ja kehittämissuunnitelma 2013-14 - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

ja kehittämissuunnitelma 2013-14 - Hämeenlinna

Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 1/14

12.9.2013

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2013-14

Koulu: Luolajan koulu

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KÄSITTELY

Opettajien kokouksessa: 3.9.2013

Oppilaskunnan kokouksessa: 17.9.2013

Vanhempainyhdistyksen kokouksessa: 11.9.2013

Koulun työaika lukuvuonna 2013-14

LUKUVUOSI 2013–2014

Syyslukukausi 2013 (90 työpäivää)

12.8.2013 (ma) koulu alkaa

14.–20.10.2013 (ma-su, vko 42) syysloma

21.12.2013 (la) viimeinen koulupäivä

22.12.2013–1.1.2014 (su-ke) joulun ajan vapaa

Kevätlukukausi 2014 (97 työpäivää)

2.1.2014 (to) koulu alkaa

24.2.–2.3.2014 (ma-su, vko 9) talviloma

18.–21.4.2014 (pe-ma) pääsiäisloma

2.5.2014 (pe) vapun jälkeinen vapaapäivä

31.5.2014 (la) lukuvuosi päättyy

1. KOULUN KEHITTÄMIS- JA

ARVIOINTISUUNNITELMA

1.1. Koulun kehittämissuunnitelma

Luolajan koulussa toimivat tulevaisuudessakin motivoituneet oppilaat ja opettajat!

Oppilas on toiminnan keskiössä. Koulussa on ilo olla ja koulu tunnistaa oman tärkeän roolinsa

oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tukemisessa.

Tulevien vuosien aikana haluamme kehittää kokonaisvaltaisesti koulumme toimintaa ja

toiminnan olosuhteita.

Kansainvälisyystiimin kehittämissuunnitelma

Kansainvälisyystiimi jatkaa aktiivista linjaansa Luolajan koulun kansainvälisyyden


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 2/14

12.9.2013

kehittämisessä. Koulussa 5-luokkalaisilla alkaneen Let´s meet people from another countryprojektia

laajennetaan siten, että useampi luokka pääsee toimintaan mukaan.

Yhteistyökumppania etsitään eurooppalaisen eTwinning-hankkeen kautta.

Kansainvälisyystiimin tavoitteena edelleen on koulun pääseminen mukaan Comeniushankkeeseen

lukuvuonna 2014-2015.

Kansainvälisyystiimin jäsenet seuraavat aktiivisesti kansainvälisyyteen ja

monikulttuurisuuteen liittyvää julkista keskustelua ja mahdollisuuksien mukaan osallistuvat

kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyviin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Tavoitteena pitää koulun oppilaat ja henkilökunta tietoisina em. aiheisiin liittyvistä

aihepiireistä.

Oppilaille suunnattua kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatusta jatketaan yhteistyössä

erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja vähemmistöryhmien kanssa. Tavoitteena on löytää

toimintamuotoja, joissa oppilaiden rooli on perinteisiä kouluvierailuja aktiivisempi.

Kansainvälisyystiimi haluaa toimia yhteistyössä vanhempien kanssa. Tämä konkretisoituu

siten, että tiimi haastaa vanhemmat tuomaan julki omia kontaktejaan ja ideoitaan

kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatukseen liittyen esim. Wilman kautta.

Oppimisympäristötiimin kehittämissuunnitelma 2013-2016

Oppimisen ja opettamisen perustana on turvallinen ja hyvinvoiva fyysinen, psyykkinen ja

sosiaalinen oppimisympäristö. Kannustavalla, suvaitsevalla, oikeudenmukaisella sekä toista

kunnioittavalla käytöksellä luomme edellytyksiä koko koulun hyvinvoinnille.

Tiimimme tavoitteena on parantaa oppilaitoksemme turvallisuutta yhdessä eri sidosryhmien

kanssa toimivaksi arjen malliksi. Korostamme toiminnassamme turvallista, välittävää ja

kasvua tukevaa oppimisympäristöä.Haluamme jatkossakin Luolajan koulun olevan kyläkoulu

keskellä kaupunkia.

Seuraamme arjen sujuvuutta ja erityisesti liikenneturvallisuutta. Koulumme laajentuessa

esiopetusryhmän verran, on saattoliikenne kasvanut huomattavasti. Pyrimme mm.

tiedottamalla vähentämään turmien riskiä.

Koulumme peruskorjausparannus on lähitulevaisuudessa ajankohtainen. Tiimimme yhdeksi

mielenkiintoiseksi tehtävänkuvaksi nousee tämän seikan huomioiminen ja mahdollisuus olla

kehittämässä kouluamme eri sidosryhmien kanssa.

Kestävän hyvinvoinnin tiimin kehittämissuunnitelma 2013-2016

Painotamme toiminnassamme työhyvinvoinnin merkitystä arjen koulutyössä. Koulumme

kestävän kehityksen suunnitelma on laadittu tukemaan kouluyhteisön hyvinvointia:

Kestävä kehitys

Koulumme opetussuunnitelman mukaan pyrkimyksenä on saada kestävä kehitys osaksi koulun

arkea (koulukohtainen OPS, liite 3).

Kestävän kehityksen suunnitelmassamme on kolme päätavoitetta. Ensimmäinen, materiaalin

säästäminen ja kierrätys, on jo pitkälti toteutunut ja tullut osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Toinen tavoite, sähkön ja veden kulutuksen säästäminen toteutuu vaatien säännöllistä

seurantaa ja asian esille nostamista.

Kolmas tavoite, kouluyhteisön hyvinvointi, osana kestävää kehitystä sisältää sekä psyykkisen

että fyysisen ympäristön.

Koulussamme on käytössä Kiva-koulu -ohjelma kiusaamisen ehkäisemiseksi. Koulun säännöt

ohjaavat ottamaan toiset ja ympäristön huomioon. Koulumme kaunis luontoympäristö pyritään


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 3/14

12.9.2013

säilyttämään vahingoittumattomana. Jokakeväinen ympäristöpäivä on osa tätä toimintaa.

Koulun sisätilat pyritään pitämään siisteinä. Oppilaita ohjataan huolehtimaan koulutavaroista

ja henkilökohtaisista varusteista. Hyvät tavat, toisen huomioon ottaminen, opiskeluympäristön

arvostaminen luovat myönteisen ja opiskelua tukevan kasvuympäristön. Kestävän kehityksen

suunnitelman toteutumista em. tavoitteiden osalta tulee arvioida vähintään vuosittain.

Edellä mainitun suunnitelman toteuttamisen lisäksi järjestämme yhteisöllisyyttä lisääviä

tapahtumia.

Vanhemmat osallistuvat koulun kehittämiseen vanhempainilloissa, vanhempainyhdistyksen

kautta sekä antamalla palautetta koulun toiminnasta.

1.2. Suunnitelma tavoitteiden saavuttamisen etenemisestä,

mittaamisesta ja arvioinnista

Koulun taso

Lukuvuosittain toteutettava asiakastyytyväisyyskysely ja sen tulokset ovat mitä parhain tapa

mitata ja arvioida koulun kehittämistoimintaa. Lisäksi Opetuspalveluiden mittareiden (kohta

1.4) tulokset osaltaan kuvaavat koulumme tavoitteiden saavuttamista.

Kansainvälisyystiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Kansainvälisyystiimin tavoite on järjestää lukuvuosittain kolme kansainvälisyyteen- ja

monikulttuurisuusuuteen liittyvää tapahtumaa, jotka kytkeytyvät luontevasti koulun toimintaan

ja kalenterivuoteen. On ajateltu, että nämä tapahtumat suunnitellaan eurooppalaisten kielten

päivän, halloweenin ja ystävänpäivän teemoihin lomittuen. Koulun toimintaan lomittumisella

tarkoitetaan tässä myös sitä, että mahdollisten vierailijoiden, henkilökunnan ja oppilaiden

työskentely suunnataan toteutuspäivinä aiheen pariin osan koulupäivän ajaksi.

Let´s meet people from another country-projekti eurooppalaisen eTwinning-hankkeen kautta

on aloitettu viime lukuvuonna yhden luokan osalta (6. lk) ja sitä pyritään laajentamaan

oppilaiden kielitaidon kasvaessa painottaen koulun vanhimpien oppilaiden eTwinningkontakteja

(vähitellen vuorossa 5. ja 4. luokka). Kansainvälisyystiimin tavoitteena edelleen on

koulun pääseminen mukaan Comenius-hankkeeseen lukuvuonna 2014-2015. Koska Luolajan

koulu on Comenius-hanketta ajatellen melko pieni kouluyksikkö, pyritään asiassa yhdistämään

voimavaroja jonkin lähikoulun kanssa.

Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustiimin tavoitteiden saavuttamista ja etenemisestä

arvioidaan lukuvuosittain kohtaan 1.4. kirjatun arviointisuunnitelman mukaisesti.

Oppimisympäristötiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Tiimimme tavoitteena on parantaa oppilaitoksemme turvallisuutta yhdessä eri sidosryhmien

kanssa toimivaksi arjen malliksi. Korostamme toiminnassamme turvallista, välittävää ja

kasvua tukevaa oppimisympäristöä laajentaen sitä myös koulun ulkopuolelle. Vuosittaisten

pelastautumisharjoitusten myötä mittaamme koulun ja koululaisten turvataitoja.

Kestävän hyvinvoinnin tiimin suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Tavoitteena on viihtyisä ja siisti oppimisympäristö, jossa on ilo opiskella ja toimia

yhteisöllisesti.

Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi toimitaan vuosittain seuraavasti:

- Koulun tilojen ja tavaroiden järjestyksestä huolehditaan päivittäin. Toukokuussa on


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 4/14

12.9.2013

koulualueen siivous- ja löytötavarapäivä.

- Sähkön- ja vedenkulutusta verrataan edellisvuoteen kerran lukuvuodessa.

- Tapakasvatus on jokapäiväistä. Lisäksi järjestetään syyslukukaudella teemapäivä, joka

sisältää tapakasvatusta.

- Kiva-ohjelman toteutumista seurataan tiimissä ja tarvittaessa otetaan asia esille

opettajakokouksessa.

Vanhemmille lähetetään arviointikysely koulun toiminnasta huhtikuun lopulla.

Syyskaudella järjestetään opettajien yhteisöllisyysmatka, koko henkilökunnan pikkujoulu ja

joulukahvit. Kevätkaudella kokoonnutaan vähintään kerran yhteisöllisesti ja juodaan

kevätkahvit viimeisellä kouluviikolla.

Tavoitteiden saavuttamisen etenemistä seurataan palautekeskusteluin, vertaamalla tilannetta

edellisvuotiseen ja arviointikyselyin.

1.3. Arviointi koulun toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta

lukuvuotena 2012-13.

Lukuvuosi 2012–13 oli perusilmeeltään onnistunut ja työntäyteinen. Lukuvuoden aikana

tehtiin monia pieniä koulun kuntoa kohentaneita parannustöitä, lisäksi valmistauduimme

esiopetusryhmän vastaanottamiseen. Kasvatuskumppanuuden ja kolmiportaisen tuen

jalkauttamisessa koulun arkeen onnistuimme hyvin.

- Maahanmuuttajaopetuksessa olemme pyrkineet käyttämään kaiken koululle osoitetun

resurssin mamu-oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseen.

- Koulun johtamisesta on edelleen kehitetty jaetun johtamisen suuntaan. Otimme suuria

kehitysaskeleita tiimityöskentelyssä.

- Olemme kiinnittäneet huomiota resurssien puitteissa oppilaan tuen ja oppilashuollon

kehittämiseen.

- Lukuvuoden 2013-13 toimintasuunnitelmassa esitetyissä kehittämishankkeissa olemme

onnistuneet hyvin.

Kansainvälisyystiimin arviointia lukuvuodesta 2012-2013

Kansainvälisyystiimi oli asettanut tavoitteikseen Luolajan koulun kansainvälisyyden, yleisen

suvaitsevaisuuden ja ihmisten välisen tasa-arvoisuuden esillenostamisen. Ko. lukuvuotena

teemoja lähestyttiin etupäässä erilaisten vierailujen ja teemapäivien kautta.

The Day of European languages 9.10.2012 aloitti teemapäivien sarjan. Kaikki oppilaat

osallistuivat opettajien vetämiin pajoihin, joissa leikittiin, laulettiin ja näyteltiin. 2.11.2012

koulullamme vieraili kaksi romaninaista, jotka kertoivat omasta kulttuuristaan 3.-6. luokan

oppilaille. 11.12.2012 saimme vieraaksemme maahanmuuttajia, jotka opiskelevat Vanajaveden

opistossa suomen kieltä. Yhteisten laulujen ja oppitunneille osallistumisen kautta koulumme

oppilaat saivat mahdollisuuden kohdata ihmisiä ympäri maailmaa.

Kevätlukukauden aluksi koulullamme vieraili venäläinen delegaatio. johon kuului kolme

opettajaa. Oppilaamme esittivät vieraille musiikkipitoista ohjelmaa ja osallistuivat myös

koulun esittelyyn. 14.3.2013 englantilainen Joyce Wylde tuli vieraaksemme ja 5.-6.luokan

oppilailla oli mahdollisuus keskustella hänen kanssaan eri teemoista. Hämeenlinnassa vaihtooppilasvuottaan

viettävä kalifornialainen Connor Alston kävi kertomassa itsestään, omasta

maastaan ja harrastuksistaan 4.-6.-luokkalaisille 21.3.-22.3.2012.

Koulumme, etupäässä 5. luokka, on osallistunut ”Let´s meet pupils from another country”-

projektiin saksalaisen yhteistyökoulun kanssa. Kansainvälisyystiimi on etsinyt toisellekin

luokalle yhteistyökumppania eurooppalaisen eTwinning -hankkeen kautta tavoitteena


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 5/14

12.9.2013

yhteistyön alkaminen syksyllä 2013.

Kansainvälisyystiimin toiminta on ollut hyvä alku kansainvälisyys- ja

monikulttuurisuuskasvatukselle. Oppilaat ovat saaneet kokemuksia kohtaamisista erilaisten

ihmisten kanssa. Jatkossa kansainvälisyystiimin tulee toiminnassaan pyrkiä lisäämään

oppilaiden roolia aktiivisina toimijoina nyt, kun vierailujen kautta on tutustuttu eri

kulttuureihin. Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskasvatus on tänä lukuvuonna toteutettu

koulun ulkopuolisin vierailijavoimin. Jatkossa pyrimme hyödyntämään enemmän omien

oppilaidemme ja heidän perheidensä tarjoamaa tietoa ja kontakteja.

Oppimisympäristötiimin arviointia lukuvuodesta 2012-2013

Tiimiimme kuuluu sekä Tekmen edustaja että koulun kaksi opettajaa. Tiimi kokoontuu

säännöllisin väliajoin pohtimaan ja keskustelemaan ajankohtaisista turvallisuusasioista,

järjestäen mm. kerran lukuvuodessa pelastautumisharjoituksen sekä seuraa arjen sujuvuutta ja

erityisesti turvallisuutta päivittäin. Olemme puuttuneet välittömästi havaittuihin tiimillemme

kuuluviin asioihin.

Yhteistyö vanhempien kanssa on ollut joustavaa ja rakentavaa.

Korostamme toiminnassamme turvallista, välittävää ja kasvua tukevaa oppimisympäristöä.

Olemme onnistuneesti laajentaneet oppimisympäristöä koulumme ulkopuolelle, käyttäen

liikuntahallien palveluita, tutustuen lähipäiväkotien toimintaan sekä kulkien lähiluonnossa.

Kestävän hyvinvoinnin tiimin arviointia lukuvuodesta 2012-2013

- Tiimin toiminta koulun tilojen ja välineiden siistimiseksi ja järjestämiseksi alkoi yhteisesti

opettajien johdolla ja tekemänä.

Tätä toimintaa pitää jatkaa ja tehdä siitä jokapäiväistä. Oppilaat pitäisi saada mukaan.

- Tapakasvatukseen paneuduttiin teemapäivänä. Tapakasvatuksen tulisi olla jatkuvaa ja

esimerkillistä.

- Vanhempainillan tiimiesittely onnistui hyvin.

- Tiimi on pitänyt KIVA-asiaa esillä. Resurssiopettaja on pitänyt luokille KIVA-tunteja.

- Yhteisöllisyyden lisäämiseksi teimme matkan Tallinnaan syyskuussa. Siivouspäivän jälkeen

kävimme talkoopizzalla.

- Joulukuussa meillä oli koko henkilökunnan pikkujoulu ja joulukahvit.

- Vanhempain aktivoimiseksi laadimme kyselyn koulun tämän vuoden toiminnasta.

- Keväällä oli ulkoalueiden siivouspäivä ja löytötavaratori järjestettiin runsaan

löytötavaramäärän vähentämiseksi.

Asiakastyytyväisyyskysely

Asiakas- ja yhteistyösuhteita olemme yhteisönä kehittäneet päämäärätietoisesti. Erityisesti

olemme panostaneet lapsen kohtaamiseen ja yhteistyöhön kotien kanssa.

Opetuspalveluiden tavoitteissa on asetettu asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi 4,0 (hyvä).

Luolajan koulun keskiarvo asiakastyytyväisyysmittarin osa-alueilla oli 4,0, joten tämän

mittarin mukaan olemme saavuttaneet tavoitteemme.

Oppilaat ja huoltajat (yhteensä 113 vastausta) arvioivat viisiportaisella (5 = täysin samaa

mieltä – 1 = täysin eri mieltä) asteikolla koulun toimintaa asiakastyytyväisyyskyselyssä

seuraavasti:

- Olen tyytyväinen koulun toimintaan 4,1

- Henkilökunta osaa asiansa 4,2

- Tilat ovat toimivat 3,7

- Saan tarpeeksi tietoa kouluun liittyvistä asioista 4,2

- Voin vaikuttaa koulun toimintaan 3,5 (huoltajat 3,9)

- Yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa 4,2 (huoltajat 4,5)

- Koulussa on kannustava ja reilu työskentelyilmapiiri 3,9 (huoltajat 4,2).


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 6/14

12.9.2013

Tuloksia vanhemmille tehdystä kyselystä (huhtikuu 2013):

Huoltajat vastasivat Luolajan koulun toiminta- ja kehittämissuunnitelmaa koskevaan kyselyyn,

mikä käsitteli lukuvuoden arviointia. Tulosten perusteella huoltajat olivat varsin tyytyväisiä

koulun tiedottamiseen. Wilma on vakiinnuttanut paikkansa kodin ja koulun viestintävälineenä.

Wilmaa hyödynnettiin mm. poissaolojen, kokeiden, teemapäivien ja liikunta-aikataulujen

tiimoilta. Kasvunkeskustelut koettiin hyödyllisiksi, vastuu keskusteluiden onnistumisesta on

sekä opettajan että huoltajan. Koulun yhteistä vanhempainiltaa toivottiin erinäisistä aiheista ja

tähän toiveeseen koulu vastannee yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Vanhemmat

toivoivat, että koulun tapakasvatuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota positiiviseen

keskustelukulttuuriin, toista kunnioittavaan ja huomioonottavaan käytökseen ja yleisesti hyviin

käytöstapoihin eri arjen tilanteissa. Vapaassa palauteosiossa koulun työntekijät saivat kiitosta

hyvästä työstä, koulun mukavasta tunnelmasta ja Wilman ahkerasta käytöstä.

Parannusehdotuksia tuli muun muassa välituntitoimintaan, pienempiin luokkakokoihin ja

koetiedottamiseen liittyen.

Oppilashuolto

Koulullamme on selkeä oppilashuollon malli (Luolajan koulun käsikirja). Kuluneen

lukuvuoden aikana Luolajan OHR työskenteli lähes muuttumattomassa kokoonpanossa, uusi

terveydenhoitaja pääsi sujuvasti mukaan työskentelyyn. Asiat tulivat hoidettua, osa

kasvatuskumppanuutta korostaen matalalla profiililla.

Moniammatiilinen ryhmämme kehittyi asiantuntijuuden jakamisessa, toivottavasti jatkossa

löydämme aikaa enemmänkin yhteisille keskusteluille. Kokouksia oli noin kerran kuussa,

tarvittaessa pidettiin lisäpalavereja. OHR-työskentelyn ulkopuolella pyrittiin pitämään asiat,

jotka pystyttiin viemään eteenpäin perheiden, erityisopettajan ja luokanopettajan yhteisten

keskustelujen puitteissa.

OHR puuttui opettajien avustuksella myös oppimisvaikeuksien lisäksi käytösasioihin. Tämä

tehtiin, jotta tulevaisuus oppilaan/oppilaiden, perheen/perheiden ja henkilökunnan kannalta

olisi hyvinvoinnin ja yhteisten normien noudattamisen kannalta hyvä. Oppilashuollon tehtävä

on myös yhdessä perheiden kanssa arvioida kehitystä.

Oppilaskunnan toiminta

Oppilaskunnan hallitus eli oppis muodostuu 2.-6. luokan oppilaista. Jokainen luokka äänestää

hallitukseen yksivuotiskaudeksi yhden tyttö- ja poikaedustajan oppilaskuntaan haluavista

oppilaista. Oppiksen hallituksesta valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja on 5.-6.

luokan edustaja.

Oppis kokoontuu lähes viikoittain. Kokouksissa on aina oppilaskunnasta vastaava opettaja

paikalla.

Oppiksen jäsenet käsittelevät kokouksissaan aktiivisesti koulun toiminnassa esiin tulleita

toiveita ja haasteita sekä järjestävät erilaisia tapahtumia.

Lukuvuonna 2012-13 Oppis järjesti mm.

- Kyky-päivän, jossa halukkaat oppilaat esittivät taitojaan. Vanhempainyhdistys sponsoroi

esiintyjille palkinnot.

- V-päivän, jossa esitettiin oppilaiden kysymyksiä koulun henkilökunnalle.

- Heijastimen ja valojen käyttöön liittyvän tempauksen.

- Tavaranvaihtotorin

- Harrastepäivän

- Ministadionvuorot

- Lähetti edustajansa kaupungin nuorisotoimen järjestämään yhteiseen oppilaskuntien

tapaamiseen.


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 7/14

12.9.2013

Kerhotoiminta

Koulumme kerhot ovat toimineet oppimisympäristöjen rikastajina ja laventajina.

Kerhotarjottimelta olemme kyenneet tarjoamaan monipuolisia vaihtoehtoja niin, että jokainen

on voinut löytää sieltä mieleistänsä tekemistä ja saaneet onnistumisen kokemuksia. Kerhot

ovat täydentäneet ja tukeneet hyvin normaalia koulunkäyntiä.

Syksyn 2012 kerhot (kerhojen kesto 8 tuntia, viisi kertaa):

- Tyttöjen palloilupainotteinen liikuntakerho 4.-6.lk, Hanna Savijoki. 23.8.–20.9.2012

- Retkeilykerho 2.-4.lk, Jari Heikkilä. 23.8.–20.9.2012

- Kielisuihkutus toiselle luokalle, Tatiana Stålhammar. 6.9.–1.11.2012 (4 h)

- TN-nikkarikerho 4.-6.lk tytöt ja pojat, Ismo Aho. 27.9.–1.11.2012

- Kuviskerho 3.-6.lk, Irmeli Kunnas. 27.9.–1.11.2012

- Englannin kielen keskustelukerho 5.-6.lk, Tatiana Stålhammar. 8.11.–13.12.2012

- Elektroniikkakerho 5.-6.lk pojat, Jari Heikkilä. 8.11.–13.12.2012

Kevään 2013 kerhot (kerhojen kesto 8 tuntia, viisi kertaa):

- Kuviskerho 2.-6. luokat, Irmeli Kunnas. 10.1.–7.2.2013

- Käsityö- ja askartelukerho 3.-6.lk, Kaisu Saksio-Kaartinen. 10.1.–7.2.2013

- Liikuntakerho 5.-6. luokan pojat, Jari Heikkilä. 14.2–21.3.2013

- Venäjän kielen kerho koululaisille 3.-6.lk, Tatiana Stålhammar. 14.2–21.3.2013

- Musiikkikerho 3.-6. luokat, Saija Virta. 4.4–2.5.2013

- Mediakerho, 4.-6.luokkalaiset tytöt ja pojat, Ismo Aho. 4.4–2.5.2013

- EN-kielisuihkutus toiselle luokalle, Tatiana Stålhammar. 4.4.–16.5.2013 (3 h)

Yhteistyö eri tahojen kanssa

- Toiminta Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa on ollut luontevaa. Päivänavausten

lisäksi olemme laatineet pääsiäishartauden ja joulukirkon ohjelman seurakunnan

työntekijöiden kanssa.

- Liikuntahallit Oy:n tiloja on käytetty säännöllisesti pienehkön liikuntasalin tukena.

- Alemmat luokat ovat hyödyntäneet tänäkin vuonna ARXin tarjontaa.

- Taidemuseo tarjoaa monipuolista ohjelmaa kouluille.

- Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö toteutui Jukolan esiopetusryhmän kanssa

vierailemalla vuoroin päiväkodissa ja koulussa. Yhteistyö onnistui hyvin, koska ryhmien

opettajat tuntevat toisensa ennestään ja toiminta on jatkunut useamman vuoden.

- Edellä mainittujen lisäksi yhteistyökumppaneinamme ovat olleet mm. Sibeliusopisto,

Kaupunginorkesteri ja 4h-kerho.

- Yritysyhteistyö vaatii kehittämistä ja kummankin osapuolen sitoutumista.

Kehittämishankkeet

- Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehitystyö jatkui Luolajassa. Erityisesti

kosketustaulut ja opetuspalveluiden tason uudistukset (AD ja sähköinen oppimateriaali) olivat

tervetulleita.

- Yhteisöllisyyttä tuimme koko yhteisön voimin. Oppilaiden yhteisöllisyyden tunnetta ja hyviä

käyttäytymistapoja meidän tulee tukea jatkossa Luolajan koulun käsikirjaa hyödyntäen.

- KiVa-ohjelman jalkauttaminen koulun jatkuu edelleen.

- Osaamisen kehittäminen laaja-alaisesti on tarkoittanut meille mm. kahden opettajan

osallistumista kasvatuskumppanuuskoulutukseen.

- Kodin ja koulun yhteistyön kehittämisessä otimme yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa

suuria kehitysaskeleita.

Tiedottaminen


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 8/14

12.9.2013

Koulun viralliset tiedottamisväylät ovat koulun kotisivu ja Wilma. Koulu tiedottaa koteihin

myös ”paperitiedotteilla”, koska kaikki vanhemmat eivät vielä käytä sähköisiä välineitä.

Opettajat tiedottavat koteihin Wilmalla. Puhelinkeskustelut toimivat akuuteissa ja

tärkeimmissä nopeaa tiedotusta vaativissa asioissa. Reissuvihkot ovat myös vielä käytössä

alaluokilla.

Rehtorilta opettajille suuntautuva tiedotus toimii hyvin sähköpostin, ilmoitustaulun ja

henkilökohtaisen kontaktin kautta. Kokoukset toimivat tärkeänä tiedotuskanavana.

Kokousmuistiot ovat nähtävissä opettajainhuoneen ilmoitustaululla.

Tiedottaminen toimi kaiken kaikkiaan hyvin. Henkilökunnan toivotaan tarkkailevan

ilmoitustaulua ja kysyvän ollessaan epätietoisia asioista.

Esikouluryhmän edustaja osallistuu kokouksiin ainakin silloin, kun käsitellään myös heitä

koskevia asioita. Esikouluhenkilöstöllä on oma ilmoitusalueensa heidän omissa tiloissaan.

1.4. Arviointisuunnitelma lukuvuodelle 2013-14

Koulun arviointisuunnitelma

Haluamme edelleen painottaa toiminnassamme työhyvinvoinnin merkitystä arjen koulutyössä.

”Opettajan on kiva tulla töihin ja opettajainhuoneessa viihtyy…”

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen on edelleen tavoiteltava päämäärä.

Koulutuksen merkitys ja koulun sisäinen vertaistuki korostuvat tavoitteen saavuttamisessa.

Arvioimme kolmea esiin nostamaamme kehittämiskohdetta:

1. Kansainvälisyys,

2. Turvallinen, välittävä ja kasvua tukeva oppimisympäristö ja

3. Kestävä kehitys.

Lisäksi arvioimme seuraavia kehittämisalueita (osa sisältyy myös ed. kohtiin):

- Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen

- Yhteisöllisyys (työhyvinvoinnin kehittäminen), ”Luolajan koulun käsikirja

- KiVa-kouluohjelman jalkauttaminen koulun arkeen (KiVa-tiimin toiminta)

- Osaamisen kehittäminen laaja-alaisesti

- Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen

- Päivärytmin arvioiminen (uusi väljempi, oppilaiden ja opettajien jaksamista tukeva

päivärytmi)

Edellä esitettyjen alueiden arviointi tapahtuu koulun sisäisellä arviointilomakkeella,

opetuspalveluiden

asiakastyytyväisyyskyselyn kautta sekä arviointi- ja kehityskeskusteluiden perusteella.

Palvelusopimuksesta nouseva teema: ”Lapsen ja nuoren hyvä päivä”

Opetuspalveluiden tavoitteet ja mittarit, jotka koskettavat Luolajan koulua:

1. Asiakastyytyväisyys on hyvä, tavoite 4,0

2. Hyvinvoivat oppilaat

3. Henkilöstön työhyvinvointi Hämeenlinnan kaupungin parhaassa neljänneksessä

4. Oppimistulokset valtakunnan keskiarvoa paremmat

1. Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain maaliskuussa

2. Kouluterveyskysely, laaja terveystarkastus tai muu hyvinvointimittari

3. Työhyvinvointikysely

4. Välineaineiden mittaukset 6. vuosiluokalla


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 9/14

12.9.2013

Kansainvälisyystiimin arviointisuunnitelma lukuvuodelle 2013-2014

Kansainvälisyystiimi arvioi omaa toimintaansa ja sen vaikuttavuutta havainnoimalla oppilaita

ja keskustelemalla tapahtumista/toiminnastaan koulun muun henkilökunnan kanssa

järjestämiensä tapahtumien yhteydessä ja niiden jälkeen. Luokanopettajia myös pyydetään

välittämään oppilailta saatua välitöntä palautetta kansainvälisyystiimille.

Oppimisympäristön arviointisuunnitelma lukuvuodelle 2013-2014

Oppimisympäristötiimin tehtävänkuva rakentuu pitkälle viime lukuvuoden aikana jäsentyneille

asioille. Tavoitteemme kulmakivenä on lapsen turvallinen ja sujuva arki. Tärkeää on

käyttäjäpalveluiden säilyminen vähintäänkin nykyisellä tasolla. Koemme heidät tärkeiksi niin

turvallisen oppimisympäristön tekijöinä kuin tasa-arvoisina oheiskasvattajina.

Päivähoidon ja koulun välinen yhteistyö tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita,

kun kouluumme rantautuu esiopetusryhmä. Mahdollisuuksina näemme uudet tilat,

lisääntyneen henkilökunnan sekä yhteistyön moninaisuuden. Haasteeksi saattaa nousta

liikenteen kasvusta johtuvat vaaratilanteet, tilojen yhteiskäytön pelisääntöjen rantautuminen

toimivaksi arjen kokonaisuudeksi. Koulualueellamme on tehty muutostöitä, jonka johdosta

pelastautumissuunnitelman päivittäminen on myös yksi tärkeä tehtävämme.

Järjestämme syyslukukaudella liikenneturvallisuusviikon (37) yhdessä koulumme

oppilastoimikunnan kanssa Liikenneturvallisuusviikko huipentuu Autoliiton kanssa

järjestettävään valtakunnalliseen Fillarikisaan pe 13.9.2013.

Kestävän hyvinvoinnin tiimin arviointisuunnitelma lukuvuodelle 2013-2014

Tämän lukuvuoden arviointitulosten perusteella tiimin toiminta jatkuu samojen teemojen

pohjalta. TOKEn tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvä päivä. Tästä lähtökohdasta painotamme

seuraavia osa-alueita:

- Työyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä arvioidaan vuosittaisella

työhyvinvointikyselyllä.

- Kestävän kehityksen suunnitelman toteutumista pidemmällä aikavälillä arvioidaan

havainnoiden, keskustellen, mittaamalla (esim. vedenkulutus) sekä

asiakastyytyväisyyskyselyllä.

- Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan asiakastyytyväisyyskyselyllä ja koulun omalla

vanhemmille suunnatulla kyselyllä.

2. KOULUN TOIMINTAKULTTUURI

2.1. Hallintorakenteet

Koulun johtamista kehitetään edelleen jaetun johtamisen suuntaan.

Luolajan koulun johtoryhmän muodostaa rehtori ja vararehtori. Heillä on tukenaan koko

työyhteisö. Suunnittelu tapahtuu johtoryhmässä, koko henkilöstön yhteisvoimin ja tiimeissä.

Tiimityön kehittäminen on painopistealueemme myös lukuvuonna 201314.

Koulumme tiimit lukuvuonna 201314:

- Kansainvälisyystiimi (Hille Halminen pj., Leila Saros ja Tatiana Stålhammar)

- Oppimisympäristötiimi (Jari Heikkilä pj., Hanna Savijoki ja talonmies Ismo Jousiaho)

- Kestävän hyvinvoinnin tiimi (Irmeli Kunnas pj., Kaisu Saksio-Kaartinen ja

lastentarhanopettaja Sari Eiste)

Vastuualueet:

Irmeli Kunnas – musiikkiesitykset, seurakunnan yhdyshenkilö


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 10/14

12.9.2013

Hanna Savijoki – oppilaskunnan ohjaava opettaja

Jari Heikkilä – kerhotoiminnan yhdyshenkilö, liikunnan yhdysope, KiVa-tiimin pj.

Hille Halminen, Leila Saros ja Hanna Savijoki – KiVa-tiimin jäsenet

Ismo Aho – ATK-vastaava, kerhotoiminnan yhdyshenkilö

Vararehtorin tehtäväkuva:

- Mukana aluejohtoryhmässä

- korvaa rehtorin tämän poissa ollessa

- koulun johtoryhmän jäsen

- Primuksesta ja koulun kotisivuista vastaaminen (yhdessä rehtorin kanssa)

- KiVa-tiimin puheenjohtaja

- rehtorin kanssa sovitut tiedotustehtävät

Vuosikello

Opettajakokoukset tiistaisin klo 14.15-15.30: 20.8.13, 3.9.13, 17.9.13, 22.10.13, 19.11.13,

17.12.13, 28.1.14, 18.2.14, 18.3.14, 15.4.14, 13.5.14

Tiimit kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa.

OHR kokoontuu noin kerran kuukaudessa: 9.9.13, 21.10.13, 11.11.13, 9.12.13, 13.1.14,

10.2.14, 10.3.14, 14.4.14, sekä 12.5.14 (varaus lisäksi 19.5.2014)

Riskienkartoitus päivitetään 10.10.2013 mennessä.

Turvallisuussuunnitelma päivitetään lokakuun loppuun mennessä, samalla huomioidaan

esiopetusryhmä turvallisuussuunnitelmassa.

Pelastautumisharjoituksia pidetään kerran lukukaudessa (Oppimisympäristötiimi vastaa)

2.2. Henkilöstö

Lukuvuoden 2013-14 aikana panostamme osaamisen kehittämisessä ja jakamisessa etenkin:

- Kasvatuskumppanuuden korostaminen ja osaamisen jakaminen.

- Tieto-taidon jakaminen esiopetuksen ja koulun kesken.

- Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen ja koulun sisäinen vertaistuki.

Veso-päivät:

- Aloitussuunnittelu (9.8.13) 0,5 pv

- Yhteisölliset veso-päivät Tallinnassa (13.–14.9.13) 1,0 pv

(Tämän veson voi korvata Educa-vierailulla etukäteen rehtorin kanssa sopien)

- Luolajan, Nummen ja Jukolan koulun yhteinen työhyvinvointiveso (26.10.13) 1,0 pv

- Lukuvuoden arviointi ja tulevan suunnittelu (toukokuu 2014) 0,5 pv

Henkilöstökoulutus:

- Jari Heikkilä osallistuu opetus-/oppilashallinto- ja vararehtorikoulutuksiin sekä

kasvatuskumppanuuskoulutukseen.

- Ismo Aho osallistuu rehtori- ja johtamiskoulutuksiin sekä TVT-koulutuksiin.

- Hille Halminen osallistuu erityisopetuksen ja oppilashuollon koulutuksiin.

Pyrimme erityisesti hyödyntämään opetuspalveluiden sisäistä koulutustarjontaa sekä Opelixhankkeen

tarjoamaa koulutusta.

Hyvinvoinnin kehittäminen ja toimenpiteet työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta

- Tavoitellaan kiireetöntä yhteisöllisyyttä (koulun arki, yhteiset tilaisuudet).

- Panostamme työhyvinvointisuunnitelman tekemiseen ja yhteisölliseen suunnitelman

toteuttamiseen.

- Luolajan koulun käsikirjan arkikäyttö osaltaan pyrkii edistämään hyvinvointia.

- Työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävä syysretki Tallinnaan 13.-14.9.2013.


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 11/14

12.9.2013

Henkilöstön osallisuus Token laadinnassa ja arvioinnissa

Asetimme yhdessä strategian mukaiset tavoitteet tuotantoprosessien kehittämiselle uuden

toiminta- ja kehittämissuunnitelman kautta. Opettajat osallistuivat Token laadintaan alusta

pitäen (helmikuusta alkaen) tiimityöskentelyn kautta. Kehittäminen jatkui kevään 2013 aikana

ja jo huhtikuussa meillä oli varsin hyvä runko valmiina Token 1. osioon.

Olemme yhdessä oppilaiden ja vanhempainyhdistyksen kanssa arvioineet koulumme

tuotantoprosessia. Tämän arvioinnin pohjalta kehitämme toimintaamme alati. Vesossa

23.4.2013 arvioimme ja tarkastelimme tulevaa toiminta- ja kehittämissuunnitelmaa

työhyvinvointi- ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulosten perusteella.

Token valmisteluprosessi jatkui syksyllä 2013. Olemme yhdessä ja tiimien puitteissa laatineet

suunnitelmaa.

Olemme jo nyt arvioineet Token valmisteluprosessia ja yhdessä miettineet

kehittämisehdotuksia tulevaa varten. Varsinainen lukuvuoden ja Token arviointi tapahtuu

keväällä 2014.

2.3. Oppilaat, osallisuus ja vaikuttaminen

Oppilasarviointi

Oppilas arviointi suoritetaan kirjallisesti kaksi kertaa lukuvuodessa.

- Tammikuun lopussa annetaan välitodistus ja lukuvuoden lopussa lukukausitodistus.

- Opettajat tarjoavat huoltajille mahdollisuuden vuorovaikutuksellisiin arviointikeskusteluihin

loka-joulukuun aikana.

- Lisäksi toteutetaan luokka- ja opettajakohtaista arviointia.

Oppilasta ohjataan itsearviointiin opiskelun ja oppimisen eri vaiheissa.

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Oppilaskunta toimii aktiivisena tiedon välittäjänä. Oppilaat, jotka haluavat vaikuttaa koulun

asioihin ja ideoida tapahtumia, ovat löytäneet vaikuttamiskeinokseen Oppiksen.

Oppilaita osallistetaan ja heidän annetaan myös vaikuttaa omaan opiskeluunsa ja

kouluarkeensa yrittäjyyskasvatuspedagogiikan mukaisesti, oppilaan ikä huomioiden.

2.4. Kasvatuskumppanuus

Luolajan koulussa on jo pitkään painotettu sekä kunnioitettu kodin ja koulun välistä

yhteistyötä. Asiakastyytyväisyyskyselyssä huoltajat arvioivat kohdan: "Yhteistyö

henkilökunnan kanssa on sujuvaa" keskiarvolla 4,5. Tämä, jos joku velvoittaa koulua

jatkossakin toimimaan lasten parhaaksi yhdessä huoltajien ja kasvatusalan ammattilaisten

kanssa.

Tutustumispäivät, kasvunkeskustelut (arviointikeskustelut), matalan kynnyksen yhteydenotot

ovat koulumme arkea.

Kasku-koulutukseen koulumme opettajista on jo nyt osallistuneet: Hanna Savijoki, Hille

Halminen, Kaisu Saksio-Kaartinen ja Irmeli Kunnas. Tavoitteemme on, että kaikki Luolajan

opettajat osallistuvat porrastetusti ko. koulutukseen.

2.5. Koulun toiminnan omaleimaisuus


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 12/14

12.9.2013

Opetuksen painopisteet

- Oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.

- Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö. Sähköinen materiaali, kannettavat

tietokoneet ja kosketustaulut tuovat uusia mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen.

- Yrittäjyyskasvatus (oman elämän hallinnan taidot) koulun arjessa.

- Kerhotoiminnan kehittäminen. Haluamme jatkossakin tarjota laadukasta ja määrällisesti

kattavaa lyhytkerhotoimintaa koulun oppilaille.

- Koulua ympäröivä luonto ja kestävän kehityksen korostaminen luovat erinomaisen pohjan

ympäristökasvatuksen painottamiseen.

Esiopetus

Esiopetusryhmä (Nummen vaka) on kiinteä osa Luolajan koulun toimintaa. Lukuvuoden

aikana teemme yhteistyötä monin tavoin. Eskarit osallistuvat yhteiseen toimintaamme koulun

arjessa. Lisäksi kehitämme yhdessä eskareiden ICT-puitteita ja käytänteitä.

Kerhotoiminta

Tyttöjen liikuntakerho, 5.-6.lk, Hanna Savijoki. 22.8.–19.9.2013 (8 h)

Kerhon tavoitteena on tutustua erilaisiin, myös opetussuunnitelman ulkopuolisiin,

liikuntalajeihin sekä reippailla pyörällä Hämeenlinnan ympäristössä.

Kuviskerho, 3.-4.lk, Irmeli Kunnas. 22.8.–19.9.2013 (8 h)

Kerhon tavoitteena on tutustua Hämeenlinnan kuvataidetarjontaan taidemuseossa ja

Verkatehtaalla sekä kuvallisen ilmaisun monipuolistaminen.

EN-kielisuihkutus toiselle luokalle, Tatiana Stålhammar. 19.9–31.10.2013 klo 13.35–14.05 (3

h)

Kerhon tavoitteena on tutustua englannin kielen alkeisiin (tervehdyksiä, esittely, värejä,

lukusanoja). Suihkutuksen aikana käytetään runsaasti lauluja, laululeikkejä, loruja, imitointia

ja yksinkertaisia vuoropuheluita.

Salibandykerho 5.-6. pojat, Jari Heikkilä. 26.9–31.10.2013 (8 h)

Kerhon tavoitteena on syventää lajitietämystä sekä tarjota peliaikaa oppilaille, jotka eivät pelaa

salibandya seuratasolla.

Keke-nikkaroinnin kerho 4.-6.lk tytöt ja pojat, Ismo Aho. 24.10.–21.11.2013 (8 h)

Kerhon tavoitteena on pienen nikkaroinnin kautta rohkaista oppilaan luovuutta ja hänen

kädentaitojensa kehittymistä. Kerhossa hyödynnetään kestävän kehityksen mukaisesti

kierrätysmateriaalia nikkaroinnissa.

Englannin kielen kerho 5.-6.lk, Tatiana Stålhammar. 14.11–19.12.2013 (8 h)

Kerhon tavoitteena on rohkaista oppilaita käyttämään oppimansa kieltä yhdessä

keskustelemalla. Toiminnassa painotetaan keskustelua ja mielipiteen ilmaisua. Lähtökohtana

ovat oman maan, kulttuuriin ja arkielämään liittyvät aiheet.

Puuhakerho 2.-4.lk, Hanna Savijoki. 14.11.2013–19.12.2013 (8 h)

Puuhakerhossa pelataan erilaisia lautapelejä, leikitään ja askarrellaan eli vaihdetaan yksinolo

yhdessäoloon.

Kevätlukukauden kerhoiksi on suunniteltu (kerhojen kesto 8 tuntia, viisi kertaa):

-Kaksi kerhoa ajanjaksolle 9.1.–6.2.2014.

-Kaksi kerhoa ajanjaksolle 13.2.–20.3.2014.

-Kaksi kerhoa ajanjaksolle 27.3.–24.4.2014.


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 13/14

12.9.2013

-Sekä englannin kielisuihkutus 2. luokkalaisille 6 x 0,5h

Kevään kerhotoiminta tarkentuu marraskuun aikana.

Museokerhoprojekti tarjoaa Luolajan koulun 3.-4. luokkalaisille oppilaille (noin 12 opp.)

mahdollisuuden osallistua seitsemään opintoretkeen hämeenlinnalaisten museoiden vieraina.

Iltapäivätoiminta

Lasten Liikunnan Tuki vastaa IP-kerhon toiminnasta. Toimintaa kehitetään yhdessä koulun ja

esiopetusryhmän kanssa.

Yhteistyötahot

Yhteistyö Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX:n kanssa.

Hämeenlinna-Vanajan ev.lut. seurakunta – päivänavaukset, muut tilaisuudet, joulukirkko

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto – aktiivinen kirjastoauton käyttö, kirjastovierailut

(Hämeenlinnan Toimistotarvike – Luolajan koulun kummiyritys)

Lasten Liikunnan Tuki – IP-kerho

Yhteistyö liikuntatoimen kanssa liikuntapaikkojen joustavassa käytössä.

Kansainvälinen toiminta

Let´s meet people from another country-projekti eurooppalaisen eTwinning-hankkeen kautta

on aloitettu viime lukuvuonna yhden luokan osalta (nykyinen 6. lk) ja sitä pyritään

laajentamaan oppilaiden kielitaidon kasvaessa painottaen koulun vanhimpien oppilaiden

eTwinning-kontakteja (vähitellen vuorossa 5. ja 4. luokka). Kansainvälisyystiimin tavoitteena

edelleen on koulun pääseminen mukaan Comenius-hankkeeseen lukuvuonna 2014-2015.

Koska Luolajan koulu on Comenius-hanketta ajatellen melko pieni kouluyksikkö, pyritään

asiassa yhdistämään voimavaroja jonkin lähikoulun kanssa.

2.6. Opintoretket ja leirikoulut

Koulun lukuvuoteen sisältyvät:

- erinäiset tutustumiskäynnit ja opintoretket koulun lähiympäristöön, taide- ja historialliseen

museoon, ARX-taloon yms.

- käynnit liikuntapaikoilla: uimahalli, jäähalli, liikuntahallit, Kaurialan kenttä

- Museokerhoprojekti 3.-4. luokan oppilaille

Lisäksi yksittäiset luokat tekevät seuraavia opintoretkiä:

1. lk Kotiseuturetki toukokuussa 2014

2. lk Kotiseuturetki toukokuussa 2014

3. lk Kotiseuturetki toukokuussa 2014

4. lk Keväinen opintoretki Tampereelle toukokuussa 2014

5. lk Keväinen opintoretki Tampereelle toukokuussa 2014

6. lk Leirikoulu Ahvenanmaalle viikolla 20, 2014

2.7. Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri


Luolajan koulu

https://wilma.hameenlinna.fi/!011108/strategy/printable/?formkey=teacher%3A1108%...

Sivu 14/14

12.9.2013

Koulun aloituspäivä 12.8.2013 (työjärjestyksestä poikkeava päivä)

Liikuntapäivä, yleisurheilukisat 6.9.2013

Liikenneturvallisuusviikko, vko 37

Fillarikisa yhdessä Autoliiton kanssa 13.9.2013 (työjärjestyksestä poikkeava päivä)

Tapakasvatusviikko, vko 38

Kodin ja koulun päivä, sisältää Unicef-kävelyn 27.9.2013

Eurooppalaisten kielten päivä, vko 41

Halloween 1.11.2013

Adventtihartaus 29.11.2013

Itsenäisyyspäivän tilaisuus 5.12.2013

Oppis-päivä 20.12.13 (työjärjestyksestä poikkeava päivä)

Lukukauden päätöstilaisuus Vanajan kirkossa 21.12.13

Ystävänpäivä 14.2.2014

Talviliikuntapäivä 21.2.2014 (työjärjestyksestä poikkeava päivä)

Pääsiäistilaisuus 17.4.2014

Koulun vappurieha 30.4.2014

Ympäristöpäivä 9.5.2014

Kevätjuhla 28.5.2014

Koulu kuntoon kesäksi -teemapäivä 30.5.2014 (työjärjestyksestä poikkeava päivä)

Lukuvuoden päätöstilaisuus koululla 31.5.2014

More magazines by this user
Similar magazines