Esite - Hämeenlinna

hameenlinna.fi

Esite - Hämeenlinna

Liite 6/KH 16.4.2012 § 18

1. Kriteerit tuottajan kelpoisuudelle

- Palveluntuottaja on merkitty kauppa- tai yhdistysrekisteriin ja ennakkoperintälain (1118/1996)

mukaiseen ennakkoperintärekisteriin

- Todistus verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen (= työeläke-, tapaturmavakuutus-,työttömyysvakuutusja

ryhmähenkivakuutus- sekä sosiaaliturvamaksu)maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä,

että verovelkaa koskevamaksusuunnitelma on tehty ja se on verottajan hyväksymä.

- Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujensuorittamisesta tai selvitys siitä,

että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva eläkevakuutusyhtiön vahvistama

maksusuunnitelma on tehty

- Todistus vastuuvakuutuksen voimassaoloajasta ja vakuutusmaksujen maksamisesta.

- Palveluntuottajalla on häiriöttömät luottotiedot, todisteena luottolaitoksen taiSuomen Asiakastieto

Oy:n lausunto.

- Tilinpäätökset kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta asiakirjoineen.

- Tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman tulee osoittaa, että yritys kykenee toimimaan kannattavasti

ja taseen tulee osoittaa, että yrityksen oma pääoma on lain edellyttämällä tasolla.

- Palveluntuottajayritys ei saa olla velkasaneerauksessa, selvitystilassa eikä konkurssimenettelyn

alaisena.

- Aloittavasta yrityksestä toimitetaan liiketoimintasuunnitelma, joka on laadittu kunnallisen

elinkeinotoimen, yrityshautomon tai TE- keskuksen PK-LTS –ohjelman puitteissa, ja sen laatimisessa

on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa.

- Liiketoimintasuunnitelman on annettava palvelun järjestäjälle riittävät tiedot siitä palvelusta, jota

palveluntuottaja tarjoaa.

- Palveluntuottaja on hyvämaineinen.

- Palveluntuottaja on aluehallintoviranomaisen rekisterissä.

- Palveluntuottaja toimittaa tarpeelliset tiedot alihankkijoista ja vastaa alihankkijoistaan kuten omasta

toiminnastaan.

2. Kriteerit henkilöstölle ja johtamiselle

- Määrä on lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:n mukainenja kelpoisuus sosiaalihuollon

ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 4§ ja 5§ mukainen; liitteeksi luettelo

henkilöstöstä ja kelpoisuuksista

- Palveluntuottaja esittää henkilöstön rikosrekisteriotteet (laki rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

- Palveluntuottaja vastaa henkilöstön ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä järjestämällä

täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteen

mukaisesti (vähintään 3 pv/vuosi/työntekijä), koulutustiedot dokumentoidaan.

- Palveluntuottaja nimeää henkilön vastaamaan päiväkodin toiminnasta ja ilmoittaa toimintaa

valvovalle viranomaiselle hänen henkilö- ja yhteystietonsa.

- Palveluntuottaja antaa selvityksen henkilöstön lakisääteisen työterveyshuollon toteuttamisesta.

- Palveluntuottaja ilmoittaa sovellettavan työehtosopimuksen.

3. Kriteerit varhaiskasvatuksen sisällölle

- Palveluntuottaja noudattaa päivähoitolain 2a ja 2b §:ssä asetettuja kasvatustavoitteita ja

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (Stakes 2005) hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden takaamiseksi.

- Palveluntuottaja laatii Hämeenlinnan varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuvat yksikkökohtaiset

suunnitelmat ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman yhteistyössä vanhempien kanssa, suunnitelmat

kirjataan ja esitetään valvontakäynnillä.

- Palveluntuottaja informoi aktiivisesti lasten vanhempia toiminnasta sekä edistää vanhempien ja

henkilöstön välistä kasvatuskumppanuutta; antaa aikaa päivittäisille kohtaamisille ja järjestää

vähintään yhden vanhempainillan tai vastaavan vuodessa.

3

More magazines by this user
Similar magazines