1. luku Opetussuunnitelma - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

1. luku Opetussuunnitelma - Hämeenlinna

ammattitaitoa ja osaamista mahdollisimman laajasti. Työryhmien jäsenet ovat olleet

Hämeenlinnan opetustoimen palveluksessa olevia opettajia ja opetustoimen kanssa tiivistä

yhteistyötä tekevien sidosryhmien edustajia. Työryhmät käyttivät apunaan eri alojen

asiantuntijoita.

Oppilaiden huoltajille järjestetään elo- syyskuussa 2005 tilaisuuksia, joissa heidän on

mahdollista ottaa kantaa opetussuunnitelmaan.

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan täydentämään ja tarkentamaan

kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. Oppilaat ja heidän huoltajansa otetaan mukaan

koulukohtaisten suunnitelmien laatimiseen. Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa

täsmennetään koulun toimintakulttuuria, toimintatapoja ja opetusmenetelmiä sekä sitä,

miten opetussuunnitelma maastoutetaan koulun ja kunnan erilaisiin oppimisympäristöihin

ja resursseihin.

Kuntakohtainen opetussuunnitelma on luettavissa opetustoimen sivuilla osoitteessa

www.hameenlinna.fi. Opetussuunnitelmakokonaisuus on kuvattu kuvassa 1.

Opetuksen kehittämisryhmä vastaa yhdessä opetustoimen johtoryhmän kanssa

opetussuunnitelman toteutumisen seurannasta, arvioinnista ja päivityksestä.

V a lta k u n n a llis e t p e ru s o p e tu k s e n

o p e tu s s u u n n ite lm a n p e ru s te e t

h y v ä k s y jä : o p e tu s h a llitu s 1 6 .1 .2 0 0 4

H ä m e e n lin n a n k u n ta k o h ta in e n

p e ru s o p e tu k s e n o p e tu s s u u n n ite lm a

h y v ä k s y jä : k o u lu tu s - ja k u lttu u rila

u ta k u n ta 9 /2 0 0 5

K o u lu k o h ta in e n o p e tu s s u u n n ite lm a

h y v ä k s y jä : o p e tu s to im e n jo h ta ja

K o u lu je n k e h ittä m is - ja

to im in ta s u u n n ite lm a t

h y v ä k s y jä : o p e tu s to im e n jo h ta ja

Kuva 1 Opetussuunnitelma/toimintasuunnitelmakokonaisuus Hämeenlinnassa

More magazines by this user
Similar magazines