Hattelmalanjärven hoito- ja käyttösuunnitelma - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Hattelmalanjärven hoito- ja käyttösuunnitelma - Hämeenlinna

ALKUSANAT

Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto (nyk. Hämeenlinnan seudullinen

ympäristötoimi) osallistui 1.11.2001–31.5.2005 Lahden kaupungin valvonta- ja

ympäristökeskuksen johtamaan luonnonsuojelun NAPA -hankkeeseen (”Sustainable Management

and Strategies for Nature and Protected Areas in Finland, Estonia and Latvia”). Hankkeessa

tutkittiin, suunniteltiin ja hoidettiin arvokkaita luontokohteita ja lajeja. Yksi Hämeenlinnan seudun

pääkohteita oli Natura 2000 -ohjelmaan sisällytetty Hämeenlinnan Hattelmalanjärvi.

Järvellä viime vuosikymmeninä tapahtuneista muutoksista näkyvin on ollut satapäisen

naurulokkiyhdyskunnan häviäminen. Pesimärauhaa puolustaessaan lokkiyhdyskunta tarjosi

siipensä suojaa sorsalinnuille, uikuille ja kahlaajille. Pesimälinnuston vähenemisestä huolimatta

Hattelmalanjärvellä esiintyy edelleen uhanalaista kasvilajistoa. Suorantaisuutensa johdosta vapaaajanasumiseen

soveltumaton matala ja rehevä järvi on myös tärkeä muuttavien vesilintujen lepäilyja

ruokailualue. Lisäksi järvellä on huomattava virkistyksellinen ja opetuksellinen merkitys – se

sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien piirissä vain kolmen kilometrin päässä Hämeenlinnan

kauppatorista, ja siellä sijaitsee kaupungin toistaiseksi ainoa lintutorni.

Järven tilaan vaikuttavia tekijöitä ovat vedenpinnan lasku sekä valuma-alueella kaavoituksen

seurauksena tapahtuvat muutokset. Vedenpinnan lasku edesauttaa umpeenkasvua ja vähentää vesija

rantalintujen pesimiselle tärkeää rantaviivaa ja saarekkeiden määrää. Jotta järvi vastakin säilyisi

rehevänä lintukeitaana sekä tärkeänä virkistys- ja opetuskohteena, vuonna 2003 NAPA -

hankkeessa koottiin aiempi tieto järven eliöistä ja päivitettiin tietämys keskeisistä lajiryhmistä

(sammalet, kasvit, sudenkorennot ja linnut). Työn yhteydessä myös luonnonsuojelulaissa

määritellyt arvokkaat luontotyypit rajattiin. Järjestelmällisesti kerätty ja tallennettu tieto luo pohjan

mahdollisimman onnistuneelle jatkosuunnittelulle.

Luontokartoitusten tulokset hyödynnettiin lopuksi laatimalla järvelle hoito- ja käyttösuunnitelma.

Hoito- ja käyttösuunnitelmia tarvitaan erityisesti luonnonsuojelualueilla, joiden säilyminen syystä

tai toisesta on uhattuna. Nyt laaditussa suunnitelmassa esitetään konkreettisia toimenpideehdotuksia,

jotka tähtäävät Hattelmalanjärven suojeluarvon säilyttämiseen ja lisäämiseen.

Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi kiittää työn tehnyttä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:tä

tämän raportin tuottamisesta. NAPA -hanketta rahoittivat Hämeen ympäristökeskus (kansallinen

rahoitus) ja Varsinais-Suomen liitto (Euroopan aluekehitysrahasto).

2

More magazines by this user
Similar magazines