Katsaus Hämeen ELY-keskuksen ... - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Katsaus Hämeen ELY-keskuksen ... - Hämeenlinna

KATSAUSTA

YMPÄRISTÖRIKOSTAPAUKSIIN

HÄMEEN ELY-KESKUKSEN

ALUEELTA

VIIME VUOSINA

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

1


ELY-keskuksen roolit rikosasioissa

• rikosilmoituksen tekijä

• ympäristöasiantuntija

• todistaja

• asianomistaja

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

2


Asianomistaja

• se, jonka oikeutta rikoksella on loukattu

(voidaan loukata yleistä ympäristöetua)

• ympäristöjutuissa ELY-keskus asianomistaja, jos

lainsäädännössä niin on määrätty

• YSL, JL, VL säännökset olemassa

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

3


Luonnonsuojeluasioissa

ELY-keskuksella ei ole asianomistajan

puhevaltaa

• Ennakkopäätös KKO 2006:74 (äänestys 3-2)

– luonnonsuojelurikos

• Nykytilanne tulisi korjata

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

4


Vähän lukumääristä

• Rikosilmoituksia ELY tehnyt: 2007-2011 yht. 17 kpl

• Tutkinta keskeytetty: 3 tapausta

• Syyttämättä jättäminen: 3 tapausta

• Muiden rikosilmoituksista annettu lausuntoja

poliisille: 1-2 kertaa vuodessa

• Kuulusteltu: 13 kertaa 2007-2011 välisenä aikana

• Asianomistajana oltu oikeudessa: 8 jutussa 2007-

2011

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

5


Ympäristörikosjutut oikeudessa (8)

• Jätelaki (1 kpl)

• Vesilaki (1 kpl)

• Maa-aineslaki (3 kpl)

• Ympäristönsuojelulaki (3 kpl)

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

6


Tapaus 1 : Lahden KO 15.12.2009

• Jätteitä tontille (8 tynnyriä, kylmälatteiden runkoja)

• osa astioista huonokuntoisia

• kunta vaatinut vahingonkorvauksena

puhdistamiskustannuksia

• rikoslaboratorio tutki tynnyreiden sisällön

ympäristövaarallisuutta

• 2 henkilöä tuomittiin ympäristön

turmelemisesta , 70 ja 40 päiväsakkoa

• 4000 € vahingonkorvauksia kunnalle

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

7


Tapaus 2 : Hyvinkään KO 19.1.2010

• Ruoppaus ilman lupaa/ilmoitusta, 2 x

• naapuri vaatinut 2000 € vahingonkorvauksena

virkistyskäytön heikentymisestä

• tuomittiin ympäristörikkomuksesta ,

– ympäristöä oli turmeltu (veden samentuminen,

näyttönä valokuvat ja tarkastusmuistion

merkinnät)

– kokonaisuutena arvostellen teko vähäinen

– 14 päiväsakkoa

– 400 € vahingonkorvauksena naapurille

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

8


Tapaus 3 :Hämeenlinnan KO 29.10.2008

• Maa-ainesten liikaotto 50 000 m3

• III-luokan pohjavesialueella

• oikeus teki katselmuksen (rinnejyrkkyys,

kasvillisuuden kehitys, veden valumajäljet)

• toimitusjohtaja ja yhtiö tuomittiin ympäristön

turmelemisesta

– pohjaveden muodostumista vaarannettu

– 40 päiväsakkoa

– yhteisösakkoa 8000 €

– rikoshyötynä valtiolle 35 420 €

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

9


Tapaus 4a : Päijät-Hämeen KO 8.4.2011

• Maa-ainesten liika-otto 58 000 m3

• II-luokan pohjavesialueella (syvimmillään otto ulottui

lähelle pohjaveden pinnan rajaa)

• syytettynä 2 toimihenkilö ympäristön

turmelemista

• yhtiöltä vaadittiin rikoshyötyä

• kunta vaati vahingonkorvauksia ylimääräisestä

valvontatyöstä

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

10


Tapaus 4a jatkuu :

• kaikki syytteet hylättiin

- toimihenkilöt laiminlyöneet velvollisuutensa

- mahdollisuus pilaantumisen aiheuttavaan vahinkoon on

ollut olemassa

- ei näyttöä henkilöiden törkeästä huolimattomuudesta /

tahallisuudesta

• äänestyspäätös 2-2

• rikkomusasiana juttu oli vanhentunut

• kunnan vaatimukset jättiin tutkimatta

• valtiolle maksettavaksi oikeudenkäyntikulut

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

11


Tapaus 4b : Kouvolan HO 30.11.2011

• Syyttäjä ja ELY hakivat KO:n päätökseen

jatkovalituslupaa ja saivat sen

• HO:ssa järjestettiin suullinen pääkäsittely

• käsittelyratkaisut

- ELY:n rikoshyötyvaatimusta ei tutkittu

- syyttäjä sai laajentaa tekoaikaa ja esittää vaihtoehtoisen

syytteen

• riitaisia asioita olivat: huolimattomuuden aste,

aiheutettu ympäristömuutos, ottomäärät, soran hinta,

ennallistamiskustannukset

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

12


Tapaus 4b jatkuu :

• molemmat tuomittiin ympäristön

turmelemisesta

- valvontavelvollisuuden laiminlyönti törkeän huolimatonta

- toimittu vastoin maa-aineslupaa

- pohjaveden käyttömahdollisuuksia huononnettu ja

pohjavesi alueella tilapäisesti pilaantunut

- 60 ja 40 päiväsakkoa

• yhtiö rikoshyötynä valtiolle 69 000 €

• valtio vapautui oikeudenkäyntikuluista

• tuomitut hakeneet valituslupaa KKO:sta

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

13


Tapaus 5 : Päijät-Hämeen KO 17.8.2011

• Maa-ainesten liika-otto 40 000 m3

• I-luokan pohjavesialuetta

• valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

• syytettynä urakoitsija ja maa-ainesluvan haltija

ympäristön turmelemista

• erityispiirteinä: syytetyt erimielisiä yksityiskohdista

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

14


Tapaus 5 jatkuu

• molemmat tuomittiin ympäristön

turmelemisesta

- törkeää huolimattomuutta

- toimittu vastoin maa-aineslupaa

- vahingollisesti vaikutettu luontoon ja maisemakuvaan

- pohjavedelle ei katsottu aiheutuneen konkreettista vaaraa

- ei näyttöä öljyn varastoinnista

- varovaisesti arvioiden ottomäärä 20 000 m3

- 100 ja 75 päiväsakkoa

• rikoshyötynä valtiolle yhteensä 73 000 €

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

15


Tapaus 5b : Kouvolan HO 16.3.2012

• Tuomitut hakivat KO:n päätökseen

jatkovalituslupaa ja saivat sen

• HO:ssa järjestettiin suullinen pääkäsittely

• HO järjesti asiassa katselmuksen

• riitaisia asioita olivat: maisemahaitta, soran arvo

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

16


Tapaus 5b jatkuu :

• sakkojen osalta ei muutosta - tuomittiin

ympäristön turmelemisesta

– maisemakuva turmeltunut

– tahallisesti maa-aineksia otettu

• rikoshyödyn osalta yrittäjän rikoshyödyn

määrää alennettiin, koska selvitysten

perusteella ei voida suoraan laskea määrää

– syyttäjä ja syytetty esittänyt erilaisia arvioita

tuotantokustannuksista

– oikeus arvioi määrän

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

17


Tapaus 6 :Päijät-Hämeen KO 22.2.2011

• Jätevettä johdettiin viemäriverkostoon

– lupamääräyksen raja-arvot ylittyivät

– haittaa jäteveden puhdistamolle

• syytettynä toimitusjohtaja ja yhtiö

ympäristönsuojelulain rikkomisesta

ELY vaati lisäksi rangaistusta vakuuden

asettamisen laiminlyönnistä

– syyttäjä ei yhtynyt rangaistusvaatimukseen

• riitaisia asioita olivat: jäteveden määrä ja laatu

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

18


Tapaus 6 jatkuu:

• tuomittiin ympäristönsuojelulain rikkomisesta

20 päiväsakkoon

• ei näyttöä, että määrä olisi ollut 2 m3 suurempi

(syyttäjä katsoi määräksi 20 m3)

• ei näyttöä, että jätevedessä olisi ollut

fenolipitoisiä vesiä (viemäristä otetussa näytteestä ei

analysoitu fenolia)

• vakuuden asettamisen laiminlyönti

menettelyltään niin vähäinen, ettei

toimitusjohtaja syyllistynyt

ympäristönsuojelulain rikkomiseen

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

19


Tapaus 7 :Lahden KO 23.10.2009

• Ongelmajätteitä varastoitiin epäasiallisesti

– jätteitä suuri määrä, noin 80 t

– I-luokan pohjavesialuetta

– harjoitti ympäristölupavelvollista toimintaa

• syytettynä toimitusjohtaja, ympäristövastaava

ja yhtiö törkeästä ympäristön turmelemisesta

• rikoslaboratorio tutki astioiden sisällön

ympäristövaarallisuutta

– mittava näytteenotto

• poliisi takavarikoi salaa pois kuljetetun jäteerän

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

20


Tapaus 7 jatkuu

• toimitusjohtaja tuomittiin ympäristön

turmelemisesta 80 päiväsakkoon

– ei kokonaisuutena arvostellen törkeä

– varastossa tehty joitakin uudistamistoimenpiteitä

• ympäristövastaavan osalta syyte hylättiin

– ei näyttöä sellaisesta asemasta, että olisi vastuussa jätteiden

varastoinnista

• yhteisösakkovaatimus hylättiin

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

21


Tapaus 7b : Kouvolan HO 5.8.2010

• syyttäjä ja ELY valittivat KO:n tuomiosta

– vaadittiin rangaistuksen koventamista

– yhteisösakon määräämistä

• HO järjesti asiassa pääkäsittelyn

• Yhtiö tuomittiin 10 000 € sakkoon

• toimitusjohtajan rangaistusta ei syytä koventaa

- rangaistus on oikeudenmukainen

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

22


Tapaus 8 : Päijät-Hämeen KO 8.12.2010

• Laitos toiminut ympäristöluvan vastaisesti:

– tehdasyksikön toiminta aloitettu ilman lupaa

– uuden kattilalaitoksen toiminta aloitettu ilman lupaa

– vanhoissa kattilalaitoksissa päästöylitykset

• syytettynä johtoa ja yhtiö ympäristön

turmelemisesta

• ympäristön kannalta:

– ilmansuojelukysymys: hiukkaspäästöt

– pohjavedensuojelukysymys: öljyn varastointi

• asiaan liittyi merkittäviä taloudellisia intressejä

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

23


Tapaus 8 jatkuu

• Asetelmasta:

– laitoksen johto myönsi, että toiminnat aloitettu ilman lupaa ja

siten johto syyllistynyt ympäristörikkomukseen

– ilman lupaa toiminen johtui lupaviranomaisen hitaasta

toiminnasta

• Rikoshyödyn asetelmasta:

- syyttäjä: laitonta hyötyä saatu

• tuotteiden myynnistä

• energian myynnistä

• investoinnin lykkääntymisen korkosäästöstä

- yhtiö: toiminta ollut tappiollista – hyötyä ei saatu

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

24


Tapaus 8 jatkuu

• johto tuomittiin kolmesta teosta

ympäristörikkomukseen

– vanhojen kattiloiden osalta savukaasut ovat pilanneet

ympäristöä, mutta kokonaisuutena arvostellen tekoa pidettävä

vähäisenä

– uuden kattilan osalta ylitys ei ole niin merkittävä, että olisi

pidettävä ympäristön turmelemisena

– pohjavesimääräyksen laiminlyönti ei ollut rikoksena arvioita

rikkominen

– päiväsakkoja 20, 50 ja 50

• yhteisösakkovaatimus ja rikoshyötyvaatimus

hylättiin

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

25


Tapaus 8b : Kouvolan HO 31.11.2011

• syyttäjä ja ELY valittivat KO:n tuomiosta

– vaadittiin rangaistuksen koventamista

– yhteisösakon määräämistä

– rikoshyödyn menettämistä

ELY vaati lisäksi rangaistusta pohjavesien

suojelua koskeva määräyksen laiminlyönnistä

– syyttäjä ei yhtynyt rangaistusvaatimukseen

• HO järjesti asiassa valmisteluistunnon ja

pääkäsittelyn

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

26


Tapaus 8b jatkuu

• johto tuomittiin yhdestä teosta

ympäristörikkomukseen ja kahdesta teosta

ympäristön turmelemiseen

– päiväsakkoja 50, 50, 50

ELY vaatimus pohjavesien suojelua koskeva

määräyksen laiminlyönnistä ei menestynyt

– ei näyttöä öljyn varastoinnista

• yhteisösakkoa 15 000 €

• rikoshyötynä valtiolla 248 764 €

• tuomitut hakeneet valituslupaa KKO:sta

HÄMEEN ELY, Kari Leinonen, ympäristönsuojeluyksikkö 3.4.2012

27

More magazines by this user
Similar magazines