tiekunta - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

tiekunta - Hämeenlinna

Valtion avustukset yksityisteillä

HÄMEENLINNA

17.2.2010

Jarmo Ala-Akkala

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

1


Kuudesta nykyisestä aluehallinnon virastosta

kaksi uutta

Ympäristölupavirasto

Työsuojelupiiri

Ympäristökeskukset

Lääninhallitukset

TE-keskukset

Tiepiirit

Aluehallintovirastot

AVI / 6 kpl

• Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat

• Poliisi

• Pelastustoimi ja varautuminen

• Ympäristöluvat

•Työsuojelu

ELY / 15 kpl

• Elinkeinot, työvoima,

osaaminen ja kulttuuri

• Liikenne ja infrastruktuuri

• Ympäristö ja luonnonvarat

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

2


Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

3


Uudenmaan ELY:

• Kaikki ELY-keskukselle kuuluvat palvelut Uudenmaan ja Itä-

Uudenmaan maakuntien alueilla.

• Liikenne- ja infrastruktuuripalveluita myös Päijät-Hämeen ja

Kanta-Hämeen alueilla.

• Kirjasto-, liikunta ja nuorisoasiat myös Hämeiden ja Kaakkois-

Suomen alueilta

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

4


Valtionavustuksia parantamiseen

a) harkinnanvarainen avustus

b) puukuljetusten kannalta merkittävät tiet (2009-2011)

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

5


Esityksen sisältö

Johdanto

Mitä avustetaan?

Avustuskelpoinen tie

Harkinnanvarainen parantamisavustus

Parantamisavustuksesta; hakeminen, suunnittelu, toteuttaminen

Kotimainen puu liikkeelle

Puukuljetusten kannalta merkittävät yksityistiet, v. 2009 – 2011

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

6


Lyhyesti: Tienpidon valtionavustukset

Valtionavustus yksityisten teiden parantamiseen

Vuonna 2010:

– 13 M euroa (pysyvän asutuksen pääsytiet + liik. merkittävät)

– 10 M euroa (puutavarakuljetusten kannalta merkittävät tiet)

Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2008)


Lisäksi avustetaan yksityisteiden erityiskohteita, kuten lauttapaikkoja,

talviteitä ja purettavia siltoja

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

7


Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden

parantamishankkeissa

Yksityistien tienpito on tieosakkaiden vastuulla

Tien vuotuisesta kunnossapidosta tulee huolehtia

Aika ajoin tien kunto saattaa edellyttää laajempaa

perusparantamista tai tien / sillan

vauriokohtien korjaamista

Tarvitaan siis parantamishanke!

valtionavustuksilla kohtuullistetaan tienpidosta aiheutuvia kustannuksia

kyseessä on tiekunnan itse päättämä hanke

(parantamistarpeen arviointi tarvitaan hankekohtainen suunnitelma

työselityksineen ja kustannusarvioineen)

Liikennevirasto/ELY-keskus toimii avustusviranomaisena

avustuksia voidaan myöntää vain valtionavustuskelpoisille teille

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

8


Mitä ovat avustettavat parantamishankkeet?

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita

siltojen ja isojen rumpujen uusiminen tai vaurioiden korjaaminen

teiden tulva- ja routavaurioiden korjaaminen

Muita avustettavia hankkeita

kantavuuden ja siihen liittyen kuivatusjärjestelmän parantaminen

liikenneturvallisuuden parantaminen kuten vaarallisen kaarteen oikaisu tai

liittymäkohdan parantaminen

Avustuksen suuruus

yleensä: 60 % hyväksytyistä arvonlisäverollisista kustannuksista

siltahankkeet ja eräät muut hanketyypit: enintään 75 %

suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuneet kustannukset

avustus maksetaan tiekunnalle

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

9


Valtionavustuskelpoisuuden yleiset ehdot

Millainen tie on valtionavustuskelpoinen?

tien on oltava autolla-ajokelpoinen

on perustettu tiekunta

tiellä on huomattava liikenteellinen merkitys paikkakunnalla

TAI

tie on tarpeellinen pysyvän

asutuksen pääsytienä

vähintään 1 km matkalla ja

sen vaikutuspiirissä on vähintään

3 pysyvästi asuttua taloutta

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

10


Esimerkki tien avustuskelpoisuudesta

On avustuskelpoinen, jos

kokonaan tiekunnan

hallinnoimaa tietä

Ei ole avustuskelpoinen

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

11


Avustuskelpoisuuden hakeminen

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

kartta, johon on merkitty avustuskelpoiseksi haettavat tiekunnan tien

osat ja vaikutusalueen pysyvä asutus

toimituspöytäkirja tiekunnan perustamisesta

karttaote (maanmittaustoimiston rekisteristä tai ’toimituskartta’)

metsäkeskuksen lausunto (haettaessa avustuskelpoisuutta

puuhuoltoperusteella), 1.1.2010 alkaen 50 €/lausunto

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

12


Harkinnanvarainen parantamisavustus, hakeminen

Hakemuksen sisältö
Parantamista koskeva suunnitelma ja työselitys

Suunnitelmakartta

Suoritepohjainen kustannusarvio (alv huomioituna)

Arvio tiekunnan omana työnä tehtävistä määristä

Kokouspöytäkirja (tiekunnan päätös avustuksen

hakemisesta)

tarvittaessa aukkolausunto (silta-aukot, > 1 m rummut)

tarvittaessa muut luvat, suostumukset

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

13


Saavatko kaikki hakijat avustusta?

Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia

Harkinta:

hankkeiden laatu ja laajuus

parantamistarpeen toteaminen

hakemuksessa esitetyn hankkeen vaikuttavuus, kiireellisyys ja muut tekijät

ELY-keskus ratkaisee hakemukset harkinnanvaraisesti ja tasapuolisesti

--> myönteisiä ja kielteisiä avustuspäätöksiä (vuosittaisten määrärahojen

rajoissa)

Esimerkkejä, mitä ei avusteta

tien vuosittaista kunnossapitoa (kunnossapitoluonteisista töistä koostuva hanke)

tien tai sen laitteiden rakentamista: tien päällystämistä, tievalaistusta tms.

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

14


Ammattitaitoisen suunnittelijan käyttö!

Parantamissuunnitelmassa aina vähintään

työselitys

suunnitelmakartta

suoritepohjainen kustannusarvio

myös pienempien hankkeiden

suunnitteluun ja laatuun on kiinnitettävä

huomiota

suunnittelijoilta odotetaan teknisen

alan koulutusta tai ymmärrystä

apua suunnitteluun mm. tieisännöitsijät,

metsäkeskus, mhy:t, urakoitsijat

SUURET HANKKEET

(esim.kantavuuden parantaminen)

tarvitaan ammattisuunnittelija

noudatetaan soveltuvin osin

Tiehallinnon maanteiden ohjeita

lähtötietoina voi hyödyntää

pohjatutkimuksia tai

kantavuusmittauksia, selvityksiä

SILTOJEN PARANTAMINEN

aina vaaditaan asiantuntijan laatimat

korjaussuunnitelmat

siltasuunnittelijan pätevyys

teräs- ja betonirakenteet eivät sovellu

tiekuntien omaksi työksi

puurakenteiden kunnostus

mahdollista osittain omana työnä

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

15


Parantamisavustus, toteuttamisvaihe

Tiekunta tarvitsee parantamishankkeelle

ammattitaitoisen valvojan.

Toteuttamistavan valinta: kokonaisurakka,

osaurakka, tiekunnan omat työt

--> pyrkimyksenä kokonaisedullisuus

Tiekunnalla runsaasti vastuuta:

hankkeen onnistunut läpivienti

vastuu kilpailuttamisesta

vastuu urakoitsijan valinnasta

avustuspäätöksen noudattaminen

ELY-keskus valvoo avustuksensaajaa:

työn toteutuminen ja kustannukset

avustuspäätöksen noudattaminen


Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

16


Parantamisavustus, toteuttamisvaihe

Valtionavustukseen liittyy ehtoja:

jos valtion tai muun julkisyhteisön tuki on yli 50 % hankkeen arvosta tiekunta

on julkinen hankintayksikkö

tiekunnan tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista 348/2007

hankinnat on kilpailutettava

yrityksiä ja alan toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä

dokumentointi, pienetkin hankinnat

kilpailuttaminenkin vaatii asiantuntemusta, esim. tieisännöitsijä

suunnitelmallisuus – mahdolliset kustannussäästöt – laadukas toteutus

Kynnysarvot

Kokonaisurakka, yli 100 000 €

Tavara- ja palveluhankinnat, yli 15000 €

noudatettava hankintalakia

noudatettava hankintalakia

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

17


Lisätietoja

Tiehallinnon esitteestä

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

18


”Pähkinänkuoressa”
varmistukaa ensin tien avustuskelpoisuudesta

hankkeet on suunniteltava tapauskohtaisesti

käyttäkää ammattitaitoista suunnittelijaa

valtion avustusosuus 60 % tai 75 %


tiekunnan omarahoitusosuuden järjestäminen ja

mahdollinen kunnan avustus
avustusmäärärahan suuruus

v. 2010: 23 milj.

v. 2009: 23 milj.

v. 2008: 18 milj.

v. 2007 14,2 milj.

avustuspäätöksiä 750 – 900 kpl vuosittain (koko maa)

ELY-keskukset päättävät avustuksista hakemuksien

perusteella ja määrärahojen puitteissa

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

19


Kotimainen puu liikkeelle –

sillat kuntoon ja tielle kantavuutta raskaille kuljetuksille

B: Yksityistiet, joilla puutavarakuljetusten kannalta

huomattava merkitys – vuosina 2009 – 2011

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

20


Puuhuoltohankkeiden avustuskelpoisuusehdot

Yksityistielain määräaikainen

muutos vuosille 2009 – 2011

Avustuskelpoisia voivat olla

sellaiset yksityistiet, joilla on

puutavarakuljetusten kannalta

huomattava merkitys

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

21


Valtionavustuskelpoisuus puuhuoltohankkeissa

tiekunta on oltava perustettuna

tien on oltava autolla-ajokelpoinen

tiellä on oltava puutavarakuljetusten kannalta huomattava merkitys

4

ELY-keskus

1. Tiekunta pyytää Metsäkeskukselta

lausuntoa.

2. Metsäkeskus

arvioi lausunnossa tien merkityksen puutavarakuljetusten kannalta.

3. Tiekunta voi hakea avustuskelpoisuutta ELY-keskukselta.

4. Uudenmaan ELY-keskus tekee avustuskelpoisuuspäätöksen.

5. Tiekunta voi myönteisen päätöksen saatuaan lähettää hakemuksen parantamisavustuksesta

Pirkanmaan ELY-keskukseen (keskitetty hakemusten vastaanotto ja asiakaspalvelu)

6. Uudenmaan ELY-keskus tekee päätöksen parantamisavustuksesta.

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

22


Esimerkki

Yksityistielain mukaisia avustuskelpoisuusehtoja väljennetään. Tien

metsätieosuudet voivat olla avustuskelpoisia.

Jos tiellä huomattava merkitys puutavarakuljetusten kannalta: Tiekunnan

metsätieosuudet ovat avustuskelpoisia vuosina 2009 – 2011.

Tien alkupää on avustuskelpoinen pysyvän asutuksen pääsytienä

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

23


Puuhuoltohankkeiden erityispiirteitä

parantamisavustus puukuljetusten kannalta merkittäville teille on

50 % arvonlisäverollisista kustannuksista

perusparantamisen tavoitteena/tuloksena tulee olla raskaille

kuljetuksille soveltuva, kestävä tie

koko tie kerralla kuntoon (”kannolta tehtaalle”), toimiva kuljetusketju

avustusta voidaan erityisestä syystä myöntää uuden tien

tekemiseen – avustusprosentti 30 %

tiellä on oltava huomattava merkitys sekä puutavarakuljetusten että

muun liikenteen kannalta

esimerkiksi kuljetusreitin olennainen lyhentyminen tai muita

poikkeustapauksia

– tiekuntien kannattaa selvittää mahdollisuus Kemeran mukaiseen tukeen

Metsäkeskuksesta

– metsäteille Kemera on usein ensisijainen vaihtoehto

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

24


Lakimuutoksen tarkoitus v. 2009 – 2011

lisäsatsaukset kotimaisen puun saannin edistämiseen

mahdollisuus ulottaa valtionavustus aikaisempaa laajemmalle

--> esim. ns. Kemera-teiden ja asuttujen teiden väliset

= mahdolliset pullonkaulat puukuljetusten kannalta

metsäteollisuuden ja metsätalouden toimintaedellytyksiin

vaikuttaminen

muutos (laki yksityisistä teistä 93 §) tuli voimaan 1.1.2009

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

25


Yhteystietoja

Hakemukset, ilmoitukset ja maksatushakemukset lähetetään osoitteeseen:

Pirkanmaan ELY -keskus, Yksityistiet

PL 297

33101 TAMPERE

Asiakaspalvelun yhteystiedot:

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0206 90 303 (ma-pe klo 9-16)

liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi

Päätöksistä ja teknisistä tarkastuksista vastaa Uudenmaan ELY-keskus:

- Kanta-Häme: Heikki Välimäki

- Päijät-Häme: Jarmo Ala-Akkala

- Uudenmaan koko alue: Arja Kottari ja Alpo Heinonen

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

26


Yksityisteiden

valtionavustukset

Avustusmenettelyn käsikirja

Uudenmaan ELY-keskus / Kunnossapito ja investoinnit 17.2.2010

27

More magazines by this user
Similar magazines