Etelä-Pohjanmaan ELY:n ajankohtaiset liikenneasiat

epliitto.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY:n ajankohtaiset liikenneasiat

Etelä-Pohjanmaan ELY:n

ajankohtaiset liikenneasiat

Anders Östergård 4.2.2013

1


Vt 8 Sepänkylän ohitustie

- Työt käynnissä, Skanska Infra pääurakoitsija

- Projektipäällikkönä Ari Mäkelä / Liikennevirasto

- Avataan liikenteelle myöhään syksyllä 2013 ja on täysin valmis 2014

Anders Östergård 5.2.2013

2


Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie

- Tiesuunnitelma hyväksytty ( 16 km )

- Yleissuunnitelman muutos ( 2 km ) on

hyväksyttävänä Liikennevirastossa

- Tiesuunnitelma ( 2 km ) on valmis

- Urakkakyselyyn maaliskuussa 2013

- Työt alkavat 1.7.2013

Anders Östergård 5.2.2013

3


Vt 3 / Vt 18 Laihian kohta

-Tiesuunnitelma lainvoimainen

- Vuoden 2013 aikana tiesuunnitelma tarkistetaan sekä täydennetään

- Kustannusennuste 29.1 Milj. euroa ( MAKU 150 )

Anders Östergård 5.2.2013

4


Merkittäviä rahoituspäätöstä odottavia hankkeita

Vt 3, Tampere-Vaasa

Tampere-Vaasa yhteysvälillä tulee

parantaa liikenneturvallisuutta ja

liikenteen sujuvuutta. Valmiita

tiesuunnitelmia on alueellamme

Jalasjärvellä, Ilmajoella, Laihialla ja

Mustasaaressa. Koko

yhteysvälihankkeen kustannusarvio

on 185 milj. euroa.

Vt 19, Seinäjoki-Lapua

Seinäjoki-Lapua välillä tulee

parantaa liikenteen sujuvuutta ja

liikenneturvallisuutta.

Ensimmäisessä vaiheessa

toteutetaan ohituskaistaosuuksia ja

risteysjärjestelyjä. Suunnitelmat

ovat valmiit. Koko tiejakson

kehittämiskustannukset ovat 22

milj. euroa.

Kt 67 Ilmajoki-Seinäjoki

Vilkasliikenteinen ja onnettomuusaltis

tiejakso on tarve parantaa

nelikaistaiseksi ja lisäksi rakentaa

kolme eritasoliittymää ja muita

turvajärjestelyjä. Jaksolle on tehtävä

yleissuunnitelma ja YVA, joita ei ole

vielä aloitettu. Hankkeen

kokonaiskustannukset ovat 35 milj.

euroa.

Anders Östergård 5.2.2013

5


Perustienpito E-P ELYssä 47 M€

50

45

40

35

30

25

Ylläpito

Hoito

20

15

10

5

0

2012 2013 2014 2015

Anders Östergård 5.2.2013

6


Perusväylänpito, Liikenneviraston linjauksia 1/2

Linjauksia

• Tiestön päivittäisen hoitotason laatuvaatimukset säilyvät nykyisellään.

• Hoidon rahoitus varmistetaan ”päältä pois” – periaatteella.

• Tiestön hoidon kilpailuttaminen on laskenut oleellisesti hintatasoa. Hintojen ei

kuitenkaan odoteta enää alenevan.

Johtopäätökset

• Tiestön hoidon laatutaso säilyy nykytasolla ja siihen tarvittava rahoitus

varmistetaan.

• Hoidon sopimukset on sidottu indeksiin. Hoidon rahoitusosuus kasvaa, kun

ei valtion talousarviossa oteta huomioon ostovoiman muutosta.

=> Perusväylänpidon kehysrahoitus tulee sitoa indeksiin!!

Anders Östergård 5.2.2013

7


Perusväylänpito, Liikenneviraston linjauksia 2/2

Linjauksia

• Rataverkon ylläpitoon kohdennetaan lisääntyvä osuus perusväylänpidon

rahoituksesta

• Tiestön liikennöitävyys vilkkailla teillä säilytetään nykyisellään.

• Kriittisten kohteiden kuten siltojen tarpeelliset korjaukset varmistetaan.

• Vähän liikennöityjen teiden laatutaso laskee hallitusti.

Johtopäätökset

• Vilkkaan liikenneverkon kunto säilytetään nykyisellään.

• Vähäliikenteisen liikenneverkon palvelutasotavoite muutetaan pitkän

aikavälin rahoitustason mukaiseksi.

=> Vähäliikenteisten teiden kunto huononee vuosi vuodelta!!

Anders Östergård 5.2.2013

8


Päällystysohjelman pituus Suomessa 2000-luvulla

Vuoden 2012 ohjelma on noin 2100 km, siis vuosituhannen lyhyin

Anders Östergård 5.2.2013

9


Huonokuntoiset päällystetyt tiet lisääntyvät nykybudjetilla

ennustettu muutos noin 500 km vuodessa

Anders Östergård 5.2.2013

10


Perustienpito Etelä-Pohjanmaan ELY:ssä

Alueelliset investoinnit perustienpidon rahalla loppuneet

maankäytön kehittymisen myötä tarvittava panostus

tieverkkoon jää tekemättä tai tehdään kuntien rahalla

liikenteen kasvu aiheuttaa tarpeita kehittää tieverkkoa,

siihen emme pysty vastaamaan

Anders Östergård


Päällystettyjen teiden ylläpito vaikeuksissa

Paikatut tiet

Purkautuvat päällysteet

Anders Östergård


Soratieverkon kunto heikkenee

Anders Östergård

Jöralmossvägen marraskuussa

5.2.2013 13


Etelä-Pohjanmaan ELYn Liikenne ja Infrastruktuuri -

vastuualue 1.1.2013

Johtaja

Anders Östergård

Johdon tuki

Tulos- talousohjaus

Kehittäminen

Viestintä

Liikenneluvat

Pasi Hautalahti

Keskitetty lupatoiminta,

Liikennejärjestelmä

Veijo Voutilainen

Investointi

Ari Perttu

Investointien hankinta

Kunnossapito

Otto Kärki

koko maan :

-joukkoliikenneluvat

- tavaraliikenneluvat

-liikennelupien

prosessivastuu

EPO ELYn taksiluvat

Tie- ja liikenneolojen

suunnittelu

Liikennejärjestelmätyö

Alueiden käytön ohjaus

Liikenneturvallisuusasiat

Yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmien

hankinta

Maanlunastukset

Silta-asiat

Hoidon ja ylläpidon

hankinta

Tievalaistus- ja

sähköasiat

Tiestö- ja liikennetiedot

Tienpidon ympäristöasiat

Joukkoliikenneasiat

Anders Östergård

4.2.2013

Yksityistieavustukset