevätkokous 18

Syyskokous 19

MTK:n liittokokous 28.-29.9.2012 19

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 20

Toiminta ja tapahtumat 24

Viljantuotanto 24

Varhaisperuna 25

Sokerijuurikas 25

Lypsykarjatalous 26

Lihatalous 26

Luomutuotanto 27

Kuluttajatyö 28

Sosiaalipolitiikka 28

Maa- ja ympäristöpolitiikka 29

Maaseutunuoret 30

Kylvösiunaustilaisuudet ja sadonkorjuujuhlat 30

Koulutustoiminta 31

Järjestötapahtumia jäsenistölle 31

Vaikuttaminen eri ryhmissä 31

Vaalivaikuttamista 31

Hanketoiminta 32

Tarmokas -tiedonvälityshanke 2012 32

Luomuvakka 34

TEHO Plus – vesiensuojelun tehostaminen 35

Maanomistajien Arviointikeskus Oy 36

Varsinais-Suomen maataloustuottajain säätiö 37

MTK-Varsinais-Suomen yhdistykset 31.12.2012 38

Tilinpäätös 2012 41

Tuloslaskelma 41

Tase 43

Tilintarkastuskertomus 44

Tuottajayhdistykset sekä liiton johtokunta 2013 45

6

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Puheenjohtajan tervehdys

Maatalouden tuotantokustannusten nousu oli viime vuonna todella kovaa.

Kustannusnousun takana oli energian, lannoitteiden ja rehujen kallistuminen

kasvavan maailmanlaajuisen kysynnän vuoksi. Nousseiden tuotantokustannusten

hidas siirtyminen tuottaja- ja kuluttajahintoihin vaarantaa jo

suomalaisen maataloustuotannon jatkon ja kehittymisen. Tämä voi käydä

kalliiksi koko kansantaloudelle, jos oman maan tuotantoa korvataan lisääntyvällä

tuonnilla ja samalla menetetään alkutuotannosta ja teollisuudesta

tuhansia työpaikkoja.

Viime marraskuussa MTK järjesti mielenilmauksen,

jossa kuluttajille myytiin ruokaa

tuottajahintaan ja osoitettiin, miten vähäisen

osuuden tuottaja saa elintarvikkeiden

hinnasta. Tempauksella nostettiin esiin

myös tuottajien heikentynyt kannattavuus

sekä olematon neuvotteluvoima elintarvikeketjussa.

Tapahtuma sai paljon julkisuutta

sekä aloitti laajan yhteiskunnallisen

keskustelun ja oli kokonaisuutena erityisen

onnistunut tempaus.

Euroopan Unionin seuraavan rahastokauden

eli vuosien 2014-2020 budjetin suuruudesta

päästiin valtionpäämiesten kesken

sopuun helmikuussa 2013. Huippukokouksen

päätös johtaa maataloustukien

leikkauksiin, mutta ne ovat Suomen kannalta

siedettäviä sillä edellytyksellä, että

menetykset korvataan kansallisella rahoituksella.

Suomen maataloustuet laskisivat

arvioiden mukaan vähemmän kuin muissa

vanhoissa jäsenmaissa. Leikkauksia Suomen

maatalousrahoihin tulee keskimäärin

noin 10 €/hehtaari. Siitä, miten leikkaus

käytännössä tulee kohdistumaan, ei vielä

tiedetä. Maatalousuudistuksen jatkokäsittelyssä

on myös varmistettava EU-osarahoitteisten

maataloustukien kansallisen

rahoitusosuuden säilyminen vähintään nykytasoisena.

Rahoituskehyspäätöksen viivästyminen

siirtää uuden yhteisen maatalouspolitiikan

voimaantuloa vuodella. Rahoituspäätöksen

viivästymisen vaikeuttaa myös uusien

maaseutuohjelmien käynnistämistä.

Komission asetusehdotukset CAP-uudistuksesta

ja maaseutuohjelmasta ovat jo

pitkään olleet tiedossa, mutta niiden lopullinen

muoto ja yksityiskohtainen sisältö

tulevat päätettäväksi tämän vuoden

aikana. Uudistusten toimeenpano siirtyy

vuoteen 2015.

Päätösten lykkääntyminen on siirtänyt

ratkaisujen tekoa myös eteläisen Suomen

kannalta elintärkeän artiklan 141 mukaisen

tuen jatkosta. Siitä on päästävä sopuun

vuoden 2013 aikana. Komission

kanssa käytävät neuvottelut eivät tule olemaan

helppoja, koska komissio ilmeisesti

katsoo, ettei tukea enää tarvita. Suomi

taas tavoittelee, perustellusti, koko seuraavan

rahastokauden kestävää ratkaisua

141 –tuelle.

Suomessa on otettava käyttöön kaikki

mahdolliset keinot, joilla turvataan maatalouden

ja muiden maaseudun elinkeinojen

kannattavuuden parantaminen, tuotannon

määrän ja arvon kasvattaminen, nuorten

kiinnostuksen lisääminen alaa kohtaan

sekä maaseudun elinkeinojen järkevien investointien

toteutus ja niiden rahoitus.

Tämän hetkisessä tilanteessa kaikki toimet,

joilla pystytään turvaamaan ja lisäämään

alkutuotannon käytettävissä olevien

resurssien hyödyntämistä tulisivat sekä

ruokasektorin että koko kansantalouden

hyödyksi edistämällä talouskasvua ja työllisyyttä.

Maaseudun elinkeinot ovat aloja,

jotka tuottavat todellisia uusia hyödykkeitä:

ruokaa, puuta, kuituja ja energiaa. Samalla

ne työllistävät elintarvike-, metsä- ja

puunjalostuksessa sekä energiantuotannossa

suuren joukon suomalaisia sekä

korvaavat tuontia.

Vuosi 2013 on todellinen maatalouspolitiikan

supervuosi. Tällä kertaa maatalouden

ja maaseudun elinkeinojen tuotantoedellytyksiin

vaikuttavia päätöksiä on auki yhtä

aikaa ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin.

MTK, koko järjestö, on vahvasti mukana

kaikissa näissä neuvotteluissa ajamassa

jäsentensä etuja.

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen ja menestyksellistä

vuoden jatkoa jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme

toivottaen

Jaakko Halkilahti

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 7


Maatalous

Varsinais-Suomessa

Maatilojen määrä oli Varsinais-Suomessa maa- ja metsätalousministeriön

tietopalvelukeskuksen mukaan 6191 vuonna 2012. Varsinais-Suomessa

kertomusvuonna maatilat vähenivät yli 4 prosenttia. Käytössä olevaa maatalousmaata

maakunnassa on 295.000 hehtaaria.

Suurimpia muutoksia edellisvuoteen verrattuna

oli syysvehnäalan pinta-alan väheneminen

ja rehuvilja-alan lisääntyminen sekä

kevätvehnäalan ja mallasohra-alan lisääntyminen.

Sokerijuurikasala väheni edellisvuoteen

verrattuna 1100 hehtaaria. Eniten

Varsinais-Suomessa viljeltiin kevätvehnää,

jota kylvettiin 66 500 hehtaarin alalle.

Maatilojen keskimääräinen peltopinta-ala

on 47,85 hehtaaria. Koko Suomen maatilojen

keskipeltoala kasvoi viime vuonna

lähes 39 hehtaariin. Maakunnan 295.000

peltohehtaarista n. 30 prosenttia eli 89.000

hehtaaria on vuokrattua peltoa.

Sianlihasta reilu neljännes eli 50,8 miljoonaa

kiloa tuotettiin edelleen Varsinais-

Suomessa. Sianlihan tuotanto väheni 3,8

miljoonaa kiloa edellisvuoteen verrattuna.

Loimaalla sianlihaa tuotettiin 11,8 miljoonaa

kiloa,, Vehmaalla 8,0 miljoonaa kiloa

ja Somerolla 5,7 miljoonaa kiloa. Naudanlihaa

tuotettiin eniten Salossa ja Pöytyällä.

Kaikista maakunnista eniten sikoja ja siipikarjaa

on Varsinais-Suomessa.

Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnan mukaan Varsinais-Suomessa.

Lähde MMM/Tike.

Tuotantosuunta

tilat

2012

tilat 2011 tilat 2010

Lypsykarjatalous 256 271 294

Muu nautakarjatalous 155 154 159

Sikatalous 378 421 438

Siipikarjatalous 197 256 264

Lammas- ja vuohitalous 59 44 52

Hevostalous 132 123 125

Viljanviljely 3667 3809 3913

Erikoiskasvituotanto 774 808 839

Puutarhakasvien viljely 271 281 277

Muu kasvintuotanto 270 242 238

Muu tuotanto 32 50 36

Yhteensä 6191 6459 6635

Kotieläinten lukumäärä Varsinais-Suomessa (1000 kpl).

Lähde MMM/Tike.

1000 kpl

2012 2011 2010

Naudat 37,0 36,6 36,3

Lypsylehmät 8,6 8,7 8,8

Emolehmät 4,5 4,5 4,3

Hiehot 5,9 6,0 5,9

Sonnit 5,4 5,3 5,1

Vasikat 12,6 12,1 12,1

Siat 353,9 368,6 371,3

Emakot 36,9 39,4 40,4

Kanat 2093,0 2 089,6 2 051,5

Kananpoikaset 479,4 515,7 562,8

Broilerit 820,5 921,5 1 066,5

Kalkkunat 59,2 66,2 82,7

Lampaat 15,7 14,4 12,9

Vuohet 0,6 0,5 0,5

Hevoset 2,3 2,3 2,2

8

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


MTK-Varsinais-Suomen liiton alueella oli

49 tuottajayhdistystä vuonna 2012. Jäsentiloja

oli kertomusvuoden lopussa 5875 ja

jäseniä yhteensä 14570.

Viljelyala- ja keskisatotietoja Varsinais-Suomesta. Lähde MMM/Tike.

viljelyala (1000 ha)

sato kg/ha

koko maa

2012 2011 2010

2012 2011 2010 2009

2012

Syysvehnä 8 20 11,9 23,2 4900 4580 4 330 4150

Kevätvehnä 66,5 60,3 54,1 219,1 4180 3 980 3 390 4330

Ruis 4,1 6,1 4,6 21,3 3950 4 130 3 290 3180

Rehuohra 44,3 40,4 39,8 401,5 4050 3 580 3 340 4180

Mallasohra 35 31 28,3 101,4 3960 3 680 3 200 4240

Kaura 36,9 31,2 27,4 352,7 4140 4 000 3 040 4240

Peruna 1,5 1,7 1,8 22,7 14900 17 740 16 480 17870

Sokerijuurikas 5,4 6,5 6,7 11,6 37000 49 650 38 100 40140

Rypsi ja rapsi 16,4 20,2 37,9 68,8 1400 1 330 1 020 1780

Puutarhakasvit 3,1 3,3 3,2 12,1

Härkäpapu 2,8 2,9 3 8,9

Nurmet alle 5 v. *) 28,9 28,6

Nurmet 5 v ja yli **) 5,2 5,2

Kesanto ***) 28,3 29,6 34,4 267,3

*) heinä, siemenheinä, säilörehu, laitumet , **) käytössä olevat luonnonniityt- ja laitumet, sekä hakamaa,

***) kesannot, luonnonhoitopelto ja viherlannoitusnurmet

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 9


Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto

Kansainvälistä vaikuttamista: EPP:n maatalousmepit

tutustumassa Varsinas-Suomen maatalouteen.

MTK-Varsinais-Suomi ry. vuonna 2012

Jäsenet

Liiton yhteisöjäseninä olivat kertomusvuonna:

Maataloustuottajain yhdistyksiä 49

Manttaalikuntia 43

Osuuskunta Länsi-Maito

LSO Osuuskunta

Itikka Osuuskunta

Raisio Oyj

LähiTapiola

ProAgria Farma ry

Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat

Johtokunta

Puheenjohtaja

Jaakko Halkilahti, Salon Seutu, jäsen v:sta 1995-2009

ja 2012-

Varapuheenjohtaja

Tapani Heikkilä, Mynämäki, jäsen v:sta 1999

Muut jäsenet

Jalli Heikki, Koski TL. jäsen v:sta 2011

Kallonen Laila, Lieto, jäsen v:sta 2012

Kaunisto Timo, Laitila, jäsen v:sta 2006

Kirjonen Ari-Pekka, Pertteli, jäsen v:sta 2008

Lindholm Jussi, Perniö, jäsen v:sta 2010

Rintala Tapio, Yläne, jäsen v:sta 2012

Suominen Juha-Matti, jäsen v:sta 2012

Taneli Eeva, Loimaan Seutu, jäsen v:sta 2007

Vahtivaara Tatja, Paimio, jäsen v:sta 2011

Vähä-Pikkiö Kalle, Rusko, jäsen v:sta 2004

10

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Valiokunnat vuonna 2012

Johtokunnan työvaliokunta

Jaakko Halkilahti, Salon Seutu

Tapani Heikkilä, Mynämäki

Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko

Paavo Myllymäki, sihteeri

Maitovaliokunta (yhteisvaliokunta

MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan

kanssa)

Laila Kallonen, Lieto

Sauli Lähteenmäki, Rusko

Juha-Matti Suominen, Vehmaa

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

Markku Pärssinen, sihteeri (MTK-

Satakunta)

Eteläisten liittojen lihavaliokunta

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko / MTK:n

sikajaosto

Matti Murto, Kuusjoki

Tapio Rintala, Yläne

Jouni Tuomola, Loimaan Seutu

Petri Puustinen, sihteeri MTK-Varsinais-

Suomi

Viljavaliokunta (yhteisvaliokunta MTK-

Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa)

Pekka Eskola, Loimaa

Erkki Haavisto, Raisio

Tapani Heikkilä, Mynämäki (MTK:n

mallasjaosto)

Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli (MTK:n

viljavaliokunta)

Totti Nuoritalo, Somero

Jouni Suominen, Sauvo-Karuna/MTK:n

kylvösiemenjaosto

Tapio Ylitalo, Paattinen/MTK:n

öljykasvijaosto

Petri Puustinen, liitto, sihteeri

Kanatalousasiat

Pekka Saarinen, Loimaa

Samuli Simula, Laitila

Jukka Huittinen, Kisko

Timo Kaunisto, Alastaro

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

Järjestö- ja tiedotustoimikunta

Timo Kaunisto, Alastaro

Jarmo Villman, Suomusjärvi

Mikko Sirkiä, Aura

Johanna Lassila, Kodisjoki

Tatja Vahtivaara, Paimio

Hanna Vuola, sihteeri

Veroasiat (yhteisvaliokunta MTK-

Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa)

Tero Tanner, Vehmaa

Jaakko Nieminen, Kuusjoki

Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö

Läntinen maa- ja

ympäristöpolitiikka (yhteisvaliokunta

MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa)

Timo Kaunisto, Alastaro

Urban Silén, Perniö

Hanna Vuola, liitto

Visa Merikoski, sihteeri (MTK-Pirkanmaa)

Sosiaalipoliittinen valiokunta

(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja

-Satakunnan kanssa)

Henna-Maija Vesola, Lokalahti

Tatja Vahtivaara, Paimio

Hanna Vuola, liitto

Maarit Hollmén, sihteeri (MTK-Satakunta)

Sokerivaliokunta (Sokerijuurikkaan

neuvottelukunnan V-S jäsenet)

Aarne Lehtonen, Mynämäki

Hannu Reiman, Salon Seutu

Seppo Rekola, Masku

Tero Sainio, Salon Seutu

Mari Suominen, Sauvo-Karuna

Hannu Tahkokallio, Pertteli

Mika Örri, Perniö (30.6.2012 saakka)

Pekka Myllymäki, Mietoinen (MTK:n sokerivaliokunta)

Urban Silén, Perniö (MTK:n sokerivaliokunta)

Paavo Myllymäki, liitto

Elina Liinaharja, sihteeri (MTK-Satakunta)

Varhaisperunatoimikunta

(yhteisvaliokunta ÅSP:n ja MTK-

Satakunnan kanssa)

Jaakko Lehmuskoski, Rymättylä

Eero Saarinen, Rymättylä

Jaakko Hiltunen, Meri-Naantali

Jussi Launto, Sauvo-Karuna

Pasi Saarinen, Nauvo

Samuli Simula, Laitila

Jaakko Heikkilä, Masku

Tommi Vippola, Laitila

Petri Puustinen, sihteeri

Kylvösiemenvaliokunta

Eeva Taneli, Loimaan Seutu

Jouni Suominen, Sauvo-Karuna

Markku Salo, Mellilä

Heikki Vesanen, Koski Tl

Mika Örri, Perniö

Petri Puustinen, MTK-Varsinais-Suomi

Raimo Nordman, sihteeri

Läntinen luomuvaliokunta

Kaisa Riiko, Angelniemi

Matti Tilkanen, Karinainen

Paavo Myllymäki, liitto

Sari Raimoranta, Luomuvakka -hanke

Maaseutunuorten valiokunta

Juuso Hulmi, Alastaro

Riitta Kilpiö, Salo

Juha Kylä-Puhju, Laitila

Sanna Lempiäinen, Lieto

Tero Mahkonen, Vahto

Janne Mäkeläinen, Loimaa

Tomi Nukki, Mynämäki

Vesa Saari, Somero

Aarne Lehtonen, (MTK:n nuorten valiokunta)

Jussi Lindholm, Perniö, (liiton johtokunta)

Petri Puustinen, sihteeri

Kuluttajatyöryhmä

Riikka Antola, Mynämäki

Elina Heino, Vehmaa (MTK:n kuluttajatyöryhmä)

Jussi Lindholm, Perniö

Satu Näykki, Somero

Hanna Takatalo, Karinainen

Satu Anttila, Nousiainen (MTK:n maaseutuyrittäjävaliokunta)

Hanna Vuola, sihteeri

Maaseutuyrittäjätyöryhmä

Satu Anttila, Nousiainen, (MTK:n maaseutuyrittäjävaliokunta)

Markku Hyssälä, Lieto

Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli

Tuija Rainio, Meri-Naantali

Hanna Vuola, sihteeri

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 11


Edustajat MTK:ssa

MTK:n valtuuskunnassa

Antti Airikki, Nousiainen

Jaakko Halkilahti, Salon Seutu

Anna Setälä, Latila

Jouni Tuomola, Loimaan Seutu

MTK:n valtuuskunnassa

varaedustajina

Elina Heino, Vehmaa

Juha Jokiniemi, Somero

Tapani Heikkilä , Mynämäki

Matti Tilkanen, Karinainen

MTK:n kylvösiemenvaliokunnassa

Jouni Suominen, Sauvo-Karuna

MTK:n lihavaliokunnan

sikajaostossa

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko

MTK:n lihavaliokunnan

lammasjaostossa

Tapio Rintala, Yläne

MTK:n kananmunavaliokunnassa

Pekka Saarinen, Loimaan seutu

MTK:n luonnonmukaisen tuotannon

valiokunnassa

Matti Tilkanen, Karinainen

MTK:n perunavaliokunnassa

(varhaisperuna)

Eero Saarinen, Rymättylä

MTK:n sokerijuurikasvaliokunnassa

Pekka Myllymäki, Mietoinen

Urban Silén, Perniö

MTK:n viljavaliokunnassa

Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli

MTK:n viljavaliokunnan

mallasohrajaostossa

Tapani Heikkilä, Mynämäki

MTK:n viljavaliokunnan

öljykasvijaostossa

Tapio Ylitalo, Paattinen

MTK:n maaseutuyrittäjävaliokunnassa

Satu Anttila, Nousiainen

MTK:n kuluttajatyöryhmässä

Elina Heino, Vehmaa

MTK:n maaseutunuorten

valiokunnassa

Aarne Lehtonen, Mynämäki

Edustus eri yhteisöissä

Raisio Oyj:n yhtiökokouksissa

Tapani Heikkilä, Mynämäki (myös valtakirjat),

varalla Kalle Vähä-Piikkiö Rusko

Lännen Tehtaat Oyj:n

yhtiökokouksissa

Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko

varalla Tapani Heikkilä, Mynämäki

Muut edustukset

toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki tai

hänen määräämänsä henkilö.

Tarkkailijat

Viljakaupan tarkkailijat

Pekka Eskola, Loimaan seutu

Tapio Halla, Pertteli

Harri Mäkitalo, Vehmaa

Juha Reponen, Perniö

Heikki Sariola, Somero

Risto Vähätalo, Vahto

Tilintarkastajat

Liiton tilintarkastajina ovat toimineet KHT

Matti Huhtala Ruskolta, pankinjohtaja Eero

Koskinen, Pöytyältä ja maaseutuyrittäjä

Matti Karppinen Karjalasta. Varajäseninä

toimivat HTM Simo Laaksonen Loimaalta,

Elisa Koho, Tarvasjoelta sekä Jouko Siivo

Perttelistä.

Toimihenkilöt

Myllymäki Paavo, toiminnanjohtaja

Puustinen Petri, aluepäällikkö 1.3.2012 -

Vuola Hanna, aluepäällikkö

Ruohonen Marja-Terttu, toimistosihteeri

Löfstedt Terhi, hankepäällikkö Tarmokashanke

Raimoranta Sari, hankevetäjä, Luomuvakka-hanke

KIITOS, HYVÄT

ASIAKKAAMME!

Säästöpankin asiakkaat antoivat meille jälleen hienon arvosanan

vuotuisessa EPSI Rating -tutkimuksessa*.

Kiinnostaisiko sinuakin kokeilla, miltä tuntuu olla tyytyväinen pankkiinsa?

Tule osoitteeseen www.säästöpankki.fi, niin me kerromme miten se onnistuu.

facebook.com/liedonsp

Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku

www.saastopankki.fi/liedonsp

* EPSI Rating asiakastyytyväisyystutkimus 2012: Suomen pankit

12

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 13


Melan sähköiset

asiointipalvelut

käytössäsi

24H

14

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Kasvispakasteissamme käytetyt perunat, porkkanat, sellerit, palsternakat, herneet,

pinaatit, lantut ja punajuuret poimitaan suomalaisten sopimusviljelijöidemme pelloilta.

Pellolta pöytään tuoreena pakkasen kautta!

www.apetit.fi

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 15


16

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Johtokunnan toiminta

Liiton johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kuusi kertaa. Lisäksi johtokunta osallistui liittokokousta

valmistelevaan kokoukseen sekä itse liittokokoukseen. Johtokunta osallistui lisäksi yhdistysten

puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelukunnan kokoukseen.

Johtokunnan kokouksiin ovat osallistuneet tarvittaessa MTK:n valtuuskunnan varsinaissuomalaiset jäsenet. Seuraavassa

on johtokunnan kokouksissaan käsittelemät tärkeimmät asiat:

13. tammikuuta

Johtokunnan järjestäytyminen

Vastuukansanedustajien nimeäminen

Johtokunnan ja valtuuskunnan jäsenten

kehittämisseminaari

6. helmikuuta

Valiokuntien ja edustusten nimeäminen

Henkilöstöasiat

Liittokokoukseen valmistautuminen

Saapuneet kirjeet

9. maaliskuuta

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen

kevätkokoukselle

Tulevaisuusasiakirjat ja liittokokous

Maatalouspoliittiset asiat

Hankeasiat

2. huhtikuuta

Johtokunnan jäsenten raportit toiminnasta

Kuluttajapäivän valmistelu

Kevään ja kesän toiminta

MTK:n valtuuskunnan kokous

13. kesäkuuta

Maalaistentalon tilannekatsaus

Liittokokousedustajien kokous

30. heinäkuuta

Yhteenveto liittokokouksesta

Katsaus kasvukauteen ja valmistelevat toimenpiteet

Markkinakatsaus

Vuoden 2012 toimintasuunnitelman väliarvio

24. lokakuuta

Jäsenmaksusuositus yhdistyksille ja jäsenmaksuesitys

yhdistyksille

Talousarvion perusteet 2013

Toimintasuunnitelman painopisteet2013

Esitykset MTK:n valiokuntiin

Hankeasiat

Yhteistilaisuus viljelijäyritysten hallinnon kanssa

13. marraskuuta

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Talousarvio vuodelle 2013

Syyskokouksen asiat

Maatalouspoliittiset asiat

Yhdistysten vuosi

Viereisellä sivulla liiton johtokuntalaisia vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Oikealla kuvia MTK-Varsinais-Suomen tapahtumista vuonna 2012.

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 17


Liiton kokoukset

Kevätkokous

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton kevätkokous

pidettiin lauantaina 14.4.2012 Kyrössä.

Paikalla oli 120 maataloustuottajaa.

Kokous otti kantaa maatalouden toimintaedellytyksien

turvaamiseksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi Outi

Haapanen Karinaisista ja sihteerinä aluepäällikkö Hanna

Vuola liiton toimistosta.

Kokouksessa palkittiin aktiivisesti toimineita yhdistyksiä.

Yli 100 viljelmän sarjassa palkinnon saivat Vehmaan, Laitilan

ja Koski TL:n maataloustuottajayhdistykset. Korkeimman

pistemäärän saanut Vehmaan tuottajayhdistys sai

kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa. Alle 100 viljelmän

tuottajayhdistyksissä kärjessä olivat Lokalahti, Kodisjoki

ja Pyhäranta. Nuorten kerhojen toimintakilpailussa menestyivät

Peimarin nuoret tuottajat, Laitilan maaseutunuorten

kerho ja Kosken maaseutunuorten kerho.

Liiton kevätkokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle

2013, vahvisti luottamushenkilöiden palkkiot ja

matkakorvausperusteet. Samoin hyväksyttiin talousarvio

vuodelle 2012.

Tänä vuonna maataloustuottajain yhdistyksissä puheenjohtajina

aloittivat Kaisa Riiko Angelniemellä, Eeva Korimäki

Marttilassa, Jussi Yli-Heikkilä Metsämaalla, Teija

Ketola Paimiossa, Antti Jussila Ruskolla ja Matti Mäkitalo

Tarvasjoen yhdistyksessä. Uudet puheenjohtajat saivat

kannustuksena työhönsä puheenjohtajannuijat.

MTK-Varsinais-Suomen vuosikokous pitää maatalouteen

kohdistettuja budjettileikkauksia epäreiluina

ja vastuuttomina tilanteessa, jossa maatalouden tulokehitys

on ollut jatkuvasti aleneva ja jäänyt muista

väestöryhmistä jo huomattavasti jälkeen. On väärin

kohdistaa muita selvästi suurempia leikkauksia elinkeinoon,

jonka tuotantokustannukset ovat jo karanneet

hallinnasta.

Leikkauksien kohdistaminen maatalouden investointeihin

on selvässä ristiriidassa kehysbudjetin

kasvutavoitteiden kanssa. Jo nyt heikko kannattavuuspohja

ei anna mahdollisuuksia jatkaville nuorille

viljelijöille. Siksi suunnittelusta luopumistukijärjestelmän

romuttamisesta tulisi luopua. Maa- ja metsätalouden

kasvumahdollisuudet niin ruuan, puun

kuin energian tuotannossa ovat merkittävät. Valtion

pitäisi tukea, eikä suinkaan leikata näiden elinkeinojen

kasvua ja kehitystä.

MAATALOUDEN TOIMINTAEDELLYTYKSET TURVATTAVA

(kevätkokouksen julkilausuma)

Maan hallitus ottaa suuren riskin leikkaamalla viljelijätukia

vuodesta 2015. Suomen hallituksen on onnistuttava

sataprosenttisesti EU:n maatalousuudistuksessa,

jotta suomalaisten viljelijöiden kannattavan

tuotannon edellytykset voidaan turvata. Muutoin

hallituksen viesti EU:n suuntaan on enemmänkin ilmoitus

halukkuudesta leikata maatalousrahoja.

Odotamme maa- ja metsätalousministeriöltä ja koko

hallitukselta voimakasta Suomen maatalouden puolustamista

ja maaseudun elinkeinojen kehittämistä.

Nyt tulisi Suomessa ottaa kaikki verotukselliset keinot

käyttöön maatalouden tukemisessa, kuten Keski-Euroopassa

on tapana. MTK-Varsinais-Suomen

vuosikokous väki vaatii, että maan hallitus kokonaisuudessa

työskentelee aktiivisesti maaseutuelinkeinojen

ja suomalaisen ruuan hyväksi. Vahva maatalous

takaa työllisyyden koko ruokaketjussa.

18

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Syyskokous

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton syyskokous

pidettiin lauantaina 24.11.2012 Paimiossa. Kokouksen

puheenjohtajana toimi MTK-Paimion puheenjohtaja Teija

Ketola ja sihteerinä aluepäällikkö Petri Puustinen MTK-

Varsinais-Suomen liitosta. Paikalla oli 170 maataloustuottajaa,

joista virallisia kokousedustajia 122. Syyskokouksessa

puhui MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. Kokouksessa

jaettiin MTK: n ansiomerkkejä.

Henkilövalinnat

Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä Eeva Taneli Loimaalta

ja Kalle Vähä-Piikkiö Ruskolta valittiin uudelleen.

Vakka-Suomen alueelta valittiin uutena johtokuntaan Aarne

Lehtonen Mynämäestä ja Salon seudulta Juha Wikström

Särkisalosta. Valinnat olivat aluepalaverien mukaisia

ja yksimielisiä. MTK:n valtuuskunnan edustajista käytiin

vaali, jossa erovuoroiset jäsenet Anna Setälä ja Antti

Airikki saivat jatkokauden. Vaalissa Anna Setälä Laitilasta

sai 100 ääntä, Antti Airikki Nousiaisista 91 ääntä ja Kaisa

Vasama-Kakko Somerolta 53 ääntä.

MTK:n liittokokous 28.-29.9.2012

MTK-Varsinais-Suomesta osallistuttiin Savonlinnan liittokokoukseen

yhteensä 32 henkilön voimin. Virallisten kokousedustajien

lisäksi työryhmätyöskentelyyn osallistuivat

liiton luottamushenkilöt ja toimihenkilöt.

Savonlinnassa käytiin vilkasta keskustelua Vihreän kasvun

ohjelma-asiakirjoista. Liittokokouksen työryhmäkeskusteluissa

ohjelmia pidettiin hyvinä ja tarpeellisina. Asiakirjoihin

tehtiin muutamia muutoksia, jotka hyväksyttiin pääosin

yksimielisesti. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohjelmassa

terävöitettiin MTK:n tehtävää maaseuturakentamisen edistäjänä

ja todettiin Suomen paikan olevan Euroopassa, rakentavana

ja uudistavana EU:n jäsenenä.

ARTIKLAN 141 JATKAMINEN ELINEHTO ETELÄ-SUOMEN MAATALOUDEN JATKUMISELLE

(syyskokouksen julkilausuma)

Ylhäällä vasemmalla: Kevätkokouksessa esitelmän piti Senior Advisor

Olavi Ala-Nissilä BDO Oy:stä.

Ylhäällä oikealla: Liiton syyskokouksessa Paimion Kinossa jaettiin

jäsenille MTK:n ansiomerkkejä järjestön päämäärien hyväksi suoritetusta

arvokkaasta toiminnasta.

Alhaalla: Syyskokousväkeä.

MTK-Varsinais-Suomen syyskokous vaatii maan hallitukselta

peräänantamatonta ja määrätietoista toimintaa

artiklan 141 jatkamiseksi vuodesta 2014.

Samalla artiklan mukaisia tukitasoja on nostettava

merkittävästi nykyisistä myöntövaltuuksista. Tuen

neuvotteluiden aloittamisella on kiire, sillä nykyinen

sopimus päättyy ensi vuoden lopussa.

Suomi sai liittymissopimukseensa oikeuden maksaa

artiklan 141 mukaista vakavien vaikeuksien tukea.

Tuki on Etelä-Suomen maataloudelle elintärkeää ja

välttämätöntä tuotannon jatkumiseksi sekä viljelijöiden

toimeentulon turvaamiseksi. Muistutamme, että

Suomen ilmasto on edelleen yhtä epäsuotuista, kuin

mitä se oli Suomen liittyessä Euroopan Yhteisöön

vuonna 1995.

Pidämme ehdottoman välttämättömänä, että eteläsuomalaisille

viljelijöille turvataan tasapuoliset ja oikeudenmukaiset

olosuhteet maataloustuotannon harjoittamiseen.

Suomen ruuantuotannosta Etelä-Suomen

osuus vaihtelee tuotteesta riippuen 20 prosentista lähes

100 prosenttiin. Kysymys on siten myös maamme

huoltovarmuudesta ja elintarviketeollisuuden jatkuvuudesta

maataloustuotannon lisäksi.

Kokousväki muistuttaa lisäksi kotimaisen ruoan suosimisen

tärkeydestä kaikissa ruokapöydissä. Myös julkisen

ruokahuollon hankinnoissa on tärkeää suosia

lähellä tuotettua, kotimaista raaka-ainetta.

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 19


Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Tavoitteiden saavuttamiseksi

toiminnan painopisteet ovat:

Toimintamme tavoite

Olemme maakuntamme vaikutusvaltainen maaseutuelinkeinonharjoittajien

etujärjestö. Puolustamme yksityistä omistusoikeutta

ja yrittäjyyttä sekä edistämme maaseutuyritysten

yhteistyötä. Tavoitteemme on maatilojen ja maaseutuyritysten

jatkuvuuden turvaaminen, maataloustuottajien taloudellisen

ja sosiaalisen elämän laadun parantaminen. Edistämme

tilojen kannattavuutta, viljelijöiden ja maaseutuyrittäjien

toimeentuloa sekä työkykyä. Toimintamme perustuu vuorovaikutukseen,

asiantuntemukseen ja avoimeen tiedotukseen.

Toimimme aktiivisessa yhteistyössä muiden maaseudun

hyväksi toimivien ihmisten ja tahojen kanssa.

Tulokehitykseen vaikuttaminen

Vaikutamme maataloustuotteiden markkinoihin ja päämääränämme

ovat kannattavan tuotannon turvaavat

tuottajahinnat. Vaikuttamisemme tapahtuu koko tuottajajärjestön

toimintana ja vastuullisena vaikuttamisena tuotteitamme

jalostaviin yrityksiin. Teemme kuluttajatyötä

suomalaisen tuotannon menekinedistämiseksi ja oikean

tiedon lisäämiseksi. Vaikutamme maatalouspoliittiseen

valmisteluun oikeudenmukaisen maatalousuudistuksen

aikaansaamiseksi ja maatalouden kannattavuuden turvaavien

tukijärjestelmien saavuttamiseksi. Toimimme

maatalouden tuotantokustannusten alentamiseksi.

Viljelijöiden osaaminen

Toiminnallamme edistämme viljelijöiden osaamista, johtamistaitoja,

työssä jaksamista, yhteistyötä sekä yhteisöllisyyttä.

Osaamisen avulla viljelijät pystyvät kehittämään ja

jatkamaan tilojensa kannattavaa toimintaa. Maatilojen kehittämiseksi

kannustamme viljelijöitä kannattaviin investointeihin

ja sukupolvenvaihdoksiin. Tiedotamme tukijärjestelmistä

ja niiden perusteista.

Vastuullinen energia- ja ympäristöpolitiikka

Edistämme maa- ja metsätalouden tuottamien uusiutuvien

raaka-aineiden käyttöä energiantuotantoon ja kannustamme

jäsenistöämme paikalliseen sekä tilakohtaiseen

bioenergiatuotantoon.

Edistämme maataloustuotannon ympäristöystävällisyyttä.

Ympäristönsuojelussa painopisteemme ovat vesiensuojelu

ja ilmastomuutoksen hillintä. Vaikutamme varsinaissuomalaisille

viljelijöille tehokkaan ja toimivan ympäristökorvausjärjestelmän

aikaansaamiseksi. Osallistumme ympäristöasioiden

valmisteluun maakunnassamme.

Järjestötyö

Järjestötyön painopisteenä on yhdistysten vuosi. Tuotamme

tietoa jäsenistölle ja aktivoimme jäsenistöä. Perustamme

kuntakohtaiset tuottajayhdistysten työryhmät kuntiin,

joissa on useita tuottajayhdistyksiä.

Olemme MTK: n jäsen ja teemme toiminnallista yhteistyötä

alueemme MO-liiton, ÅSP:n ja lounaisen MTK-liittoryhmän

sekä alueemme neuvontaorganisaatioiden kanssa.

Seuranta

Liiton johtokunta valvoo toimintasuunnitelman toteuttamista.

Johtokunta muuttaa tarvittaessa toimintaa reagoimalla

muuttuviin tilanteisiin. Toteutamme osaltamme

MTK:n toimintasuunnitelmaa. Johtokunta raportoi toimintasuunnitelman

toteutumisesta yhdistysten neuvottelupäivillä.

1. Yhdistysvuosi 2013

--

Jäsenetujen kehittäminen

--

Yhdistysten toiminnan tukeminen

--

Seutukunnalliset jäsenillat

--

Kuntatyöryhmien perustaminen

--

Valmistautuminen suoraveloitusjärjestelmän

poistumiseen

--

Nuoret viljelijät mukaan toimintaan

2. Viestintä

--

Aktiivinen yhteydenpito viestintävälineisiin

--

Vuorovaikutteisuus kaikessa viestinnässä

--

Sähköiset jäsentiedotteet

3. Markkinavaikuttaminen

--

Kuluttajatyö ja ruoan alkuperän tunnistaminen

--

Kotimaisen ruuan edistäminen julkisissa

hankinnoissa

--

Viljelijöiden markkinatietoisuuden ja riskienhallinnan

parantaminen

--

Toimenpiteet tuotantokustannusten alentamiseksi

--

Pellontuotteiden uusien käyttökohteiden lisääminen

--

Tuottajien tulonmuodostuksen korostus viljelijöiden

omistamissa yrityksissä

4. Maatalouspolitiikka

--

Maatalouspolitiikan uudistamiseen vaikuttaminen

--

Artiklaan 141 vaikuttaminen

--

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

vaikuttaminen

--

Viljelijöiden oikeusturvasta huolehtiminen

20

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


5. Maaseutuyrittäjyys

--

Uusiutuvan energian ja energiayrittäjyyden

edistäminen

--

Yrittäjien verkostoitumiseen kannustaminen

--

Tilojen toiminnan monipuolistaminen: hyvinvointipalvelut,

lähiruoka ja ympäristöyrittäjyys

sekä alihankintapalvelut

6. Ympäristöasiat

--

Liitto on asiantuntevana toimija ympäristöasioissa

--

TEHO Plus-hankkeen toteutus ja muihin

hankkeisiin osallistuminen

--

Maa- ja metsätalouden kannalta riittävän alhainen

riista- ja petoeläinkanta

--

Maanomistajien oikeuksien ajaminen ja tiedottaminen

maanrakennushankkeissa mm.

Maanomistajien Arviointikeskuksen kanssa

7. Hanketoiminta

--

Tarmokas– ja Luomuvakka hankkeiden toteutus

(hankesuunnitelmat)

--

Sähköisen tukihaun käytön lisääminen

--

Toteutetaan ja osallistutaan järjestön jäsenistöä

tukeviin hankkeisiin

HELPPOA VILJANVÄLITYSTÄ

Löydä lähialueesi viljanmyyjät ja -ostajat

helposti osoitteesta www.hkagri.fi/vilja.

Ryhdy viljakaupoille jo tänään –

me tarjoamme siihen parhaan kanavan!

8. Koulutus

--

Maatalousuudistuksen valmistautuminen

--

Erityistukijärjestelmien koulutus

--

Sähköinen tukihaku

--

Luottamushenkilöiden kouluttaminen

Toimimme MTK:n tasa-arvo-ohjelman, palvelulupauksen

ja oman viestintäsuunnitelmamme

mukaisesti.

Kysy RehuRahoituKsestamme

– edullista maksuaikaa ostajille!

Viljavälitys on osa HK Agrin rehuliiketoimintaa. Tavoitteena

on tuottaa kustannustehokkuudella hyötyä alkutuotannolle.

Ilmoita viljasi

myyntiin,

www.hkagri.fi/vilja

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 21


22

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


On aika nOstaa

tuOttajat esiin

TERISTEN KARTANOSTA

AKAAN TOIJALASTA

Mm. Atrian Kulinaari-tuotteista,

jotka ovat naudanlihaa,

löytyy jatkossa pakkauksen

kääntöpuolelta tarra, jossa

kerrotaan tuotantotilan nimi

ja paikkakunta.

Kuvassa Antti Veräväinen, pihvilihantuottaja Akaan Toijalasta (Teristen kartano)

Lihantuottajan paras turva

nyt ja tulevaisuudessa on

omissa käsissä oleva kustannustehokas teollisuus.

Atria on Itikka osuuskunnan

tuottajien tulevaisuuden tae.

Siksi Atrian kilpailukyvystä on huolehdittava herkeämättä.

Nyt suurinvestointi naudan teurastukseen on valmistunut.

Uusittu Kauhajoen nautateurastamo on

nykyaikaisin ja tehokkain koko Pohjoismaiden mittakaavassa.

Se myös antaa mahdollisuuden lihan

jäljittämiseen tilalle asti.

Itikka osuuskunta tarjoaa

jäsenilleen monia rahanarvoisia etuja.

Lisänä Atria-ketjun vahvuudet:

A-Rehu tarjoaa edulliset ja tuottavat rehuratkaisut.

A-Kauppa toimii netissä kellon ympäri. AtriaNauta, AtriaSika ja

AtriaSiipi ovat tuottajan vahva kumppani arjen työssä.

Lisätietoa puhelimitse 020 472 7111

tai www.atrianauta.fi, www.atriasika.fi, www.a-rehu.fi,

www.itikkaosuuskunta.fi

Atria on varma markkinakanava,

joka on sitoutunut kotimaiseen lihaan.

Atria tytäryhtiöineen on

vastuullinen toimija,

joka kantaa mallikkaasti yhteiskuntavastuunsa

ja huomioi omissa

toiminnoissaan myös eläinten hyvinvoinnin.

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 23


Toiminta ja tapahtumat

Viljantuotanto

MTK-Varsinais-Suomen, - Satakunnan ja - Pirkanmaan yhteinen viljavaliokunta

kokoontui kertomusvuoden aikana kerran. Valiokunnan puheenjohtajana

toimi Tapio Ylitalo Paattisilta ja varapuheenjohtajana Pekka Eskola

Loimaalta. Sihteerinä toimi Petri Puustinen MTK-Varsinais-Suomesta.

Kesäkuun kokouksessa 4.6.2012 Loimaan

Eviralla keskusteltiin markkinakatsauksessa

lähiruuan hyvästä arvostuksesta

ja kuinka sitä voitaisiin entistä paremmin

markkinoida, siemenvarastojen aukaisemisesta

sekä toivottiin muutosta LFA-lisäosa

tukeen, josta annettiin kokouksen kannanotto.

Lisäksi keskusteltiin öljykasvien viljelyaloista,

kun ala pieneni entistäkin pienemmäksi.

Kokouksen yhteydessä kuultiin

Eviran katsaus siementuotantotilojen viljelykatsauksista,

lajikkeiden puhtaudesta ja

hukkakauran leviämisen torjunnasta.

Tuottajaliittojen viljavaliokunnat kokoontuivat

yhteiseen kokoukseen MTK:n viljava-

liokunnan kanssa 3.12.2012 Helsingissä.

Tilaisuudessa keskusteltiin säiden suhteen

vaikeasta viljavuodesta, keskusteltiin

lihasektorin vaikeuksista, jotka vaikuttavat

myös viljantuotantoon. Jaostojen kuulumisten

lisäksi kuultiin alustukset kylvösiementilanteesta,

EU:n tulevasta maatalouspolitiikan

uudistuksesta ja viljamarkkinatilanteesta.

Viljakaupan tarkkailutoimintaa jatkettiin. Varsinais-Suomessa

on nimettynä kuusi viljakaupan

tarkkailijaa eri puolilta maakuntaa.

Tarkkailijat toimivat viljelijöiden tukena, jos

viljakaupassa esiintyy epäselvyyksiä.

Kokouksen (4.6.2012) kannanotto: ”LFA- lisäosan siirtäminen tuotantorakennuksiin.

Nykyinen tuki on epätasa-arvoinen ja nostaa peltovuokrien hintaa. Kasvitiloilla

ei mahdollisuutta kilpailla vuokrahinnoilla, kun kotieläintila saa paremman

tuen, jolloin voi maksaa vuokraa enemmän. Tuki eläintiloille tulisi perustua

tuotantoon ja se voitaisiin maksaa esimerkiksi tuotantorakennusten neliöiden

mukaan. Viljavaliokunta ei siis ole kantanaan ottamassa keneltäkään tukea pois

vaan haluaisi oikaista peltohehtaaritukien epäkohtaa”

Pellonpiennarpäivä. Hybridiruista Hunsalla.

24

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Varhaisperuna

Varhaisperunatoimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi

kertaa. Lisäksi pidettiin viisi puhelinkokousta. Toimikunnan

puheenjohtajana toimi Jaakko Lehmuskoski ja sihteerinä

Petri Puustinen MTK:n liiton toimistosta. Varhaisperunanviljelijöiden

perinteinen seminaariristeily järjestettiin

15.3.2012. Seminaariin osallistui 52 henkilöä.

Viljelijöille teetettiin istutuskartoitus, jonka avulla arvioidaan

tulevan satokauden kehitystä. Istutuskartoituksen

tulosten perusteella laadittiin markkinointisuunnitelma

mainontaa varten. Varhaisperunan mainonnassa

siirryttiin uuteen aikakauteen ja mainonta keskitettiin

lehtimainontaan. Näyttäviä varhaisperunamainoksia julkaistiin

Iltalehdessä ja Iltasanomissa. Varhaisperunan

mainonta toteutettiin yhteistyössä Boyfood Oy:n ja Kotimaiset

Kasvikset ry:n kanssa. Tämä mainonta osoittautui

onnistuneeksi. Liiton toimihenkilö osallistui Kaffeli ryn kokouksiin

sekä työskenteli kesäkuussa Neitsytperunafestivaaleilla.

Kevättalvella näytti, että istutukset myöhästyvät kunnolla,

koska lumipeite oli poikkeuksellisen paksu ja kevään tulo

viivästyy jatkuvien lumi-, räntä- ja vesisateiden vuoksi. Istutukset

jakaantuivat tasaisemmin, kun sateet ja muutaman

päivän kylmät jaksot keskeyttivät istutuksia. Varhaisperunan

istutukset alkoivat voimakkaammin viikolla 15.

Sokerijuurikas

Sokerijuurikkaalle kasvukausi oli poikkeuksellisen vaikea.

Normaalista kylvöajasta ja tavanomaisesta alkukehityksestä

siirryttiin sateiden kylmyyden saattelemana erittäin

vaikeisiin korjuuolosuhteisiin, joita voidaan luonnehtia

2000 –luvun vaikeimmiksi.

MTK:n sokerijuurikasvaliokunta sai vuoden alussa neuvottelut

teollisuuden kanssa päätökseen seitsenvuotisen

toimialasopimuksen välitarkastuksesta. Juurikkaan hinta

nousi 25% sekä kuljetuskorvausta saatiin korotettua yhteensä

miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa MTK.n sokerivaliokunnan

aloitteesta avattiin neuvottelu toimialasopimuksen

tarkastamista.

Sokerijuurikkaan viljelyala väheni koko Suomessa 14 100

ha:sta 11 800 hehtaariin ja Varsinais-Suomessa 6 500

ha:sta vuoden 2012 5 400 hehtaariin. Varsinais-Suomen

osuus viljelyalasta oli 46 % koko Suomen juurikasalasta.

Juurikkaan kokonaissato oli 407 00o tn (675 000 tn vuonna

2011), keskisato 34 700 kg/ha, Varsinais-Suomen keskisadon

ollessa 36 000 kg/ha. Keskisokeri oli 16,%, mikä

oli 0,3%-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Sokerijuurikkaan neuvottelukunta toimi kymmenettä toimintavuottaan.

Neuvottelukunta toimii viljelijöiden ja

Sucroksen välisenä yhdyselimenä sekä vastaa alueensa

tuottajaliittojen sokeriasioiden edunvalvonnasta tuottajaliittojen

alaisuudessa. Kokoukset jakaantuvat tämän takia

kahteen osaan. Neuvottelukunta kokoontui kahdesti.

Varhaisperunan hinta oli edellisvuotta parempi koko satokauden,

mutta jo ensimmäisten istutusten satomäärä jäi

odotettua pienemmäksi. Eikä hintaan voinut olla tyytyväinen.

Vaikean kevään vuoksi satomäärä jäi kolmanneksen

vajaaksi ja kaikki sato meni kaupaksi sitä mukaan kuin

saatiin nostettua. Kesäkuun sateet katkaisivat useaan otteeseen

nostoja.

Kesäkuun alusta lähtien MTK-Varsinais-Suomi päivitti viljelijöille

tarkoitettua tiedotepalvelua, jossa ilmoitettiin toteutunut

hinta ja mahdollisesti muita toteutuneita markkinauutisia.

Tiedotusvälineet uutisoivat useaan otteeseen

varhaisperunatilanteista.

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 25


Toiminta ja tapahtumat

Lypsykarjatalous

Etelä-Suomen MTK-liittojen maitovaliokunta

kokoontui kaksi kertaa.

Läntinen liittoryhmä valitsi

puheenjohtajaksi Mikko Kärjen Pirkanmaalta.

Varsinais-Suomesta valiokunnassa olivat

mukana Laila Kallonen Liedosta, Sauli

Lähteenmäki Ruskolta ja Juha-Matti Suominen

Vehmaalta.

Lihatalous

Eteläisten liittojen lihavaliokunta

kokoontui kerran kertomusvuoden

aikana. Varsinais-Suomesta valiokuntaan

kuuluivat Tapio Rintala

Pöytyältä, Matti Murto Kuusjoelta,

Jouni Tuomola Loimaan seudulta ja

Kalle Vähä-Piikkiö Ruskolta. Valiokunnan

puheenjohtajan toimi Kalle

Vähä-Piikkiö Varsinais-Suomesta.

ETELÄ-SUOMEN MTK-LIITTOJEN LIHAVALIOKUNNAN KOKOUKSEN

KANNAOTTO:

141-tuen kohtalo huolestuttaa eteläisten liittojen MTK:n lihavaliokuntaa.

Mikäli tuki jää pois tulos on pahasti tappiollinen. Tänä vuonna kokonaistuki

alenee 23 % viimevuotisesta ja tuen leikkaus on ensi vuonna

samansuuruinen. Tuki on ehdottoman tärkeä eteläsuomalaiselle kotieläintilalle!

141-tuki on vakavien vaikeuksien tuki. Olosuhteet harjoittaa

maataloutta eivät ole jäsenneuvotteluajoista muuttuneet. Ilman tukea

tuotanto on mahdottomassa tilanteessa eteläisessä Suomessa. Valiokunta

edellyttää ripeitä toimia neuvottelujen aloittamiseksi, koska epätietoisuus

asiasta on ahdistavaa ja estää tilojen kehittämistä. Neuvottelujen

lähtökohtana tulisi olla vähintään vuoden 2007 mukainen tuki ja

samanlaisten tuotantoedellytysten turvaaminen koko maassa.

Etelä-Suomen liittojen yhteinen maitovaliokunta

vaati huhtikuisessa kannanotossaan,

että maitokiintiöjärjestelmän päättyessä

tuotannon määränhallinta tulee

perustua nykyisistä maitokiintiöistä

muodostettuihin tukioikeuksiin ja niihin

perustuviin sopimuksiin. Neuvottelut

141-artiklan jatkosta tulee aloittaa välittömästi,

jotta päätökset neuvotteluista

on tehtynä vanhan sopimuksen päättyessä

vuoden 2013 lopussa. Kansallinen

maidon tuotantotuki on säilytettävä

litrakohtaisena tukena jatkossakin koko

maassa.

Myös marraskuun kokouksessa valiokunta

esitti, että 141-artiklaneuvotteluja on käytävä

viipymättä.

Valiokunta käsitteli kokouksessa eri tuotantosuuntien

markkinoita. Yleisesti tuottajahinnoissa

on ollut pientä nousua, mutta

se on mennyt kokonaan kustannusten

nousuun. Kustannustason nousu, 141-

tuen mahdollinen loppuminen, eläinten

hyvinvointiasetuksen muutokset ja itse

hyvinvointituen ehdot sekä kiristyvä tukibyrokratia

puhuttivat valiokunnan kokouksessa.

Eteläisten tuottajaliittojen lihavaliokunnan

sihteerinä toimi aluepäällikkö Petri

Puustinen MTK-Varsinais-Suomesta.

Tuotantokustannuksia on nostanut eniten

rehujen ja energian voimakas kallistuminen.

Näihin kustannuksiin lihatilat eivät

voi itse lyhyellä aikavälillä vaikuttaa. EU:n

tuotantotukien irrottaminen itse tuotannosta

ja lihantuotannon laskevat tuet ovat

kolmas keskeinen syy lihantuotannon nopeasti

heikentyneeseen kannattavuuteen.

Kriisi on johtanut koko lihantuotannon vakaviin

ongelmiin, kun epävarmuus tulevaisuudesta

tiloilla kasvaa. Ensimmäistä

kertaa vuosikymmeniin viime vuonna suomalaisen

lihan tuotanto painui alle kotimaisen

kulutuksen. Samaan aikaan kuluttaja

odottavat saavansa kotimaista lähiruokaa

kaupoista myös tulevaisuudessa. Tämän

yhtälö kaipaa ratkaisua. Tuottajahinnan

korotuksia tarvitaan nopeasti, jotta lihantuotanto

voi jatkua Suomessa. Pikavoittojen

tavoittelu ulkomaisen lihan halpatuontierillä

käy pitkällä tähtäyksellä kalliiksi niin

kaupalle kuin kuluttajillekin.

Joukko kotieläintuottajia kävi parin toimihenkilön

kanssa vetoamassa kahden eri

kaupan edustajiin alkuperämerkintöjen

puolesta samalla kuin kertoi nykyisistä

tuotantovaikeuksista kustannusten noustessa.

Keväinen kauppatapahtuma alkuperämerkinnöistä

ja epäreilun kaupan

päivä syksyllä Helsingissä Narinkkatorilla

todistivat tuottajien olevan oikealla asialla

alkuperämerkintöjä ja korkeampia tuottajahintojen

vaatiessa.

26

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Luomutuotanto

Luomu on kasvussa sekä pinta-alassa että myyntimäärissä mitattuna.

Viljelijöitä kiinnostaa sadon tuottaminen ilman kalliita ostopanoksi

ja luomutiloja onkin jo 7,0 prosenttia kaikista tiloista Suomessa.

Luomuviljelijöitä

Suomessa

Luomuviljelijöitä

Varsinais-

Suomessa

Luomuviljeltyä

peltoa Suomessa

Luomuviljeltyä

peltoa

Varsinais-Suomessa

2009 3967 304 164000 14100

2010 3939 306 171000 14800

2011 4036 310 185000 17000

Luomu Suomessa

Luomu tuottajaliitossa

*Lähde: Evira

Luomuala lisääntyi 9,0 prosenttiin peltopinta-alasta.

Luomutilojen keskikoko oli

47,7 ha.*

Luomuelintarvikkeiden aktiivikäyttäjien ikä

on laskenut. Nyt aktiivisimmat luomun ostajat

ovat noin 35 -vuotiaat naiset. Luomu

on nyt vahvemmin lapsiperheiden vaihtoehto

kuin aikaisemmin. Kuluttajat voisivat

ostaa enemmänkin luomua, mikäli tuotteet

olisivat edullisempia tai mikäli viljelijä

taatusti saisi oikeudenmukaisen osan hinnasta.

Kuluttajat arvostavat luomun ominaisuuksista

eniten sen ympäristöystävällisyyttä.

Lähde: Luomubarometri 2012,

Kuule / TNS-Gallup (N=1017).

Luomu Varsinais-Suomessa

Suhteessa maakunnan kokonaisviljelijämäärään

luomussa on 5,0 prosenttia tiloista.

Luomuvalvonnan piirissä oleva peltopinta-ala

lisääntyi 6,0 prosenttiin. *Lähde:

Eviran ennakkotieto 1.9.2012.

Lounaisten MTK-liittojen yhteinen luomuvaliokunta

kokoontui lokakuussa Loimaalla.

Valiokunnan pj:na toimii Matti Tilkanen

Varsinais-Suomesta. MTK:n luomuasiamies

Jukka Markkanen kertoi kokouksessa tulevan

luomukorvausjärjestelmän valmistelutilanteesta

ja hankevetäjä Sari Raimoranta

esitteli Luomuvakan toimintaa, josta

voi lukea lisää Hanketoiminta-osioista (sivu

34). Kokous antoi seuraavan kannanoton:

Koko maan viljelysalasta 9 % viljellään

luonnonmukaisesti ja luomun asema osana

suomalaista maataloutta on vahva.

Luomun kysyntä on edelleen kasvussa

ja tilanteesta johtuen etenkin luomuviljelijöitä,

joiden karja on vielä tavanomaista,

kannustetaan voimakkaasti siirtämään

karjakin luomuun.

Luomuvaliokunta on ilahtunut 2012 luomuun

siirtyneiden tilojen määrästä ja rohkaisee

edelleen kaikkia luomusta kiinnostuneita

viljelijöitä osallistumaan luomukoulutuksiin

ja ottamaan yhteyttä alan

asiantuntijoihin tai virkamiehiin mahdollisten

kysymysten osalta. Arvokasta tukea ja

neuvoja uusi viljelijä voi saada myös kokeneemmilta

luomuviljelijöiltä.

Luomuvaliokunta kyseenalaistaa lihatalojen

motivaation luomun lisäämiseen. Luomulihan

tuotantoketju ei ole kunnossa. Tänäkin

syksynä luomuvasikoita on myyty

tavanomaisiin kasvattamoihin, koska luomupaikkoja

ei ole. Taustalla on lihatalojen

epäselvä ja kannustamaton hinnoittelu.

Luomutuotantoon siirtyminen edellyttää

tilalla usein pitkäaikaista suunnittelua ja

investointeja, joihin ryhtyminen edellyttää

tällä hetkellä jo liikaakin maauskoa. Luomuvaliokunta

odottaa ministeriötä laittamaan

mustaa valkoiselle luomun tuotantokannusteista

maatilatason päätöksenteon

tueksi.

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 27


Toiminta ja tapahtumat

kaupan määräävää asemaa ja tuotteesta

saatavaa viljelijän pientä osuutta sekä kaipasivat

enemmän lähiruokaa kauppoihin.

toriin Espooseen. Palvelunkäyttäjien evästyksenä

jätettiin eläkelaitokselle monia

kehittämisehdotuksia lomituksen laadun

parantamiseksi.

Kuluttajatyö

Osallistuttiin 20.4. valtakunnalliseen kauppakampanjatapahtumaan

Loimaalla kauppakeskusten

pihamaalla, Turun Länsikeskuksen

Citymarketissa ja Itäharjun

Prismassa sekä Salon Citymarketissa.

Kampanja järjestettiin yhteistyössä Suomen

elintarviketyöläisten liiton kanssa.

Tapahtumassa kerrottiin suomalaisen elintarvikeketjun

työllisyysvaikutuksista ja kotimaisen

ruoan alkuperämerkinnöistä.

Keväällä osallistuttiin omalla osastolla

12.5. Valion järjestämiin Laitumelle lasku

-tapahtumiin lypsykarjatiloilla Liedossa ja

Halikossa. Syksyllä 20.10. MTK-Varsinais-

Suomi osallistui Lähteenmäen tilan uuden

navetan avajaistilaisuuteen esittelemällä

kotimaisen elintarviketuotannon merkitystä

sekä kertomalla alkuperämerkinnöistä.

Syksyn aikana vierailtiin maakunnan

osuuskauppojen (TOK ja SSO) hallintoväen

luona korostamassa elintarvikkeiden

kotimaisuutta ja alkuperämerkintöjen selkeyttämistä.

Liitto osallistui kesällä Turussa Neitsytperuna-festivaaleille.

Liiton alueella yhdistyksissä

järjestettiin lukuisia kuluttajatapahtumia

kotimaiseen ruokaan liittyen. Kertomusvuonna

jatkettiin myös koululaisten

valistamista viljelijöiden työstä ja kotimaisesta

ruoasta.

Helsingissä Narinkkatorin tapahtumaan

14.11.Miksi se joka tekee eniten, saa vähiten

osallistui Varsinais-Suomesta 15 henkilöä.

Tuottajat kertoivat kotimaisen ruoantuotannon

heikosta kannattavuustilanteesta.

Varsinaissuomalaiset saivat hyvin

näkyvyyttä mediassa mm. Turun Sanomissa

sekä Helsingin Sanomissa. Haastatteluja

annettiin lisäksi MTV3:een, yleisradioon

sekä kahteen mainosradiokanavaan

(NRJ ja Basso). Tempauspäivä oli valtakunnallisesti

hyvin julkisuutta saanut ja

ideana onnistunut. Kuluttajat ihmettelivät

Sosiaalipolitiikka

Lounaisen liittoalueen yhteinen hyvinvointivaliokunta

kokoontui kertomusvuonna

yhden kerran. Valiokunnan puheenjohtajaksi

valittiin Henna-Maija Vesola Lokalahdelta.

Valiokunnan toinen varsinaissuomalainen

jäsen oli Tatja Vahtivaara.

Maatalouslomituksen sujuvuuteen vaikuttamista

jatkettiin pitämällä kiinteästi yhteyttä

lomituksen paikallisyksiköihin. 24.9.

järjestettiin maatalouslomituksen yhteistoimintaryhmille

vierailu Melan pääkont-

Maatalousyrittäjien hyvinvointipäivään Laitilassa

osallistui 37 henkilöä. Liitto järjesti

niin ikään Melan kanssa yhteistyössä Varhaisen

välittämisen kurssin 5.11. Muurlassa.

Tähän koulutuspäivään osallistui 48

henkilöä.

Muutosvalmennuskursseja jatkettiin kertomusvuonna

ja Salon seudun ja Vakka-

Suomen alueen kurssit tulivat päätökseen.

Maa- ja ympäristöpolitiikka

Kertomusvuonna järjestettiin yhdistysten

ympäristöasiamiehille 16.11. koulutusta

Loimaalla. Tilaisuuteen kutsuttiin myös

järjestön jäsenet, jotka olivat tulleet valituiksi

kuntavaaleissa valtuutetuiksi. Koulutuspäivässä

keskityttiin kuntatason vaikuttamiseen,

kaavoitukseen, ympäristölupaasioihin

ja tuulivoima-asioihin.

Alueellinen ympäristö- ja maapoliittinen

valiokunta kokoontui kertomusvuonna yhden

kerran. Puheenjohtajaksi valittiin Tomi

Muotiala Pirkanmaalta. Kokouspäivänä

valiokunta vieraili myös eduskunnassa.

Jäseniä informoitiin kertomusvuonna erityisesti

tuulivoimalan vuokrasopimusasioissa

sekä ympäristölupa-asioissa.

Mika Kavander Sauvosta kertoo helsinkiläisille

maidontuottamisesta.

28

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Vasemmalla maanviljelijä,

oikealla toimitusjohtaja.

Rohkeimmat kehittäjät ja riskinottajat eivät useinkaan paistattele julkisuudessa. Silti näillä nuorilla yrittäjillä on enemmän

pelissä kuin monella vuorineuvoksella. Onneksi heillä on osaava, paikallinen kumppani, joka hallitsee sukupolvenvaihdoksien

kiemurat: rahoittamisen, vakuutukset ja niiden päivittämisen, verotuksen, eläkkeet sekä tuet kuin isäntä

tai emäntä oman ammattinsa. Ehkäpä juuri tästä syystä OP-Pohjola on kaksi kertaa suurempi maatalouden rahoittaja

kuin muut pankit yhteensä. Lue lisää op.fi/maatalous

Yhdessä hyvä tulee.

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 29


Toiminta ja tapahtumat

Kylvösiunaustilaisuudet ja

sadonkorjuujuhlat

Maaseutunuoret

Maaseutunuorten valiokunta kokoontui

kertomusvuoden aikana

kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin

nuorten toimintaa, pohdittiin

henkilövalintoja ja keskusteltiin

ajankohtaisista maatalousasioista.

Maaseutunuorten valtakunnallinen kevätparlamentti

pidettiin Helsingissä 15- 16.3.

ja syysparlamentti pidettiin Hämeenlinnassa

8 -10.11.2012. Varsinais-Suomesta

mukana oli keväällä kaksi ja syksyllä neljä

virallista edustajaa. Syysparlamentin teemana

oli nuoren edustajan valitseminen

liiton johtokuntaan. Kevätparlamentissa oli

lähinnä järjestön kehittäminen.

Maaseutunuoret polttivat perinteisesti joulutulia

teiden varsilla ja toivottivat samalla

hyvää joulua joulun viettoon matkaaville

21.12.2012. Tulia poltettiin kahdeksalla

paikkakunnalla.

Uusia toimintaideoita syntyi ja niiden toteutus

jäi osittain yhdistysten teemavuoteen

2013.

Tuottajayhdistykset järjestivät keväällä kylvösiunaustilaisuuksia

ja sadonkorjuun kiitosjuhlia

yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Tilaisuudet olivat monissa yhdistyksissä

osallistujamääriltään vuoden suosituimpia.

Monessa yhdistyksissä tilaisuuksiin

osallistui koululaisia ja muita paikallisia sidosryhmiä.

Usein paikalla oli myös tiedotusvälineiden

edustajat. Liiton edustaja oli

paikalla lähes kaikissa järjestetyissä tilaisuuksissa.

Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-

Suomen maaseutunuoret kokoontuivat

yhteiskokouksessa Yläneellä 6.7.2012.

Yhteiskokoukseen ja saunailtaan osallistui

viitisentoista maaseutunuorta. Yhteiskokouksessa

pohdittiin tulevaa toimintaa

ja henkilövalintoja sekä kuultiin alustus

työterveyshuollon asioista.

Nuorten valiokunnan puheenjohtajana toimi

Tero Mahkonen ja varapuheenjohtajana

Juha Kylä-Puhju. MTK-Varsinais-Suomen

johtokunnassa maaseutunuoria edusti

Jussi Lindholm Perniöstä. MTK:n maaseutunuorten

valiokunnassa puheenjohtajana

toimi Aarne Lehtonen Mynämäestä. Maaseutunuorten

syysparlamentissa Aarne

Lehtonen oli ehdolla MTK:n johtokuntaan,

mutta ei tullut valituksi. Syyskokouksessa

Lehtonen nousi liiton johtokuntaan.

Kylvösiunaustilaisuus Mynämäellä.

30

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Koulutustoiminta

Kertomusvuoden aikana järjestettiin MTK

Start1 -kurssi 9.-10.2.2012 Ellivuoressa

yhteistyössä naapuriliittojen kanssa.

Varsinais-Suomesta oli mukana seitsemän

osallistujaa. Uusien puheenjohtajien

ja sihteerien perehdyttämispäivä liiton

toimistolla pidettiin 2.3.2012. Mukana oli

12 uutta yhdistysten toimihenkilöä. Kuluttajavastaaville

järjestettiin kuluttajatyön

miniseminaari Tampereella 13.4.2012.

Varsinais-Suomesta osallistujia oli kolme.

MTK Start2 -kurssi järjestettiin Turussa 6,-

7.6.2012. Tähän tiedotus- ja viestintäkurssiin

osallistui kahdeksan kurssilaista. Yhdistysten

ympäristöasiamiehille järjestettiin

maapolitiikan teemapäivä 16.11.2012

Sarkassa Loimaalla.

Järjestötapahtumia jäsenistölle

Perinteinen koko perheen ulkoilutapahtuma

järjestettiin Ellivuoressa naapuriliittojen

kanssa yhteistyössä 10.2. Uudet

tuulet jäsenristeily 1.-2.11. Helsingistä

Tallinnan sai mukaansa myös varsinaissuomalaisia.

Yhdistysten toimintakilpailussa menestyneille

yhdistyksille järjestettiin palkintotilaisuus

Ruissalossa. Iltapäivän aikana

kuultiin myös Vehmaan yhdistyksen sihteerin

Päivi Ahalan esitys tulevasta Yhdistysten

vuosi –teemavuodesta.

Vaikuttaminen eri ryhmissä

MTK-Varsinais-Suomi on toiminut

aktiivisesti erilaisissa maakunnan

ohjaus- ja työryhmissä. Liiton edustaja

on ollut jäsenenä maakunnan

yhteistyöryhmässä, ELY-keskuksen

neuvottelukunnassa ja maaseutujaostossa.

Kertomusvuonna maaseutujaostossa valmisteltiin

maaseutuohjelmaa. Liitolla on

edustaja Maatalousmuseo Sarkan ja Varsinais-Suomen

riistanhoitopiirin hallituksessa.

Liitolla on edustaja Lounais-Suomen

vesienhoidon yhteistyöryhmässä ja muissa

työryhmissä. Liitto on osallistunut myös

Pro Saaristomeren ja Saaristomeren suojelurahaston

toimintaan. Lisäksi tuottajilla

on edustus maakunnan eri vesistöaluetyöryhmissä.

Liitolla on ollut edustaja Varsinais-Suomen

liiton suurpetoneuvottelukunnassa,

Aurajokisäätiön hallituksessa ja

säätiön hallinnoiman Aurajoen vesitaloudellinen

kunnostus –hankkeen ohjausryhmässä

sekä Pyhäjärven suojelurahaston

johtoryhmässä. Liiton edustaja on ollut

myös mukana Varru-hankkeen, LounaFoodin,

Turun seutukunnan maaseudun kehittämishankkeen,

Elintarviketalouden osaamiskeskuksen,

LoiMaaseutu –hankkeen,

Vakka-Suomeen elintarvikeala nousuun

-hankkeen ja Mynälahti-hankkeen ohjausryhmissä.

Toimintavuoden aikana osallistuttiin myös

Vakka-Suomen alkutuotantostrategiatyöhön

sekä Varsinais-Suomen Yrittäjien hallinnoimaan

Yes-hankkeeseen. Vuonna

2012 MTK-Varsinais-Suomi osallistui maakunnan

yrittäjyyskasvatusstrategiaa valmistelevaan

työryhmään. Liiton edustaja

on mukana Selkämeren kansallispuiston

seurantaryhmässä. Kertomusvuoden aikana

MTK-Varsinais-Suomi osallistui myös

maatilojen turvallisuus- ja varautumisasioiden

suunnitteluun ja tilaisuuksien toteutukseen.

MTK-Varsinais-Suomi on mukana

Teho+ -hankkeen toteuttamisessa.

Vaalivaikuttamista

Kertomusvuoden aikana käytiin metsänhoitoyhdistyksen

valtuustovaalit, kunnallisvaalit

ja kahdet alueelliset S-osuuskaupan

(TOK ja SSO) edustajistovaalit.

MTK-Varsinais-Suomi kannusti jäseniään

ryhtymään ehdokkaiksi näihin vaaleihin.

Ehdokaslistoilta löytyikin runsaasti tuottajaväkeä

ehdokkaina. Osuuskauppavaaleissa

jaettiin kaikille ehdokkaille MTK:n

tuottamaa informaatiota kotimaisen elintarvikkeen

osuuden lisäämiseksi kauppaliikkeiden

hankinnoissa. Maataloustuottajayhdistyksiä

pyydettiin nimeämään

ehdokkaita mhy-vaaleihin. Metsänhoitoyhdistysten

valtuustoihin tuli valituiksi lähes

90 % järjestömme jäseniä valtuutetuiksi.

Kuntavaaliehdokkaille jaettiin MTK:n kuntavaalitavoitteet.

Kunnallisvaaleissa kuntiin

tuli valittua 158 MTK:n jäsentä kunnanvaltuutetuksi.

Aktiivisten yhdisteysten palkintotilaisuus

Ruissalossa.

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 31


Hanketoiminta

Tiedonvälitystä tarmokkaasti -

Tarmokas -tiedonvälityshanke 2012

Toimintakertomusvuonna MTK-Varsinais-Suomi jatkoi yhteistyössä ruotsinkielisen

tuottajajärjestö ÅSP:n kanssa Tarmokas-Kraftfull-tiedonvälityshankkeen

toimintaa. Hanketta hallinnoi MTK-Varsinais-Suomi.

Tarmokas-hanke haettiin alun perin vuosiksi

2008-2011, ja tuolloin hyväksytyssä

hankepäätöksessä oli ”optio” kahdesta

mahdollisesta erikseen haettavasta jatkovuodesta,

mikäli hankkeen toimintaan varattuja

rahoja on käyttämättä. Hankkeen

toiminnalle haettiinkin jatkoaika vuodeksi

2012, mikä mahdollisti entisen laajuisen

tiedonvälitys- ja koulutustoiminnan maakunnassa.

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita Tarmokas-hankkeelle

olivat toimintakertomusvuonna

alueen sekä suomen- että ruotsinkieliset

MTK-yhdistykset sekä kunnat,

jotka molemmat osaltaan rahoittivat hanketta

omarahoitusosuuksillaan. Pääosa rahoituksesta

tulee Euroopan unionin maaseudun

kehittämisrahastosta, näitä rahoja

haetaan ja niitä hallinnoi Varsinais-Suomen

ELY-keskus, joka on osaltaan merkittävä

yhteistyökumppani hankkeelle.

Hankkeen toiminnan painopiste oli erilaisten

koulutus- ja tiedonvälitystilaisuuksien

järjestäminen maakunnassa molemmilla

kielillä. Tiedonvälitystä oli myös tilaisuuksien

materiaalin saatavuus hankkeen internet-sivuilta

(www.mtk.fi/tarmokas) tilaisuuksien

jälkeen, samoin erilaiset hankkeen

tilaisuuksista kirjoitetut lehtijutut,

joista kiitos toimittajille.

Tarmokkaat tilaisuudet tavoittivat vuonna

2012 jälleen muutamaa vaille 3000

osallistujaa, valtaosa heistä (1/3) osallistui

erilaisiin maatalouden viljely- ja maaseudun

kehittämistukikoulutuksiin (sukupolvenvaihdokset,

investoinnit, uusiutuva

energia). Yksittäisenä tilaisuusryhmänä

tukikoulutukset olivat ylivoimaisesti eniten

järjestetyt ja osallistutut tilaisuudet.

Osa tilaisuuksista järjestettiin yhteistyössä

Suomen Metsäkeskuksen metsätilarakenteen

kehittämishankkeen kanssa.

Uudenlaisena koulutusaiheena olivat toimintakertomusvuonna

maatilayritykseen

vaikuttavat siviilioikeudelliset (avioehto,

testamentti, edunvalvontavaltakirja) asiat.

Näiden tiimoilta järjestettiin kolme tilaisuutta,

jotka keräsivät lähes 250 osallistujaa,

tilaisuuksille oli siis ilmeinen tarve.

Tiedotus hankkeen tilaisuuksista tapahtui

pitkälti lehti-ilmoituksin, joissa siirryttiin

myös värien käyttöön. Lukuisat tilaisuudet

ja lehti-ilmoitusten värillisyys näkyivätkin

toimintakertomusvuoden kasvaneina ilmoituskuluina

edellisiin vuosiin verrattu-

na, mutta toisaalta lehti-ilmoitusten myötä

ihmisten tiedostus asioista kasvoi pelkästään

lehti-ilmoitusten perusteella. Tämä oli

havaittavissa juuri siviilioikeustilaisuuksien

osalta: ihmiset tiedostivat erilaisten sopimusten

tärkeyden ja lisää ko. tilaisuuksia

osattiin toivoa. Hanke käytti tilaisuuksista

tiedottamiseen enemmän kuin aiempina

vuosina sähköpostia, kertomusvuon-

32

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Joulukuussa Tarmokashanke

järjesti hankesuunnitelman

mukaisesti

maakunnan maaseutuviranomaisille

ja luottamushenkilöille

suunnatun

opintomatkan suoraan

Euroopan unionin päätöksenteon

ytimeen. Kuvassa

vasemmalta Dina Häyry,

Taina Wirberg, Maria

Peippo, Paavo Myllymäki,

Eeva Taneli ja Johanna

Lassila.

Tarmokas -hankkeen tilaisuudet vuonna 2012

Tilaisuus

lukumäärä

osallistujia

Veroinfot 4 217

Tukikoulutukset (mm. seutukunnalliset, sähköinen tukihaku) 15 823

Tukien hakuinfot (yhteistyössä kuntien maaseututoimet) 25 1115

Muut tilaisuudet, koulutukset yht. 14

Maatilayrityksen talousriskien kartoitus-ilta 40

Generationsväxlingsdag på svenska 35

Metsätilan SPV, yhteistyö Metsäkeskus 51

Valmistaudu ja varaudu - maatilan tärkeät paperit 26

Ruokaketjun rahoituspäivä 51

Avioehto, edunvalvontavaltakirja ja testamentti maatilayrittäjän näkökulmasta

87

Tiedotustilaisuus: V-S maaseudun tulevaisuusnäkymät 44

SPV päivä, yhteistyö Metsäkeskus 105

Aurajoen eyt-retki, Aurajokisäätiö yhteistyö 10

LuTu ja SPV -tilaisuus 95

Maaseutuelinkeinojen energiapäivä Kaarina / Tuorla 72

Juridiikka-päivä Pöytyä, Elisenvaara 83

Viranomaisten, neuvonnan ja vilj.opintomatka Bryssel 15

Investointituki-info 49

Yhteensä 2918

na käytössä oli MTK-Varsinais-Suomen

jäsenistölle jo 2000 sähköpostiosoitetta.

Tilaisuuksien palautelomakkeissa moni ilmoittikin

saaneensa tiedon nimenomaan

sähköpostilla, joka koettiin lehti-ilmoitusta

henkilökohtaisemmaksi.

Hanke teetti vuonna 2010 tehtyyn, alueen

maatalous- ja maaseutuyrittäjien tulevaisuusnäkymiä

tutkivaan tutkimukseen

ajantasaistuksen toimintavuonna 2012.

Työn teki Suomen Gallup Elintarviketieto

Oy, maakunnan viljelijöiden tulevaisuusnäkymiä

esiteltiin mm. tiedotusvälineille

syyskuussa. Joulukuussa Tarmokas-hanke

järjesti hankesuunnitelman mukaisesti

maakunnan maaseutuviranomaisille ja

luottamushenkilöille suunnatun opintomatkan

suoraan Euroopan unionin päätöksenteon

ytimeen. Matkan aikana tutustuttiin

komissioon ja parlamenttiin, tavattiin

komission virkamiehiä ja kuultiin samalla

uusinta tietoa maatalouspolitiikan viimeisimmistä

käänteistä (tukiuudistus oli joulukuussa

2012 täydessä käynnissä). Vieraat

pääsivät lisäksi tutustumaan MTK:n paikalliseen

toimistoon sekä Varsinais-Suo-

men liiton ja Turun Yliopiston Eurooppatoimistoon.

Toimintakertomusvuoden lopussa hankkeelle

Tarmokas-hankkeen käyttämättömien

varojen osalta haettiin vielä jatkoaikaa

hankkeen toteutukselle vuoden 2013 osalta.

Näin myös kevätkauden 2013 tukikoulutukset

saadaan vielä hoidettua.

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 33


Hanketoiminta

Luomuvakan pellonpiennarpäivässä Paattisilla

tutustuttiin luomuviljelykoneisiin.

Luomuvakka

MTK-Varsinais-Suomella on käynnissä luomuelinkeinon

kehittämishanke, jota vetää Sari Raimoranta.

Luomun voi valita monesta syystä. Luomu on muun muassa

ympäristötietoisen tilan valinta, sillä luomuviljelyehdot

kieltävät keinolannoitteiden ja synteettisten torjunta-aineiden

käytön, ja luomuviljelymenetelmät kuten

viljelykierto ja eloperäisen lannoitteen käyttö auttavat

säilyttämään tai jopa parantamaan veden laatua. Luomu

lisää maaperän vedensitomiskykyä ja vähentää maatalouskemikaalien

päätymistä vesistöihin.

Oli kiinnostuksen syy mikä tahansa, nyt on otollinen aika

ryhtyä luomutuottajaksi. Luomu kasvaa markkinavetoisesti.

Markkinat ovat edelleen hyvin pienet, mutta kasvupotentiaalia

on etenkin lähiluomutuotteissa, joissa sekä

raaka-aineen tuottaja että elintarvikejalostaja

tunnetaan.

Lue lisää

tilaisuuksista

ja toiminnasta

hankkeen

kotisivulla:

www.mtk.fi/

luomuvakka

Vaikka tilanne on hyvä, edellyttää luomuyritystoiminnan

käynnistäminen

suunnitelmallisuutta, työtä ja etenkin

karjatiloilla myös tuotantotilojen muutosinvestointeja.

Riskejä kannattaa käydä

läpi ja vähentää mahdollisuuksien mukaan

vaikka sopimustoiminnalla. Kumppaneita

ei aina tarvitse etsiä kaukaa,

seudun karjatilojen ja viljanviljelijöiden keskinäiset yhteistyömahdollisuudetkin

kannattaa huomioida.

Luomuvakan tilaisuudet keräsivät v. 2012 noin 350 osallistujaa.

Luomuvakan toimintaa vuonna 2012

24.1. Tuottava luomu Salossa

27.1. KOKO lailla luomua Uudessakaupungissa

26.3. Puutarhatilojen koulutus Laitilassa

17.4. Lisäarvo-teemailtapäivä Liedossa

25.4. Kennot täyteen luomutietoa III Loimaalla

5.6. Elintarvikelainsäädäntö kevenee Maskussa

13.6. Pellonpiennarpäivä Paattisilla

14.-16.6. Neitsytperunafestivaaleilla Turussa

4.-7.7. Luomu- ja lähiruokatorilla Okrassa

24.7. Uusien luomutilojen koulutus Tarvasjoella

7.8. Uusien luomutilojen koulutus Vehmaalla

8.8. Suoramyyntiretki Tammisaareen

18.9. Uusien luomutilojen koulutus Kiskossa

19.9. Hyvän ruoan marssilla Helsingissä

5.10. Luomu 2012 paneeli Turun Ruokamessuilla

30.10. Lisää luomua - kiertue Somerolla

1.11. Valvonnan palautepäivä Loimaalla

34

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


TEHO Plus –Maatalouden vesiensuojelun

tehostaminen

Tuottajien ja ympäristöhallinnon yhteinen TEHO

Plus –hanke alkoi kesäkuun alussa 2011 jatkaen

TEHO-hankkeen työtä. Kolmevuotista hanketta

rahoittavat MMM ja YM. Hankkeen toteutuksesta

vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Y-vastuualue sekä MKT-Satakunta ja MTK-Varsinais-Suomi.

TEHO Plus –hanke järjesti helmikuussa viljelijäristeilyn,

missä aiheena oli ravinteiden liikkuminen maassa ja vedessä

sekä ravinnetaseet. Marraskuussa hanke järjesti

Loimaalla viljelijöille puintipäivän, jossa aiheena oli, mitä

voimme oppia menneen vuoden kasvukaudesta seuraavaa

kasvukautta ajatellen. Lisäksi hankkeen työntekijät

kulkivat kertomusvuoden aikana mm. eri hankkeiden tilaisuuksissa

eri puolilla maata vaihtamassa kokemuksia

tilakohtaisesta ympäristöneuvonnasta.

TEHO Plus –hankeessa työskentelivät kertomusvuoden

aikana projektipäällikkö Aino Launto-Tiuttu, erityisasiantuntijat

Janne Heikkinen (7.5. alkaen), Anu Lillunen,

Kaisa Riiko (31.10 asti) ja Silva Wilander (7.5. alkaen)

sekä suunnittelijat Joni Koskinen, Eriika Lundström,

Jaana Röytiö (äitiyslomalla 3.8. alkaen) ja Anna Setälä

(17.9.2012-15.3.2013).

Lue lisää TEHO Plus –hankkeen nettisivuilta:

www.ymparisto.fi/tehoplus

www.facebook.com/TehoPlus

Tarmokas -hanke ja Aurajokisäätiö järjestivät opintoretken

olemassa oleville erityisympäristötukikohteille

Aurajoen varressa.

TEHO Plus -hankkeessa on mukana 175 maatilaa. Maatiloista

65 % oli Varsinais-Suomesta ja 35 % Satakunnasta.

Tiloista 41 % on kotieläintiloja. Luomutiloja on 11 %, joista

42 % on kotieläintiloja.

TEHO Plus –hanke vuonna 2012:

--

Paikkatietoaineiston hyödyntäminen ympäristötoimien

kohdentamisessa

--

Tietopaketin kokoamista ympäristöasioista neuvonnalle

ja viljelijöille

--

Ympäristöneuvojien koulutuspaketin rakentaminen

--

Vedenlaadunseurannan kehittäminen

--

Käytännön kokeilutoiminta maatilatasolla: erilaisten

kerääjäkasvien soveltuvuus oloihimme, kerääjäkasvien

vaikutus peltomaan liukoisen typen pitoisuuteen ja kerääjäkasvien

vaikutus seuraavan vuoden viljelykasvin

viljelyyn

--

Esityksiä ympäristökorvausjärjestelmää valmistelevalle

työryhmälle paikkatietoaineiston hyödyntämismahdollisuuksista

mm. kasvipeitteisyyden kohdentamisessa

vesiensuojelullisesti tehokkaisiin paikkoihin

ja luonnon monimuotoisuuskohteiden määrittämisessä

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 35


Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n

toiminta vuonna 2012

Arviointikeskus on tuottajajärjestöjen omistama

konsulttiyhtiö, jonka tarkoituksena on tarjota

mm. viljelijöille laadukkaita ja korkeatasoisia

asiantuntijapalveluita kiinteistö- ja ympäristöoikeudellisissa

asioissa sekä kiinteistöjen arvonmäärityksissä.

Yhtiö on perustettu vuonna 1962

ja sillä on toimistot Helsingin lisäksi Turussa,

Seinäjoella ja Oulussa.

Koko maan alueella Arviointikeskus toimi vuonna 2012

asiamiehenä 22 tie- ja lunastustoimituksessa. Arviointikeskuksen

kiinteistöarvioijat laativat tila- ja kiinteistöarvioita

kauppa- ja sopimusneuvotteluja, velkajärjestelyjä,

vakuustarkoituksia, perinnönjakoja ym. varten eri puolilla

maata olevista kohteista 117 kappaletta ja vesihuoltolinjan

korvausarviointeja tehtiin 17 projektiin 368 tilan osalta.

Yhtiön lakimiehet laativat valituksia eri oikeusasteisiin ja

toimivat maanomistajien asiamiehinä mm. oikeudenkäynneissä

yhteensä 137 jutussa, jotka koskivat 342 päämiestä.

Lisäksi annettiin runsaasti kiinteistö- ja ympäristöoikeuden

alaan liittyvää lainopillista neuvontaa.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 759.000 euroa.

Arviointikeskus Oy:n toimitusjohtajana toimii OTK Aulikki

Kiviranta. Hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 3

varajäsentä. Puheenjohtajana toimii maanviljelijä Jaakko

Halkilahti Salosta.

Turun toimisto

Arviointikeskuksen toiminta Varsinais-Suomen alueella

koostui pääasiassa erilaatuisista kiinteistöarviointitehtävistä,

maatilojen, teollisuuskiinteistöjen, ranta-alueiden

sekä liikekiinteistöjen arvioinnista mm. perinnönjako-, ositus-,

vakuus- sekä myyntitarpeita varten. Toimitushankkeita

oli pääosin Satakunnan alueella. Turku-Helsinki välisen

moottoritien osalta lopetettiin usea toimitus Salon alueella,

koskien lähinnä yksityistiejärjestelyjä ja kiertohaittoja.

Pääasiassa korvausperiaatteet olivat asialliset, kuitenkin

esimerkiksi Tapaninpäivän myrskyn aiheuttamat tuulivahingot

moottoritien reuna-alueilla jäivät kokonaan korvaamatta.

Tässä maanomistajia kohdeltiin mielestäni väärin

koska syy-yhteys laajaan tiehankkeeseen oli ilmiselvä.

Lounais-Suomessa uudet lunastushankkeet ovat tulevina

vuosina vähäisiä. Vt 8 perusparantaminen Masku-Nousiainen

välillä toteutunee. Uudet tie-, rata-, maakaasu- taikka

voimalinjahankkeet ovat jo pidemmän aikaa olleet vähenemässä

ja näin ollen ei edunvalvontapalvelujen tarvettakaan

ole niin paljon kuin menneinä vuosina. Tämä vaatii

työtehtävien osalta uudelleenjärjestelyjä.

Arviointikeskuksen Turun toimiston osoite on Peltopohjankatu

2 D, 21280 Raisio (MTK:n yhteydessä) ja puhelin

020 7411 068, DI Ralf Rehnberg 0400 523748. Internetkotisivut

löytyvät osoitteesta www.arviointikeskus.fi.

www.arviointikeskus.fi

36

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Varsinais-Suomen

maataloustuottajain säätiö

V.1955 perustetun Varsinais-Suomen Maataloustuottajain

Säätiön tarkoituksena on maatalouspoliittisen

yhteistoiminnan edistäminen Maataloustuottajain

Varsinais-Suomen Liiton alueella.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa tukemalla taloudellisesti

maatalouspoliittisen yhteistyön edistämiseksi työskenteleviä

yhdistyksiä, järjestöjä ja muita yhteisöjä, edistämällä

maa- ja metsätalouspoliittista tutkimustyötä sekä maatalousväestön

yhteiskunnallisen aseman kohottamista tarkoittavia

pyrkimyksiä.

Suhteellisen pienestä alkupääomasta johtuen säätiö pyrki

ensimmäisten vuosikymmenien aikana kartuttamaan

omaa varallisuuttaan sijoituksilla lähinnä metsäomaisuuteen

sekä maa- ja metsä- talouteen liittyvien yritysten

osakkeisiin. Metsäpalstat sijaitsevat Yläneellä, Maskussa

ja Vahdolla.

Toimintavuoden aikana merkittävin metsänhoidollinen työ

oli ns. tapaninmyrskyn kaatamien puiden korjuu ja raivaus.

Lisäksi tehtiin Yläneellä sijaitsevissa metsissä jonkin

verran normaaleja metsänhoidollisia raivaus- ja taimikonhoitotöitä.

Edellisenä vuonna huonoista korjuuolosuh-

teista johtuen seuraavalle vuodelle siirtyneitä hakkuita ei

voitu saattaa loppuun runsaiden sateiden pehmentämän

maapohjan johdosta.

Säätiön arvopaperiomistuksessa ei vuoden aikana tapahtunut

muutoksia.

Säätiön hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä mv.

Jaakko Nieminen Kuusjoelta (puh.joht.), yrittäjä Mervi

Puonti Pyhärannasta (varapuh.joht.), mv Simo Kolkkala

Mellilästä ja mv. Juha-Matti Suominen Vehmaalta. Henkilökohtaisina

varajäseninä olivat samassa järjestyksessä

mv. Timo Yli-Karro Kodisjoelta, emäntä Päivi Ahala Vehmaalta,

agronomi Heikki Jalli Koskelta ja mv. Tapio Rintala

Yläneeltä.

Yhteistyössä maaseudun hyväksi!

Maatalousalan perustutkinto

maatilatalouden ja eläintenhoidon koulutusohjelmat

Metsäalan perustutkinto

metsuri-metsäpalvelujen tuottajan, metsäenergian tuottajan ja metsäkonealan koulutusohjelmat

Puutarhatalouden perustutkinto

kukka- ja puutarhakaupan, puutarhatuotannon ja viheralan koulutusohjelmat

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

luonto- ja ympäristöneuvojan, luonnonvaratuottajan ja ympäristöhoitajan koulutusohjelmat

Säätiön tilin- ja toiminnantarkastajina toimivat KHT Matti

Huhtala Ruskolta, pankinjohtaja Eero Koskinen Pöytyältä

ja mv. Matti Karppinen Karjalasta sekä varalla samassa

järjestyksessä HTM Simo Laaksonen Loimaalta,

pankinjohtaja Jouko Siivo Perttelistä ja KTM Elisa Koho

Tarvasjoelta.

Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimi agronomi

Ville Reunanen Pöytyältä.

Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto

Peimarin kky, Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö

Puhelin 02 5885 500, www.livia.fi

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 37


Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton

alueen yhdistykset 31.12.2012

Yhdistys

Tilakoko

1-9,99 10-24,99 25-49,99 50-99,99 100-149 yli 150

Metsätila

Tiloja

yhteensä

Jäseniä

kaikkiaan

2011

Jäsenmäärän

+/-

v:sta 2011

Jäseniä

kaikkiaan

2012

Alastaro 12 38 39 56 16 5 24 190 418 -3 415

Angelniemi 4 2 13 9 3 1 4 36 70 3 73

Aura 7 22 10 18 5 2 8 72 179 -8 171

Kakskerta 8 1 2 3 0 0 2 16 48 -1 47

Kalanti-U:ki 63 57 40 32 6 0 37 235 516 -9 507

Karinainen 12 30 31 12 3 1 13 102 252 -4 248

Karjala 6 16 30 8 0 0 16 76 223 11 234

Kiikala 27 30 37 30 9 4 34 171 345 -4 341

Kisko 23 26 23 17 4 6 10 109 247 -5 242

Kodisjoki 3 5 10 5 0 0 11 34 104 -2 102

Koski Tl 22 58 65 42 14 3 31 235 501 -4 497

Kustavi 6 13 7 6 1 0 9 42 82 -2 80

Kuusjoki 9 24 28 27 2 8 11 109 252 3 255

Laitila 49 69 71 35 12 4 34 274 761 -14 747

Lieto 16 40 38 29 6 2 28 159 327 -3 324

Loimaan

Seutu

29 82 80 78 27 21 58 375 913 -8 905

Lokalahti 15 8 18 11 3 1 13 69 204 -5 199

Marttila 12 34 45 38 12 2 21 164 359 -4 355

Masku 26 32 34 20 8 2 31 153 375 -5 370

Mellilä 6 15 16 24 4 7 14 86 237 -17 220

Meri-Naantali 9 17 20 14 2 2 12 76 203 -8 195

Metsämaa 9 22 16 13 1 0 6 67 160 2 162

Mietoinen 6 20 25 14 4 1 9 79 219 2 221

Mynämäki 25 38 38 32 7 1 25 166 441 1 442

Nousiainen 12 37 38 29 7 1 24 148 403 0 403

38

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Yhdistys

Tilakoko

1-9,99 10-24,99 25-49,99 50-99,99 100-149 yli 150

Metsätila

Tiloja

yhteensä

Jäseniä

kaikkiaan

2011

Jäsenmäärän

+/-

v:sta 2011

Jäseniä

kaikkiaan

2012

Oripää 14 28 19 16 8 7 10 102 252 -7 245

Paattinen 11 20 11 10 1 2 10 65 165 -3 162

Paimio 23 44 50 37 7 2 24 187 432 0 432

Parainen-Nauvo 2 12 8 4 1 0 8 35 79 -1 78

Perniö 22 24 35 55 11 7 19 173 402 -3 399

Pertteli 7 22 32 26 8 7 15 117 268 -5 263

Piikkiö 6 21 13 4 1 0 5 50 96 -2 94

Pyhäranta 10 14 6 9 3 0 17 59 151 2 153

Pöytyä 26 58 58 48 10 7 21 228 568 -12 556

Raisio 2 2 4 1 2 1 6 18 104 5 109

Rusko 0 14 4 12 4 2 12 48 131 1 132

Rymättylä 24 40 18 6 1 1 12 102 340 -3 337

Salon Seutu 6 64 63 46 14 4 7 204 704 -7 697

Sauvo-Karuna 18 16 42 24 17 6 39 162 379 -1 378

Somerniemi 17 23 15 11 4 3 9 82 231 -7 224

Somero 23 62 83 86 24 11 27 316 817 -8 809

Suomusjärvi 11 23 18 8 0 0 8 68 144 -2 142

Särkisalo 3 3 7 8 1 0 8 30 111 0 111

Taivassalo 10 12 27 9 3 3 8 72 193 -7 186

Tarvasjoki 13 18 22 15 3 4 27 102 275 -3 272

Turun Seutu 19 10 16 3 1 1 6 56 131 -3 128

Vahto 8 13 18 13 2 1 14 69 173 -1 172

Vehmaa 18 34 40 24 8 2 29 155 396 14 410

Yläne 17 46 27 23 7 1 11 132 332 -14 318

Liitto yhteensä 726 1359 1410 1100 297 146 837 5875 14713 -143 14570

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 39


Suomen 2. luetuin päivälehti

Ilmestyy 3 kertaa viikossa


Ajankohtaista ja ammatillista tietoa sekä monipuolista sisältöä elämänmenoon


Lisänä kuukausiliite Kantri ja Suomalainen Maaseutu -liite

Käy tutustumassa kestotilaajan etuihin

ja tilaa oma lehti:

www.maaseuduntulevaisuus.fi

323 000 lukijaa (KMT 2012) Levikki 81 774 kpl (LT 2012)

40

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Tilinpäätös 2012

Tuloslaskelma

Rahayksikkö euro 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

Rahayksikkö euro 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

MYYNTITUOTOT

Koulutus- ja kurssitoiminta 21690,25 18700,30

Henkilövakuutustuotot 12772,00 3565,00

Tilaus- ja ilmoitustuotot 6082,92 4970,41

Saadut korvaukset 8676,85 26501,78

Muut yleistuotot 246439,73 197120,88

Myyntituotot yhteensä 295661,75 250858,37

LIIKEVAIHTO 295661,75 250858,37

HENKILÖSTÖKULUT

Palkat ja palkkiot -295873,16 -291175,67

Henkilösivukulut

Eläkekulut -43249,21 -40151,24

Pakolliset henkilösivukulut -10563,62 -15421,59

Muut henkilösivukulut -17100,54 -11507,36

Henkilösivukulut yhteensä -70913,37 -67080,19

Henkilöstökulut yhteensä -366786,53 -358255,86

POISTOT JA ARVONALENTUMISET 250,91 -334,55

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Toimitilakulut -22561,45 -24333,52

Koulutus- ja kurssitoiminta -9973,21 -7083,88

Matkakulut -86348,63 -86224,65

Kokoukset -39142,63 -28142,08

Painatuskulut -6506,70 -5615,93

Johtokunta, valiokunnat -17201,69 -10681,90

Toimistokulut -121541,86 -92447,04

Huoneistokulut -74,99 -50,43

Suhdetoiminta -12533,67 -22848,03

Jäsenmaksut -248912,80 -240844,00

Vakuutukset -13054,34 -7987,64

Muut liikekulut -18866,29 -23232,87

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -569718,26 -549491,97

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -668093,95 -657224,01

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012

41


Tuloslaskelma

Rahayksikkö euro 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

Rahayksikkö euro 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011

VARAINHANKINTA

Tuotot

Jäsen- ja kannatusmaksut 580639,06 559457,96

Muut varainhankinnan tuotot 14616,40

SATUNNAISET ERÄT

Satunnaiset tuotot 995,00 0,00

Satunnaiset kulut -1402,36

Satunnaiset erät yhteensä 995,00 -1402,36

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Muut korko- ja rahoitustuotot 100852,85 104569,27

Rahoituskulut -37,03 -53,76

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 100815,82 104515,51

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ENNEN

SATUNNAISIA ERIÄ 13360,93 21365,86

YLEISAVUSTUKSET

Muut avustukset 11000,00 8500,00

Yleisavustukset yhteensä 11000,00 8500,00

TILIKAUDEN TULOS ENNEN

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 25355,93 28463,50

Tilikauden verot -3394,88 -599,52

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 21961,05 27863,98

42

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Tase

Rahayksikkö euro 31.12.2012 31.12.2011

Rahayksikkö euro 31.12.2012 31.12.2011

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 752,73 1003,64

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 752,73 1003,64

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 1060342,76 1060342,76

Muut saamiset 640075,12 849060,62

Sijoitukset yhteensä 1700417,88 1909403,38

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1701170,61 1910407,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset 19996,46 20829,82

Siirtosaamiset 568842,00 400545,53

Saamiset yhteensä 588838,46 421375,35

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 409248,75 338780,76

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 998087,21 760156,11

OMA PÄÄOMA

Sidotut rahastot 1291662,48 1291662,48

Muut rahastot 128342,62 128342,62

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1087180,51 1052730,96

Tilikauden yli-/alijäämä

Kirjanpidon tulos 21961,05 27863,98

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2529146,66 2500600,04

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Muut vapaaehtoiset varaukset 31585,08 31585,08

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 31585,08 31585,08

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen 107487,32 105000,36

Pitkäaikaiset velat yhteensä 107487,32 105000,36

Lyhytaikainen

Ostovelat 21571,61 8361,17

Muut velat 7220,05 22852,00

Siirtovelat 2247,10 2164,48

Lyhytaikaiset velat yhteensä 31038,76 33377,65

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2699257,82 2670563,13

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 138526,08 138378,01

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2699257,82 2670563,13

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012

43


Tilintarkastuskertomus

44

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Tuottajayhdistysten ja

maaseutunuorten toimihenkilöt

sekä liiton johtokunta 2013

MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012

45


Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2013

lieto

laitila Kustavi koski TL kaarina aura

Maataloustuottajayhdistysten toimihenkilöt 2013

Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

Puheenjohtaja Antikainen Taru Turuntie 170 21380 Aura 050 5294366 taruantikainen@hotmail.com

Sihteeri Mäkilä Seppo Vanha-Tampereentie 382 21370 Aura kk 050 5610559 seppo.makila@pp1.inet.fi

Aura

Sosiaalivastaava Antikainen Taru Turuntie 170 21380 Aura 050 5294366 taruantikainen@hotmail.com

Yrittäjävastaava Sirkiä Hannu Mennojentie 66 21380 Aura 0400 874679 hannu@sirkia.fi

Ympäristövastaava Leppäkoski Matti Vanha-Tampereentie 238 21370 Aura kk 0400-667007 m.leppakoski@hotmail.com

Puheenjohtaja Yrjövuori Janne Ylikyläntie 18 21500 Piikkiö 040 5788130 janne.yrjovuori@luukku.com

Sihteeri Korsimo Jarkko Liedontie 58 21500 Piikkiö 02 4798917, 050 5269017 jarkko.korsimo@kolumbus.fi

Piikkiö Sosiaalivastaava Lenkkeri Aila Liedontie 53 21500 Piikkiö 02 4798957

Yrittäjävastaava Kavalto Antti Tuurintie 63 21500 Piikkiö 0500 784558 antti.kavalto@hotmail.com

Ympäristövastaava Mattila Antti Tupatie 7 21500 Piikkiö 02 4795079, 040 5774308

Puheenjohtaja Mäkitalo Martti Kranintie 154 31500 Koski TL 02 4841829, 044 5224182 martti.makitalo@koski.fi

Sihteeri Mäkitalo Hannele Kranintie 154 31500 Koski TL 02 4841829, 044 3060215 hannele.makitalo@koski.fi

Koski TL Sosiaalivastaava Uusitupa Johanna Kujanpääntie 9 31500 Koski TL 040 7294257 johanna.uusitupa@gmail.com

Yrittäjävastaava Noki Jussi Huovintie 392 31500 Koski TL 02 7671885, 0400 875862 jussi.noki@pp.inet.fi

Ympäristövastaava Mattila Marja Sorvastontie 652 31500 Koski TL 02 4842926, 0440 578785 marja.a.mattila@gmail.com

Puheenjohtaja Kulmala Petteri Notholmantie 1 23360 Kustavi 02 8415322, 0400 525229 konetyo@kustavi.net

Sihteeri Valtonen Launo Riihimaantie 520 23360 Kustavi 02 877930, 0400 539896 launo.valtonen@uusikaupunki.fi

Kustavi Sosiaalivastaava Valtonen Launo Riihimaantie 520 23360 Kustavi 02 877930, 0400 539896 launo.valtonen@uusikaupunki.fi

Yrittäjävastaava Kulmala Petteri Notholmantie 1 23360 Kustavi 02 8415322, 0400 525229 konetyo@kustavi.net

Ympäristövastaava Jalonen Maritta Viliskerintie 27 23360 Kustavi 050 5759121 maritta.jalonen@kustavi.fi

Puheenjohtaja Yli-Antola Kimmo Pahkajärventie 20 23800 Laitila 044 0500010 kimmo.yli-antola@luukku.com

Sihteeri Setälä Anna Haukantie 228 23800 Laitila 050 5273918 anna.setala@lailanet.fi

Laitila

Sosiaalivastaava Kerttula Hanna Malvontie 327 23800 Laitila 044 0853150 hanna.kerttula@laitila.fi

Yrittäjävastaava Uotila Juha Kivijärventie 151 23800 Laitila 050 5507475 juha.uotila@lailanet.fi

Ympäristövastaava Saari Susanna Katinhännäntie 122 23800 Laitila 050 3243006 susanna.viitanen@lailanet.fi

Puheenjohtaja Hyssälä Markku Nauristie 306 21430 Yliskulma 02 4875831, 0500 538388 markku.hyssala@kolumbus.fi

Sihteeri Kauppi Minna Kurkelantie 181 21420 Lieto 02 4872522, 040 5894095 minna.kauppi@hakulanpuu.fi

Lieto

Sosiaalivastaava Kallonen Laila Kalloistentie 80 21430 Yliskulma 050 4913160 laila.kallonen@kolumbus.fi

Yrittäjävastaava Riikonen Petri Uudenkartanontie 175 21420 Yliskulma 02 4875874, 050 357 9642 petri.riikonen@hotmail.fi

Ympäristövastaava Vähätalo Jouni Ylimarttilantie 22 21360 Lieto as. 0400 820777 jouni.vahatalo1@luukku.com

46

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

Puheenjohtaja Kiviranta Turo Kivirannankulmantie 104 32560 Virttaa 050 3704720 turo.kiviranta@gmail.com

Sihteeri Mattila Mikko Kalsinkulmantie 48 32770 Huhtamo 050 3824993 mtmattil@gmail.com

Alastaro Sosiaalivastaava Mikkola Lauri Puusepäntie 11 32440 Alastaro 050 5620023 laurimikkola@suomi24.fi

Yrittäjävastaava Eskola Perttu Kojonkulmantie 94 32440 Alastaro 050 3406468 perttu.eskola@gmail.com

Ympäristövastaava Punki Mikko Kotarammintie 11 32440 Alastaro 050 3779399 mikko.punki@suomi24.fi

Puheenjohtaja Ahokas Pekka Kalliomäentie 38 32200 Loimaa 02 7683166, 0500 741282 pekka.ahokas@loimaa.fi

Sihteeri Taneli Eeva Annistentie 117 32210 Loimaa 050 5692312 eevataneli@luukku.com

masku

marttila

loimaa

Loimaan seutu

Sosiaalivastaava Rantanen Anne Vääräkorventie 112 32200 Loimaa 02 7685159 anne.rantanen@tyokymppi.fi

Yrittäjävastaava Vanha-Perttula Kalle Karsattilantie 66 32210 Loimaa kk 02 7628161, 0500 741386 kalle.vanha-perttula@seutuposti.fi

Ympäristövastaava Äijälä Jukka Äijäläntie 111 32200 Loimaa 02 7622073, 0400 743445 j.aijala@luukku.com

Ympäristövastaava Hännikäinen Esa Aura-Pirkkatie 882 32200 Loimaa 02 7622973 esa.hannikainen@seutuposti.fi

Puheenjohtaja Salo Markku Hurstinkulmantie 195 32300 Mellilä 040 7671883, 0400 122828 markku.salo@tilasiemen.fi

Sihteeri Taneli Eeva Annistentie 117 32210 Loimaa 050 5692312 eevataneli@luukku.com

Mellilä

Sosiaalivastaava Nummela Marja-Riitta Kissanmikontie 111 32300 Mellilä 02 7671061, 044 0671061

Yrittäjävastaava Kuusela Kalevi Uudentalontie 31 A 32300 Mellilä 02 7671878, 0400 114470 kalevi.kuusela@pollenpaali.fi

Ympäristövastaava Raitala Veli-Matti Tuohimaantie 20 32300 Mellilä 02 7671159, 040 0616709 veli-matti.raitala@pp.inet.fi

Metsämaa

Puheenjohtaja Yli-Heikkilä Jussi Kunnalliskodintie 119 32280 Metsäkorpi 040 7391809 jumi.yliheikkila@gmail.com

Sihteeri Huhtanen Heikki Ristimäenkulmantie 408 32270 Metsämaa 040 8418725 huhtasheikki@gmail.com

Puheenjohtaja Korimäki Eeva Härkätie 1358 21460 Ollila 044 4846567 eeva.korimaki@marttila.fi

Sihteeri Ollula Antti Härkätie 344 21480 Prunkila 050 3204623

Marttila Sosiaalivastaava Kankare Johanna Härkätie 214 21480 Prunkila 040 5315647 johanna.m.kankare@suomi24.fi

Yrittäjävastaava Saarinen Asko Parravahantie 325 32300 Mellilä

Ympäristövastaava Talola Viljo Härkätie 1593 21560 Ollila 02 4846619, 0400 820866 viljo.talola@gmail.com

Puheenjohtaja Syväsalo Lauri Niemenkulmantie 196 21250 Masku 040 7568721 laurisyvasalo@gmail.com

Sihteeri Heimo Mika Nyynäistentie 38 21230 Lemu 044 0529529 mika.heimo@dnainternet.net

Sosiaalivastaava Kairinen Seija Kairistentie 77 21250 Masku 02 4356547 kairistentila@suomi24.fi

Masku Yrittäjävastaava Raukunen Mika Ylistalontie 32 21230 Lemu 040 7263901 mika.raukunen@dnainternet.net

Ympäristövastaava Aulio Rauno Seurantalontie 6 A 17 21250 Masku 02 4329515, 0400 781897 rauno.aulio@pp.inet.fi

Ympäristövastaava Kalleinen Jouni Karvatintie 74 21240 Askainen 0400 862537 jouni.kalleinen@luukku.com

Ympäristövastaava Syväsalo Lauri Niemenkulmantie 196 21250 Masku 040 7568721 laurisyvasalo@gmail.com

Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2013

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 47


Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2013

Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

mynämäki

naantali

nousiainen

oripää

Karjala

Mietoinen

Mynämäki

Meri-Naantali

Rymättylä

Nousiainen

Oripää

Puheenjohtaja Karppinen Matti Karjalankyläntie 8 23100 Mynämäki 02 4309022, 0500 889544 karppis@dnainternet.net

Sihteeri Haanperä Satu Karjalantie 1701 23100 Mynämäki 02 4309733 satu.haanpera@gmail.com

Sosiaalivastaava Arvela Marianne Katinhännäntie 7 23100 Mynämäki 02 4309659, 040 8466963

Yrittäjävastaava Lehtonen Aarne Neuvoistentie 113 23100 Mynämäki 040 5171185 aarne.o.lehtonen@gmail.com

Ympäristövastaava Kulmala Voitto Suutilankorventie 10 23100 Mynämäki 02 4309643 kulmala.voitto@gmail.com

Puheenjohtaja Ristimäki Jukka Kaivattulantie 50 23120 Mietoinen 02 4311415, 040 5468159 jukka.ristimäki@dnainternet.net

Sihteeri Kivivuori Tuomo Kivivuorentie 160 23120 Mietoinen 02 4311890, 0500 783697 kivivuori.tuomo@kolumbus.fi

Sosiaalivastaava Kuusisto Marja Tiirolantie 23 23120 Mietoinen 02 4311897

Yrittäjävastaava Lehtonen Aarne Neuvoistentie 113 23100 Mynämäki 040 5171185 aarne.o.lehtonen@gmail.com

Ympäristövastaava Arvela Sanna Rauvolantie 41 21270 Nousiainen 02 4371179, 040 5663221 sanna.arvela@luukku.com

Puheenjohtaja Aalto Juha Peräniityntie 114 23100 Mynämäki 02 4303002, 044 5220755 juha-aalto@dnainternet.net

Sihteeri Puustinen Petri Villentie 11 23100 Mynämäki 044 2706468 petri.puustinen@pp.inet.fi

Sosiaalivastaava Aalto Juha Peräniityntie 114 23100 Mynämäki 02 4303002, 044 5220755 juha-aalto@dnainternet.net

Yrittäjävastaava Lehtonen Aarne Neuvoistentie 113 23100 Mynämäki 040 5171185 aarne.o.lehtonen@gmail.com

Ympäristövastaava Heikkilä Tapani Lankkistentanhua 43 23100 Mynämäki 02 4312202, 0500 783709 tapani.heikkila@mtk.fi

Puheenjohtaja Hiltunen Heikki Rymättyläntie 833 21160 Merimasku 040 5259822 mty.hiltunen@dnainternet.net

Sihteeri Angervo Juho Käköläntie 470 21100 Naantali 02 4359106, 040 5954040 juho.angervo@gmail.com

Puheenjohtaja Lehmuskoski Jaakko Ylttistentie 271 21130 Poikko 02 2524812, 0400 225123 jaakko.lehmuskoski@pp.inet.fi

Sihteeri Hämölä Kari Hämöläntie 39 21130 Poikko 02 2522651, 040 7062854 kari.hamola@gmail.com

Sosiaalivastaava Törne Mika Kivikodantie 11 21130 Poikko 02 2522628, 0400 774351 kivikota@gmail.com

Yrittäjävastaava Hämölä Kari Hämöläntie 39 21130 Poikko 02 2522651, 040 7062854 kari.hamola@gmail.com

Ympäristövastaava Vainio Heikki Rööläntie 102 21140 Rymättylä 02 2521405, 0500 821352

Puheenjohtaja Anttila Matti Rantalantie 51 21270 Nousiainen 02 4315567, 040 7698082 matti.anttila@nousiainen.fi

Sihteeri Saarinen Juha Härjänsilmäntie 11 21270 Nousiainen 02 4315223, 040 5516045 harjansilma@kolumbus.fi

Sosiaalivastaava

Kaartinen-Kirvelä

Pirjo Fatiojantie 27 21270 Nousiainen 02 4317025, 040 7371245

pirjo.kaartinen-kirvela@luukku.

com

Yrittäjävastaava Anttila Matti Rantalantie 51 21270 Nousiainen 02 4315567, 040 7698082 matti.anttila@nousiainen.fi

Ympäristövastaava Airikki Antti Paistanojantie 501 21270 Nousiainen 02 4318920, 0400 577998 antti.airikki@dnainternet.net

Puheenjohtaja Mäntyharju Jarmo Peräsuontie 293 32500 Oripää 02 7668155, 0500 325470 jarmo@mantyharjuntila.fi

Sihteeri Matintalo Petri Kullansuontie 178 32500 Oripää 050 5856763 petri.matintalo@gmail.com

Ympäristövastaava Mäntyharju Jarmo Peräsuontie 293 32500 Oripää 02 7668155, 0500 325470 jarmo@mantyharjuntila.fi

48

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

Puheenjohtaja Ketola Teija Husontie 551 21530 Paimio 040 7710795 teija.ketola@hotmail.com

raisio

pöytyä

pyhäranta parainen paimio

Sihteeri Valo Heli-Anne Kalevantie 686 21555 Taatila 040 7040500 helkky1984@hotmail.com

Paimio Sosiaalivastaava Leino Terhi Tomerontie 135 21530 Paimio 02 4706030, 0400 158448 terhi_leino@kolumbus.fi

Yrittäjävastaava Ekman Eero Kevolantie 340 21530 Paimio 02 4703338, 050 60621 eero.ekman@paimio.fi

Ympäristövastaava Ekman Eero Kevolantie 340 21530 Paimio 02 4703338, 050 60621 eero.ekman@paimio.fi

Puheenjohtaja Köpilä Arto Bodnäsintie 260 21600 Parainen 02 4587970, 0400 893629 arto.kopila@mela.fi

Parainen-Nauvo

Sihteeri Heliander Elina Rövarnäsintie 584 21630 Lielax 02 4588252, 040 5445142 heliander@parnet.fi

Sosiaalivastaava Köpilä Arto Bodnäsintie 260 21600 Parainen 02 4587970, 0400 893629 arto.kopila@mela.fi

Ympäristövastaava Saarinen Ann-Helen Simonby 21650 Lillandet 02 54100, 044 0826643 saarinen.harjula@gmail.com

Puheenjohtaja Urpolahti Juhani Myllyperkontie 2 27320 Ihode 02 8239651, 0400 591551 juhani.urpolahti@dnainternet.net

Sihteeri Maikola Juha Knuutilankuja 31 23950 Pyhäranta 02 8259614, 0400 514623 mycola@koti.luukku.com

Pyhäranta Sosiaalivastaava Impilä Riitta Ylikyläntie 123 23950 Pyhäranta 02 8259672 riitant@luukku.com

Yrittäjävastaava Vuola Pasi Kodisjoentie 425 27320 Ihode 02 8236358, 0400 834094 pasi.vuola@dnainternet.net

Ympäristövastaava Maikola Juha Knuutilankuja 31 23950 Pyhäranta 02 8259614, 0400 514623 mycola@koti.luukku.com

Puheenjohtaja Haapanen Outi Hirvisuontie 316 21800 Kyrö 040 5546558 outi.haapanen@pp.inet.fi

Karinainen Sihteeri Takatalo Hanna Hormistontie 70 32300 Mellilä 040 8252025 hanna.takatalo@gmail.com

Sosiaalivastaava Haapanen Outi Hirvisuontie 316 21800 Kyrö 040 5546558 outi.haapanen@pp.inet.fi

Puheenjohtaja Ali-Rontti Matti Pihlavajärventie 55 21820 Kumila 050 5408730 matti.ali-rontti@pp.inet.fi

Sihteeri Yli-Jaakkola Kalle Kolkkistenkoskentie 21 21880 Pöytyä 040 4166966 kalle.yli-jaakkola@hotmail.com

Pöytyä Sosiaalivastaava Haapanen Outi Hirvisuontie 316 21800 Kyrö 040 5546558 outi.haapanen@pp.inet.fi

Yrittäjävastaava Lahti Marja Touhiarontie 165 21880 Pöytyä 02 4867113, 040 5332817 marjajajuha.lahti@pp.inet.fi

Ympäristövastaava Toivonen Erkki Hirsiojantie 76 21960 Haveri 050 3577300 toivonen.erkki@netti.fi

Puheenjohtaja Kajander Rauno Niittykulmantie 47 21900 Yläne 02 2567221, 050 5669123 rauno.kajander@suomi24.fi

Sihteeri Pohjanpalo Nina Kärriläntie 11 21900 Yläne 02 2563600, 050 3518626 nina.pohjanpalo@lieto.fi

Yläne

Sosiaalivastaava Pohjanpalo Nina Kärriläntie 11 21900 Yläne 02 2563600, 050 3518626 nina.pohjanpalo@lieto.fi

Ympäristövastaava Santavuori Elina Kolmihaarantie 41 21930 Uusikartano 050 3040808 elina.santavuori@pp.inet.fi

Puheenjohtaja Haavisto Erkki Hintsantie 2 21200 Raisio 02 4383131, 0500 540032 erkki.haavisto@hintsa.fi

Sihteeri Mustajärvi Matti Sinikaislankatu 1 A 2 21200 Raisio 0400 225856 matti.mustajarvi@dnainternet.net

Raisio

Sosiaalivastaava Vuorela Samu Tiilentekijänkatu 6 D 77 20810 Turku 040 7550312 samu.vuorela@utu.fi

Yrittäjävastaava Mustajärvi Matti Sinikaislankatu 1 A 2 21200 Raisio 0400 225856 matti.mustajarvi@dnainternet.net

Ympäristövastaava Haavisto Erkki Hintsantie 2 21200 Raisio 02 4383131, 0500 540032 erkki.haavisto@hintsa.fi

Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2013

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 49


Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2013

Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

rauma

rusko

SALO

Kodisjoki

Rusko

Vahto

Angelniemi

Kiikala

Kisko

Puheenjohtaja Yli-Karro Timo Kodisjoentie 1632 27310 Kodisjoki 02 8251935, 050 3023835 timo.ylikarro@netti.fi

Sihteeri Lassila Johanna Kotirannantie 36 27310 Kodisjoki 02 8232252, 044 5522143

Sosiaalivastaava Vehanen Hanna Kodisjoentie 1655 27310 Kodisjoki 02 8232244 hannaveh@suomi24.fi

Ympäristövastaava Yli-Antola Kari Isovuorentie 43a 27310 Kodisjoki 02 8232446, 0400 934758 kari.yli-antola@dnainternet.net

Puheenjohtaja Lähteenmäki Antero Lähteenmäentie 122 21290 Rusko 050 3259396 antero.lahteenmaki@gmail.com

Sihteeri Ali-Keskikylä Raimo Kiilinpellontie 67 21290 Rusko 040 5718934

Sosiaalivastaava Mattila Kirsi Liukolantie 124 21290 Rusko 02 4322617

Yrittäjävastaava Heininen Pekka Inkistentie 88 21290 Rusko 02 4321385 pekka.heininen@varsinaisbitumi.fi

Ympäristövastaava Mattila Antti Liukolantie 124 21290 Rusko 040 5899617 antti.mattila@ruskolainen.com

Puheenjohtaja Mahkonen Tero Uutelantie 3 21310 Vahto 044 5838399 tero.mahkonen@hotmail.com

Sihteeri Aaltonen Matti Vahdontie 1100 21310 Vahto 02 2576101, 040 5953990 matti.aaltonen@ppi.inet.fi

Sosiaalivastaava Laine-Villa Erja Koivulantie 64 21310 Vahto 0405243716 jouko.villa@pp2.inet.fi

Yrittäjävastaava Osala Kari Leinaistentie 31 21310 Vahto 02 2576165, 040 5759227 kaivuuoskari@luukku.com

Ympäristövastaava Kasula Päivö Vahdontie 103 21310 Vahto 02 2576356, 040 5210856 paivo.kasula@pp1.inet.fi

Puheenjohtaja Riiko Kaisa Sauvontie 128 25240 Hajala 0400 414212 kaisariiko@gmail.com

Sihteeri Virtanen Jaakko Pedersåntie 106 25700 Kemiö 02 421850, 040 5439902 seija@virtasentila.net

Sosiaalivastaava Wiklund-Boijer Mikaela Järvenkyläntie 16 25230 Angelniemi 0500 194038 boijer@angelniemi.fi

Ympäristövastaava Riiko Kaisa Sauvontie 128 25240 Hajala 0400 414212 kaisariiko@gmail.com

Puheenjohtaja Nieminen Jukka Topulintie 1 25110 Kruusila 0400 806 077

Sihteeri Eskola Jouni Rekijoentie 711 25380 Rekijoki 050 5221925, 044 7787201 jouni.eskola@salo.fi

Sosiaalivastaava Manni Riitta Porvarinpolku 11 25390 Kiikala 02 7387197, 044 3331511 riitta.manni@hotmail.com

Yrittäjävastaava Koivisto Riitta Koivistontie 213 25380 Rekijoki 02 7287102, 050 5245328 riitta.koivisto@teamkoivisto.fi

Ympäristövastaava Nieminen Jukka Topulintie 1 25110 Kruusila 0400 806 077

johanna.lassila-parko@dnainternet.net

jukka.nieminen@kiikala.salonseutu.fi

jukka.nieminen@kiikala.salonseutu.fi

Puheenjohtaja Huittinen Jukka Puronlantie 200 25460 Kisko 02 7394738, 0500 780714 purolantila@ebaana.net

Sihteeri Kymäläinen Kristiina Vilikkalantie 981-1 25110 Kruusila 02 7286130, 050 3504485 sirkan.tila@pp.inet.fi

Sosiaalivastaava Suutari Jaana Kärkeläntie 258-3 25470 Kisko 02 7394826, 044 5909486 aki.suutari@dnainternet.net

Yrittäjävastaava Mikkola Tero Toijantie 15 25460 Kisko 02 7391314, 040 5502882 anne.mikkola@ebaana.net

50

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

salo

Kuusjoki

Perniö

Pertteli

Salon seutu

Suomusjärvi

Särkisalo

Puheenjohtaja Lindroos Esa Nummilantie 65 25340 Kanunki 040 5232872 esa.lindroos@kolumbus.fi

Sihteeri Mäki Sanna Eskolantie 26 25320 Raatala 0500 820898 sanna.maki@smail.fi

Sosiaalivastaava Nummiluikki Hannele Pappilantie 452 25330 Kuusjoki 0400 634903 hannele.nummiluikki@jippii.fi

Yrittäjävastaava

Yli-Jama

Raatalantie 258 25320 Raatala 02 7345501, 044 7345500

Anna-Leena

anna-leena.yli-jama@kuusjoki.salonseutu.fi

Ympäristövastaava Murto Matti Heinäsuontie 1203 25320 Raatala 02 7345678, 0500 883118 matti.murto@culticon.fi

Puheenjohtaja Peltonen Markku Laukantie 160 25610 Ylönkylä 02 7350123, 040 5463307 provani@smail.fi

Sihteeri Lindholm Anette Naarjärventie 77 25160 Tuohittu 050 3262633 anette.lindholm@netti.fi

Sosiaalivastaava Järvelä Jaana Lemuntie 276 25500 Perniö 02 7350223, 040 7679456 lemunkartano@hotmail.com

Yrittäjävastaava Järvelä Jaana Lemuntie 276 25500 Perniö 02 7350223, 040 7679456 lemunkartano@hotmail.com

Ympäristövastaava Mynttinen Kari Tammisaarentie 840 25520 Perniö 02 7357379, 0400 535152

Puheenjohtaja Kirjonen Ari-Pekka Rekijoentie 194 25370 Pertteli 02 7349627, 0400 783895 ari.kirjonen@hotmail.com

Sihteeri Siivo Jouko Patalantie 168 25370 Pertteli 02 7349676, 0440 328392 jouko.siivo@luukku.com

Yrittäjävastaava Viima Olli Tattulantie 82 25360 Pertteli 02 7346221, 0500 534902 olli.viima@ebaana.net

Ympäristövastaava Sarkki Kari Toukolantie 67 25370 Pertteli 02 7284134, 040 5894134

Puheenjohtaja Teinilä Saija Kärpijoentie 85 25260 Vaskio 0400 246686 saija.teinila@seutuposti.fi

Sihteeri Rannikko Sari Valtatie 542 24800 Halikko 02 90412367, 040 5454936 sari.rannikko@saastopankki.fi

Sosiaalivastaava Junnila Hannu Onnenperäntie 332 25240 Hajala 02 7285488 hannu.junnila@halikko.salonseutu.fi

Yrittäjävastaava Lehmussaari Janne Villiläntie 276 24130 Salo 02 7369368, 0400 531243 janne.lehmussaari@saunalahti.fi

Ympäristövastaava Suojanen Reima Kankareenjärventie 64 25240 Salo 02 7283496

Puheenjohtaja Villman Jarmo Kurkelantie 1699 25410 Suomusjärvi 0400 765304 jarmo.villman@sposti.net

Sihteeri Auvinen Juha Meijeritie 5 25410 Suomusjärvi 041 5447341 auvinen.juha@smail.fi

Sosiaalivastaava Mielikäinen Terttu Viitamäentie 34 25410 Suomusjärvi 02 7381366, 0400 826881 tmielikainen@ebaana.net

Ympäristövastaava Auvinen Juha Meijeritie 5 25410 Suomusjärvi 041 5447341 auvinen.juha@smail.fi

Puheenjohtaja Wikström Juha Taamarlantie 134 25610 Ylönkylä 040 7757565 juha.wikstrom@taamarla.fi

Sihteeri Björkvist Anders Kuivastontie 581 25500 Perniö 02 7350780, 0400 533414 bjorkvist@pp.inet.fi

Sosiaalivastaava Bastman Marja Kaukasalontie 29 25630 Särkisalo 050 3612560

marja.bastman@sarkisalo.salonseutu.fi

Yrittäjävastaava Saari Marja Seppämäentie 31 25610 Ylönkylä 02 7322159, 050 5177759 sumppu@ebaana.fi

Ympäristövastaava Lehtola Teijo Petuntie 401 25640 Forby 0400 805243 teijo.lehtola@smail.fi

Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2013

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 51


Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2013

Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

sauvo

SOMERO

TAIVASSALO

TARVASJOKI

Sauvo-Karuna

Somerniemi

Somero

Taivassalo

Tarvasjoki

Puheenjohtaja Söderholm Erik Kärkniementie 59 21570 Sauvo 02 4701569, 040 5777840 erik.soderholm@karuna.fi

Sihteeri Raunio Anne Silkkiläntie 191 21570 Sauvo 02 4731032, 040 7607017 anne.raunio@kolumbus.fi

Sosiaalivastaava Söderholm Erik Kärkniementie 59 21570 Sauvo 02 4701569, 040 5777840 erik.soderholm@karuna.fi

Ympäristövastaava Suominen Jouni Ruonantie 468 21570 Sauvo 050 3489888 jouni.suominen@elisanet.fi

Puheenjohtaja Lemberg Jorma Kultakalliontie 1 31470 Somerniemi 02 7482874

Sihteeri Säde Ilkka Vehkalantie 20 31470 Somerniemi 02 7482151, 044 0825643

Ympäristövastaava Timperi Hannu Vesanojantie 62 31470 Somerniemi 02 7482882, 044 3080173

hannu.timperi@somero.salonseutu.fi

Puheenjohtaja Nuoritalo Totti Turuntie 1391b 31520 Pitkäjärvi 02 7481190, 0400 321314 tottim@saunalahti.fi

Sihteeri Jaakkola Veli-Matti Kyrönsuontie 244 31520 Pitkäjärvi 040 5127569 veli-matti.jaakkola@pp.nic.fi

Sosiaalivastaava

Anttila-Lindeman

Helena Tuohimäentie 75 31490 Terttilä 041 4526432 helena.anttila-lindeman@smail.fi

Yrittäjävastaava Nuoritalo Totti Turuntie 1391b 31520 Pitkäjärvi 0400 321314 tottim@saunalahti.fi

Ympäristövastaava Nuoritalo Totti Turuntie 1391b 31520 Pitkäjärvi 0400 321314 tottim@saunalahti.fi

Puheenjohtaja Heinonen Hannu Vainilantie 24 23310 Taivassalo 02 878237, 0400 783841 hannu.heinonen@taivassalo.net

Sihteeri Palo Juhani Palontie 41 23310 Taivassalo 02 879851, 050 3489251

Sosiaalivastaava Laine Arja Vehaksentie 73 23310 Taivassalo 040 7366594 arja.laine@pp.inet.fi

Yrittäjävastaava Salminen Maarit Helsingintie 733 23310 Taivassalo 0400 538469 maarit.salminen@taivassalo.net

Ympäristövastaava Ranta Mika Uudenkaupungintie 731 23310 Taivassalo 02 879164, 040 5819164 mika.ranta@taivassalo.fi

Puheenjohtaja Mäkitalo Matti Kodantie 26 21450 Tarvasjoki 02 4848925, 044 3333340 matti.mäkitalo@jippii.fi

Sihteeri Saarnivaara Tomi Hämeen Härkätie 848 21450 Tarvasjoki 040 7485532 tomi.saarnivaara@pemamek.com

Sosiaalivastaava Mäkitalo Matti Kodantie 26 21450 Tarvasjoki 02 4848925, 044 3333340 matti.makitalo@jippii.fi

Yrittäjävastaava Aaltonen Ari Kodantie 56 21450 Tarvasjoki 02 4847110, 0400 647110 ari.aaltonen@aalteko.fi

Ympäristövastaava Laaksonen Timo Paappalantie 83 21430 Yliskulma 02 4875858, 050 5540858 timo@paappala.com

52

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Kunta Yhdistys Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

turku

uusikaupunki

vehmaa

Kakskerta

Paattinen

Turun seutu

Kalanti-Uusikaupunki

Lokalahti

Vehmaa

Puheenjohtaja Muurinen Seppo Monnoistentie 5 20960 Turku 02 2587805, 0400 763822 muurinens@gmail.com

Sihteeri Koivunen Rami Raustvuorentie 104 20960 Turku 02 2588195

Puheenjohtaja Ylitalo Tapio Mäenpääntie 66 21340 Tortinmäki 02 2578211, 0400 822921 tapio.ylitalo@pp3.inet.fi

Sihteeri Nieminen Pekka Hosiokoskentie 41 21340 Tortinmäki 02 2577110, 0400 777110 pekkabnieminen@gmail.com

Sosiaalivastaava Suominen Pirkko Perttelmäentie 1 21340 Tortinmäki 02 2578222, 041 5047866 pirkkojajaakko@venna.fi

Ympäristövastaava Nieminen Pekka Hosiokoskentie 41 21340 Tortinmäki 02 2577110, 0400 777110 pekkabnieminen@gmail.com

Puheenjohtaja Hörkkö Seppo Ylijoentie 142 20460 Turku 044 3530015 seppo.horkko@pp1.inet.fi

Sihteeri Tuokila Jouko Juhalantie 1 21620 Kuusisto 0400 934754 j.tuokila@luukku.com

Sosiaalivastaava Riihihuhta Pirkko Lyhdyntie 150 as. 2 21620 Kuusisto 02 2557029 pirkko.riihihuhta@lyhdyntila.fi

Ympäristövastaava Sipilä Kalle Kalloistenkatu 7 20540 Turku 02 2371883, 0400 220732 kalle.sipila@pp1.inet.fi

Ympäristövastaava Hollmén Timo Sipintie 30 21620 Kuusisto 02 2557002, 0400 525733 timo.hollmen@pp.inet.fi

Puheenjohtaja Nevavuori Jari Pruukintie 18 23600 Kalanti 02 8443315, 040 5458281 jari@nevavuori.fi

Sihteeri Wessman Heli Heiläntanhua 49 23600 Kalanti 0400 803363 heli.wessman@uusikaupunki.fi

Sosiaalivastaava Pietilä Tuovi Vahteruksenraitti 144 23660 Kalanti as. 02 875646, 040 7422999 tuovi.pietila@uusikaupunki.fi

Yrittäjävastaava Nummi Tarja Pyrriläntie 72 23600 Kalanti 02 8417538, 040 0221005 tanummi@uusikaupunki.fi

Ympäristövastaava Vapola Katariina Vehmaantie 1331 23600 Kalanti 040 7678323 katariina.vapola@vapola.fi

Puheenjohtaja Jussila Taneli Mähkärläntie 171 23450 Lokalahti 02 4333716, 0500 745787 taneli.jussila@luukku.com

Sihteeri Tukiainen Maaret Perkiöntie 446 23200 Vinkkilä 040 5234826 maaret.tukiainen@suomi24.fi

Sosiaalivastaava Länsipaltta Minna Lokalahdentie 1125 23450 Lokalahti 040 7375202 minna.lansipaltta@luukku.com

Yrittäjävastaava Österman Elina Mähkärläntie 175 23450 Lokalahti 02 4333795, 0400 619541 elina.osterman@gmail.com

Ympäristövastaava Ketola Esko Taivassalontie 565 23450 Lokalahti 02 872533, 050 5546802 apakkila@gmail.com

Puheenjohtaja Heino Elina Vihtjärventie 385 23200 Vinkkilä 0400 802600 me.heino@dnainternet.net

Sihteeri Ahala Päivi Järveläntie 30 23210 Vehmaa 0500 594195 paivi.ahala@dnainternet.net

Sosiaalivastaava Simola Hanna Simolantie 145 23210 Vehmaa 0400 959434 hanna.simola@pp.inet.fi

Yrittäjävastaava Lehtonen Reijo Tuomoistentie 63 23200 Vinkkilä 0400 872608 reilehto@dnainternet.net

Ympäristövastaava Luotonen Jussi-Pekka Mynämäentie 217 23200 Vinkkilä 050 3373437 j-p.luotonen@dnainternet.net

Tuottajayhdistysten yhteystiedot 2013

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 53


Maaseutunuorten kerhojen puheenjohtajat ja sihteerit 2013

Kerho Toimi Nimi Osoite Puhelin Sähköposti

Kuusjoen nuoret tuottajat Puheenjohtaja Martti Miikka Pajuntie 3 25330 Kuusjoki 040 5348125 miikka.martti@sgc.fi

Kuusjoen nuoret tuottajat Sihteeri Kesäniemi Anna Kanungintie 121 25340 Kanunki 040 7450863 anna.kesaniemi@seutuposti.fi

Laitilan maaseutunuoret Puheenjohtaja Vainiotalo Lea Padontie 93 23800 Laitila 050 3210148 lea.vainiotalo@lailanet.fi

Laitilan maaseutunuoret Sihteeri Vallioluoto Riikka Kahinpolku 68 23800 Laitila 0400 936825 riikka.valliluoto@gmail.com

Peimarin nuoret tuottajat Puheenjohtaja Tuominen Jarno Taatilantie 174 21555 Taatila 044 3522904 jarno.tuominen@paimiolainen.com

Peimarin nuoret tuottajat Sihteeri Vahtivaara Tatja Juntolantie 174 21530 Paimio 050 3032322 tatja.vahtivaara@gmail.com

MTK-Varsinais-Suomen

johtokunta vasemmalta:

Kalle Vähä-Piikkiö,

Tapani Heikkilä, Jaakko

Halkilahti, Aarne Lehtonen,

Laila Kallonen, Juha

Wikström, Tapio Rintala,

Eeva Taneli, Juha-Matti

Suominen, Ari-Pekka

Kirjonen ja Heikki Jalli.

Kuvasta puuttuu Tatja

Vahtivaara.

54

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012


Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton johtokunta 2013

Nimi Sähköposti Yhdistys Erovuorossa Osoite Puhelin

Pj. Jaakko Halkilahti jaakko.halkilahti@mtk.fi Salon seutu 2014 Inkereentie 452 24280 Salo 02 736 5612, 0400 745 267

Vpj. Tapani Heikkilä tapani.heikkila@mtk.fi Mynämäki 2013 Lankkistentanhua 43 23100 Mynämäki 02 431 2202, 0500 783 709, fax 02 438 4666

Heikki Jalli heikki.jalli@mtt.fi Koski TL 2013 Jallintie 30 31500 Koski TL 040 720 8239

Laila Kallonen laila.kallonen@kolumbus.fi Lieto 2014 Kalloistentie 80 21430 Lieto 050 491 3160

Ari-Pekka Kirjonen ari.kirjonen@hotmail.com Pertteli 2013 Rekijoentie 194 25370 Pertteli 02 734 9627, 0400 783 895

Aarne Lehtonen aarne.o.lehtonen@gmail.com Mynämäki 2015 Neuvoistentie 113 23100 Mynämäki 040 517 1185

Tapio Rintala rintala.tapio@gmail.com Yläne 2014 Oripääntie 999 21900 Yläne 0500 257 280

Juha-Matti Suominen

juha-matti.suominen@dnainternet.

net

Vehmaa 2014 Piettistentie 63 23210 Vehmaa 040 591 5759

Eeva Taneli eevataneli@luukku.com Loimaa 2015 Annistentie 117 32210 Loimaa 02 768 6110, 050 569 2312

Tatja Vahtivaara tatja.vahtivaara@gmail.com Paimio 2013 Juntolantie 174 21530 Paimio 050 303 2322

Kalle Vähä-Piikkiö kalle.vahapiikkio@gmail.com Rusko 2015 Haanpellontie 29 21290 Rusko 0400 928 744

Juha Wikström juha.wikstrom@taamarla.fi Särkisalo 2015 Taamarlantie 134 25610 Ylönkylä 040 7757565

Edustajat MTK:n valtuuskunnassa

Nimi Sähköposti Paikkakunta Erovuorossa Osoite Puhelin

Jaakko Halkilahti jaakko.halkilahti@mtk.fi Salon seutu Inkereentie 452 24280 Salo 02 736 5612, 0400 745 267

Antti Airikki antti.airikki@dnainternet.net Nousiainen 2014 Paistanojantie 501

21270 Nousiainen

02 431 8920, 0400 577 998

Anna Setälä anna.setala@lailanet.fi Laitila 2014 Haukantie 228 23800 Laitila 02 855 918, 050 527 3918

Jouni Tuomola jouni.tuomola@pp.inet.fi Loimaa 2013 Vähätalontie 51 32410 Niinijoki 02 768 9136, 050 309 0686

MTK-Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2012 55


Meidän

Munakunta

Munakunta, puh. (02) 214 420, fax (02) 214 4222

PL 6, 20761 PIISPANRISTI

www.kultamuna.fi

Työvoimanvuokraus - Lomituspalvelut - Kanojen siirto- ja lopetustyöt - Siivouspalvelut - Kanala-asennus ja -huolto - Siiloasennukset

Tarvitsetko apua kanojen siirtotöissä. Luonnistuuko

lopetustyöt sujuvasti. Tarvitsetko apua

uusien laitteiden asennuksessa tai vanhojen

korjauksessa?

Maatalouden siivous- ja desinfiointipalvelut,

pääpainopiste siipikarjatalouden sektorilla.

Nykyaikaisilla toimintamenetelmillä tuotantotauko

lyhyemmäksi.

Kattava valikoima erilaisia välineitä pulttisiiloasennuksia

varten. Mm hydrauliset tunkit

siilojen nostoon.

Ota yhteyttä!

www.agrikumppanit.fi | Koskenraitti 200, 32240 Alastaro | juuso.hulmi@agrikumppanit.fi | Myynti 040 838 2046


Hyödynnä jäsenetusi

Kaikki lakiasiat kokemuksella

Jäseniä palvelevat yhteysjuristit:

asianajaja, varatuomari Jaakko Uotila

varatuomari Elina Kiiski

asianajaja, varatuomari Petri Arnamo

Asianajotoimisto Bützow Turku

Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku, puh. 02 274 2000, www.butzow.com


Asiakasomistajuus kannattaa!

Turun Osuuskauppa

– vastuullisesti

Varsinais-Suomen asialla!

Meillä vastuullisuus on arjen

tekoja asiakkaiden, henkilökunnan,

oman toimialueen

ja ympäristön hyväksi.

www.tok.fi


UUden

sUkUpolven

maataloUskaUppa

palvelUksessasi!

kaikki

keRRalla

samasta

paikasta

Uudessa Raisioagrossa ruokinnan ja kasvinviljelyn

ammattitaito yhdistyy laajaan valikoimaan

korkeatasoisia rehuja sekä muita tuotantopanoksia

ja -tarvikkeita. olemme palveleva maatalouskauppa

– tuttu ja luotettava kumppanisi.

www.raisioagro.com • shop.raisioagro.com

Rehut, viljat, tuotantopanokset ja -tarvikkeet.


MTK-jäsenetusi

paranee!

Omassa yhtiössä sattuu

vähemmän vahinkoja.

Välitetään toisistamme.

Asiakkaiden 100 %:sti omistamassa yhtiössä

keskitytään 100 %:sti asiakkaiden hyvinvointiin,

turvallisuuteen ja vaurastumiseen.

Viime vuonna teimme yli 3.000 turvallisuuskartoitusta maatilaasiakkaillemme

ja ylpeinä voimme sanoa, että LähiTapiolan asiakkaille

käy vähemman vahinkoja kuin muiden yhtiöiden asiakkaille.

Turvallisuuskartoitus oikeuttaa sinut jatkossa entistä parempaan

MTK:n jäsenetuun. Ota yhteyttä ja kysy myös mainiosta korvauspalvelustamme

sekä omistaja-asiakkaidemme tarpeisiin suunnitelluista

pankki- ja sijoituspalveluista.

Ota yhteyttä. www.lahitapiola.fi ja puh. 01019 5100

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!