Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 6

nen lehto ja länsipuolella paikallisesti arvokas Kappolan kallionalus- ja puronvarsilehto.

Alustavassa osayleiskaavamuutosluonnoksessa golfkentän alue on osoitettu

urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU-1). Alueella sallitaan toimintaa

palveleva vähäinen rakentaminen ja alueella tulee järjestää muun

virkistysliikkumisen mahdollisuus. Isompi loma-asuntoalue (RA/30) on

osoitettu Vanajanlinnantien itäpuolelle, golfkentän keskelle jäävään pohjois-eteläsuuntaiseen

metsäsaarekkeeseen. Luku 30 osoittaa alueelle rakennettavien

loma-asuinrakennusten enimmäismäärän. Vanajanlinnan

länsipuoliselle metsäsaarekkeelle on merkitty alue Vanajanlinnan huolto- ja

varastotiloille (TV). Varastoalueen eteläpuolelle on merkitty pieni lomaasuntoalue

(RA/3).

Alueelta on tehty kaavarungon laatimisen yhteydessä luonto- ja maisemaselvitys.

Alueet ovat voimakkaasti ihmisen muokkaamia. Metsäsaarekkeilta

ei löytynyt luontoarvoiltaan huomionarvoisia kohteita. Maisema- ja

suojeluarvot eivät rajoita rakentamista. Loma-asuntoalueet ovat liitettävissä

linnan alueella olevaan vesihuollon verkostoon.

Osayleiskaavan muutos on tarkoitus laittaa vireille kesäkuun alussa yhdessä

toisen loma-asuntoalueen asemakaavan kanssa. Osayleiskaavamuutoksesta

on pidetty viranomaisneuvottelu helmikuussa.

Kaavakartta liitteenä 1 / Yhla 18.5.2010. Vanajanlinnan kaavarunkoaineisto

selvityksineen löytyy kaupungin internetsivuilta osoitteesta Kaavat ja rakentaminen

/ Asemakaavat / Ajankohtaisia kaava-alueita. Osayleiskaavamuutoksen

osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos löytyvät

osoitteesta Kaavat ja rakentaminen / Yleiskaavat.

Tilaajajohtajan ehdotus: Yhdyskuntalautakunta antaa maankäytön suunnitteluyksikölle

tehtäväksi Katumajärven itäpuolen osayleiskaavan muutoksen

laatimisen.

Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - -

YHLA 14.2.2012 § 17

Valmistelija: kaavasuunnittelija Marja Suutari, p. 03 621 2368

Tehtäväksiannon ja vireillepanon yhteydessä esillä ollutta osayleiskaavan

karttaluonnosta on tarkistettu. Varastoalueen eteläpuolinen matkailupalvelujen

alue on poistettu. Rakennettaville alueille osoitetut ohjeelliset tonttikadut

on korvattu merkinnällä: uudet tiet ja linjat. Kaavamerkinnöin on tarkoitus

osoittaa rakennettaville paikoille kulkevat yhteydet siten, ettei niistä

aiheudu kaupungille velvoitetta rakentaa katua. Lisäksi on tehty pieniä teknisiä

korjauksia. Tarkistettu kaavakartta on liitteessä 5 / Yhla 14.2.2012

Osayleiskaavamuutoksen vireilletulo kuulutettiin Hämeen Sanomissa ja

Kaupunkiuutisissa 19.6.2010 ja siihen liittyvät asiakirjat olivat nähtävillä

ajalla 21.6. – 8.7.2010. Osallisia ja naapureita tiedotettiin vireilletulon yhteydessä

lähetettävällä kirjeellä. Vireilletulon yhteydessä jätettiin yksi mielipide,

joka koski yksityisten maanomistajien huomioimista asiakirjojen osallisissa

sekä voimassa olevan kaavamerkinnän, VU-1, säilyttämistä myös