Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 23

työpanosta vastaava korvaus ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle

kolmen viikkotyöpäivän työpanosta vastaava korvaus.

Hallintosäännön muutoksella perustetaan kaupunginhallitukselle kaksi jaostoa,

kaupunkikehitysjaosto ja konsernijaosto, joissa kummassakin on viisi

jäsentä. Jäsenet ovat kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Jaostojen

esittelijöinä toimivat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja.

Jaostojen tehtävät määritellään myöhemmin hallintosäännössä.

Lautakunnat

Valtuusto valitsee lautakuntiin 11 jäsentä, joista suurin osa on valtuutettuja.

Keskeisten lautakuntien (Elämänlaatulautakunta, Ikäihmisten lautakunta,

Lasten ja nuorten lautakunta, Tarkastuslautakunta, Terveyden ja toimintakyvyn

edistämisen lautakunta, Yhdyskuntalautakunta) puheenjohtajalle

voidaan maksaa yhden viikkotyöpäivän työpanosta vastaava korvaus.

Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen

Aluetoimikunnista siirrytään asukasraateihin. Asukkaat voivat vaikuttaa

asioiden valmisteluvaiheessa päätöksentekoon tuleviin keskeisiin asioihin

osallistumalla vaikuttajaraateihin. Vaikuttajaraadit perustetaan lautakuntien

mukaisesti. Vaikuttajaraateihin on vapaa hakeutuminen.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorten vaikuttajaryhmien toimintaa

kehitetään. Raadeille ja neuvostoille määritellään hallintosäännössä tehtävät

ja vastuut.

Kaupunginvaltuuston päätös liitteineen on kokonaisuudessaan kokousasiakirjoissa.

Hallintosäännön muutokset

Edellä olevien valtuuston päätösten perusteella on valmisteltu muutokset

hallintosääntöön. Muutokset on esitelty kaupunginhallitukselle 27.8.2012 ja

valtuustoryhmien puheenjohtajille 3.9.2012 sekä uudelleen kaupunginhallitukselle

8.10.2012. Tämän jälkeen on valmisteltujen muutosten sisältöä

jonkin verran muutettu verrattuna erityisesti valtuuston 2.4.2012 tekemään

päätökseen kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistamisesta.

Tärkein muutos koskee kaupunginhallituksen jaostojen määrää. Kaupunkikehitysjaostoa

ei esitetä perustettavaksi vaan esitykseen sisältyy ainoastaan

konsernijaoston perustaminen. Myös sen tehtävät ovat valmistelussa

täsmentyneet.

Valtuuston politiikkaryhmät / tilapäiset valiokunnat

Kuntalain 22 §:n mukaan valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan mm.

lausunnon antamista varten. Tältä osin kuntalaissa olevaa säännöstä voidaan

pitää riittävänä, eikä hallintosääntöön esitetä muutoksia.

Konserniohjeet sekä luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Tarvittavat muutokset konserniohjeisiin sekä luottamushenkilöiden palkkioiden

ja korvausten muuttaminen valmistellaan erikseen.

More magazines by this user
Similar magazines