Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Valtuuston esityslista - Hämeenlinna

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu

Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7

yksityisten maalla. Mielipiteen referointi ja maankäytön suunnittelun vastine

on liitteessä 6 / Yhla 14.2.2012.

Liitteenä on pienennös yleiskaavaluonnoksesta sekä kaavamerkinnät.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, selostusluonnos ja aluetta koskevat

selvitykset ovat esillä kaupungin internetsivuilla: Kaavat ja rakentaminen /

Yleiskaavat.

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Asemakaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Tilaajapäällikön ehdotus: Yhdyskuntalautakunta päättää asettaa Katumajärven

itäpuolen osayleiskaavamuutosluonnoksen ja valmisteluaineiston

nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten.

Päätös: Yhdyskuntalautakunta hyväksyi ehdotuksen.

- - - -

YHLA 12.6.2012 § 94

Valmistelija: kaavasuunnittelija Marja Suutari, p. 03 621 2368

Suunnittelu on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavakarttaan ei ole tarvinnut

tehdä muutoksia edellisestä laatimisvaiheen kuulemisesta. Laatimisvaiheen

kuuleminen järjestettiin ajalla 1.3.-20.3.2012. Tällöin jätettiin kolme

mielipidettä, jotka koskivat:

- Golf-kentän hulevesistä aiheutuvaa vettymistä yksityisen maanomistajan

maalla.

- Jätevesien viemäröintiä ja Katumajärven alittavaa putkea.

- Yksityisen maalla tapahtuvaa mahdollisuutta rakentaa loma-asuntoja

suunnittelutarveratkaisulla.

Mielipiteet eivät anna aihetta muuttaa kaavaa. Listatekstin liitteeseen on

koottu mielipiteet ja on esitetty kaavoittajan vastineet niihin. Liite 11 / Yhla

12.6.2012.

Luonnosvaiheen kaavaratkaisusta pyydettiin kaupungin sisäiset kommentit.

Lisäksi pyydettiin lausunnot Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta,

Hämeen liitolta ja Museovirastolta. Heillä ei ollut huomautettavaa

osayleiskaavamuutoksesta. Museovirasto muistutti, että aluetta

asemakaavoitettaessa ja suunniteltaessa yksityiskohtaisemmin on kiinnitettävä

huomiota tulevan rakentamisen sopeutumiseen ympäröivään maisemaan.

Kaavaehdotuksesta pyydetään vielä maankäyttö- ja rakennusasetuksen

mukaiset lausunnot viranomaisilta.

Liitteenä 12 / Yhla 12.6.2012 on osayleiskaavan pienennös. Osayleiskaavakartta

ja –selostus ovat esillä lautakunnan kokoushuoneessa. Kaavaasiakirjoihin

voi tutustua myös kaupungin internetsivuilla: Kaavat ja rakentaminen

/ Kaavoitus / Vireillä olevat kaavat. Internetsivuilta löytyvät:

osayleiskaavaehdotus, selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Osayleiskaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

More magazines by this user
Similar magazines