Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

Kaupunginvaltuusto

KOKOUSKUTSU 7 / 2012

Kokousaika 12.11.2012 klo 13.00

Kokouspaikka

Raatihuone

Käsiteltävät asiat

1 § Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen 1

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2

3 § Pöytäkirjan tarkastus 3

4 § Käsittelyjärjestys 4

5 § Katumajärven itäpuolen osayleiskaavan muutos 5

6 § Kiinteistö Oy Metsäpirtti -nimisen yhtiön osakkeiden

myyminen Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle 9

7 § Takauksen myöntäminen / Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 11

8 § Pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistojen

perusteet 13

9 § Eron myöntäminen kunnallisesta luottamustehtävästä ja

uuden jäsenen vaali 17

10 § Luottamustoimien päättyminen ja uusien

luottamushenkilöiden valinta 19

11 § Hallintosäännön muuttaminen 22

12 § Omistajaohjauksen vastuualueen perustaminen 25

13 § Vuoden 2013 tuloveroprosentin vahvistaminen 27

14 § Kiinteistöveron periminen vuonna 2013 28

15 § Vuoden 2013 tilausbudjetti ja vuosien 2014-2015

taloussuunnitelma 31

Hämeenlinnassa 31.10.2012

Iisakki Kiemunki

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 1

1 § Kokouksen avaus ja nimenhuudon suorittaminen

KV 12.11.2012 § 1

Valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla.

Merkitään, että nimenhuuto suoritetaan kokoustekniikkaa käyttäen.

Valtuuston kokoonpano on seuraava:

1. Aaltonen Satu 31. Mertanen Terttu

2. Alatalo John 32. Mäki-Uuro Jarmo

3. Appelroth Ulla 33. Niemelä Antero

4. Arvidsson Teija 34. Niemi Raija

5. Arvio Pekka 35. Nyholm Pentti

6. Filatov Tarja 36. Oinonen Ritva

7. Helminen Risto 37. Ojamäki Mauri

8. Häppölä Anna-Kaisa 38. Ojansuu-Kaunisto Kirsi

9. Iivonen Mauri 39. Pietilä Leena

10. Jahkonen Eetu 40. Pohjalainen Pekka

11. Järveläinen Irene 41. Rahkio Marjatta

12. Kallioinen Juha 42. Ranjithkumar Prabhakaran

13. Kaloinen Vesa 43. Rautio Sari

14. Kattainen Jari 44. Riikonen Lulu

15. Kauranen Aarne 45. Saksa Reijo

16. Kemiläinen Marjut 46. Savijoki Kaija-Leena

17. Kiemunki Iisakki 47. Saviniemi Timo

18. Korpimaa Antti 48. Sieppi Päivi

19. Koskinen Johannes 49. Soukola Ismo

20. Kulmala Jarmo 50. Tuomi Juha

21. Kylliäinen Kylli 51. Tuominen Veikko

22. Kärpänen Hannu 52. Töttölä Martti

23. Kääriäinen Pekka 53. Veikkola Päivi

24. Kökkö Hanna 54. Vekka Tapio

25. Laakso Sirpa 55. Vesala Pasi

26. Laaksonen Katriina 56. Viitaniemi Jukka

27. Leppänen Satu 57. Vikman Tarja

28. Lintumäki Harri 58. Vuorenpää Seija

29. Louhio-Järvinen Sari 59. Äijälä Jutta

30. Martikainen Reijo

Saapuvilla olivat edellä luetellut valtuutetut paitsi:

Puheenjohtaja oli kutsunut estyneiden tilalle seuraavat varajäsenet:


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 2

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

KV 12.11.2012 § 2

Kaupunginvaltuusto on kutsuttu koolle kuntalain 54 §:n sekä valtuuston

työjärjestyksen 8 §:n edellyttämällä tavalla.

Kaupunginvaltuusto on kuntalain 58 §:n mukaan päätösvaltainen, kun

vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Puheenjohtajan ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 3

3 § Pöytäkirjan tarkastus

KV 12.11.2012 § 3

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan tarkastus tapahtuu tiistaina 20.11.2012

talous- ja hallintopalveluissa, Raatihuoneenkatu 9, 6. krs.

Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 4

4 § Käsittelyjärjestys

KV 12.11.2012 § 4


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 5

Dnro YHLA:1654 /2010

5 § Katumajärven itäpuolen osayleiskaavan muutos

YHLA 18.5.2010 § 64

Valmistelija: kaavasuunnittelija Marja Suutari, p. 03 621 2368

Vanajanlinnan alueella on käynnissä ympäristön kokonaisvaltainen tulevaisuuden

suunnittelu ja aluetta on tarkoitus kehittää matkailukohteena. Kaupunki

on solminut yhteistoimintasopimuksen Vanajanlinna Oy:n, Linna Golf

Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n kanssa hankkeen toteuttamiseksi. Tavoitteena

on kaavoittaa alueelle asuntorakennusoikeutta vapaa-ajan asuntoina siten,

että se mahdollistaa houkuttelevan ja elinvoimaisen kokonaisuuden toteuttamisen.

Tavoitteena on myös Vanajanlinnan alueen tasapainoinen kehittäminen,

vanhan miljöön ja rakennuskannan suojelu. Kaupunki on sitoutunut

kaavoittamaan alueen ja myymään maitaan hankeen toteuttamiseksi.

Valtuusto on antanut kaavoitustoimiston tehtäväksi alueen kaavoittamisen

keväällä 2008.

Alueen suunnittelua ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymä Vanajanlinna

Visio 2015 sekä kaupunginvaltuuston hyväksymä osayleiskaava. Ensimmäinen

loma-asuntoalue golfklubin itäpuolelle valmistui 2009 voimassa

olevan osayleiskaavan pohjalta. Samalla laadittiin Vanajanlinnan alueelta

kaavarunko, missä on osayleiskaavaa tarkemmin mietitty Vanajanlinnan

alueen ja sen ympäristön käyttöä. Toisen vaiheen loma-asunnot sekä alueen

huoltokeskus on tarkoitus asemakaavoittaa golfkentän keskelle. Samanaikaisesti

kaupunki on hakemassa rakennussuojelulain mukaista suojelupäätöstä

Vanajanlinnan päärakennuksesta ja puistosta muodostuvalle

kokonaisuudelle, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin

kulttuuriympäristöihin. Nykyiselle golfklubin alueelle on tarkoitus laatia suojelukaava.

Koska voimassa oleva osayleiskaava sallii rajoitetusti rakentamista golfkentän

alueelle, päätettiin kaavarunkotyön yhteydessä tehdä osayleiskaavan

tarkistus toisen loma-asuntoalueen asemakaavoituksen varmistamiseksi.

Osayleiskaavan muutos koskee Vanajanlinnan golfkentän aluetta.

Muutosalue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin Kappolan, Hakumäen ja

Mäskälän kaupunginosissa. Muutosalueen etäisyys lähimmillään on n. 0,5

km kartanon päärakennuksesta ja n. 0,3 km Katumajärven itärannasta.

Suunnittelualueen koko on n. 84 ha. Tarkistettavan alueen rajaus noudattaa

nykyisen yleiskaavan aluerajoja siten, että se yhdessä ennalleen jäävän

kaavan kanssa tulee muodostamaan saumattoman kokonaisuuden.

Maakuntakaavassa muutosalue on merkitty urheilualueeksi (VU). Linnan

alue on arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (Sr), muuten ympäristö

on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Alueen läpi itä-länsisuunnassa ja

alueelta etelään kulkee ulkoilureitti. Voimassa olevassa osayleiskaavassa

alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), suurimmalla

osalla aluetta sallitaan toimintaa palveleva vähäinen rakentaminen ja alueella

tulee järjestää muun virkistysliikkumisen mahdollisuus (VU-1). Vanajanlinna

on merkitty rakennuslainsäädännön nojalla suojeltavaksi matkailupalvelujen

alueeksi (SR /RM). Golfalue rajoittuu on retkeily- ja ulkoilualueeseen

(VR). Alueen itäpuolella on mahdollisen tieväylätarpeen johdosta

ohjeellinen selvitysalue (VR / se). Linnan ympäristö on maisemallisesti arvokas

alue (ma). Muutosalueeseen rajoittuu myös kaksi paikallisesti arvokasta

luonnonsuojelualuetta (SL). Pohjoisessa on pieni kulttuurivaikuttei-


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 6

nen lehto ja länsipuolella paikallisesti arvokas Kappolan kallionalus- ja puronvarsilehto.

Alustavassa osayleiskaavamuutosluonnoksessa golfkentän alue on osoitettu

urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU-1). Alueella sallitaan toimintaa

palveleva vähäinen rakentaminen ja alueella tulee järjestää muun

virkistysliikkumisen mahdollisuus. Isompi loma-asuntoalue (RA/30) on

osoitettu Vanajanlinnantien itäpuolelle, golfkentän keskelle jäävään pohjois-eteläsuuntaiseen

metsäsaarekkeeseen. Luku 30 osoittaa alueelle rakennettavien

loma-asuinrakennusten enimmäismäärän. Vanajanlinnan

länsipuoliselle metsäsaarekkeelle on merkitty alue Vanajanlinnan huolto- ja

varastotiloille (TV). Varastoalueen eteläpuolelle on merkitty pieni lomaasuntoalue

(RA/3).

Alueelta on tehty kaavarungon laatimisen yhteydessä luonto- ja maisemaselvitys.

Alueet ovat voimakkaasti ihmisen muokkaamia. Metsäsaarekkeilta

ei löytynyt luontoarvoiltaan huomionarvoisia kohteita. Maisema- ja

suojeluarvot eivät rajoita rakentamista. Loma-asuntoalueet ovat liitettävissä

linnan alueella olevaan vesihuollon verkostoon.

Osayleiskaavan muutos on tarkoitus laittaa vireille kesäkuun alussa yhdessä

toisen loma-asuntoalueen asemakaavan kanssa. Osayleiskaavamuutoksesta

on pidetty viranomaisneuvottelu helmikuussa.

Kaavakartta liitteenä 1 / Yhla 18.5.2010. Vanajanlinnan kaavarunkoaineisto

selvityksineen löytyy kaupungin internetsivuilta osoitteesta Kaavat ja rakentaminen

/ Asemakaavat / Ajankohtaisia kaava-alueita. Osayleiskaavamuutoksen

osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos löytyvät

osoitteesta Kaavat ja rakentaminen / Yleiskaavat.

Tilaajajohtajan ehdotus: Yhdyskuntalautakunta antaa maankäytön suunnitteluyksikölle

tehtäväksi Katumajärven itäpuolen osayleiskaavan muutoksen

laatimisen.

Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - -

YHLA 14.2.2012 § 17

Valmistelija: kaavasuunnittelija Marja Suutari, p. 03 621 2368

Tehtäväksiannon ja vireillepanon yhteydessä esillä ollutta osayleiskaavan

karttaluonnosta on tarkistettu. Varastoalueen eteläpuolinen matkailupalvelujen

alue on poistettu. Rakennettaville alueille osoitetut ohjeelliset tonttikadut

on korvattu merkinnällä: uudet tiet ja linjat. Kaavamerkinnöin on tarkoitus

osoittaa rakennettaville paikoille kulkevat yhteydet siten, ettei niistä

aiheudu kaupungille velvoitetta rakentaa katua. Lisäksi on tehty pieniä teknisiä

korjauksia. Tarkistettu kaavakartta on liitteessä 5 / Yhla 14.2.2012

Osayleiskaavamuutoksen vireilletulo kuulutettiin Hämeen Sanomissa ja

Kaupunkiuutisissa 19.6.2010 ja siihen liittyvät asiakirjat olivat nähtävillä

ajalla 21.6. – 8.7.2010. Osallisia ja naapureita tiedotettiin vireilletulon yhteydessä

lähetettävällä kirjeellä. Vireilletulon yhteydessä jätettiin yksi mielipide,

joka koski yksityisten maanomistajien huomioimista asiakirjojen osallisissa

sekä voimassa olevan kaavamerkinnän, VU-1, säilyttämistä myös


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7

yksityisten maalla. Mielipiteen referointi ja maankäytön suunnittelun vastine

on liitteessä 6 / Yhla 14.2.2012.

Liitteenä on pienennös yleiskaavaluonnoksesta sekä kaavamerkinnät.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selostusluonnos ja aluetta koskevat

selvitykset ovat esillä kaupungin internetsivuilla: Kaavat ja rakentaminen /

Yleiskaavat.

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Asemakaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Tilaajapäällikön ehdotus: Yhdyskuntalautakunta päättää asettaa Katumajärven

itäpuolen osayleiskaavamuutosluonnoksen ja valmisteluaineiston

nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten.

Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - -

YHLA 12.6.2012 § 94

Valmistelija: kaavasuunnittelija Marja Suutari, p. 03 621 2368

Suunnittelu on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavakarttaan ei ole tarvinnut

tehdä muutoksia edellisestä laatimisvaiheen kuulemisesta. Laatimisvaiheen

kuuleminen järjestettiin ajalla 1.3.-20.3.2012. Tällöin jätettiin kolme

mielipidettä, jotka koskivat:

- Golf-kentän hulevesistä aiheutuvaa vettymistä yksityisen maanomistajan

maalla.

- Jätevesien viemäröintiä ja Katumajärven alittavaa putkea.

- Yksityisen maalla tapahtuvaa mahdollisuutta rakentaa loma-asuntoja

suunnittelutarveratkaisulla.

Mielipiteet eivät anna aihetta muuttaa kaavaa. Listatekstin liitteeseen on

koottu mielipiteet ja on esitetty kaavoittajan vastineet niihin. Liite 11 / Yhla

12.6.2012.

Luonnosvaiheen kaavaratkaisusta pyydettiin kaupungin sisäiset kommentit.

Lisäksi pyydettiin lausunnot Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta,

Hämeen liitolta ja Museovirastolta. Heillä ei ollut huomautettavaa

osayleiskaavamuutoksesta. Museovirasto muistutti, että aluetta

asemakaavoitettaessa ja suunniteltaessa yksityiskohtaisemmin on kiinnitettävä

huomiota tulevan rakentamisen sopeutumiseen ympäröivään maisemaan.

Kaavaehdotuksesta pyydetään vielä maankäyttö- ja rakennusasetuksen

mukaiset lausunnot viranomaisilta.

Liitteenä 12 / Yhla 12.6.2012 on osayleiskaavan pienennös. Osayleiskaavakartta

ja –selostus ovat esillä lautakunnan kokoushuoneessa. Kaavaasiakirjoihin

voi tutustua myös kaupungin internetsivuilla: Kaavat ja rakentaminen

/ Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat. Internetsivuilta löytyvät:

osayleiskaavaehdotus, selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Osayleiskaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 8

Tilaajajohtajan ehdotus: Yhdyskuntalautakunta päättää asettaa Katumajärven

itäpuolen osayleiskaavamuutoksen ehdotuksena nähtäville 30 päivän

ajaksi.

Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - -

YHLA 18.9.2012 § 139

Valmistelija: kaavasuunnittelija Marja Suutari, p. 03 621 2368

Osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.7.-17.8.2012 välisen

ajan. Muistutuksia ei ole tullut. Ehdotuksesta pyydettiin lausunto Hämeen

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Hämeen liitolta ja Museovirastolta.

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. ELY

esittää alueen tarkemmassa suunnittelussa huolehdittavaksi, että myös

yleinen virkistyskäyttö ja yhteydet maakuntakaavan ja yleiskaavan mukaisille

laajemmille virkistysalueille toteutuvat.

Liitteenä 4 / Yhla 18.9.2012 on osayleiskaavan pienennös. Osayleiskaavakartta

ja –selostus liitteineen ovat esillä lautakunnan kokoushuoneessa.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kaupungin internetsivuilla osoitteessa:

www.hameenlinna.fi / Kaavat.

Asemakaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Tilaajajohtajan ehdotus: Yhdyskuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle

ja edelleen kaupunginvaltuustolle 24.5.2012 päivätyn kaavakartan

mukaisen Katumajärven itäpuolen osayleiskaavan muutoksen hyväksymistä.

Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - -

KH 8.10.2012 § 6

Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että valtuusto

1. hyväksyy 24.5.2012 päivätyn kaavakartan mukaisen Katumajärven itäpuolen

osayleiskaavan muutoksen.

2. ilmoittaa päätöksestään Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle,

kiinteistöinsinöörille sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnalle.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Marja Suutari, p. 03 621 2368.

- - - -

KV 12.11.2012 § 5


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 9

Dnro KH:3243 /2012

6 § Kiinteistö Oy Metsäpirtti -nimisen yhtiön osakkeiden myyminen Hämeenlinnan

Asunnot Oy:lle

KH 8.10.2012 § 9

Talous- ja hallintojohtaja 2.10.2012:

”Kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.10.2010 § 13 kaupunki luovutti apporttijärjestelyllä

Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle yhden asunto-osakeyhtiön

sekä 7 kiinteistöä rakennuksineen. Vastineeksi kaupunki sai maksullisessa

osakeannissa 33 966 yhtiön osaketta. Järjestelyn euromäärä oli

2.285.068,44 €.

Omistusoikeus luovutuksen kohteisiin siirtyi Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle

1.1.2011. Vuoden 2011 aikana yhtiö maksoi kaupungin kanssa sopimallaan

tavalla luovutettuihin kohteisiin kuuluneiden Lamminraitti 2 ja Lamminraitti

4 kiinteistöjen aravalainat 1.493.920,64 €, maksu kuuluu lopullisesti

kaupungille. Kaupungin ja yhtiön tilintarkastajien ohjeiden mukaisesti kaupunki

otti vastaavalla summalla kassalainan Hämeenlinnan Asunnot Oy:ltä.

Nyt kaupungin kiinteistöomistuksen ja konsernirakenteen selvittämistä jatketaan

ja samalla maksetaan kassalaina Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle.

Hämeenlinnan kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Metsäpirtti -nimisen yhtiön

(Aulangontie 40) koko osakekannan. Osakkeiden arvo kaupungin taseessa

on 25.228,19 €. Yhtiö omistaa tontin ja sillä olevan rakennuksen.

Kiinteistöyhtiöllä on tällä hetkellä kaupungin takauksella olevaa lainaa jäljellä

114.430,39 €.

Kyseessä on nelikerroksinen kerrostalo, jossa on 32 asuntoa. Asunnot

ovat 30,5 – 79,5 m2 ja huoneistotyypit ovat 1h+55, 2h+kk, 2h+k ja 3h+k.

Vuosina 1996 - 1998 on tehty kylpyhuone- ja keittiösaneeraukset. Vuonna

2007 on tehty parvekeovi- ja ikkunasaneeraus. Julkisivun ja parvekkeiden

saneeraus sekä parvekkeiden lasitus on tehty 2010.

Etelä-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy on 20.8.2012 antanut arvion, että

yhtiön markkina-arvo on 1.700.000 € +/- 15 %.

Hämeenlinnan Asunnot Oy:n edustajan kanssa on neuvoteltu ja yhtiö on

valmis ostamaan Kiinteistö Oy Metsäpirtin osakkeet 1.586.000 euron hinnalla

(1.700.000 € - 114.430,39 € (lainat) = 1.585.569,61€).

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää omaisuuden

luovuttamisesta, kun toimenpiteen arvo on enintään 1 M€ eli tämä

myynti menee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kauppasummasta vähennetään lyhytaikainen laina 1.493.920,64 €, jonka

kaupunki on ottanut Hämeenlinnan Asunnot Oy:ltä.”

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että Kiinteistö Oy Metsäpirtti -nimisen yhtiön osakkeet myydään

Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle 1.586.000 euron kauppahinnalla.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

KV 12.11.2012 § 6

Kauppasummasta vähennetään lyhytaikainen laina 1.493.920,64 €, jonka

kaupunki on ottanut Hämeenlinnan Asunnot Oy:ltä.

Apulaiskaupunginjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kauppakirja.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Suokas ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi)

ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon

ajaksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, p. 03 621 2323.

- - - -


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 11

Dnro KH:3181 /2012

7 § Takauksen myöntäminen / Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

KH 8.10.2012 § 10

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n kirje 21.9.2012:

”Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi) aloittaa Hämeenlinna-Hattula-

Iittala-Toijala vesihuoltolinjan rakentamisen 2013 aikana. Hankkeella on

useita pitkäaikaisia vaikutuksia, joista tässä yhteydessä voisi mainita: entisen

Kalvolan kunnan alueen puhdasvesihuollon varmentaminen, Kalvolan

jätevesien siirtäminen pääosin Toijalaan käsiteltäväksi, vesihuoltolinjan rakentaminen

ja sen mukanaan tuomat maankäytölliset mahdollisuudet

VT130 läheisyyteen ja haja-asutuksen vesihuoltotilanteen paraneminen

alueella. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14,1 M€. Rahoitusta varten

tullaan hakemaan takausta myös Akaan kaupungilta ja Hattulan kunnalta

ja sitä varten on saatu vesihuoltorahoitusta Maa- ja metsätalousministeriön

varoista.

Ahveniston vedenkäsittelylaitoksen perusparannuksen aloittaminen on tarkoitus

aloittaa 2013. Ahveniston laitos on peruskorjauksen tarpeessa, mutta

myös vedenkäsittelyyn on tarkoitus tehdä ajanmukaistuksia. Hankkeen

kustannusarvio on 3 M€. Lisäksi kuluvan vuoden investointirahoitus edellyttää

1 M€ lainoitusta.

Yhtiön omistajien kesken 7.2.2012 allekirjoitetussa osakassopimuksessa

sovitaan seuraavaa ”Yhtiö rahoittaa kaikki investointinsa ja osakaskuntiensa

verkostojen ja laitosten lunastamisen omalla pääomalla, yhtiön ottamilla

lainoilla ja mahdollisella julkisella tuella. Tarvittaessa kukin osakaskunta sitoutuu

antamaan yhtiölle omavelkaisen takauksen vähintään siltä osin,

kuin investoinnin voidaan osoittaa palvelevan ko. kunnan tai kuntien vesihuoltoa.”

Yhtiön hallitus käsitteli hankkeiden rahoituksen hankkimista kokouksessaan

21.9.2012 ja päätyi siihen, että yhtiö ottaa 7,5 M€ luoton tarjouskilpailun

perusteella Handelsbankenilta ja pyytää siihen Hämeenlinnan kaupungilta

omavelkaista takausta. Lainan ehdot ovat pääosin seuraavat:

- luotto 7,5 M€, laina-aika 20 v, tasalyhennykset kahdesti vuodessa

- luoton kiinteäkorkoisen osuuden (3,75 M€) korko on 2,45 % (per

6.9.2012, kiinteä korko tarkistetaan vastaamaan lainan nostohetken

korkotasoa) 10 vuoden ajan, tämän jälkeen kiinteäkorkoinen osuus

muuttuu vaihtuvakorkoiseksi

- luoton vaihtuvakorkoisen osuuden (3,75 M€) korko Euribor 6 kk + 0,65

%. Lisäksi pankki pidättää itsellään oikeuden tarkistaa vaihtuvan koron

lisäksi perittävän marginaalin suuruutta 5 vuoden kuluttua lainan nostosta

- ehdot edellyttävät Hämeenlinnan kaupungin omavelkaista takausta.”

Talous- ja hallintojohtaja 2.10.2012:

”Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n omistus jakautuu seuraavasti: Hämeenlinna

76,6 %, Akaa 14,78 % ja Hattula 8,7 %. Kaupungin takaamia lainoja

oli yhtiöllä 31.12.2011 yhteensä 3.383.991,30 €. Yhtiö on aina hoitanut lainansa

velkakirjojen ehtojen mukaisesti.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12

KV 12.11.2012 § 7

Yhtiöllä on suunnitelmissa noin 18 M€:n investoinnit kahden seuraavan

vuoden aikana eli vuoden 2014 loppuun mennessä. Muun rahoituksen lisäksi

yhtiö aikoo pyytää takauksia tarvitsemiinsa lainoihin seuraavasti:

Hämeenlinnalta 7,5 M€, Akaalta 4,5 M€ ja Hattulalta 1,5 M€. Vesi Oy on jo

käynyt takauksista neuvotteluja kaikkien kuntien kanssa.

Hämeenlinnalta anotaan takausta lainaan, jolla rakennetaan Hämeenlinna

– Hattula – Iittala – Toijala vesihuoltolinjaa ja peruskorjataan Ahveniston

laitosta.

Kaupunginhallitus esittänee kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää

omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n Handelsbankenista

ottamalle enintään 7.500.000 euron lainalle. Laina-aika on 20 vuotta

ja lyhennykset ovat tasaerin kaksi kertaa vuodessa. Järjestelypalkkio on

2.500 €.

3.750.000 euron lainaosuuden korko on 10 vuotta kiinteä 2,45 % (6.9.2012

taso) ja sen jälkeen laina on vaihtuvakorkoinen.

3.750.000 euron lainaosuuden korko on 6 kk:n euribor +0,65 %. Pankilla

on oikeus marginaalin tarkistukseen 5 vuoden kuluttua lainan nostosta.”

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan

Seudun Vesi Oy:n Handelsbankenista ottamalle enintään 7.500.000 euron

lainalle. Laina-aika on 20 vuotta ja lyhennykset ovat tasaerin kaksi kertaa

vuodessa. Järjestelypalkkio on 2.500 €.

3.750.000 euron lainaosuuden korko on 10 vuotta kiinteä 2,45 % (6.9.2012

taso) ja sen jälkeen laina on vaihtuvakorkoinen.

3.750.000 euron lainaosuuden korko on 6 kk:n euribor +0,65 %. Pankilla

on oikeus marginaalin tarkistukseen 5 vuoden kuluttua lainan nostosta.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Aarne Kauranen ja Jarmo Mäki-Uuro ilmoittivat

olevansa esteellisiä (yhteisöjäävit) ja he poistuivat kokoushuoneesta asian

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, p. 03 621 2323.

- - - -


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13

Dnro KH:3503 /2012

8 § Pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistojen perusteet

KH 29.10.2012 § 8

Valmistelijat: talousarviopäällikkö Päivi Selonen, puh. 03 621 2212, talousja

hallintojohtaja Ismo Uusitalo, puh. 03 621 2323.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 15.11.2011 antanut uuden yleisohjeen

suunnitelman mukaisten poistojen tekemisestä kunnassa. Ohje ohjaa

poistojen tekemistä sekä yhdenmukaistaa kunnissa käytettäviä poistoaikoja

ja -menetelmiä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamat ohjeet kuuluvat

kuntien hyvän kirjanpitotavan lähteisiin.

Kuntaliitto on 18.6.2012 julkaissut muistion poistosuunnitelmien tarkistamisesta.

Muistiossa annetaan soveltamisohjeita kuntajaoston yleisohjeen

käyttöönottoa varten.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaista uutta poistokäytäntöä

on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen. Lähtökohtana

kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa on poistojen tekeminen hyödykekohtaisesti

varovaisuuden perusteella mahdollisimman lyhyenä poistoaikana.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto katsoo, että suunnitelmapoistojen perusteet

ovat sellaisia jotka valtuusto hyväksyy hallintosäännössä tai erillisellä

päätöksellä. Suunnitelmapoistojen perusteisiin voidaan katsoa kuuluvan

pysyvien vastaavien poisto- ja laskentaohje yleisine poistosuunnitelmineen

(poistovälykset) ja poistosuunnitelmien noudattamisen periaatteet.

Kun kaupunginvaltuusto on päättänyt suunnitelmapoistojen perusteista,

kaupunginhallitus päättää poistovälyksen sisällä omaisuuslajiin tai alalajiin

sovellettavasta poistoajasta tai poistoprosentista.

Pysyviin vastaaviin kuuluvat taseen omaisuuserät, jotka on tarkoitettu käytettäväksi

palvelutuotannossa tai tuottamaan tuloa usean tilikauden aikana.

Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien

hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden

taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Pysyvien vastaavien poistot ovat tilikauden

tulokseen vaikuttava menoerä, joka esitetään tuloslaskelmassa

vuosikatteen jälkeen katetta vähentävänä eränä.

Kaupungin hallintosäännön 7 luvun 14 § koskee poistoja ja siinä määrätään

seuraavasti:

”Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. Kaupunginhallitus

hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

Talousarviossa vahvistetaan poistolaskennan pohjaksi pienhankintaraja.”

Kaupunginvaltuusto on edellisen kerran hyväksynyt 27.11.1996 suunnitelmapoistojen

yleiset perusteet.

Kaupunginhallitus on kuntaliitoksen jälkeen päättänyt 2.11.2009 § 16 käyttöomaisuuslaskentaohjeista

ja poistosuunnitelmasta. Tällöin on vahvistettu

uuden kunnan poistosuunnitelma ja käyttöomaisuuslaskentaohjeet. Tuolloin

päätettiin, että liittyneiden kuntien hankkima omaisuus poistetaan kunnissa

hyödykekohtaisesti vahvistettujen poistoaikojen mukaisesti loppuun.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14

Vuonna 2009 ja sen jälkeen hankitun omaisuuden kohdalla päätettiin noudattaa

uutta poistosuunnitelmaa.

Kuntaliiton poistoja koskevassa muistiossa todetaan, että lähtökohtaisesti

poistosuunnitelman päivitystarve lähtee poistojen tarkoituksesta eli siitä,

että hyödykkeen on tultava poistetuksi sen taloudellisena pitoaikana. Poistosuunnitelman

muutoksen tulee perustua hyödykkeestä tai hyödykeryhmästä

itsestään aiheutuviin tulontuottamis- tai palveluntuotantokykyyn kirjanpitolain

ja kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti. Kuntaliiton muistion mukaan

muutosta ei voitane perustella pelkästään yleisohjeen suosituksella

käyttää sen liitteessä esitettyjä alarajoja, jos nykyinen poistosuunnitelma ei

noudata alarajasuosituksia. Hyödykkeen poistosuunnitelmaa on aina muutettava

siinä tapauksessa, kun hyödykkeen tulonodotuksissa tai palveluntuotantokyvyssä

on tapahtunut olennaisia muutoksia. Suunnitelmapoistojen

ja keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintamenojen

vastaamattomuus saattaa olla osoitus siitä, että poistosuunnitelmaa tulee

tarkistaa.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston poistoja koskeva yleisohje painottaa

suunnitelman mukaisten poistojen tekemisessä varovaisuuden periaatetta

ja suosittelee mahdollisimman lyhyttä poistoaikaa, ellei muuta hyödykekohtaista

perustetta poikkeamiselle ole. Menojäännöspoistoissa poistoaika lyhenee

silloin, kun menojäännöksen poistoprosentti kasvaa.

Kuntaliiton poistoja koskevasta muistiosta ilmenee, että poistosuunnitelman

perusteisiin voidaan ottaa määräys, mistä ajankohdasta lukien valmistuneiden

hyödykkeiden poistojen laskennassa noudatetaan uusia poistoprosentteja

Käytännön vaihtoehtoina aiemmin hankitun omaisuuden poistojen osalta

on jatkaa hyödykekohtaisten poistojen tekeminen loppuun aiempien poistosuunnitelmien

mukaisesti, ottaa poistosuunnitelman perusteisiin määräys,

että vain joidenkin aiemmin hankittujen hyödykkeiden tai hyödykeryhmien

muutetaan poistomenetelmää tai poistoaikaa tehdä kaikkien hyödykkeiden

poistorajojen tarkistus uusiin poistoaikoihin yhdellä kertaa.

Jos kaikkien tasapoistoisten hyödykkeiden poistoajat tarkistettaisiin kerralla

alarajaan, jouduttaisiin muutosvuotena tekemään huomattavia lisäpoistoja,

koska uusi poistoaika olisi jo aikaisemman pidemmän poistoajan mukaan

poistettavilta hyödykkeiltä loppunut. Tämä taas kasvattaisi lisäpoistojen

tekemisvuonna tuloslaskelman poistojen määrää tavanomaiseen poistojen

määrään verrattuna poikkeuksellisen suureksi. Lisäksi niidenkin hyödykkeiden,

joilla poistoaikaa on jäljellä, poistot suurenisivat, kun jäljellä

oleva hankintameno jaetaan uuden poistoajan jäljellä oleville vuosille. Kun

poistoprosentteja muutetaan suuremmaksi, siinä tapauksessa ei tule tehtäväksi

lisäpoistoja, mutta uuden suuremman poistoprosentin mukaan lasketut

poistot kasvavat aikaisempaan verrattuna, mikä myös osaltaan lisää

muutosvuoden poistojen määrää.

Hämeenlinnassa pysyvien vastaavien poistoaika on tähän saakka määritelty

hyödykekohtaisesti poistoperusteiden ja hankinnan taloudellisen pitoajan

mukaan. Tilapalvelun talonrakennuskohteissa poistoajan on vahvistanut

rakennuttajapäällikkö. Poistoajan määrittely on tehty odotettavissa

olevan taloudellisen pitoajan mukaan hyödykekohtaisesti, näin myös peruskorjauksille

ja pienille muutoksille. Tämän vuoksi poistosuunnitelmaa

Hämeenlinnassa ei ehdoteta muutettavaksi aiemmin hankitun omaisuuden


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 15

osalta. Aiemmin hankittu omaisuus ehdotetaan poistettavaksi loppuun aikaisempien

hyödykekohtaisten poistosuunnitelmien mukaisesti.

Tilinpäätökseen on Hämeenlinnassa vuosittain liitetty noudatettu poistosuunnitelma.

Aktivoinnit on tehty hyödykekohtaisesti poistosuunnitelman

antaman välyksen puitteissa. Tilausbudjetissa esitetty aktivoitavan omaisuuden

pienhankintaraja vuoden 2012 budjetissa on 10.000 euroa.

Kehittyvissä kunnissa, joissa joudutaan investoimaan runsaasti, poistoja ei

aina ole mahdollista mitoittaa taloudellisten pitoaikojen rajoissa sellaisiksi,

että ne kattaisivat keskimääräisiä poistonalaisia investointimenoja. Poistojen

ensisijaisena tarkoituksena ei ole, että ne kattaisivat vuosittain keskimääräiset

poistonalaisten investointien omahankintamenot kokonaan.

Aiempaan Hämeenlinnan poistosuunnitelmaan verrattuna uuden suosituksen

mukaiset ohjeelliset poistoajat poikkeavat merkittävimmin hallinto- ja

laitosrakennusten poistovälyksessä, joka tähän asti on ollut 40 - 50 vuotta

ja joka kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksessa on 20 - 50 vuotta.

Käytännössä rakennusten poistoaika on määritelty rakennusten osalta

hyödykekohtaisesti omaisuuslajin poistovälyksen ja hyödykkeen taloudellisen

pitoajan mukaisesti. Yleisesti käytetty uudisrakennuksen poistoaika on

ollut 40 vuotta. Pienehköjen peruskorjausten, täydennysinvestointien ja

muutosten poistoaika on tähän saakka määritelty hyödykekohtaisesti siten,

että yleisin käytetty poistoaika on ollut 20 vuotta.

Kiinteiden rakennelmien ryhmään kuuluvat mm. katujen, teiden, torien,

puistojen ja siltojen rakenteet. Näissä käytetään menojäännöspoistoa. Katujen

osalta aiemmin käytetty menojäännöspoisto 20 % vastaa uuden suosituksen

mukaista maksimipoistoa. Myös siltojen, laiturien ja uimaloiden

käytetty 20 %:n menojäännöspoisto on lähellä uuden suosituksen 25 prosentin

enimmäispoistoa.

Rakennusten poistot kohdistuvat Linnan Tilapalvelut -liikelaitokselle. Kiinteiden

rakenteiden poistot kohdistetaan yhdyskuntalautakunnalle, koska

yhdyskuntarakenteen tuotannosta perustetaan liikelaitos, joka ei omista

rakenteita. Muut poistot koskevat pääosin irtaimen omaisuuden hyödykkeitä

ja poistot kohdistuvat hankinnan tehneeseen yksikköön.

Rakennusten perusparannusten hyödykekohtaisen poistoajan vahvistamisen

tekee rakennuttajapäällikkö poistovälyksen puitteissa Linnan Tilapalvelut

-liikelaitoksessa. Investointihankkeiden valmistuminen ja pienten peruskorjausten

poistoaika ilmoitetaan välitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen

valmisteluun liittyvillä hankekorteilla. Lähtökohtaisesti noudatetaan kaupunginhallituksen

antamia poistoprosentteja ja poistoaikoja. Mikäli jatkossa

tulee hyödykekohtaisesti tarve poiketa vahvistetuista rakennusten poistoprosenteista,

esityksen kaupunginhallitukselle tekee rakennuttajapäällikkö.

Kaupunginhallitus päättää noudatettavat hyödykeryhmäkohtaiset poistoprosentit

ja poistoajat sen jälkeen, kun valtuusto on tehnyt päätöksen

suunnitelmapoistojen perusteina olevista poistovälyksistä, pysyvien vastaavien

poisto- ja laskentaohjeesta sekä uusien ohjeiden noudattamisen

alkamisajankohdasta.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16

KV 12.11.2012 § 8

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että valtuusto

1. hyväksyy pysyvien vastaavien poisto- ja laskentaohjeen sekä poistosuunnitelman

perusteet liitteen mukaisena (liite 2/KH 29.10.2012).

2. päättää, että uutta pysyvien vastaavien poisto- ja laskentaohjetta noudatetaan

vuonna 2013 ja sen jälkeen hankitun omaisuuden osalta ja että

aiemmin hankittu omaisuus poistetaan aiemmin vahvistettujen poistosuunnitelmien

mukaisten hyödykekohtaisten suunnitelmapoistojen

mukaisesti.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antavat talousarviopäällikkö Päivi Selonen, p. 03 621 2212 ja talous-

ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, p. 03 621 2323.

- - - -


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 17

Dnro KH:49 /2009

9 § Eron myöntäminen kunnallisesta luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali

KH 29.10.2012 § 21

Valmistelija: hallintopäällikkö Katri Kaukosalo, p. 03 621 2007

”Eroilmoitus

Ilmoitan eroavani Linnan Lomituspalvelut -liikelaitoksen johtokunnasta allekirjoituspäivästä

lukien paikkakunnalta muuton vuoksi.

Hämeenlinna 9.10.2012

Seija Lång”

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2008 päättänyt perustaa

1.1.2009 alkaen mm. Linnan Lomituspalvelut –liikelaitoksen Samassa kokouksessa

valtuusto on hyväksynyt liikelaitosten johtosäännön osana kaupungin

hallintosääntöä (luku 12).

Liikelaitosten tehtävistä määrätään liikelaitosten johtosäännön 2 §:ssä.

Liikelaitosten johtosäännön 3 §:n mukaan liikelaitoksilla on toiminnan johtamista

varten kaupunginhallituksen alainen johtokunta.

Liikelaitosten johtosäännön 4 §:n mukaan valtuusto valitsee johtokuntaan

5-7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee

yhden (1) johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Johtokunnan jäsen tai varajäsen ei voi olla sen kanssa sopimussuhteessa

olevan kaupungin toimielimen jäsen tai varajäsen.

Jäseniä valittaessa on tavoiteltava johtokunnan asiantuntemusta liikelaitoksen

toimialalla, taloudessa ja hallinnossa. Johtokuntaan voidaan valita

myös henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen tai lautakuntaan

tai jonka kotikunta ei ole Hämeenlinnan kaupunki.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 momentti:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä

sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä

lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä

kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu."

Tasa-arvovaatimuksen on toteuduttava erikseen sekä varsinaisten että varajäsenten

kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä

ei tarvitse kuitenkaan olla samaa sukupuolta. Tasa-arvovaatimus

ei koske puheenjohtajistoa.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 18

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että valtuusto

KV 12.11.2012 § 9

1. myöntää Seija Långille hänen pyytämänsä eron Linnan Lomituspalvelut

-liikelaitoksen johtokunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä Hämeenlinnan

kaupungissa 9.10.2012 alkaen ja

2. valitsee uuden varsinaisen jäsenen Linnan Lomituspalvelut -

liikelaitoksen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden

2012 loppuun saakka.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Katri Kaukosalo, p. 03 621 2007.

- - - -


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 19

Dnro KH:3448 /2012

10 § Luottamustoimien päättyminen ja uusien luottamushenkilöiden valinta

KH 29.10.2012 § 22

Valmistelija: hallintopäällikkö Katri Kaukosalo, p. 03 621 2007

John Alatalon kirje:

”Eroanomus luottamustehtävistä

HÄMEENLINNAN KAUPUNGINVALTUUSTO

Anon eroa Hämeenlinnan kaupungin luottamustehtävistä. Perusteena on

vakavat henkilökohtaiset syyt. Eroanomus koskee seuraavia luottamustoimiani;

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan jäsenyys ja

puheenjohtajuus sekä Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsenyys.

Hämeenlinnassa 1.10.2012

John Alatalo”

John Alatalo on toiminut Hämeenlinnan kaupungissa seuraavissa luottamustehtävissä:

Kaupunginvaltuuston jäsen toimikaudella 2009-2012

Kaupunginhallituksen varajäsen (Pentti Nyholmin henkilökohtainen varajäsen)

toimikaudella 2011-2012

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan puheenjohtaja toimikaudella

2010-2012

Suhteellisten vaalien lautakunnan jäsen toimikaudella 2008-2012

Hämeen maakuntavaltuuston varajäsen (Johannes Koskisen henkilökohtainen

varajäsen) toimikaudella 2009- 2012

Hämeen Virkistysalueyhdistys ry:n kokousedustajan varajäsen (Johannes

Koskisen henkilökohtainen varajäsen) toimikaudella 2009-2012

Kuntalain 33 § määrittelee yleisen vaalikelpoisuuden. Vaalikelpoinen kunnan

luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 34 § pykälä määrittelee vaalikelpoisuuden valtuustoon.

Kuntalain 35 § määrittelee vaalikelpoisuuden kunnanhallituksen jäseneksi.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon.

Kuntalain 36 § määrittelee vaalikelpoisuuden muihin toimielimiin. Vaalikelpoinen

lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon.

Kuntalain 38 § määrittelee luottamustoimesta kieltäytymisen ja eron. ”Luottamustoimesta

on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai

ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa nel-


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 20

jä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä

kahdeksan vuotta.

Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kieltäytymisen

hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö

on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää

se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää

eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.”

Luottamustoimesta kieltäytyminen. Ehdottomat perusteet ovat vaihtoehtoisia:

yksikin riittää kieltäytymisperusteeksi. Luottamustoimesta voi kieltäytyä

myös muusta pätevästä syystä (harkinnanvarainen kieltäytymisperuste).

Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö

on; yleensä valtuustolle. Pätevä syy voi olla mikä tahansa luottamustehtävän

hoitamista vaikeuttava seikka.

Luottamustoimesta eroaminen. Sen jälkeen, kun henkilö on valittu luottamustoimeen,

hän voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Säännöksen

1 momentin mukaiset ehdottomat kieltäytymisperusteet ovat pätevä

syy myös eroamiseen, jos henkilö niihin vetoaa.

Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö

on. Valtuutetuille ja varavaltuutetuille, jotka valitaan vaaleissa,

eron myöntää valtuusto. (Kuntalaki, Helsinki 2012)

Suhteellisten vaalien lautakunta määritellään Hämeenlinnan kaupungin

hallintosäännön luvussa 3. Valtuuston työjärjestys, 26 §:

”Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten

vaalilautakunnan.

Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden

varapuheenjohtajan.”

Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n 2 ja 3 momentti:

”Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkutien valtuutettuja

ja maakuntavaltuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien

ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustossa edustettuina olevien

eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella

vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa

kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa jäsenyydestä kesken

toimikauden, jäsenen edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden

jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista

ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.”

Hämeen Virkistysalueyhdistys ry:n yhdistyksen kokouksen jäseniksi on valittu

samat henkilöt kuin maakuntavaltuutetut. Yhdistyksen sääntöjen 4 §: 1


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 21

KV 12.11.2012 § 10

momentin mukaan ”Kuntajäsenet valitsevat edustajansa ja näiden henkilökohtaiset

varajäsenet kunnallisvaalien vaalikautta vastaavaksi ajaksi.”

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n säädöksiä

on noudatettava valinnassa. Tasa-arvovaatimuksen on toteuduttava erikseen

sekä varajäsenten että varsinaisten jäsenten kohdalla. Tasaarvovaatimus

ei koske puheenjohtajia.

Kuntalain 11 §:n 2 momentti:

”Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on

vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu

hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,

puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.”

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu on

ammattimies, eläkeläinen Pertti Laaksonen.

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

valtuusto päättää

1. myöntää John Alatalolle hänen pyytämänsä eron kunnallista luottamustehtävistä

Hämeenlinnan kaupungissa,

2. valitsee kaupunginhallituksen jäsenelle Pentti Nyholmille uuden henkilökohtaisen

varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2012

loppuun saakka,

3. valitsee terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakuntaan uuden

varsinaisen jäsenen sekä puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

eli vuoden 2012 loppuun saakka,

4. valitsee suhteellisten vaalien lautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen

jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2012 loppuun saakka,

5. valitsee Hämeen maakuntavaltuuston jäsenelle Johannes Koskiselle

uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli

vuoden 2012 loppuun saakka, ja

6. valitsee Hämeen Virkistysalueyhdistys ry:n yhdistyksen kokouksen jäsenelle

Johannes Koskiselle henkilökohtaiseksi varajäseneksi saman

luottamushenkilön kuin maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi

eli vuoden 2012 loppuun saakka.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Katri Kaukosalo, p. 03 621 2007.

- - - -


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 22

Dnro KH:3122 /2009

11 § Hallintosäännön muuttaminen

KH 29.10.2012 § 24

Valmistelija kaupunginlakimies Kari Suokas p. 03 621 2398

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupungin omistajapoliittisista linjauksista

ja poliittisen johtamisen kehittämisestä seuraavaa:

Omistajapoliittiset linjaukset (kv 6.2.2012 § 18)

Valtuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Hämeenlinnan

kaupungin omistajapoliittiset linjaukset liitteen 1/KV 6.2.2012 mukaisina.

Linjaukset tuodaan jatkossa kokonaisuudessaan valtuuston hyväksyttäväksi

kerran valtuustokaudessa.

Kaupunginhallitus päättää omistajapoliittisten linjausten yhteisökohtaisista

tarkennuksista tarvittaessa vuosittain erikseen.

Konserniohjeisto yhtenäistetään omistajapoliittisten linjausten kanssa.

Omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyy mm. seuraavat kohdat:

Omistuksen tai konserniyhteisöjen uudelleenorganisoinnit tulee saattaa

valtuuston päätettäviksi (kohta 3.2.1.)

Kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden tehtävien siirtäminen yhtiöstä toiseen

tai uusien yhteisöjen perustaminen, kuuluu valtuuston päätettäviin

asioihin (kohta 4.1.1.)

Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tarvitsemansa selvitykset tytäryhteisöjen

toiminnasta ja tilinpäätöksistä (kohta 3.2.3.)

Kaupunginvaltuuston päätös ja valtuuston hyväksymät omistajapoliittiset

linjaukset ovat kokonaisuudessaan kokousasiakirjoissa.

Poliittisen johtamisen kehittäminen (kv 2.4.2012 § 22)

Valtuuston päätös: Valtuusto päätti, että kaupungin poliittinen päätöksentekojärjestelmä

uudistetaan edellä olevan esityksen mukaisesti siten, että

uudistus tulee voimaan vuoden 2013 alusta.

Poliittisen johtamisen kehittämiseen sisältyy mm. seuraavat kohdat:

Kaupunginvaltuusto

Valtuustoon valitaan 59 valtuutettua. Valtuusto voi valita jäsenistään tai varajäsenistään

määräaikaisia politiikkaryhmiä (tilapäisiä valiokuntia) politiikkaohjelmien

laatimiseen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle voidaan

maksaa korvaus, joka vastaa kahden viikkotyöpäivän työpanosta.

Kaupunginhallitus

Valtuusto valitsee valtuutetuista kaupunginhallituksen, jossa on 11 jäsentä.

Kaupunginhallituksen jäsenelle voidaan maksaa yhden viikkotyöpäivän


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 23

työpanosta vastaava korvaus ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle

kolmen viikkotyöpäivän työpanosta vastaava korvaus.

Hallintosäännön muutoksella perustetaan kaupunginhallitukselle kaksi jaostoa,

kaupunkikehitysjaosto ja konsernijaosto, joissa kummassakin on viisi

jäsentä. Jäsenet ovat kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Jaostojen

esittelijöinä toimivat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja.

Jaostojen tehtävät määritellään myöhemmin hallintosäännössä.

Lautakunnat

Valtuusto valitsee lautakuntiin 11 jäsentä, joista suurin osa on valtuutettuja.

Keskeisten lautakuntien (Elämänlaatulautakunta, Ikäihmisten lautakunta,

Lasten ja nuorten lautakunta, Tarkastuslautakunta, Terveyden ja toimintakyvyn

edistämisen lautakunta, Yhdyskuntalautakunta) puheenjohtajalle

voidaan maksaa yhden viikkotyöpäivän työpanosta vastaava korvaus.

Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen

Aluetoimikunnista siirrytään asukasraateihin. Asukkaat voivat vaikuttaa

asioiden valmisteluvaiheessa päätöksentekoon tuleviin keskeisiin asioihin

osallistumalla vaikuttajaraateihin. Vaikuttajaraadit perustetaan lautakuntien

mukaisesti. Vaikuttajaraateihin on vapaa hakeutuminen.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorten vaikuttajaryhmien toimintaa

kehitetään. Raadeille ja neuvostoille määritellään hallintosäännössä tehtävät

ja vastuut.

Kaupunginvaltuuston päätös liitteineen on kokonaisuudessaan kokousasiakirjoissa.

Hallintosäännön muutokset

Edellä olevien valtuuston päätösten perusteella on valmisteltu muutokset

hallintosääntöön. Muutokset on esitelty kaupunginhallitukselle 27.8.2012 ja

valtuustoryhmien puheenjohtajille 3.9.2012 sekä uudelleen kaupunginhallitukselle

8.10.2012. Tämän jälkeen on valmisteltujen muutosten sisältöä

jonkin verran muutettu verrattuna erityisesti valtuuston 2.4.2012 tekemään

päätökseen kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistamisesta.

Tärkein muutos koskee kaupunginhallituksen jaostojen määrää. Kaupunkikehitysjaostoa

ei esitetä perustettavaksi vaan esitykseen sisältyy ainoastaan

konsernijaoston perustaminen. Myös sen tehtävät ovat valmistelussa

täsmentyneet.

Valtuuston politiikkaryhmät / tilapäiset valiokunnat

Kuntalain 22 §:n mukaan valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan mm.

lausunnon antamista varten. Tältä osin kuntalaissa olevaa säännöstä voidaan

pitää riittävänä, eikä hallintosääntöön esitetä muutoksia.

Konserniohjeet sekä luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Tarvittavat muutokset konserniohjeisiin sekä luottamushenkilöiden palkkioiden

ja korvausten muuttaminen valmistellaan erikseen.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 24

KV 12.11.2012 § 11

Uusi hallintosääntö on liitteenä 5/KH 29.10.2012. Omistajapoliittisista linjauksista

aiheutuvat muutokset on merkitty tekstiin sinisellä ja poliittisen johtamisen

kehittämiseen liittyvät muutokset punaisella. Suurimmat muutokset

ovat hallintosäännön luvuissa 2 ja 4. Voimassaoleva hallintosääntö on

kokousasiakirjoissa.

Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 8.11.2012.

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että valtuusto hyväksyy hallintosäännön muuttamisen liitteen

5/KH 29.10.2012 mukaisesti. Muutos tulee voimaan 1.1.2013.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antaa kaupunginlakimies Kari Suokas p. 03 621 2398.

- - - -


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 25

Dnro KH:3505 /2012

12 § Omistajaohjauksen vastuualueen perustaminen

KH 29.10.2012 § 25

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300

Kaupungin nykyinen organisaatio, joka perustuu tilaaja-tuottajamalliin ja

elämänkaaren mukaisesti järjestettyihin palveluihin, on ollut käytössä kuntaliitoksen

voimaantulosta 1.1.2009 lähtien. Kuluneiden vajaan neljän vuoden

aikana on toteutettu yksittäisiä organisaatioon kohdistuvia muutoksia,

joista tärkeimpiä ovat olleet eräiden viranomaistoimintojen siirtäminen palvelutuotannosta

tilaajaorganisaatioon sekä Linnan Ateria –liikelaitoksen

yhtiöittäminen. Konsernipalveluiden osalta ei ole tapahtunut merkittäviä

muutoksia.

Merkittävä osa kaupungin toiminnoista on vuosien varrella siirretty kaupungin

omasta organisaatiosta kaupungin tytär- tai osakkuusyhteisöjen

hoidettavaksi. Tytäryhtiöitä kaupungilla on 35. Kaupungin kymmenen strategisen

tytäryhtiön työntekijämäärä on yhteensä n. 600 ja niiden yhteinen

liikevaihto n. 74 miljoonaa euroa (2011). Kaupungin tytäryhteisöinä olevien

säätiöiden (3) työntekijämäärä on yhteensä n. 110 ja yhteenlasketut liikevaihdot

n. 10 miljoonaa euroa (2011). Lisäksi kaupungin omaan organisaatioon

kuuluu kolme liikelaitosta, joissa on yhteensä n. 500 työntekijää. Liikelaitosten

yhteenlaskettu liikevaihto on n. 72 miljoonaa euroa (2011).

Kaupungin konserniyhteisöjen ohjausta ja valvontaa on jatkuvasti parannettu

viimeisten vuosien aikana. Kaupungin uudet konserniohjeet on hyväksytty

kaupunginvaltuustossa 14.12.2009 ja ne ovat tulleet voimaan

1.1.2010. Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on valmisteltu v. 2011 –

2012 ja ne on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.2.2012. Konserniyhteisöjen

raportointia ja konsernivalvontaa on kehitetty. Ongelmana on kuitenkin

ollut se, ettei omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan tehtäviä ole keskitetty,

vaan ne ovat hajallaan konsernipalveluiden eri virkamiehillä. Tehtäviä

ei myöskään ole resurssoitu riittävästi. Näihin seikkoihin ovat tilintarkastaja

ja tarkastuslautakunta toistuvasti kiinnittäneet huomiota.

Kaupungin konsernipalveluihin kuuluu tällä hetkellä kolme vastuualuetta:

talous- ja hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut ja kehittämispalvelut. Niiden

henkilöstömäärät ovat seuraavat:

talous- ja hallintopalvelut 29

henkilöstöpalvelut

6 (+ pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut)

kehittämispalvelut 20

yhteensä 55

Organisaatiokaaviot ovat liitteenä 6/KH 29.10.2012.

Omistajaohjaukseen ja konsernivalvontaan liittyvien tehtävien keskittämiseksi

on valmisteltu organisaatiomuutos, joka koskee lähinnä talous- ja

hallintopalveluiden vastuualuetta. Muutoksessa vastuualueesta irrotetaan

omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan tehtävät. Muutos on tarkoitus to-


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 26

KV 12.11.2012 § 12

teuttaa pääosin olemassa olevan henkilöstön tehtävä- ja nimikemuutoksin

nykyisillä resursseilla. Uutena virkana perustetaan omistajaohjauksen vastuualueen

johtajan tehtävä. Vapautuvan controllerin viran tehtäväkuvaa

muutetaan. Muut muutokset pyritään toteuttamaan sisäisin järjestelyin ilman

kustannusvaikutuksia.

Konsernipalveluiden organisaatiomuutos liittyy myös kaupungin poliittisen

päätöksentekojärjestelmän muutokseen, jossa kaupunginhallitukselle perustetaan

konsernijaosto omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan tehostamiseksi.

Uudelle vastuualueelle keskitetään jaoston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät.

Näillä muutoksilla pyritään osaltaan myös koko kaupunkikonsernin

toiminnan tehostamiseen sekä kaupungin menojen pienentämiseen

ja tulojen kasvattamiseen.

Organisaatiomuutos edellyttää kaupungin hallintosäännön muuttamista.

Tarvittavat muutokset on merkitty liitteenä 7/KH 29.10.2012 oleviin hallintosäännön

kohtiin punaisella. Nykyinen hallintosääntö kokonaisuudessaan

on asiakirjoissa. Uuden viran perustamisesta ja muista tarvittavista vakanssimuutoksista

sekä konserniohjeiden muuttamisesta päätetään erikseen.

Yhteistyötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 8.11.2012.

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että valtuusto hyväksyy konsernipalveluiden organisaatiomuutoksen

ja hallintosäännön muuttamisen liitteen 7/KH 29.10.2012 mukaisesti.

Muutos tulee voimaan 1.4.2013. Muutoksen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin

mm. henkilöstövalintojen osalta voidaan ryhtyä jo aikaisemmin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Suokas oli esteellisenä (intressijäävi) poissa

kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antaa apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 621 2300.

- - - -


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 27

Dnro KH:3462 /2012

13 § Vuoden 2013 tuloveroprosentin vahvistaminen

KH 29.10.2011 § 5

Valmistelijat: talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, puh. 03 621 2323 ja

laskentapäällikkö Hannu Kämäräinen, puh. 03 621 2605

Kuntalain 66 §:n mukaisesti kaupunginvaltuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentti.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n

(1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle

viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Kunnat saavat ansiotulojen vuoden 2013 veroennakot koko kuntakentän

veromäärästä verohallinnon vahvistamalla kertoimella. Kerroin vahvistetaan

joulukuussa, joten vuoden 2013 verokertymä joudutaan ennakoimaan

tilausbudjettiin arviolaskelman mukaisesti.

Hämeenlinnan tuloveroprosentti 2012 on 19,50 %.

Vuoden 2013 veroennakoita kertyy eri veroprosenteilla arvion mukaan

seuraavasti (arvion laatimisessa on hyödynnetty Kuntaliiton ennustetta

Hämeenlinnan verokertymästä 2013):

19,00 % 205,5 M€

19,25 % 208,2 M€

19,50 % 210,9 M€

19,75 % 213,6 M€

20,00 % 216,3 M€

Tilausbudjettiesitys 2013 on laadittu nykyisen 19,50 veroprosentin pohjalta.

Vuoden 2013 verotulokohtaan kirjataan ko. vuoden veroennakkojen lisäksi

verotuslain mukaan kertyviä veroja vuosilta 2005−2012 sekä maksuunpanotilityksen

mukainen vähennys/lisäys vuodelta 2012. Nämä mukaan lukien

2013 verokertymäarvio nykyisellä veroprosentilla on 220,4 M€.

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että valtuusto vahvistaa vuoden 2013 tuloveroprosentiksi edelleen

19,50 %.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antavat talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, p. 03 621 2323

ja laskentapäällikkö Hannu Kämäräinen, p. 03 621 2605.

- - - -

KV 12.11.2012 § 13


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 28

Dnro KH:3463 /2012

14 § Kiinteistöveron periminen vuonna 2013

KH 29.10.2012 § 6

Valmistelijat: talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, puh. 03 621 2323 ja

laskentapäällikkö Hannu Kämäräinen, puh. 03 621 2605

Kiinteistöverosta ja sen määräytymisestä säädetään kiinteistöverolaissa

(654/92). Verotuksen toimittaa verohallinto ja vero pannaan maksuun sen

määräytymisvuoden loppuun mennessä. Veron määräämisen perusteena

on kiinteistön verotusarvo. Verovelvollisia ovat myös valtio, kunnat, kuntayhtymät,

seurakunnat ja yleishyödylliset yhteisöt. Kunta ei kuitenkaan

maksa veroa omalla alueellaan omistamistaan kiinteistöistä.

Kiinteistöverolain mukaan valtuusto voi alentaa yleishyödyllisen yhteisön

omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin, jos rakennus

on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Lisäksi

valtuusto voi erikseen määrätä rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin.

Edellytyksenä on, että rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet

on kaavoitettu asuntotarkoitukseen, ja että rakennuspaikalla on ollut

vähintään vuoden voimassa asemakaava.

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain

etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.

Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Lain mukaiset veroprosentit ovat tällä hetkellä seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,60 – 1,35

- vakituiset asuinrakennukset 0,32 – 0,75

- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti saa olla korkeintaan

0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakituisten asuinrakennusten

veroprosentti

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi voidaan määrätä

1,00 – 3,00

- valtuusto voi lisäksi määrätä yleishyödyllisille yhteisöille oman veroprosentin,

joka voi olla myös 0,00 %.

Hämeenlinnan verotoimistosta on saatu kiinteistöveron tilastotietoja vuodelle

2012 ja niiden perusteella on laadittu seuraavat laskelmat kiinteistöveron

tuotosta eri prosenteilla.

Yleinen kiinteistövero 0,60 – 1,35 %, verotusarvot 1 079 M€

Toimistorakennukset, myymälärakennukset, teollisuusrakennukset, muut

rakennukset ja tontit:

0,90 % 9,71 M€

1,05 % 11,32 M€

1,10 % 11,86 M€

Vuonna 2012 Hämeenlinnan vero on 1,05 % ja koko maan keskiarvo on

0,90 %.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 29

Vakituinen asuminen 0,32 – 0,75 %, verotusarvot 1 329 M€

0,40 % 5,32 M€

0,45 % 5,98 M€

0,50 % 6,65 M€

Vuonna 2012 Hämeenlinnan vero on 0,45 % ja koko maan keskiarvo on

0,40 %.

Vapaa-ajan asunnot yms. enintään 0,60 prosenttiyksikköä vakituisen

asumisen verotusarvoa suurempi, verotusarvot 100 M€

0,95 % 0,95 M€

1,00 % 1,00 M€

1,05 % 1,05 M€

Vuonna 2012 Hämeenlinnan vero on 1,00 % ja koko maan keskiarvo on

1,00 %.

Rakentamaton rakennuspaikka, verotusarvot 4 M€

Vuonna 2012 Hämeenlinnan vero on 3,00 % ja tuottoarvio 2013 on samalla

prosentilla 0,11 M€.

Yleishyödyllisessä käytössä olevat kiinteistöt, verotusarvot 3 M€

Vuonna 2012 Hämeenlinnan vero on 0,00 %.

Tilausbudjetin 2013 laskennan perusteena on käytetty seuraavia veroprosentteja:

Yleinen kiinteistövero 1,05 %

Vakituinen asuminen 0,45 %

Vapaa-ajan asunnot 1,00 %

Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Yleishyödyllisessä käytössä olevat kiinteistöt 0,00 %.

Näillä veroprosenteilla kiinteistöveroja on arvioitu kertyvän noin 18,4 M€.

Verotulokohtaan kertyy myös edellisiltä vuosilta maksettavia veroja.

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että valtuusto määrää vuoden 2013 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

Yleinen kiinteistövero 1,05 %

Vakituinen asuminen 0,45 %

Vapaa-ajan asunnot 1,00 %

Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Yleishyödyllisessä käytössä olevat kiinteistöt 0,00 %.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 30

KV 12.11.2012 § 14

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoja antavat talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, p. 03 621 2323

ja laskentapäällikkö Hannu Kämäräinen, p. 03 621 2605.

- - - -


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 31

Dnro KH:3282 /2012

15 § Vuoden 2013 tilausbudjetti ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelma

KH 8.10.2012 § 21

Talous- ja hallintojohtaja 2.10.2012:

”Vuoden 2013 tilausbudjetin valmistelu on mennyt keväällä sovitun aikataulun

mukaisesti. Valmistelun pohjana on ollut kaupunginvaltuuston

11.6.2012 hyväksymä talouden tehostamisen ja sopeuttamisen toimenpideohjelma

sekä kaupunginhallituksen 18.6.2012 hyväksymä vuoden 2013

tilausbudjetin kehys.

Tilaajat ja tuotanto ovat käyneet budjettineuvotteluja kesän ja alkusyksyn

aikana. Talouspalvelujen controllerit ovat olleet sekä tilaajan että tuotannon

apuna budjettivalmistelussa.

Lautakunnat ja johtokunnat jättivät tilausbudjettiesityksensä 20.9.2012

mennessä. Kaupunginjohtajan johdolla on käyty täsmentäviä neuvotteluja

tilaajajohtajien kanssa. Myös kaupunkikonserniin kuuluvien tärkeimpien yhtiöiden

toimitusjohtajien kanssa on käyty neuvotteluja ja yhtiöiden edellytetään

osallistuvan tuottavuuden parantamiseen. Yhtiöiden toimenpiteet ja

tavoitteet ovat tilausbudjetin liitteenä.

Kaupunginjohtajan johdolla on valmistunut kaupunginhallitukselle erikseen

jaettava tilausbudjettiehdotus.

Kaupunginhallitus aloittanee vuoden 2013 tilausbudjetin ja vuosien 2014-

2015 taloussuunnitelman käsittelyn.”

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää aloittaa vuoden 2013 tilausbudjetin

ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelman käsittelyn.

Vuoden 2012 tilausbudjetin luonnos viitteenä 3/Kh 8.10.2012.

Käsittelyn aluksi kaupunginjohtaja Tapani Hellstén ja talous- ja hallintojohtaja

Ismo Uusitalo käyttivät puheenvuorot budjetin valmisteluun liittyvistä

vaiheista. Pykälän käsittelyn ajan kokouksessa oli läsnä myös talousarviopäällikkö

Päivi Selonen.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti jatkaa vuoden

2013 tilausbudjetin ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelman käsittelyä

22.10.2012.

- - - -

KH 22.10.2012 § 9

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jatkaa vuoden 2013 tilausbudjetin

ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelman käsittelyä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että pykälän käsittelyn aikana

- Vesa Kaloinen saapui kokoukseen.

- kaupunginhallitus piti tauot kello 12.42-13.10 ja 14.18-14.34.

- Tapio Vekka ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja hän poistui kokouksesta

yhdyskuntalautakunnan joukkoliikenteen suunnittelu- ja joukko-


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 32

liikennepalveluja (sivu 70) koskevan kohdan käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana

toimi 1. varapuheenjohtaja Tarja Filatov.

- Sari Rautio poistui kokouksesta.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti jatkaa vuoden

2013 tilausbudjetin ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelman käsittelyä

29.10.2012.

- - - -

KH 29.10.2012 § 26

Kaupunginhallituksen tilausbudjettiesitys esitellään yhteistyötoimikunnalle

8.11.2012 pidettävässä kokouksessa.

Hellsténin ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että

A. kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2013 tilausbudjetin ja vuosien

2014-2015 taloussuunnitelman. Tilausbudjetin hyväksymisen jälkeen

lautakuntien, tuotannon, konsernipalvelujen, nettoyksikön ja liikelaitosten

tulee ilmoittaa talousarviopäällikölle kirjanpidon aloittamista varten

kokonaismäärärahojensa alustava jaottelu (käyttösuunnitelma) talousarviopäällikön

erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

B. valtuusto päättää, että

- vuoden 2012 tilausbudjetissa nimettyjen ja keskeneräisiksi jäävien

talonrakennushankkeiden sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden

rakentamista/rakennuttamista saa jatkaa vuodenvaihteen jälkeen

niille aikaisemmin osoitettujen määrärahojen rajoissa ja hankkeisiin

myönnetyt käyttämättä jäävät määrärahavaraukset sisältyvät kaupungin

yleisiin rahavaroihin ja hankkeiden toteuttamisen aiheuttamat

vaikutukset vuoden 2013 tilausbudjettiin käsitellään erikseen tilausbudjetin

teknisinä muutoksina

- rahoitusosassa on lainojen nettolisäys 9,5 M€ ja pitkäaikaisten lainojen

määrä saa kasvaa sen verran

- tilausbudjetin sitovuus on määritelty budjettikirjan yleisessä osassa

- talouspalveluilla on oikeus tehdä tilausbudjettiin tulevat tekniset

muutokset

Kaupunginhallitus kävi ehdotuksen vuoden 2013 tilausbudjetiksi ja vuosien

2014-2015 taloussuunnitelmaksi yksityiskohtaisesti läpi ja teki asiakirjan

tekstiin joitakin tarkistuksia ja muutoksia. Ne on kirjattu pöytäkirjan liitteeksi

8/KH 29.10.2012 tulevaan tilausbudjetti- ja taloussuunnitelmakirjaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tapio Vekka ilmoitti olevansa esteellinen

(intressijäävi) ja poistui kokouksesta yhdyskuntalautakunnan joukkoliikenteen

suunnittelu- ja joukkoliikennepalveluja (sivu 71) koskevan kohdan käsittelyn

ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Tarja Filatov.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Suokas poistui kokouksesta.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 14.25-14.40.


HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 33

KV 12.11.2012 § 15

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että

A. kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2013 tilausbudjetin ja vuosien

2014-2015 taloussuunnitelman. Tilausbudjetin hyväksymisen jälkeen

lautakuntien, tuotannon, konsernipalvelujen, nettoyksikön ja liikelaitosten

tulee ilmoittaa talousarviopäällikölle kirjanpidon aloittamista varten

kokonaismäärärahojensa alustava jaottelu (käyttösuunnitelma) talousarviopäällikön

erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

B. valtuusto päättää, että

- vuoden 2012 tilausbudjetissa nimettyjen ja keskeneräisiksi jäävien

talonrakennushankkeiden sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden

rakentamista/rakennuttamista saa jatkaa vuodenvaihteen jälkeen

niille aikaisemmin osoitettujen määrärahojen rajoissa ja hankkeisiin

myönnetyt käyttämättä jäävät määrärahavaraukset sisältyvät kaupungin

yleisiin rahavaroihin ja hankkeiden toteuttamisen aiheuttamat

vaikutukset vuoden 2013 tilausbudjettiin käsitellään erikseen tilausbudjetin

teknisinä muutoksina

- rahoitusosassa on lainojen nettolisäys 9,5 M€ ja pitkäaikaisten lainojen

määrä saa kasvaa sen verran

- tilausbudjetin sitovuus on määritelty budjettikirjan yleisessä osassa

- talouspalveluilla on oikeus tehdä tilausbudjettiin tulevat tekniset

muutokset

Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo, p. 03 621 2323.

- - - -

More magazines by this user
Similar magazines