Riihimäki - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Riihimäki - Hämeenlinna

YLEISTÄ

1~

Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten sekä valtio

neuvoston ja ympäristöministeriön päätösten sekä Riihimäen kaupungin yleisten jätehuolto-määräysten

ja ympäristönsuojelumääräysten mukaan.

2~

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltovi

ranomaisena toimii kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kuntien yhteinen jätelautakunta (jäljempä

nä jätelautakunta). Sopijakuntia ovat Haifula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järven

pää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski.

Jätemaksuja voidaan kohtuullistaa jätelautakunnalle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella otta

en huomioon erityisesti järjestetyn jätehuollon palvelutaso ja jätteen määrä.

Lakisääteiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien jäteyhtiö, Kiertokapula Oy.

Jäteyhtiö hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jä

temaksut on suoritettava jäteyhtiölle.

3~

Kiertokapula Oy perii Riihimäen kaupungin puolesta kaupungin järjestämästä jätehuollosta ja siihen

liittyvistä tehtävistä jätemaksua tämän taksan mukaisesti (jätelain 78 §).

4~

Tässä taksassa tarkoitetaan:

5~

- Yhdyskuntajätteellä yleisnimikkeenä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asunto

lassa ja muussa asumisessa syntynyttä jätettä sekä muuta jätelain 32 § mukaan siihen rinnas

tettavaa jätettä, ei kuitenkaan sako- ja umpikaivolietettä, vaarallista jätettä eikä erityisjätettä.

- Erilliskerättävällä hyötyjätteellä jätteellä sellaista yhdyskuntajätettä, joka kunnan jätehuoltomää

räyksissä on edellytetty kerättäväksi erikseen materiaalina hyödyntämistä varten.

- Kuivajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, joka on lajiteltu siten, että

se ei sisällä erityisjätettä, ongelmajätettä, biojätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliske

rättävää hyötyjätettä

- Sekajätteellä energiahyödyntämiseen soveltuvaa yhdyskuntajätettä, jossa on mukana biojätet

tä, mutta se ei sisällä erityisjätettä, ongelmajätettä eikä merkittävässä määrin muuta erilliskerät

tävää hyötyjätettä.

- Biojätteellä kokonaisuudessaan biologisesti anaerobisesti tai aerobisesti hajoavaa, kiinteää ja

myrkytöntä jätettä, joka soveltuu bioetanolilaitoksen prosessiin.

Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntynyt sekä

jätelain 32 § mukainen valtion, kunnan ja seurakunnan sekä muiden julkisoikeudellisten yhdistyksen

hallinto- ja palvelutoiminnassa syntynyt kuiva-, seka- ja biojäte kuuluvat kunnan järjestämään jätteen

kuljetukseen.

Kaupan ja muun yksityisen elinkeinotoiminnan jätehuoltopalvelujen hankkiminen on toiminnanharjoitta

jan vastuulla ja voi tapahtua sopimusperusteisesti tai kunnan järjestämän jäifeenkuljetuksen kautta.

Asuinkiinteistössä sijaitsevan liikehuoneiston jätteet kuuluvat kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen,

2(5)

More magazines by this user
Similar magazines