Views
4 years ago

1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto

1/2006 - Etelä-Pohjanmaan liitto

1/2006 - Etelä-Pohjanmaan

Etelä-Pohjanmaan liiton UUTISKIRJE 4.10.2006 www.epliitto.fi LISÄTIETOJA: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 020 124 4101 JAKELU: tiedotussihteeri Virpi Myllymäki, puh. 020 124 4133 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS ETELÄ-POHJANMAALLA Viime viikolla (28.9.2006) hallitus päätti alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen esittelystä esittää, että tasavallan presidentti antaisi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2007 alkaen. Tällä hetkellä lakiesitys kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta on eduskunnan lähetekeskustelussa. PARAS kansallisesti Esityksen mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, olisi oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän olisi oltava vähintään noin 50 000. Lisäksi jokaisen kunnan tulee kuulua kuntayhtymään, jonka tehtävänä on muun ohella kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa. Pääkaupunkiseudun kuntien sekä maakuntakeskuskaupunkien ja niihin yhdyskuntarakenteellisesti kiinteästi kuuluvien laissa mainittujen kuntien tulee laatia suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan mainituilla seuduilla. Etelä-Pohjanmaalla suunnitteluvelvollisuus on maakuntakeskus Seinäjoella suhteessa Ilmajokeen, Lapuaan, Nurmoon ja Ylistaroon. Lisäksi hallituksen esitykseen sisältyy esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta. Esityksen mukaan kunnan tulisi muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Kuntajakolain säännökset kuntajaon muutosten yhteydessä myönnettävistä yhdistymisavustuksista ehdotetaan uudistettavaksi kokonaan. Yhdistymisavustuksia myönnettäisiin kuntaliitoksiin, jotka toteutetaan vuosien 2008 - 2013 alusta. Vuosien 2008 ja 2009 alusta toteutettavissa kuntaliitoksissa avustus maksettaisiin 1,8 -kertaisena ja vuosien 2010 ja 2011 alusta 1,4 -kertaisena vuosiin 2012 ja 2013 verrattuna. Vuoden 2013 jälkeen yhdistymisavustuksia ei myönnetä. Kuntaliitoksessa mahdollisesti syntyvät valtionosuuksien menetykset ehdotetaan kompensoitavaksi täysimääräisesti viideltä vuodelta kuntajaon muutoksen voimaantulosta. PARAS Etelä-Pohjanmaalla Lähetekeskustelussa olevan puitelain hengen mukaisesti vastuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksen etenemisestä on peruskunnilla. Etelä-Pohjanmaan liiton tavoitteena on vahvat peruskunnat, jotka kykenevät pääosin itsenäisesti vastaamaan sekä palveluiden järjestämistä että niiden rahoituksesta. Etelä-Pohjanmaan liitto toimii tukien kuntien selvittelytyötä mm. järjestämällä aiheeseen liittyvää koulutusta, seminaaripäivä, välittämällä tilastoaineistoa, tiedottamalla ja luomalla areenoita yhteisille keskusteluille. Etelä-Pohjanmaan liitto käynnisti elokuussa Etelä-Pohjanmaan peruspalveluohjelman toimeenpanohankkeen. Sen tavoitteena on tukea kuntia rakenteiden uudistamistyössä. Lisäksi liitto on mukana Suomen Kuntaliiton toteuttamassa maakunnat ja palvelurakenteiden uudistaminen case –Etelä- Pohjanmaa hankkeessa, joka käynnistyi viime kesäkuussa. Hankkeista antaa lisätietoja projektipäällikkö Mervi Lehtola, puh. 020 124 4107, mervi.lehtola@etela-pohjanmaa.fi

2013/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
2011/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan talous 1/2006 -julkaisu - Etelä-Pohjanmaan liitto
PRO Etelä-Pohjanmaa 1/2010 s. 9 - Etelä-Pohjanmaan liitto
2012/3 - Etelä-Pohjanmaan liitto
2010/3 - Etelä-Pohjanmaan liitto
2012/4 - Etelä-Pohjanmaan liitto
2009/2 - Etelä-Pohjanmaan liitto
2011/4 - Etelä-Pohjanmaan liitto
luovien alojen - Etelä-Pohjanmaan liitto
Ihmisten liikkuminen - Etelä-Pohjanmaan liitto
2007/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Lähtökohdat ja MALPE-analyysi - Etelä-Pohjanmaan liitto
2012/1 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2015 - Etelä-Pohjanmaan liitto
ja innovaatio-ohjelma 2007–2013 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030
Kulttuurin kehittäjien ja viranomaisten yhteistyön ... - Pohjanmaan liitto
Opiskelijan puheenvuoro - Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma - Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Pohjanmaan matkailustratEgia ja toimEnPidEsuunnitElma ...
Pdf-tiedosto - Etelä-Pohjanmaan liitto
2010/2 - Etelä-Pohjanmaan liitto
ja kantateiden logistiikka - Etelä-Pohjanmaan liitto
PERUSPALVELUOHJELMA 2030 - Etelä-Pohjanmaan liitto
2013/2 - Etelä-Pohjanmaan liitto
Katsaus pdf-muodossa - Etelä-Pohjanmaan liitto
Maaseudun kehittämisohjelma - Etelä-Pohjanmaan liitto
Savo Sinuksi 1/2004 - Pohjois-Savon liitto