Toimintasuunnitelma 2012-2013 - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Toimintasuunnitelma 2012-2013 - Hämeenlinna

Kirkonseudun, Nevilän ja Nummenkylän

KOULUJEN TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodelle 20122013

Toimintasuunnitelman käsittely

Opettajien kokouksessa 13.9. 2012

Oppilaskunnan kokouksessa 21.9/2012

Vanhempainyhdistyksen kokouksessa 4.9. 2012

14.9.2012 _________________________________________

Päiväys

Rehtorin allekirjoitus

Toimintasuunnitelma hyväksytty _______ / ______ 2012

__________________________________________

Palvelujohtaja Mika Mäkelä

Koulun työaika perusopetuksessa

LUKUVUOSI 2012-2013

Syyslukukausi 2012 (88 työpäivää)

14.8.2012 (ti) koulu alkaa

15.-21.10.2012 (ma-su, vko 42) syysloma

21.12.2012 (pe) viimeinen koulupäivä

22.12.2012-1.1.2013 (la-ti) joulun ajan vapaa

Kevätlukukausi 2013 (100 työpäivää)

2.1.2013 (ke) koulu alkaa

25.2.-3.3.2013 (ma-su, vko 9) talviloma

29.3.-1.4.2013 (pe-ma) pääsiäisloma

1.6.2013 (la) lukuvuosi päättyy


Oppilas- ja perusopetusryhmämäärät sekä luokanvalvoja tiedot toimitettu Oksasen Sarille

15.8.2012.

A-osa

Koulun pidemmän aikavälin tavoitteet/ visio/ kehittämiskohteet

Kirkonseudun koulu toimii väistötiloissa vielä syyslukauden 2012.

Nevilän Nummenkylän koulut lakkautetaan jouluna, kun uusi koulurakennus valmistuu.

Syyslukukauden työnä on Nevilän ja Nummenkylän koulujen siivous, tyhjennys, muutto ja

lakkauttaminen.

Lakkautettavien koulujen oppilaiden turvallinen kotouttaminen uuteen kouluun on keskeinen ja tärkeä

tavoite, samoin vanhempien luonteva tutustuminen uusiin opettajiin sekä koulujen

vanhempainyhdistysten ja kylätoimikunnan voimavarojen yhdistäminen.

Rengon uuden koulun valmistumiseen mennessä käydään opettajien kesken pedagogista keskustelua

yhteisten pelisääntöjen ja työkäytänteiden muodostamiseksi ja yhteisöllisyyden saavuttamiseksi.

K-opeGo-koulutukseen osallistuu Rengon kouluista neljä opettajaa. Myös lakkautettavien koulujen

opettajien kotouttaminen uuteen kouluun on keskeinen asia. Uuden koulun oppilasryhmien

kokoamiseen ja opettajien erityistaitojen hyödyntämiseen kiinnitetään huomiota. Uutena asiana

päästään aloittamaan yhteistyö rinnakkaisluokkien kesken.

OPPIMISYMPÄRISTÖT

Uusi koulu mahdollistaa rinnakkaisluokkayhteistyön. Oppilaiden perehdyttäminen uusiin

luokkatiloihin ja tavaroiden paikkoihin on keskeisessä asemassa. Huomiota kiinnitetään

vastuunkantamiseen ja osallisuuteen omista kotiluokista. Älytaulut saadaan mukaan osaksi

opetustyötä.

Opetustilat on kalustettu ergonomisesti ja kauniisti.

OPPILASKUNTATOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Oppilaskuntatoimintaa kehitetään yhtenäistämällä kolmen hyvin erilaisen koulun oppilaskunnat.

Tavoitteena on, että oppilaskunta valitaan vaaleilla. Oppilaskuntavaalit pidetään aina

syyslukukaudella ja edustuskausi on kalenterivuoden mittainen. Kun vaalit on pidetty, opastaa

väistyvä puheenjohtaja tulevaa johtajaa n. puolen vuoden ajan. Keväällä kaikkien kolmen yhdistetyn

koulun oppilaskunnat aloittavat suunnitelmatyön Rengon koulun oppilaskunnan toimintamallista.

VANHEMPIEN KOHTAAMINEN

Ystävällisen ja hyvän ilmapiirin luominen onnistuneelle ja tasavertaiselle kohtaamiselle vanhempien

kanssa. Tähän on kiinnitetty huomiota mm. selkein opastein neuvotteluhuoneeseen, jossa on lempeä,

kodinomainen sisustus ja mahdollisuus kahvinkeittoon. Huone kastetaan koulun yhteiseen käyttöön

lasten keksimän nimen kera.

YHTEISÖLLISYYS:

- yhteiset toimintalinjat, säännöt ja periaatteet

- yhteisöllinen kasvattaminen

- avoin, arvostava ja toisia kunnioittava vuorovaikutus koulun sisällä ja ulospäin


- vastuullisuus

- joustavuus

- perinteiden vaaliminen

- turvallinen oppiminen

- turvallinen siirtyminen esikoulu-alakoulu-yläkoulu

Englannin kielen opiskelun varhentaminen

Englannin kielen opiskelun aloittaminen 1. luokalta kielimaisteluna ja/tai 2. luokalta 1h/vk

pehmentäisi vieraan kielen opiskelun aloittamista ja tukisi hitaammin edistyvien

oppilaiden selviytymistä vieraan kielen monista haasteista. Kielen opiskelun

varhentamisen tulisi tapahtua systemaattisella ja tukevalla tavalla. Kerhorahoituksella

toteutettu 2.-luokkalaisten kielimaistelu on riippuvainen kunkin vuoden kerhobudjetista ja

koulussa toteutettavista kerhoista.

ATK-suunnitelma

Rengon uudessa koulussa on 1/13 lähtien käytössä 29 oppilaskonetta. Kouluun ei tule

erillistä ATK-luokkaa, vaan kannettavat oppilaskoneet viedään aina omaan luokkaan kun

niitä tarvitaan. Luokkien perusvarustukseen kuuluu opettajan kannettavan tietokoneen

lisäksi dokumenttikamera, sekä äänentoistolaitteisto (aktiivikaiuttimet). Osassa luokista on

Promethean –älytaulu, jonka käyttöön opettajia koulutetaan lukuvuoden 2012-13 aikana.

Koulussamme on joka 6. viikko käytössä kiertävä ICT-opettaja joka auttaa moodlen,

dokumenttikameran ja älytaulun käytössä, sekä toimii samanaikaisopettajana

luokanopettajan kanssa. Koulussa on käytössä langaton tiedonsiirtoverkko (hallinto- ,

opetus- ja avoin).

1.KOULUN ITSEARVIOINTI

1.1 Lukuvuosi 2011 – 2012

Kouluvuosi 2011-2012 sujui pääosin ennalta laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Opetuksen

painotukset, KiVa-koulu-hanke ja MCN-HML Cooperation (Nakuru-hanke) työllistivät niin

opettajia kuin oppilaitakin.

Yhteisten toimintalinjojen määrittely pääsi alkuun arvokeskustelujen myötä, mutta edessä on vielä

paljon työtä, jotta yhteiset toimintatavat ja kasvatuslinjat saadaan kirjatuiksi.

Yhteistyötä opettajien kesken on lisätty pedagogisilla järjestelyillä (esim. samanaikaisopetustunnit,

resurssiopettajan käyttö ja vaihtotunnit)

Opetushallituksen kerhohankkeen tuella järjestetty kerhotoiminta oli vilkasta.

Kerhotoimintaa järjestettiin Kirkonseudulla (nikkarointi) ja Nummenkylällä (liikunta, kuvataide).


Oppilaskunnnat kokoontuivat säännöllisesti joka koulussa.

Työhyvinvoinnin osalta tehtiin kehittämissuunnitelmia, joiden työstäminen pääsi alkuun ja jatkuu

alkaneena kouluvuotena.

Oppilashuolto toimi aktiivisesti ja kokouksia aiheen tiimoilta pidettiin 2-3 viikon välein..

Oppilashuoltoryhmä kokoontui kouluvuoden aikana 13 kertaa.

Kaikkien Rengon koulujen yhteisiä opettajien kokouksia pidettiin kerran kuukaudessa.

Koulujen omat kokoukset pidettiin viikottain (Ksk) tai harvemmin (Ne+Nu).

Sähköisen kyselyn avulla saatu asiakaspalaute jäi kovin vähäiseksi , joten koulut järjestivät oman

palautekyselyn, joka lähetettiin jokaisen koululaisen vanhemmille.

Kehittämissuunnitelman mukaisesti työergonomia-asiat ovat työn alla uuden koulun suunnittelun

myötä. Pedagogista yhteistyötä ja samanaikaisopetusta kehitetään mm. uusia työmuotoja hakemalla

sekä K-opeGO-koulutuksen opeilla.

Henkilökunnan yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä vahvistetaan erilaisilla yhteisillä vapaaajanviettotilaisuuksilla

vuosittain yhteisesti sovittavan suunnitelman mukaisesti.

Henkilöstön arviointia lukuvuodesta 2011-12:

Käytössä olleet luokkakohtaiset kuukausitiedotteet ovat saaneet kiitosta.

Kuukausittainen yhteinen kaikkien koulujen YT-kokous on ollut toimiva ja hyvä yhteistyömuoto.

Ohr-kokousten määrä on ollut riittävä.

Yhteistyö kotien kanssa on ollut monipuolista ja rakentavaa.

1.2 Arviointisuunnitelma lukuvuodelle 20122013

Sähköisen kyselyn avulla saatu asiakaspalaute jäi kovin vähäiseksi, joten tulosten vaikuttavuudesta

ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä.

Ensi kevään aikana tehtävään sähköiseen kyselyyn on määrätty jokainen luokka opettajansa johdolla

vastaamaan.

Kiusaamiskyselyt joka kodille lähetetään tammi-helmikuun aikana.

Kyselystä saadut tulokset käsitellään luokittain ja tarvittaessa käsittelyä jatketaan

oppilashuoltoryhmässä.

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

2.1 Työskentelyjaksot (jos käytetään jaksotettua opetusta)


2.2 Koulun päivittäinen työaika klo ________ - ________

Kirkonseutu Nevilä Nummenkylä

1. oppitunti 8.15 – 9.00 8.30-9.15 8.15-9.00

2. oppitunti 9.00-9.45 9.30-10.15 9.00-9.45

3. oppitunti 10.00 -10.45 10.30-11.15 10.00-10.45

ruokatunti 10.45-11.30 11.15-11.45 10.45-11.15

4. oppitunti 11.30–12.15 11.45-12.30 11.15-12.00

5. oppitunti 12.15–13.00 12.45-13.30 12.15-13.00

6. oppitunti 13.15–14.00 13.45-14.30 13.15-14.00

7. oppitunti 14.15–15.00 14.15-15.00

Kaksi viimeistä tuntia voidaan pitää kaksoistuntina, jolloin koulu päättyy 15 min. aikaisemmin.

Kirkonseudun luokat 3 ja 4 ruokailevat jo klo 10.30-10.45 ja jatkavat kolmatta oppituntia 10.45-11

joka päivä. Kaikki luokat syövät omissa luokissaan, paitsi kuudes luokka ruokalassa ja viides

luokka iltistilassa resurssiopettajan valvonnassa.

Nevilässä yksi luokka (=5-6) syö omassa luokassa ruokasalin pienen koon takia.

Iltapäiväkerhotoiminta on Kirkonseudun koululla päivittäin liikunnan tuki ry:n järjestämänä.

Koulu ei ole vastuussa iltapäiväkerhotoiminnasta, vaan on ainoastaan luovuttanut tilojansa kerhon

käyttöön.

Uuden Rengon koulun päivittäinen työaika:

KSK+ NU

NE

1. oppitunti 8.00 - 8.45-9.30

2. oppitunti 9.30 9.45-

3. oppitunti 9.45 11.15

4. oppitunti 11.15

ruokailu+välit. 11.15-12.00 11.30-12

5. oppitunti 12.00- 12.00-

6. oppitunti 13.30 13.30

7. oppitunti 13.45-14.30

Kevätlukukausi aloitetaan uudessa koulussa siis siten, että entisten Kirkonseudun ja Nummenkylän

koulujen aamupäivän tunnit poikkeavat entisen Nevilän koulun tunneista. Tämä johtuu

vuoroliikenteen aikatauluista, eli neviläläiset pääsevät bussilla uuteen kouluun aamuisin vasta klo

8.45. Neviläläisten koulu loppuu aina viimeistään klo 13.30, jonka jälkeen taas pääsee

vuoroliikenteen bussilla kotiin.


2.4 YT-tuntien käyttösuunnitelma

YT – ajan käyttö (38 työviikkoa x 3h=114h)

Karkea arvio YT-ajan käytöstä:

Arviointikeskustelut, kirjallinen arviointi, vanhempainillat,

oppilashuollolliset asiat

Opettajainkokoukset, koulujen yhteiset kokoukset,

tiimityöskentely, arvioinnin uudist.

yhteissuunnittelu

38 h

76 h

114h

YT-kokousaika:

YT-kokoukselle on varattu työjärjestykseen kiinteä aika: Kirkonseutu torstaisin klo 14.15 alkaen,

Nevilä keskiviikkoisin klo 8-8.30 ja Nummenkylä torstaisin klo 14-15.

Yt-ajan käyttö jaetaan pääsääntöisesti seuraavasti:

kerran kuussa on kaikkien Rengon koulujen opettajien yhteinen YT-kokous (juoksevat asiat,

koulutyön suunnittelu, pedagogiset asiat, yhteisöllisyyden lujittaminen).

muina viikkoina koulun oma yt-palaveri tarpeen mukaan

Arviointikeskustelut:Uuden luokan kanssa arviointikeskustelut järjestetään kaikille oppilaille ja heidän huoltajilleen.

Vanhan luokan kanssa jatkettaessa oppilaan arviointikeskustelu järjestetään tarpeen vaatiessa

tai huoltajien pyynnöstä.

Kodin ja koulun yhteistyö:
Koulun yhteinen vanhempainilta (Ne 4.9. ja Nu 3.9.) luokkakohtaiset vanhempainillat

(Ksk) järjestetään syyskuun aikana

3.-luokkalaisten ja vanhempien kieli-infotilaisuus pidetään helmi-maaliskuussa Rengon

uudessa koulussa

Kirjalliset tiedotteet lähetetään kouluilta koteihin kuukausittain ja ne ovat nähtävissä

Wilmassa

Kodeille lähetetään kiusaamiskyselyt kevätlukukaudella.

Opettajat pitävät koteihin yhteyttä tarpeen mukaan.

Vanhempainyhdistyksen kanssa järjestetään koulun tilaisuuksia yhteistyössä tarpeen

mukaan.

Vanhempainyhdistyksen (Ksk ja Ne) kokouksiin osallistuvat opettajat vuorotellen.

Nummenkylän kyläyhdistyksen kokouksiin opettajat osallistuvat pyydettäessä.


Oppilashuolto:

Luokanopettajat osallistuvat vuorollaan joka toinen (tai kolmas) viikko kokoontuvaan

oppilashuoltotyöryhmään.

Lisäksi tehdään tarvittaessa yhteistyötä koulupsykologin, terveydenhuoltohenkilöiden tai

muiden viranomaisten kanssa oppilasasioissa.

2.6 Henkilökunta

2.6.1Koulun johto

Rehtori

Apulaisrehtori

Vararehtori

Koulusihteeri

Marianne Penttilä

Mia Pyhäjoki

OPETTAJA

Kirkonseutu

Haapalainen Jaana

Hevosmaa Ari

Lahdenpohja Terhi

Luukkala Kirsi

Penttilä Marianne

Pyhäjoki Mia

Salo Minna

Koskinen Vesa

Jääskeläinen Tiina

OPETTAJA

Nevilä

Karevaara Armi

Komeri Kristiina

Penttilä Pasi

Haapalainen Jaana

Lahdenpohja Terhi


OPETTAJA

Nummenkylä

Koskinen Vesa

Sainio Ida

Haapalainen Jaana

Lahdenpohja Terhi

- 2.6.3 Kouluohjaajat

KOULUOHJAAJA

Pirjo Kiemunki

Heidi Holopainen

Muuta

Kirkonseutu

Nevilä

Koulukyyditykset

Kouluohjaajat valvovat kyyditysoppilaita itsenäisesti ja yksin aamuisin klo 8 alkaen. Nummenkylän

koululla opettajat hoitavat kyyditysoppilaiden valvonnan aamuisin ja iltapäivisin tarpeen mukaan.

Kyyti-ilmoituksista ja –muutoksista tiedottavat koteihin luokanopettajat oman

kyyditysoppilaan/oppilaiden osalta.
Ruokailuun ja sitä seuraavaan välituntiin on varattu 45 minuuttia Kirkonseudulla. Tavoitteena

on, että kiireettömän ruokailun päätteeksi pääsee vielä ulos liikkumaan mahdollisen ruuan

aiheuttaman väsymyksen pois. Kirkonseudulla luokat 3-4 ruokailevat klo 10.30-10.45 ja

jatkavat sitten kolmatta oppituntiaan klo 11 saakka. Muut luokat ruokailevat liukuvasti klo

10.35 alkaen.

Nevilässä yksi luokka syö luokassa ruokasalin pienen koon takia. Nevilässä ruokailu alkaa klo

11.15 ja Nummenkylän koulussa klo 10.45

pyrimme ruokailutilanteen viihtyisyyden ja myönteisyyden lisäämiseen.

Ruokailuajat uudessa koulussa (2-puolinen linjasto), ruokailupaikkoja 96

klo 11.15-11.45 entinen KSK + Nu

klo 11.30-12 entiset neviläläiset

2.6.5 Kiinteistöhenkilökunta

Talonmies

Matti Salo p. 03-6215583 kaikki koulut


2.6.6 Oppilashuoltotyöryhmä

Puheenjohtaja

Jäsen, siht.

Jäsen

Marianne Penttilä, rehtori

Jaana Haapalainen, erityisopettaja

Veera Palonen, kouluterveydenhoitaja

Marita Lappalainen, koulupsykologi

luokanopettajat vuorotellen tilanteen mukaan

Oppilashuoltotyöryhmän kokoontumisaikataulu ja toiminnan painotusalueet:

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka toinen (tai kolmas) keskiviikko klo 8.15-9.00.

Ryhmän tehtävänä on oppilaiden koulunkäynnin ja opettajien työn tukeminen. Ongelmia pyritään

ennaltaehkäisemään ja puuttumaan ilmenneisiin ongelmiin mahdollisimman varhain

moniammatillista yhteistyötä tehden.

Ryhmä tekee yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa (Ankkuri) suoraan sekä siten, että terveydenhoitaja

ja erityisopettaja osallistuvat oman alueen palavereihin.

Oppilashuoltoryhmän kautta oppilas perheineen voidaan ohjata koulupsykologin, koulukuraattorin,

perheneuvolan tai K-HKS:n lastenpsykiatrian poliklinikan asiakkaaksi.

Ryhmän tavoitteena on tehostaa aloitettujen oppilasasioiden seurantaa.

Oppilashuollon kokouksia johtaa rehtori. Hänen ollessaan estynyt puheenjohtajana toimii

erityisopettaja.

2.6.7 Kouluterveydenhoito

Koululääkäri

Terveydenhoitaja

Hammashoitaja

Päivi Mali

Veera Palonen

Tanja Jussila (Nevilä, syyslukukausi)

Sirpa Pakarinen

Vastaanotto / Tavoitettavuus

keskiviikkoisin ja perjantaisin

Rengon kouluilla

3.3 Yhteistoiminta-alueen yhteiset toimintamuodot

Yhteistyöalueen toimintasuunnitelman mukaista yhteistoimintaa eri muodoissa (alueen

toimintasuunnitelma liitteenä)

Rehtori ja vararehtori ovat alueellisen kehittämisryhmän jäseniä.

Rengon koulujen yhteinen veso 13.8.2012

Kuudesluokkalaiset tutustuvat Lyseon kouluun keväällä yhden päivän ajan. Matka tehdään

vuoroliikenteen busseilla jos aikataulullisesti sopii, muutoin tilausajona.


3.4 Koulun tiedotussuunnitelma

tiedotteet lähetetään huoltajille lukuvuoden alkaessa

Rehtori/opettaja lähettää koulun yhteisistä asioista tiedotteet aina tarvittaessa, vähintään

kuukausittain Kirkonseudulla, Nevilässä ja Nummenkylässä vähintään 3 kertaa

kouluvuoden aikana.

koulun tiedotteet laitetaan Wilmaan, samoin sinne merkitään oppilaiden poissaolot

vähintään viikoittain

pidettävät kokeet ilmoitetaan Wilmassa

Opettajat vastaavat luokkakohtaisista tiedotteista, joita lähetetään kuukausittain.

Tiedotteisiin liitetään palauteosa, johon vaaditaan vanhempien allekirjoitus.

Koulujen kotisivut: www.hameenlinna.fi/kirkonseudunkoulu

www.hameenlinna.fi/nevilankoulu

www.hameenlinna.fi/nummenkylankoulu

Sähköposti: marianne.penttila@hameenlinna.fi

Kaupungin sisäinen tiedotus Intranettiin.

4. TOIMINNAN SISÄLLÖT JA KEHITTÄMINEN

4.1 Opetuksen painotukset (esim. liikunta, kuvataide, musiikki, ympäristökasvatus,

yrittäjyyskasvatus)

Ei erityisiä painotuskohteita. Liikunta ollut aiemmin, mutta väistötilat rajoittavat Kirkonseudun

koululla.

4.2 Oppilaanohjauksen painotukset
itsetuntemuksen, kasvun ja kehityksen tukeminen

oppimaan oppimisen ja opiskelutaitojen kehittäminen

yhteisöllisyys ja oppilaiden osallisuus uudessa kouluyhteisössä

4.3 Oppimismenetelmälliset painotukset ja uudet oppimisympäristöt

Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyön puitteissa oppiaineiden integrointia (YL, AI,EN, KU,

ATK)

englanninkielinen koulupäivä

kummioppilastoiminta.

fyysisen oppimisympäristön kehittäminen (perusopetuksen laatukriteereistä valittu

painotusalue)


- kestävän kehityksen suunnitelma tekeillä (vastuuhenkilönä Kirsi Luukkala), uuden koulun

kalustuksen suunnittelu työergonomiset seikat huomioon ottaen, ergonomisten tekijöiden ja

riskien kartoituksen laatiminen (ergonomia on myös painopistealueena työyhteisötason

kehittämissuunnitelmassamme)

4.4 Oppilaan pedagogisen tuen järjestäminen

4.4.1Toimintatavat yleisen tuen järjestämisessä

Oppilaan opiskelua tuetaan tukiopetusta antamalla, samanaikaisopetuksella, opetusta

eriyttämällä ja ohjatulla rästiläksyjen tekemisellä. Ohjaaja toimii oppilaan apuna

opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Luokissa voidaan antaa samanaikaisopetusta lähinnä äidinkielessä ja matematiikassa.

Luokanopettaja ja erityisopettaja suunnittelevat sekä toteuttavat yhdessä opetusta

sovittuina ajankohtina.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yksilöllisesti ja pienryhmissä tarpeen mukaan

lähinnä äidinkielessä, matematiikassa ja englannissa

yhteistyö vanhempien kanssa tärkeää

4.4.2 Toimintatavat tehostetun tuen järjestämisessä

Tehostettua tukea tarvitsevalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, jonka avulla

eritellään, mitä tukikeinoja hänen kohdallaan käytetään. Tämä tehdään yhteistyössä

vanhempien kanssa ja OHR-ryhmän tuella

osa-aikainen erityisopetus ja samanaikaisopetus apukeinoina

Tukikeinona voidaan käyttää myös luokan kertaamista.

Oppilashuoltoryhmän kautta opettaja saa konsultaatioapua haastaviin tilanteisiin.

4.4.3 Toimintatavat erityisen tuen järjestämisessä

Erityinen tuki
OHR-ryhmän palaveri yhdessä vanhempien kanssa

HOJKS-lomakkeen laadinta yhdessä vanhempien kanssa

mahdollisesti siirto erityisluokkaan


4.5 Katsomusaineiden opetuksen toteutustavat

Elämänkatsomuksen oppitunti pidetään perjantaisin klo 11.30-12.15, johon osallistuvat sekä

Kirkonseudun koulun ET-oppilaat että Nevilän koulun ET-oppilaat.

4.7 Koulun kerhotoiminta

Kirkonseudun koululla:

Enkun kerho "English for Fun!" 2.lk:n oppilaille perjantaisin klo 11.15 - 12.15. Kerhon vetäjänä

kielten lehtori Terhi Lahdenpohja.

- Ryhmän koko 11-12 oppilasta

- Mikäli koko luokka osallistuu: ryhmillä kerhoa vuoroviikoin.

TAVOITTEET:

- Tutustuttaa oppilaat englannin kielen alkeisiin leikkien, loruillen ja laulaen. Motto: I can!

- Tukea englannin opiskelun alkamista 3. lk:lla. Tukea hitaammin edistyvien vieraan kielen

opiskelun aloitusta.

- Innostaa ja rohkaista oppilaita englannin kielen puhumiseen ja havainnoimiseen arkisissa

tilanteissa

- Tarjota hauskaa haastetta uuden oppiaineen maistelun merkeissä

SISÄLTÖ:

- Englannin perussanastoon tutustuminen (numerot 1-12, värit, eläimiä, ruokia, juomia, kehonosia,

vaatesanastoa, kulkuneuvoja, koulutarvikkeita, huonekaluja, luontosanoja, verbejä, adjektiiveja,

prepositioita)

- Tutustuminen yleisimpiin sanontoihin

- Englannin kielen äänteisiin ja rytmiin tutustuminen

- Englanninkielisten maiden kulttuuriín tutustuminen

Nevilän koululla:

Askartelukerho syyslukukaudella 2012

Kerhon vetäjä Kristiina Komeri

Askartelukerhossa muotoillaan, taitellaan ja askarrellaan eri materiaaleista. Tavoitteena oppia

käyttämään saksia, liimaa, kyniä ja muita työvälineitä. Tutustumme erilaisiin materiaaleihin ja

työskentelytekniikoihin (mm. kudonnan alkeet, origami, keramiikka).

Kerho on suunnattu 1-4-luokkalaisille. Kerho toimii keskiviikkoisin klo 12.30-13.30 Nevilän

koululla.

Nummenkylän koululla:

Nummenkylän koulun liikuntakerhoa keskiviikkoisin klo 12-13 vetää Vesa Koskinen.

Liikuntakerho jatkaa toimintaansa Rengon uudessa koulussa. Liikuntakerhotoimintaan kuuluu

uusien ja tuttujen liikuntamuotojen kautta kannustaa oppilaita omatoimiseen liikuntaan.

Liikuntakerho järjestää mahdollisuuksien mukaan retkiä lähialueen liikuntakohteisiin.


Kevätpuolelle ehdotettuja kerhoja uudessa koulussa:

Zumba (Mia) ma 15-16

Zumba-liikuntakerho kaikille, jotka haluavat mukaan tanssimaan vauhdikkaita tanssisarjoja

erilaisten musiikkien tahtiin. Kohderyhmänä kaikki halukkaat, suositus kuitenkin luokat 3-6. Kerho

kokoontuu maanantaisin klo 15-16 Mia Pyhäjoen johdolla.

Enkku (Terhi)

Askartelu (Kristiina)

Teknologia (Ari) ke 14-15

Luonto tai musakerho (Armi) ti ip

Pelailukerho

Liikuntakerho (Vesa) 12-13

4.8 Kansainvälinen toiminta

Oppituntien puitteissa tapahtuvan kansainvälisyyskasvatuksen lisäksi:

Koulumme on mukana Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyössä, jonka puitteissa kaikilla 3.-6.-

luokkalaisilla on oma kirjekaveri Keniassa.

Oppilaiden projektitöiden vaihto Nakurun Race Track Primaryn kanssa

vieraat/vierailut Cabulag-hankkeeseen liittyen

3.-6. luokille pyritään saamaan ulkomaiset ystäväluokat, joihin pidetään yhteyttä sähköpostin

välityksellä.


Koulumme osallistuu vuosittain SPR:n Nälkäpäivä-keräykseen.

2.-6.-luokkalaisten taksvärkkitempaus loka-marraskuussa, jossa kotitöitä tekemällä kerätään

varoja Nakurun Lapset ry:n orpokodin asukkaille. Yhdistyksen edustajat vierailevat kaikissa

Rengon kouluissa lokakuun 2012 aikana kertomassa orpokodin elämästä, yhdistyksen

toiminnasta ja siitä, miten me kaikki voimme auttaa Nakurun orpolapsia koulunkäynnissä.

Järjestämme keväällä Unicef-kävelyn.

Warstein-yhteistyö 5.-6.-luokkien saksan opiskelijat (sähköpostikirjekaveritoimintaa)

kansainvälisyyskasvatuksen toimintasuunnitelma (ks Kirkonseudun koulun kotisivut

4.9 Kehittämishankkeet ja projektit (Opetustoimen yhteiset, koulukohtaiset, opettajakohtaiset)


K-opeGo-koulutus KivaKoulu – hanke

Hämeenlinna-Nakuru-yhteistyö

Kielitivoli-hanke

Opetushallituksen kerhohanke

kiertävä ICT-opettaja


4.10 Koulun kumppanuudet ja sidosryhmätRengon koulut

Lyseon yläkoulu (kuudesluokkalaiset käyvät keväällä tutustumassa opettajan johdolla

yläkouluun yhden päivän ajan)

Päiväkoti Aurinkopiha

Keskusta I – yhteistyöalueen koulut

Lasten liikunnan tuki ry

Vanhempainyhdistys/kylätoimikunta

Rengon kirjasto

Arx

seurakunta

4H-yhdistys

Lions Club Renko

Kanta-Pankki

Rengon Osuuspankki

kaupungin taidelaitokset

4.11 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnasta vastaa Lasten liikunnan tuki ry. Toiminta on järjestetty vain Kirkonseudun

koulussa.

Vastaavana ohjaajana toimii Jaana Koskela p. 040-4513450.

iltapäivätoimintaa varten on väistötiloista järjestetty oma pieni huone, jossa tosin aina

keskiviikkoisin ja perjantaisin työskentelee kouluterveydenhoitaja.

Yhteistyöllä koetetaan vahvistaa yhteisiä toimintatapoja ja kasvatusperiaatteita.

4.12 Opintoretket

Kirkonseudun koulun vanhempainyhdistys avustaa opintoretkiä 10€/oppilas vielä keväällä.

Nevilän koulun vanhempainyhdistys osallistuu retkikuluihin sopimuksen mukaan. Kyläyhdistys

tukee rahallisesti Nummenkylän koulun opintoretkiä.

Luokat voivat kerätä rahaa mm. myymällä erilaisia tuotteita ovelta ovelle –periaatteella,

järjestämällä erilaisia tempauksia, myyjäisiä, luokkajuhlia yms. Mahdollista myyntityötä varten on

kodeilta saatava lupa.

Opintoretkiä suunniteltaessa huomioidaan Arxin tarjonta. Retkien kohteena suositaan läheisiä

luonto- ja liikuntakohteita.

Uimahallikäynteihin pyritään yhdistämään joku toinen kohde, esim. museo tai kirjasto, jolloin

koulupäivä on kokonaan koulun ulkopuolista opetusta.

Koulun ulkopuolisen opetuksen sisältö liittyy aina opetussuunnitelmaan, joko tiettyyn

oppiaineeseen, eri oppiaineiden muodostamaan kokonaisuuteen tai aihekokonaisuuksien

sisältöihin.


Perusopetus on maksutonta. Retkistä mahdollisesti koituviin kustannuksiin liittyvään

varainkeruuseen osallistuminen on vapaaehtoista; varat on kohdennettava kaikille tasapuolisesti.

Retkisuunnitelmat:

Kirkonseutu:

Luokkien 1-2 kevätretki Tammelaan Hämeen luontokeskukseen.

luokkien 3-5 kevätretki Hämeenlinnassa: kohteina museo, keilahalli ja mahdollisesti jokin

maatilakohde Rengossa

6. luokka luokkaretkellä to-pe 16.-17.5.12 Eerikkilän urheiluopistolla.

Nevilä:

ke 19.9. Teatteriretki "Kaunotar ja hirviö Hml (koulu jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti ip:llä paitsi

alkuopetus päivä pitenee)

ke 7.11. Museoretki Hml Sibeliuksen syntymäkoti ja Taidemuseo (koulu jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti

ip:llä paitsi alkuopetus päivä pitenee)

pe 7.12 Sibelius-teemapäivä klo 8.30 - 12.15

5. - 6. lk opintoretki Helsinkiin toukokuussa, rahoitus talkootyöllä, mm. katualueiden reunojen siivous

( YIT).

- koko Nevilän entisen koulun kevätretki Lahteen. Mukana Nummenkylän entisen luokan 1.-2. oppilaat.

Nummenkylä:

3.-6. luokan kevätretki toukokuussa Hämeenlinnan seudulla kulttuurikohteessa.

4.13 Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri

Kirkonseutu

Elokuu:

Syyskuu:

4.9. seurakunnan pitämä päivänavaus jatkuen joka kuukauden ensimmäinen

tiistai klo 10.

Kanttori laulattamassa virsiä/muita lauluja sopimuksen mukaan 1-2 kertaa

kouluvuoden aikana.

10.-14.9. liikenneturvallisuuden teemaviikko

13.-14.9. nälkäpäivä –keräys

13.9. to Unicef-viestikisat

26.9. ke eurooppalaisten kielten teemapäivä

Lokakuu: koulukuvaus to 25.10

Marraskuu: uimahallissakäynti

vipinää välkälle –viikko

aikakauslehtipäivä

Joulukuu:

20.12 to joulukirkko klo 11.30-12.00, jonka jälkeen kaikki oppilaat pääsevät

kotiin ja opettajat viettävät iltapäivän muuttolaatikoiden parissa


pe 21.12. joulupuuro/joulupussit ja todistusten jako

UUSI KOULU:

Tammikuu: kodin ja koulun päivä. Uuden koulun avoimien ovien tutustumispäivä 30.1.

Helmikuu:

Maaliskuu:

tietoturvapäivä

21.2. koulun hiihtokilpailu/talviliikuntapäivä . Kaikilla koulua klo 8.30-12.15.

4.-8.3. sanomalehtiviikko

Vieraan kielen ja kansainvälisyyskasvatuksen teemapäivä

uimahallikäynti/museo tai teatteri tai muu vastaava kohde

Huhtikuu:

30.4. Unicef-kävely

5.-6.-luokkalaisten omapäivä seurakuntatalolla (koulu+poliisi+seurakunta+4H)

Toukokuu:

Luokkien 1-2 (Ksk) kevätretki Tammelaan Hämeen luontokeskukseen.

luokkien 3-5 kevätretki Hämeenlinnan museoon, keilahalliin ja johonkin maatilakohteeseen

6. luokan leirikoulu 16.-17.5. Eerikkilän urheiluopistoon (kesto 2 päivää)

5. - 6. lk (ent. Nevilä) opintoretki Helsinkiin toukokuussa, rahoitus talkootyöllä, mm. katualueiden

reunojen siivous (YIT)

- koko Nevilän entisen koulun kevätretki Lahteen. Mukana Nummenkylän entisen luokan 1.-2. oppilaat

kuudesluokkalaisten tutustuminen yläkouluun

to 30.5. kevätjuhla klo 18.30.

Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri

Nevilä

Teemapäivät:

syyskuu

26.9. eurooppalaisten kielten päivä

vanhempainilta 28.9.2011 klo 18.00

syysretkipäivä 28.9. klo 8.30-11 koulupäivän aikana

Nälkäpäiväkeräys 13.-14.9.

ke 19.9. Teatteriretki "Kaunotar ja hirviö Hml

Koulukuvaus 24.9.

lokakuu

marraskuu

aikakauslehtipäivä

ke 7.11. Museoretki Hml Sibeliuksen syntymäkoti ja Taidemuseo

joulukuu pe 7.12 Sibelius-teemapäivä klo 8.30 - 12.15


todistustenjako 21.12. klo 8.30

Uusi koulu kuten Ksk

Koulun teemapäivät ja tapahtumakalenteri

Nummenkylä

elokuu

21.8. oppilaskuntavaalit

syyskuu

ma 3.9. vanhempainilta

pe 7.9 hupiolympialaiset

VKO 37 liikenneturvallisuusviikko

13.-14.9. Nälkäpäiväkeräys

13.9. Unicef-viestit

24.9. koulukuvaus

26.9. eurooppalaisten kielten päivä

lokakuu

Vipinää välkälle –viikko

4.10. retki Palanderin taloon ja uimahalliin

25.10. vierailu Laulajaisten villisikatilalle

marraskuu

2.11 Halloween-juhlat

29.11. koulun pikkujoulut ja jäähyväisjuhla klo 18.30

joulukuu

ma 5.12. Itsenäisyysjuhla

21.12 joulupuuro/joulupussit ja todistusten jako

Uusi koulu kuten Ksk

4.14 Oppilasarvioinnin aikataulu ja toteutustapa

Arvioinnin kokonaisuus muodostuu välittömistä oppituntipalautteista, muusta oppilaan ja huoltajan

saamasta suullisesta ja kirjallisesta palautteesta, arviointikeskusteluista sekä todistuksista.

Oppilaat saavat kirjallisen todistuksen kaksi kertaa vuodessa, aina lukukauden päättyessä. Arviointi

tehdään Wilma – ohjelmalla ja oppilasarvioinnit arkistoidaan Primukseen.

‣ Luokilla 1-4 arvostelu on sanallista.

‣ Käyttäytyminen ja työskentelytaidot arvioidaan sanallisesti erillisellä liitteellä luokilla 1-2.


‣ 3.-4.-luokilla ei enää arvioida liitteellä työskentelytaitoja, ainoastaan käyttäytyminen

‣ Luokilla 5-6 käytetään numeroarviointia sekä mahdollisesti lisäksi sanallista palautetta.

Arviointikeskustelu järjestetään uuden luokan kanssa kaikille oppilaille ja heidän huoltajilleen.

Vanhan luokan kanssa jatkettaessa oppilaan arviointikeskustelu järjestetään tarpeen vaatiessa tai

huoltajien pyynnöstä.

Kirjalliset kuukausitiedotteet oppilaan työskentelystä ja koulunkäynnistä lähetetään tarpeen

mukaan.

Lisäksi oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja työskentelyään.

5.OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

5.1 Oppilaskunnan toiminta, kansalaisvaikuttaminen, osallisuus (puheenjohtaja, jäsenet,

ohjaava opettaja, toimintamuodot)
Ohjaavat opettajat: Mia Pyhäjoki / Kristiina Komeri / Vesa Koskinen

Oppilaskunta kokoontuu kuukausittain sovittuna päivänä, tarpeen mukaan useammin.

Oppilaskuntavaalit pidetään syyskuussa. Jokaiselta luokalta halukkaat saavat ilmoittautua

oppilaskuntavaaleihin ehdokkaaksi.

Jokaiselta ikäluokalta pääsee yksi edustaja oppilaskuntaan.

Puheenjohtaja valitaan vaalien jälkeen äänestämällä. Puheenjohtajalle annetaan vastuutehtäviä.

Hän johtaa välillä oppilaskunnan kokouksia.

Sihteerien vuorot kiertävät, jotta kaikki oppisivat tekemään muistiinpanoja kokouksissa.

Koulun ilmoitustaululla on aloitelaatikko, johon saa tehdä ehdotuksia oppilaskunnalle.

Ehdotukset käsitellään kokouksissa.

Oppilaskunta pyrkii vaikuttamaan koulun asioihin tekemällä parannusehdotuksia, ideoimalla

käytöskampanjan, yhteisiä tilaisuuksia, Kiva-koulu-hankkeen harjoituksia jne.

Uuden koulun oppilaskunta muodostuu kaikkien kolmen koulun oppilaskuntien ryhmästä.

5.2 Kodin ja koulun välinen yhteistyö, vanhempainyhdistystoiminta

Yhteistyön tärkeänä välineenä on tiedottaminen. Lukuvuositiedote kertoo koulun toiminnasta

ja toimintatavoista. Rehtorin lähettämät yhteiset tiedotteet, luokan omat tiedotteet, puhelut,

sähköpostiviestit sekä viestit reissuvihkossa ovat tärkeitä viestikanavia kodin ja koulun välillä.

tiedotteet laitetaan Wilmaan, jonne myös oppilaiden poissaolot merkitään vähintään viikoittain

Vanhemmat ovat tervetulleita koululle aina tarvittaessa keskustelemaan lapsensa

koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

Koulussamme on aina avoimet ovet; vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan koulun arkea.


Koko koulun vanhempainillat järjestetään syyskuussa Nevilässä (4.9.) ja Nummenkylässä

(3.9.) . Kirkonseudulla pidetään luokkakohtaiset vanhempainillat. Kevätlukukaudella

järjestetään A2-kielivalintaa koskeva tiedotustilaisuus 3. luokan oppilaille ja heidän

huoltajilleen.

Uuden koulu vanhempainilta pidetään kevätlukukaudella.

Vanhempainyhdistyksen hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa (Ksk) tai harvemmin (Ne).

Opettajat osallistuvat kokouksiin vuorotellen.

Kirkonseudun koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Taisto Rönkkö

taisto.ronkko@maustepalvelu.com

Nevilän koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Anna-Kaisa Ojala (annakaisa.ojala@suomi24.fi)

Lupa poiketa laaditusta työjärjestyksestä koko koulun osalta on seitsemänä päivänä lukuvuoden

aikana. Nämä päivät on lueteltu alla:

1.14.8. klo 9-12.15 /Ne 8.30-12.15 aloituspäivä. Opettajilla suunnitteluiltapäivä

2.joulukirkko (Ksk)20.12. klo 11.30-12.15, jonka jälkeen kaikki pääsevät kotiin.

Opettajilla muuttoiltapäivä

2 .Nevilä: pe 7.12 Sibelius-teemapäivä klo 8.30 - 12.15

2. Nummenkylä jouluhetki 20.12. Kaikilla koulua klo 8.15-12. Opettajilla

muuttoiltapäivä.

3. Muuttopäivä joko joulukuussa tai tammikuussa. Kaikilla koulupäivä klo 9-12.

4.päivä todistusten jako pe 21.12.2012 klo 8.15-8.45 /8.30-9.00.

UUSI KOULU

5. hiihtopäivä/kisapäivä 21.2.13 to. Kaikilla koulua klo 8.45-12.15 (Nevilän

vuoroliikenteen bussien ajojen mukaan järjestetty)

6. suuri seikkailu 16.1.2012 klo 9-12.15. Koko uuden koulun tutustumis- ja

yhdistämistapahtuma sisällä ja ulkona

7. pääsiäisaiheinen teemapäivä + hartaus to 28.3 klo 9-12.15.

Teemapäivien aikataulut on muodostettu Nevilän vuoroliikenteen ja olemassa olevien

taksikyytiaikataulujen mukaan, jotta ylimääräisiä kuluja ei tulisi.

More magazines by this user
Similar magazines