Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 15

osalta. Aiemmin hankittu omaisuus ehdotetaan poistettavaksi loppuun aikaisempien

hyödykekohtaisten poistosuunnitelmien mukaisesti.

Tilinpäätökseen on Hämeenlinnassa vuosittain liitetty noudatettu poistosuunnitelma.

Aktivoinnit on tehty hyödykekohtaisesti poistosuunnitelman

antaman välyksen puitteissa. Tilausbudjetissa esitetty aktivoitavan omaisuuden

pienhankintaraja vuoden 2012 budjetissa on 10.000 euroa.

Kehittyvissä kunnissa, joissa joudutaan investoimaan runsaasti, poistoja ei

aina ole mahdollista mitoittaa taloudellisten pitoaikojen rajoissa sellaisiksi,

että ne kattaisivat keskimääräisiä poistonalaisia investointimenoja. Poistojen

ensisijaisena tarkoituksena ei ole, että ne kattaisivat vuosittain keskimääräiset

poistonalaisten investointien omahankintamenot kokonaan.

Aiempaan Hämeenlinnan poistosuunnitelmaan verrattuna uuden suosituksen

mukaiset ohjeelliset poistoajat poikkeavat merkittävimmin hallinto- ja

laitosrakennusten poistovälyksessä, joka tähän asti on ollut 40 - 50 vuotta

ja joka kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksessa on 20 - 50 vuotta.

Käytännössä rakennusten poistoaika on määritelty rakennusten osalta

hyödykekohtaisesti omaisuuslajin poistovälyksen ja hyödykkeen taloudellisen

pitoajan mukaisesti. Yleisesti käytetty uudisrakennuksen poistoaika on

ollut 40 vuotta. Pienehköjen peruskorjausten, täydennysinvestointien ja

muutosten poistoaika on tähän saakka määritelty hyödykekohtaisesti siten,

että yleisin käytetty poistoaika on ollut 20 vuotta.

Kiinteiden rakennelmien ryhmään kuuluvat mm. katujen, teiden, torien,

puistojen ja siltojen rakenteet. Näissä käytetään menojäännöspoistoa. Katujen

osalta aiemmin käytetty menojäännöspoisto 20 % vastaa uuden suosituksen

mukaista maksimipoistoa. Myös siltojen, laiturien ja uimaloiden

käytetty 20 %:n menojäännöspoisto on lähellä uuden suosituksen 25 prosentin

enimmäispoistoa.

Rakennusten poistot kohdistuvat Linnan Tilapalvelut -liikelaitokselle. Kiinteiden

rakenteiden poistot kohdistetaan yhdyskuntalautakunnalle, koska

yhdyskuntarakenteen tuotannosta perustetaan liikelaitos, joka ei omista

rakenteita. Muut poistot koskevat pääosin irtaimen omaisuuden hyödykkeitä

ja poistot kohdistuvat hankinnan tehneeseen yksikköön.

Rakennusten perusparannusten hyödykekohtaisen poistoajan vahvistamisen

tekee rakennuttajapäällikkö poistovälyksen puitteissa Linnan Tilapalvelut

-liikelaitoksessa. Investointihankkeiden valmistuminen ja pienten peruskorjausten

poistoaika ilmoitetaan välitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen

valmisteluun liittyvillä hankekorteilla. Lähtökohtaisesti noudatetaan kaupunginhallituksen

antamia poistoprosentteja ja poistoaikoja. Mikäli jatkossa

tulee hyödykekohtaisesti tarve poiketa vahvistetuista rakennusten poistoprosenteista,

esityksen kaupunginhallitukselle tekee rakennuttajapäällikkö.

Kaupunginhallitus päättää noudatettavat hyödykeryhmäkohtaiset poistoprosentit

ja poistoajat sen jälkeen, kun valtuusto on tehnyt päätöksen

suunnitelmapoistojen perusteina olevista poistovälyksistä, pysyvien vastaavien

poisto- ja laskentaohjeesta sekä uusien ohjeiden noudattamisen

alkamisajankohdasta.

More magazines by this user
Similar magazines